μιμνῃσκομαι μιμνησκομαι • MIMNHiSKOMAI MIMNHSKOMAI • mimnē(i)skomai mimnēskomai

Search: μνησθητι

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
μνησθητιμιμνῄσκομαιμνησ·θητιaor θη imp 2nd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
μνησθητιμιμνῄσκομαιμνησ·θητιaor θη imp 2nd sg

μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμιμνῃσκομαι[LXX], μιμνησκομαιμιμνῃσκ·ομαι, μιμνησκ·ομαι
2ndμιμνῃσκῃ[GNT][LXX], μιμνῃσκει, μιμνῃσκεσαι, μιμνησκῃ[GNT], μιμνησκει, μιμνησκεσαιμιμνῃσκ·ῃ, μιμνῃσκ·ει classical, μιμνῃσκ·εσαι alt, μιμνησκ·ῃ, μιμνησκ·ει classical, μιμνησκ·εσαι alt
3rdμιμνῃσκεται, μιμνησκεταιμιμνῃσκ·εται, μιμνησκ·εται
Pl1stμιμνῃσκομεθα[LXX], μιμνησκομεθαμιμνῃσκ·ομεθα, μιμνησκ·ομεθα
2ndμιμνῃσκεσθε[GNT][LXX], μιμνησκεσθε[GNT]μιμνῃσκ·εσθε, μιμνησκ·εσθε
3rdμιμνῃσκονται, μιμνησκονταιμιμνῃσκ·ονται, μιμνησκ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμιμνῃσκωμαι, μιμνησκωμαιμιμνῃσκ·ωμαι, μιμνησκ·ωμαι
2ndμιμνῃσκῃ[GNT][LXX], μιμνησκῃ[GNT]μιμνῃσκ·ῃ, μιμνησκ·ῃ
3rdμιμνῃσκηται, μιμνησκηταιμιμνῃσκ·ηται, μιμνησκ·ηται
Pl1stμιμνῃσκωμεθα, μιμνησκωμεθαμιμνῃσκ·ωμεθα, μιμνησκ·ωμεθα
2ndμιμνῃσκησθε, μιμνησκησθεμιμνῃσκ·ησθε, μιμνησκ·ησθε
3rdμιμνῃσκωνται, μιμνησκωνταιμιμνῃσκ·ωνται, μιμνησκ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμιμνῃσκοιμην, μιμνησκοιμηνμιμνῃσκ·οιμην, μιμνησκ·οιμην
2ndμιμνῃσκοιο, μιμνησκοιομιμνῃσκ·οιο, μιμνησκ·οιο
3rdμιμνῃσκοιτο, μιμνησκοιτομιμνῃσκ·οιτο, μιμνησκ·οιτο
Pl1stμιμνῃσκοιμεθα, μιμνησκοιμεθαμιμνῃσκ·οιμεθα, μιμνησκ·οιμεθα
2ndμιμνῃσκοισθε, μιμνησκοισθεμιμνῃσκ·οισθε, μιμνησκ·οισθε
3rdμιμνῃσκοιντο, μιμνησκοιντομιμνῃσκ·οιντο, μιμνησκ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndμιμνῃσκου[LXX], μιμνησκουμιμνῃσκ·ου, μιμνησκ·ου
3rdμιμνῃσκεσθω, μιμνησκεσθωμιμνῃσκ·εσθω, μιμνησκ·εσθω
Pl1st
2ndμιμνῃσκεσθε[GNT][LXX], μιμνησκεσθε[GNT]μιμνῃσκ·εσθε, μιμνησκ·εσθε
3rdμιμνῃσκεσθωσαν, μιμνῃσκεσθων, μιμνησκεσθωσαν, μιμνησκεσθωνμιμνῃσκ·εσθωσαν, μιμνῃσκ·εσθων classical, μιμνησκ·εσθωσαν, μιμνησκ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
μιμνῃσκεσθαι, μιμνησκεσθαι​μιμνῃσκ·εσθαι, μιμνησκ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμιμνῃσκομενη, μιμνησκομενημιμνῃσκομενε, μιμνησκομενεμιμνῃσκ·ομεν·η, μιμνησκ·ομεν·ημιμνῃσκ·ομεν·ε, μιμνησκ·ομεν·ε
Nomμιμνῃσκομενος, μιμνησκομενοςμιμνῃσκ·ομεν·ος, μιμνησκ·ομεν·ος
Accμιμνῃσκομενην, μιμνησκομενηνμιμνῃσκομενον, μιμνησκομενονμιμνῃσκ·ομεν·ην, μιμνησκ·ομεν·ηνμιμνῃσκ·ομεν·ον, μιμνησκ·ομεν·ον
Datμιμνῃσκομενῃ, μιμνησκομενῃμιμνῃσκομενῳ, μιμνησκομενῳμιμνῃσκ·ομεν·ῃ, μιμνησκ·ομεν·ῃμιμνῃσκ·ομεν·ῳ, μιμνησκ·ομεν·ῳ
Genμιμνῃσκομενης, μιμνησκομενηςμιμνῃσκομενου, μιμνησκομενουμιμνῃσκ·ομεν·ης, μιμνησκ·ομεν·ηςμιμνῃσκ·ομεν·ου, μιμνησκ·ομεν·ου
PlVocμιμνῃσκομεναι, μιμνησκομεναιμιμνῃσκομενοι[LXX], μιμνησκομενοιμιμνῃσκομενα, μιμνησκομεναμιμνῃσκ·ομεν·αι, μιμνησκ·ομεν·αιμιμνῃσκ·ομεν·οι, μιμνησκ·ομεν·οιμιμνῃσκ·ομεν·α, μιμνησκ·ομεν·α
