μνημονευω • MNHMONEUW • mnēmoneuō

Search: μνημονευετε

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
μνημονευετε; μνημονευετεμνημονεύωμνημονευ·ετε; μνημονευ·ετεpres act imp 2nd pl; pres act ind 2nd pl

μνημονεύω (μνημονευ-, μνημονευ·σ-, μνημονευ·σ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμνημονευω[LXX]μνημονευ·ωμνημονευομαιμνημονευ·ομαι
2ndμνημονευειςμνημονευ·ειςμνημονευῃ, μνημονευει[GNT][LXX], μνημονευεσαιμνημονευ·ῃ, μνημονευ·ει classical, μνημονευ·εσαι alt
3rdμνημονευει[GNT][LXX]μνημονευ·ειμνημονευεταιμνημονευ·εται
Pl1stμνημονευομενμνημονευ·ομενμνημονευομεθαμνημονευ·ομεθα
2ndμνημονευετε[GNT][LXX]μνημονευ·ετεμνημονευεσθεμνημονευ·εσθε
3rdμνημονευουσιν[LXX], μνημονευουσιμνημονευ·ουσι(ν), μνημονευ·ουσι(ν)μνημονευονταιμνημονευ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμνημονευω[LXX]μνημονευ·ωμνημονευωμαιμνημονευ·ωμαι
2ndμνημονευῃςμνημονευ·ῃςμνημονευῃμνημονευ·ῃ
3rdμνημονευῃμνημονευ·ῃμνημονευηταιμνημονευ·ηται
Pl1stμνημονευωμεν[GNT]μνημονευ·ωμενμνημονευωμεθαμνημονευ·ωμεθα
2ndμνημονευητε[GNT]μνημονευ·ητεμνημονευησθεμνημονευ·ησθε
3rdμνημονευωσιν, μνημονευωσιμνημονευ·ωσι(ν)μνημονευωνταιμνημονευ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμνημονευοιμιμνημονευ·οιμιμνημονευοιμηνμνημονευ·οιμην
2ndμνημονευοιςμνημονευ·οιςμνημονευοιομνημονευ·οιο
3rdμνημονευοιμνημονευ·οιμνημονευοιτομνημονευ·οιτο
Pl1stμνημονευοιμενμνημονευ·οιμενμνημονευοιμεθαμνημονευ·οιμεθα
2ndμνημονευοιτεμνημονευ·οιτεμνημονευοισθεμνημονευ·οισθε
3rdμνημονευοιεν, μνημονευοισανμνημονευ·οιεν, μνημονευ·οισαν altμνημονευοιντομνημονευ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndμνημονευε[GNT][LXX]μνημονευ·εμνημονευουμνημονευ·ου
3rdμνημονευετωμνημονευ·ετωμνημονευεσθωμνημονευ·εσθω
Pl1st
2ndμνημονευετε[GNT][LXX]μνημονευ·ετεμνημονευεσθεμνημονευ·εσθε
3rdμνημονευετωσαν, μνημονευοντων[LXX]μνημονευ·ετωσαν, μνημονευ·οντων classicalμνημονευεσθωσαν, μνημονευεσθωνμνημονευ·εσθωσαν, μνημονευ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
μνημονευειν[GNT][LXX]​μνημονευ·εινμνημονευεσθαι​μνημονευ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμνημονευουσαμνημονευονμνημονευ·ουσ·αμνημονευ·ο[υ]ν[τ]
Nomμνημονευων[LXX]μνημονευ·ο[υ]ν[τ]·^
Accμνημονευουσανμνημονευονταμνημονευ·ουσ·ανμνημονευ·ο[υ]ντ·α
Datμνημονευουσῃμνημονευοντιμνημονευ·ουσ·ῃμνημονευ·ο[υ]ντ·ι
Genμνημονευουσηςμνημονευοντοςμνημονευ·ουσ·ηςμνημονευ·ο[υ]ντ·ος
