μισθοω • MISQOW • misthoō

Search: μισθωσαμενοι

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
μισθωσαμενοιμισθόωμισθω·σαμεν·οι1aor mp ptcp mas nom|voc pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
μισθωσαμενοιμισθόωμισθω·σαμεν·οι1aor mp ptcp mas nom|voc pl

μισθόω (μισθ(ο)-, -, μισθω·σ-, -, μεμισθω-, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμισθωμισθ(ο)·ωμισθουμαιμισθ(ο)·ομαι
2ndμισθοιςμισθ(ο)·ειςμισθοι, μισθουσαιμισθ(ο)·ῃ, μισθ(ο)·ει classical, μισθ(ο)·εσαι alt
3rdμισθοιμισθ(ο)·ειμισθουταιμισθ(ο)·εται
Pl1stμισθουμενμισθ(ο)·ομενμισθουμεθαμισθ(ο)·ομεθα
2ndμισθουτεμισθ(ο)·ετεμισθουσθεμισθ(ο)·εσθε
3rdμισθουσιν, μισθουσιμισθ(ο)·ουσι(ν)μισθουνταιμισθ(ο)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμισθωμισθ(ο)·ωμισθωμαιμισθ(ο)·ωμαι
2ndμισθοιςμισθ(ο)·ῃςμισθοιμισθ(ο)·ῃ
3rdμισθοιμισθ(ο)·ῃμισθωται[LXX]μισθ(ο)·ηται
Pl1stμισθωμενμισθ(ο)·ωμενμισθωμεθαμισθ(ο)·ωμεθα
2ndμισθωτε[LXX]μισθ(ο)·ητεμισθωσθεμισθ(ο)·ησθε
3rdμισθωσιν, μισθωσιμισθ(ο)·ωσι(ν)μισθωνταιμισθ(ο)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμισθοιμιμισθ(ο)·οιμιμισθοιμηνμισθ(ο)·οιμην
2ndμισθοιςμισθ(ο)·οιςμισθοιομισθ(ο)·οιο
3rdμισθοιμισθ(ο)·οιμισθοιτομισθ(ο)·οιτο
Pl1stμισθοιμενμισθ(ο)·οιμενμισθοιμεθαμισθ(ο)·οιμεθα
2ndμισθοιτεμισθ(ο)·οιτεμισθοισθεμισθ(ο)·οισθε
3rdμισθοιεν, μισθοισανμισθ(ο)·οιεν, μισθ(ο)·οισαν altμισθοιντομισθ(ο)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndμισθου[GNT][LXX]μισθ(ο)·εμισθου[GNT][LXX]μισθ(ο)·ου
3rdμισθουτωμισθ(ο)·ετωμισθουσθωμισθ(ο)·εσθω
Pl1st
2ndμισθουτεμισθ(ο)·ετεμισθουσθεμισθ(ο)·εσθε
3rdμισθουτωσαν, μισθουντωνμισθ(ο)·ετωσαν, μισθ(ο)·οντων classicalμισθουσθωσαν, μισθουσθωνμισθ(ο)·εσθωσαν, μισθ(ο)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
μισθουν​μισθ(ο)·ειν​μισθουσθαι​μισθ(ο)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμισθουσαμισθουνμισθ(ο)·ουσ·αμισθ(ο)·ο[υ]ν[τ]
Nomμισθωνμισθ(ο)·ο[υ]ν[τ]·^
Accμισθουσανμισθουνταμισθ(ο)·ουσ·ανμισθ(ο)·ο[υ]ντ·α
Datμισθουσῃμισθουντιμισθ(ο)·ουσ·ῃμισθ(ο)·ο[υ]ντ·ι
Genμισθουσηςμισθουντοςμισθ(ο)·ουσ·ηςμισθ(ο)·ο[υ]ντ·ος
PlVocμισθουσαιμισθουντεςμισθουνταμισθ(ο)·ουσ·αιμισθ(ο)·ο[υ]ντ·εςμισθ(ο)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accμισθουσαςμισθουνταςμισθ(ο)·ουσ·αςμισθ(ο)·ο[υ]ντ·ας
Datμισθουσαιςμισθουσι, μισθουσινμισθ(ο)·ουσ·αιςμισθ(ο)·ου[ντ]·σι(ν)
Genμισθουσωνμισθουντωνμισθ(ο)·ουσ·ωνμισθ(ο)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμισθουμενημισθουμενεμισθ(ο)·ομεν·ημισθ(ο)·ομεν·ε
Nomμισθουμενοςμισθ(ο)·ομεν·ος