Nom
Accμιμνῃσκομενας, μιμνησκομεναςμιμνῃσκομενους, μιμνησκομενουςμιμνῃσκ·ομεν·ας, μιμνησκ·ομεν·αςμιμνῃσκ·ομεν·ους, μιμνησκ·ομεν·ους
Datμιμνῃσκομεναις, μιμνησκομεναιςμιμνῃσκομενοις, μιμνησκομενοιςμιμνῃσκ·ομεν·αις, μιμνησκ·ομεν·αιςμιμνῃσκ·ομεν·οις, μιμνησκ·ομεν·οις
Genμιμνῃσκομενων, μιμνησκομενωνμιμνῃσκομενων, μιμνησκομενωνμιμνῃσκ·ομεν·ων, μιμνησκ·ομεν·ωνμιμνῃσκ·ομεν·ων, μιμνησκ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμιμνῃσκομην, εμιμνησκομηνε·μιμνῃσκ·ομην, ε·μιμνησκ·ομην
2ndεμιμνῃσκου, εμιμνησκουε·μιμνῃσκ·ου, ε·μιμνησκ·ου
3rdεμιμνῃσκετο, εμιμνησκετοε·μιμνῃσκ·ετο, ε·μιμνησκ·ετο
Pl1stεμιμνῃσκομεθα, εμιμνησκομεθαε·μιμνῃσκ·ομεθα, ε·μιμνησκ·ομεθα
2ndεμιμνῃσκεσθε, εμιμνησκεσθεε·μιμνῃσκ·εσθε, ε·μιμνησκ·εσθε
3rdεμιμνῃσκοντο, εμιμνησκοντοε·μιμνῃσκ·οντο, ε·μιμνησκ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμεμνημαιμεμνη·μαι
2ndμεμνησαι[LXX]μεμνη·σαι
3rdμεμνηται[LXX]μεμνη·ται
Pl1stμεμνημεθαμεμνη·μεθα
2ndμεμνησθε[GNT]μεμνη·σθε
3rdμεμνηνταιμεμνη·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμεμνησομαιμεμνη·σομαι
2ndμεμνησῃ, μεμνησειμεμνη·σῃ, μεμνη·σει classical
3rdμεμνησεταιμεμνη·σεται
Pl1stμεμνησομεθαμεμνη·σομεθα
2ndμεμνησεσθεμεμνη·σεσθε
3rdμεμνησονταιμεμνη·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμεμνησοιμηνμεμνη·σοιμην
2ndμεμνησοιομεμνη·σοιο
3rdμεμνησοιτομεμνη·σοιτο
Pl1stμεμνησοιμεθαμεμνη·σοιμεθα
2ndμεμνησοισθεμεμνη·σοισθε
3rdμεμνησοιντομεμνη·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndμεμνησομεμνη·σο
3rdμεμνησθωμεμνη·σθω
Pl1st
2ndμεμνησθε[GNT]μεμνη·σθε
3rdμεμνησθωσαν, μεμνησθωνμεμνη·σθωσαν, μεμνη·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
μεμνησθαι​μεμνη·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
μεμνησεσθαι​μεμνη·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμεμνημενημεμνημενεμεμνη·μεν·ημεμνη·μεν·ε
Nomμεμνημενος[GNT]μεμνη·μεν·ος
Accμεμνημενηνμεμνημενονμεμνη·μεν·ηνμεμνη·μεν·ον
Datμεμνημενῃμεμνημενῳμεμνη·μεν·ῃμεμνη·μεν·ῳ
Genμεμνημενηςμεμνημενουμεμνη·μεν·ηςμεμνη·μεν·ου
PlVocμεμνημεναιμεμνημενοι[LXX]μεμνημεναμεμνη·μεν·αιμεμνη·μεν·οιμεμνη·μεν·α
Nom
Accμεμνημεναςμεμνημενους[LXX]μεμνη·μεν·αςμεμνη·μεν·ους
Datμεμνημεναιςμεμνημενοις[LXX]μεμνη·μεν·αιςμεμνη·μεν·οις
Genμεμνημενωνμεμνημενωνμεμνη·μεν·ωνμεμνη·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμεμνημην[LXX]ε·μεμνη·μην
2ndεμεμνησοε·μεμνη·σο
3rdεμεμνητοε·μεμνη·το
Pl1stεμεμνημεθαε·μεμνη·μεθα
2ndεμεμνησθεε·μεμνη·σθε
3rdεμεμνηντο[LXX]ε·μεμνη·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμεμνημην[ε]·μεμνη·μην
2ndμεμνησο[ε]·μεμνη·σο
3rdμεμνητο[ε]·μεμνη·το
Pl1stμεμνημεθα[ε]·μεμνη·μεθα
2ndμεμνησθε[GNT][ε]·μεμνη·σθε
3rdμεμνηντο[ε]·μεμνη·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεμνησθην[GNT][LXX]ε·μνησ·θην