PlVocμνημονευουσαιμνημονευοντες[GNT][LXX]μνημονευονταμνημονευ·ουσ·αιμνημονευ·ο[υ]ντ·εςμνημονευ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accμνημονευουσαςμνημονευονταςμνημονευ·ουσ·αςμνημονευ·ο[υ]ντ·ας
Datμνημονευουσαιςμνημονευουσι, μνημονευουσιν[LXX]μνημονευ·ουσ·αιςμνημονευ·ου[ντ]·σι(ν), μνημονευ·ου[ντ]·σι(ν)
Genμνημονευουσωνμνημονευοντων[LXX]μνημονευ·ουσ·ωνμνημονευ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμνημονευομενημνημονευομενεμνημονευ·ομεν·ημνημονευ·ομεν·ε
Nomμνημονευομενοςμνημονευ·ομεν·ος
Accμνημονευομενηνμνημονευομενονμνημονευ·ομεν·ηνμνημονευ·ομεν·ον
Datμνημονευομενῃμνημονευομενῳμνημονευ·ομεν·ῃμνημονευ·ομεν·ῳ
Genμνημονευομενηςμνημονευομενουμνημονευ·ομεν·ηςμνημονευ·ομεν·ου
PlVocμνημονευομεναιμνημονευομενοιμνημονευομεναμνημονευ·ομεν·αιμνημονευ·ομεν·οιμνημονευ·ομεν·α
Nom
Accμνημονευομεναςμνημονευομενουςμνημονευ·ομεν·αςμνημονευ·ομεν·ους
Datμνημονευομεναιςμνημονευομενοιςμνημονευ·ομεν·αιςμνημονευ·ομεν·οις
Genμνημονευομενωνμνημονευομενωνμνημονευ·ομεν·ωνμνημονευ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμνημονευον[GNT][LXX]ε·μνημονευ·ονεμνημονευομηνε·μνημονευ·ομην
2ndεμνημονευεςε·μνημονευ·εςεμνημονευουε·μνημονευ·ου
3rdεμνημονευεν, εμνημονευεε·μνημονευ·ε(ν)εμνημονευετοε·μνημονευ·ετο
Pl1stεμνημονευομενε·μνημονευ·ομενεμνημονευομεθαε·μνημονευ·ομεθα
2ndεμνημονευετεε·μνημονευ·ετεεμνημονευεσθεε·μνημονευ·εσθε
3rdεμνημονευον[GNT][LXX], εμνημονευοσανε·μνημονευ·ον, ε·μνημονευ·οσαν altεμνημονευοντοε·μνημονευ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμνημονευσω[LXX]μνημονευ·σωμνημονευσομαιμνημονευ·σομαι
2ndμνημονευσειςμνημονευ·σειςμνημονευσῃ, μνημονευσει[LXX], μνημονευσεσαιμνημονευ·σῃ, μνημονευ·σει classical, μνημονευ·σεσαι alt
3rdμνημονευσει[LXX]μνημονευ·σειμνημονευσεταιμνημονευ·σεται
Pl1stμνημονευσομενμνημονευ·σομενμνημονευσομεθαμνημονευ·σομεθα
2ndμνημονευσετεμνημονευ·σετεμνημονευσεσθεμνημονευ·σεσθε
3rdμνημονευσουσιν, μνημονευσουσιμνημονευ·σουσι(ν)μνημονευσονταιμνημονευ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμνημονευσοιμιμνημονευ·σοιμιμνημονευσοιμηνμνημονευ·σοιμην
2ndμνημονευσοιςμνημονευ·σοιςμνημονευσοιομνημονευ·σοιο
3rdμνημονευσοιμνημονευ·σοιμνημονευσοιτομνημονευ·σοιτο
Pl1stμνημονευσοιμενμνημονευ·σοιμενμνημονευσοιμεθαμνημονευ·σοιμεθα
2ndμνημονευσοιτεμνημονευ·σοιτεμνημονευσοισθεμνημονευ·σοισθε
3rdμνημονευσοιενμνημονευ·σοιενμνημονευσοιντομνημονευ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