Accμισθουμενηνμισθουμενονμισθ(ο)·ομεν·ηνμισθ(ο)·ομεν·ον
Datμισθουμενῃμισθουμενῳμισθ(ο)·ομεν·ῃμισθ(ο)·ομεν·ῳ
Genμισθουμενηςμισθουμενουμισθ(ο)·ομεν·ηςμισθ(ο)·ομεν·ου
PlVocμισθουμεναιμισθουμενοι[LXX]μισθουμεναμισθ(ο)·ομεν·αιμισθ(ο)·ομεν·οιμισθ(ο)·ομεν·α
Nom
Accμισθουμεναςμισθουμενουςμισθ(ο)·ομεν·αςμισθ(ο)·ομεν·ους
Datμισθουμεναιςμισθουμενοιςμισθ(ο)·ομεν·αιςμισθ(ο)·ομεν·οις
Genμισθουμενωνμισθουμενωνμισθ(ο)·ομεν·ωνμισθ(ο)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμισθουνε·μισθ(ο)·ονεμισθουμηνε·μισθ(ο)·ομην
2ndεμισθουςε·μισθ(ο)·εςεμισθουε·μισθ(ο)·ου
3rdεμισθουε·μισθ(ο)·εεμισθουτοε·μισθ(ο)·ετο
Pl1stεμισθουμενε·μισθ(ο)·ομενεμισθουμεθαε·μισθ(ο)·ομεθα
2ndεμισθουτεε·μισθ(ο)·ετεεμισθουσθεε·μισθ(ο)·εσθε
3rdεμισθουν, εμισθουσανε·μισθ(ο)·ον, ε·μισθ(ο)·οσαν altεμισθουντο[LXX]ε·μισθ(ο)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμισθωσαε·μισθω·σαεμισθωσαμην[LXX]ε·μισθω·σαμην
2ndεμισθωσαςε·μισθω·σαςεμισθωσωε·μισθω·σω
3rdεμισθωσεν, εμισθωσεε·μισθω·σε(ν)εμισθωσατο[GNT][LXX]ε·μισθω·σατο
Pl1stεμισθωσαμενε·μισθω·σαμενεμισθωσαμεθαε·μισθω·σαμεθα
2ndεμισθωσατεε·μισθω·σατεεμισθωσασθεε·μισθω·σασθε
3rdεμισθωσανε·μισθω·σανεμισθωσαντο[LXX]ε·μισθω·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμισθωσωμισθω·σωμισθωσωμαιμισθω·σωμαι
2ndμισθωσῃςμισθω·σῃςμισθωσῃμισθω·σῃ
3rdμισθωσῃμισθω·σῃμισθωσηταιμισθω·σηται
Pl1stμισθωσωμενμισθω·σωμενμισθωσωμεθαμισθω·σωμεθα
2ndμισθωσητεμισθω·σητεμισθωσησθεμισθω·σησθε
3rdμισθωσωσιν, μισθωσωσιμισθω·σωσι(ν)μισθωσωνταιμισθω·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμισθωσαιμιμισθω·σαιμιμισθωσαιμηνμισθω·σαιμην
2ndμισθωσαις, μισθωσειαςμισθω·σαις, μισθω·σειας classicalμισθωσαιομισθω·σαιο
3rdμισθωσαι, μισθωσειεμισθω·σαι, μισθω·σειε classicalμισθωσαιτομισθω·σαιτο
Pl1stμισθωσαιμενμισθω·σαιμενμισθωσαιμεθαμισθω·σαιμεθα
2ndμισθωσαιτεμισθω·σαιτεμισθωσαισθεμισθω·σαισθε
3rdμισθωσαιεν, μισθωσαισαν, μισθωσειαν, μισθωσειενμισθω·σαιεν, μισθω·σαισαν alt, μισθω·σειαν classical, μισθω·σειεν classicalμισθωσαιντομισθω·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndμισθωσονμισθω·σονμισθωσαιμισθω·σαι
3rdμισθωσατωμισθω·σατωμισθωσασθωμισθω·σασθω
Pl1st
2ndμισθωσατεμισθω·σατεμισθωσασθεμισθω·σασθε
3rdμισθωσατωσαν, μισθωσαντωνμισθω·σατωσαν, μισθω·σαντων classicalμισθωσασθωσαν, μισθωσασθωνμισθω·σασθωσαν, μισθω·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
μισθωσαι​μισθω·σαι​μισθωσασθαι[GNT][LXX]​μισθω·σασθαι

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμισθωσασαμισθωσαςμισθωσανμισθω·σασ·αμισθω·σα[ντ]·ςμισθω·σαν[τ]
Nom
