μισθωμα • MISQWMA • misthōma

Search: μισθωματα

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
μισθωματαμίσθωμαμισθωματ·α(neu) nom|acc|voc pl

μίσθωμα[τ], -ατος, τό

Noun (Neu. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocμισθωμα[LXX]μισθωμα[τ]
Nom
Acc
Datμισθωματι[GNT]μισθωματ·ι
Genμισθωματος[LXX]μισθωματ·ος
PlVocμισθωματα[LXX]μισθωματ·α
Nom
Acc
Datμισθωμασι, μισθωμασινμισθωμα[τ]·σι(ν)
Genμισθωματων[LXX]μισθωματ·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 14-May-2021 07:46:55 EDT