μνημονευσειν​μνημονευ·σειν​μνημονευσεσθαι​μνημονευ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμνημονευσουσαμνημονευσονμνημονευ·σουσ·αμνημονευ·σο[υ]ν[τ]
Nomμνημονευσωνμνημονευ·σο[υ]ν[τ]·^
Accμνημονευσουσανμνημονευσονταμνημονευ·σουσ·ανμνημονευ·σο[υ]ντ·α
Datμνημονευσουσῃμνημονευσοντιμνημονευ·σουσ·ῃμνημονευ·σο[υ]ντ·ι
Genμνημονευσουσηςμνημονευσοντοςμνημονευ·σουσ·ηςμνημονευ·σο[υ]ντ·ος
PlVocμνημονευσουσαιμνημονευσοντεςμνημονευσονταμνημονευ·σουσ·αιμνημονευ·σο[υ]ντ·εςμνημονευ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accμνημονευσουσαςμνημονευσονταςμνημονευ·σουσ·αςμνημονευ·σο[υ]ντ·ας
Datμνημονευσουσαιςμνημονευσουσι, μνημονευσουσινμνημονευ·σουσ·αιςμνημονευ·σου[ντ]·σι(ν)
Genμνημονευσουσωνμνημονευσοντωνμνημονευ·σουσ·ωνμνημονευ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμνημονευσομενημνημονευσομενεμνημονευ·σομεν·ημνημονευ·σομεν·ε
Nomμνημονευσομενοςμνημονευ·σομεν·ος
Accμνημονευσομενηνμνημονευσομενονμνημονευ·σομεν·ηνμνημονευ·σομεν·ον
Datμνημονευσομενῃμνημονευσομενῳμνημονευ·σομεν·ῃμνημονευ·σομεν·ῳ
Genμνημονευσομενηςμνημονευσομενουμνημονευ·σομεν·ηςμνημονευ·σομεν·ου
PlVocμνημονευσομεναιμνημονευσομενοιμνημονευσομεναμνημονευ·σομεν·αιμνημονευ·σομεν·οιμνημονευ·σομεν·α
Nom
Accμνημονευσομεναςμνημονευσομενουςμνημονευ·σομεν·αςμνημονευ·σομεν·ους
Datμνημονευσομεναιςμνημονευσομενοιςμνημονευ·σομεν·αιςμνημονευ·σομεν·οις
Genμνημονευσομενωνμνημονευσομενωνμνημονευ·σομεν·ωνμνημονευ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμνημονευσαε·μνημονευ·σαεμνημονευσαμηνε·μνημονευ·σαμην
2ndεμνημονευσαςε·μνημονευ·σαςεμνημονευσωε·μνημονευ·σω
3rdεμνημονευσεν[GNT], εμνημονευσεε·μνημονευ·σε(ν), ε·μνημονευ·σε(ν)εμνημονευσατοε·μνημονευ·σατο
Pl1stεμνημονευσαμενε·μνημονευ·σαμενεμνημονευσαμεθαε·μνημονευ·σαμεθα
2ndεμνημονευσατεε·μνημονευ·σατεεμνημονευσασθεε·μνημονευ·σασθε
3rdεμνημονευσανε·μνημονευ·σανεμνημονευσαντοε·μνημονευ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμνημονευσω[LXX]μνημονευ·σωμνημονευσωμαιμνημονευ·σωμαι
2ndμνημονευσῃςμνημονευ·σῃςμνημονευσῃμνημονευ·σῃ
3rdμνημονευσῃμνημονευ·σῃμνημονευσηταιμνημονευ·σηται
Pl1stμνημονευσωμενμνημονευ·σωμενμνημονευσωμεθαμνημονευ·σωμεθα
2ndμνημονευσητεμνημονευ·σητεμνημονευσησθεμνημονευ·σησθε
3rdμνημονευσωσιν, μνημονευσωσιμνημονευ·σωσι(ν)μνημονευσωνταιμνημονευ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμνημονευσαιμιμνημονευ·σαιμιμνημονευσαιμηνμνημονευ·σαιμην