2ndεμνησθης[LXX]ε·μνησ·θης
3rdεμνησθη[GNT][LXX]ε·μνησ·θη
Pl1stεμνησθημεν[GNT][LXX]ε·μνησ·θημεν
2ndεμνησθητεε·μνησ·θητε
3rdεμνησθησαν[GNT][LXX]ε·μνησ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stμνησθησομαι[GNT][LXX]μνησ·θησομαι
2ndμνησθησῃ[LXX], μνησθησειμνησ·θησῃ, μνησ·θησει classical
3rdμνησθησεται[LXX]μνησ·θησεται
Pl1stμνησθησομεθαμνησ·θησομεθα
2ndμνησθησεσθε[LXX]μνησ·θησεσθε
3rdμνησθησονται[LXX]μνησ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stμνησθω[GNT][LXX]μνησ·θω
2ndμνησθῃς[GNT][LXX]μνησ·θῃς
3rdμνησθῃ[LXX]μνησ·θῃ
Pl1stμνησθωμενμνησ·θωμεν
2ndμνησθητε[GNT][LXX]μνησ·θητε
3rdμνησθωσιν[LXX], μνησθωσιμνησ·θωσι(ν), μνησ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stμνησθειηνμνησ·θειην
2ndμνησθειηςμνησ·θειης
3rdμνησθειη[LXX]μνησ·θειη
Pl1stμνησθειημεν, μνησθειμενμνησ·θειημεν, μνησ·θειμεν classical
2ndμνησθειητε, μνησθειτεμνησ·θειητε, μνησ·θειτε classical
3rdμνησθειησαν, μνησθειενμνησ·θειησαν, μνησ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stμνησθησοιμηνμνησ·θησοιμην
2ndμνησθησοιομνησ·θησοιο
3rdμνησθησοιτομνησ·θησοιτο
Pl1stμνησθησοιμεθαμνησ·θησοιμεθα
2ndμνησθησοισθεμνησ·θησοισθε
3rdμνησθησοιντομνησ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndμνησθητι[GNT][LXX]μνησ·θητι
3rdμνησθητωμνησ·θητω
Pl1st
2ndμνησθητε[GNT][LXX]μνησ·θητε
3rdμνησθητωσαν, μνησθεντωνμνησ·θητωσαν, μνησ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
μνησθηναι[GNT][LXX]​μνησ·θηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
μνησθησεσθαι​μνησ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμνησθεισα[LXX]μνησθεις[LXX]μνησθενμνησ·θεισ·αμνησ·θει[ντ]·ςμνησ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accμνησθεισανμνησθενταμνησ·θεισ·ανμνησ·θε[ι]ντ·α
Datμνησθεισῃμνησθεντιμνησ·θεισ·ῃμνησ·θε[ι]ντ·ι
Genμνησθεισηςμνησθεντοςμνησ·θεισ·ηςμνησ·θε[ι]ντ·ος
PlVocμνησθεισαιμνησθεντεςμνησθενταμνησ·θεισ·αιμνησ·θε[ι]ντ·εςμνησ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accμνησθεισαςμνησθενταςμνησ·θεισ·αςμνησ·θε[ι]ντ·ας
Datμνησθεισαιςμνησθεισι, μνησθεισινμνησ·θεισ·αιςμνησ·θει[ντ]·σι(ν)
Genμνησθεισωνμνησθεντωνμνησ·θεισ·ωνμνησ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμνησθησομενημνησθησομενεμνησ·θησομεν·ημνησ·θησομεν·ε
Nomμνησθησομενοςμνησ·θησομεν·ος
Accμνησθησομενηνμνησθησομενονμνησ·θησομεν·ηνμνησ·θησομεν·ον
Datμνησθησομενῃμνησθησομενῳμνησ·θησομεν·ῃμνησ·θησομεν·ῳ
Genμνησθησομενηςμνησθησομενουμνησ·θησομεν·ηςμνησ·θησομεν·ου
PlVocμνησθησομεναιμνησθησομενοιμνησθησομεναμνησ·θησομεν·αιμνησ·θησομεν·οιμνησ·θησομεν·α
Nom
Accμνησθησομεναςμνησθησομενουςμνησ·θησομεν·αςμνησ·θησομεν·ους
Datμνησθησομεναιςμνησθησομενοιςμνησ·θησομεν·αιςμνησ·θησομεν·οις
Genμνησθησομενωνμνησθησομενωνμνησ·θησομεν·ωνμνησ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 02-Apr-2020 09:36:25 EDT