2ndμνημονευσαις, μνημονευσειαςμνημονευ·σαις, μνημονευ·σειας classicalμνημονευσαιομνημονευ·σαιο
3rdμνημονευσαι, μνημονευσειεμνημονευ·σαι, μνημονευ·σειε classicalμνημονευσαιτομνημονευ·σαιτο
Pl1stμνημονευσαιμενμνημονευ·σαιμενμνημονευσαιμεθαμνημονευ·σαιμεθα
2ndμνημονευσαιτεμνημονευ·σαιτεμνημονευσαισθεμνημονευ·σαισθε
3rdμνημονευσαιεν, μνημονευσαισαν, μνημονευσειαν, μνημονευσειενμνημονευ·σαιεν, μνημονευ·σαισαν alt, μνημονευ·σειαν classical, μνημονευ·σειεν classicalμνημονευσαιντομνημονευ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndμνημονευσονμνημονευ·σονμνημονευσαιμνημονευ·σαι
3rdμνημονευσατω[LXX]μνημονευ·σατωμνημονευσασθωμνημονευ·σασθω
Pl1st
2ndμνημονευσατεμνημονευ·σατεμνημονευσασθεμνημονευ·σασθε
3rdμνημονευσατωσαν, μνημονευσαντωνμνημονευ·σατωσαν, μνημονευ·σαντων classicalμνημονευσασθωσαν, μνημονευσασθωνμνημονευ·σασθωσαν, μνημονευ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
μνημονευσαι​μνημονευ·σαι​μνημονευσασθαι​μνημονευ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμνημονευσασαμνημονευσαςμνημονευσανμνημονευ·σασ·αμνημονευ·σα[ντ]·ςμνημονευ·σαν[τ]
Nom
Accμνημονευσασανμνημονευσανταμνημονευ·σασ·ανμνημονευ·σαντ·α
Datμνημονευσασῃμνημονευσαντιμνημονευ·σασ·ῃμνημονευ·σαντ·ι
Genμνημονευσασηςμνημονευσαντοςμνημονευ·σασ·ηςμνημονευ·σαντ·ος
PlVocμνημονευσασαιμνημονευσαντεςμνημονευσανταμνημονευ·σασ·αιμνημονευ·σαντ·εςμνημονευ·σαντ·α
Nom
Accμνημονευσασαςμνημονευσανταςμνημονευ·σασ·αςμνημονευ·σαντ·ας
Datμνημονευσασαιςμνημονευσασι, μνημονευσασινμνημονευ·σασ·αιςμνημονευ·σα[ντ]·σι(ν)
Genμνημονευσασωνμνημονευσαντωνμνημονευ·σασ·ωνμνημονευ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμνημονευσαμενημνημονευσαμενεμνημονευ·σαμεν·ημνημονευ·σαμεν·ε
Nomμνημονευσαμενοςμνημονευ·σαμεν·ος
Accμνημονευσαμενηνμνημονευσαμενονμνημονευ·σαμεν·ηνμνημονευ·σαμεν·ον
Datμνημονευσαμενῃμνημονευσαμενῳμνημονευ·σαμεν·ῃμνημονευ·σαμεν·ῳ
Genμνημονευσαμενηςμνημονευσαμενουμνημονευ·σαμεν·ηςμνημονευ·σαμεν·ου
PlVocμνημονευσαμεναιμνημονευσαμενοιμνημονευσαμεναμνημονευ·σαμεν·αιμνημονευ·σαμεν·οιμνημονευ·σαμεν·α
Nom
Accμνημονευσαμεναςμνημονευσαμενουςμνημονευ·σαμεν·αςμνημονευ·σαμεν·ους
Datμνημονευσαμεναιςμνημονευσαμενοιςμνημονευ·σαμεν·αιςμνημονευ·σαμεν·οις
Genμνημονευσαμενωνμνημονευσαμενωνμνημονευ·σαμεν·ωνμνημονευ·σαμεν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 06-May-2021 10:07:52 EDT