Accμισθωσασανμισθωσανταμισθω·σασ·ανμισθω·σαντ·α
Datμισθωσασῃμισθωσαντιμισθω·σασ·ῃμισθω·σαντ·ι
Genμισθωσασηςμισθωσαντοςμισθω·σασ·ηςμισθω·σαντ·ος
PlVocμισθωσασαιμισθωσαντεςμισθωσανταμισθω·σασ·αιμισθω·σαντ·εςμισθω·σαντ·α
Nom
Accμισθωσασαςμισθωσανταςμισθω·σασ·αςμισθω·σαντ·ας
Datμισθωσασαιςμισθωσασι, μισθωσασινμισθω·σασ·αιςμισθω·σα[ντ]·σι(ν)
Genμισθωσασωνμισθωσαντωνμισθω·σασ·ωνμισθω·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμισθωσαμενημισθωσαμενεμισθω·σαμεν·ημισθω·σαμεν·ε
Nomμισθωσαμενοςμισθω·σαμεν·ος
Accμισθωσαμενηνμισθωσαμενονμισθω·σαμεν·ηνμισθω·σαμεν·ον
Datμισθωσαμενῃμισθωσαμενῳμισθω·σαμεν·ῃμισθω·σαμεν·ῳ
Genμισθωσαμενηςμισθωσαμενουμισθω·σαμεν·ηςμισθω·σαμεν·ου
PlVocμισθωσαμεναιμισθωσαμενοι[LXX]μισθωσαμεναμισθω·σαμεν·αιμισθω·σαμεν·οιμισθω·σαμεν·α
Nom
Accμισθωσαμεναςμισθωσαμενουςμισθω·σαμεν·αςμισθω·σαμεν·ους
Datμισθωσαμεναιςμισθωσαμενοιςμισθω·σαμεν·αιςμισθω·σαμεν·οις
Genμισθωσαμενωνμισθωσαμενωνμισθω·σαμεν·ωνμισθω·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμεμισθωμαι[LXX]μεμισθω·μαι
2ndμεμισθωσαιμεμισθω·σαι
3rdμεμισθωταιμεμισθω·ται
Pl1stμεμισθωμεθαμεμισθω·μεθα
2ndμεμισθωσθεμεμισθω·σθε
3rdμεμισθωνται[LXX]μεμισθω·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμεμισθωσομαιμεμισθω·σομαι
2ndμεμισθωσῃ, μεμισθωσειμεμισθω·σῃ, μεμισθω·σει classical
3rdμεμισθωσεταιμεμισθω·σεται
Pl1stμεμισθωσομεθαμεμισθω·σομεθα
2ndμεμισθωσεσθεμεμισθω·σεσθε
3rdμεμισθωσονταιμεμισθω·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμεμισθωσοιμηνμεμισθω·σοιμην
2ndμεμισθωσοιομεμισθω·σοιο
3rdμεμισθωσοιτομεμισθω·σοιτο
Pl1stμεμισθωσοιμεθαμεμισθω·σοιμεθα
2ndμεμισθωσοισθεμεμισθω·σοισθε
3rdμεμισθωσοιντομεμισθω·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndμεμισθωσομεμισθω·σο
3rdμεμισθωσθωμεμισθω·σθω
Pl1st
2ndμεμισθωσθεμεμισθω·σθε
3rdμεμισθωσθωσαν, μεμισθωσθωνμεμισθω·σθωσαν, μεμισθω·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
μεμισθωσθαι​μεμισθω·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
μεμισθωσεσθαι​μεμισθω·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμεμισθωμενημεμισθωμενεμεμισθω·μεν·ημεμισθω·μεν·ε
Nomμεμισθωμενοςμεμισθω·μεν·ος
Accμεμισθωμενηνμεμισθωμενονμεμισθω·μεν·ηνμεμισθω·μεν·ον
Datμεμισθωμενῃμεμισθωμενῳμεμισθω·μεν·ῃμεμισθω·μεν·ῳ
Genμεμισθωμενηςμεμισθωμενουμεμισθω·μεν·ηςμεμισθω·μεν·ου
PlVocμεμισθωμεναιμεμισθωμενοιμεμισθωμεναμεμισθω·μεν·αιμεμισθω·μεν·οιμεμισθω·μεν·α
Nom
Accμεμισθωμεναςμεμισθωμενουςμεμισθω·μεν·αςμεμισθω·μεν·ους
Datμεμισθωμεναιςμεμισθωμενοιςμεμισθω·μεν·αιςμεμισθω·μεν·οις
Genμεμισθωμενωνμεμισθωμενωνμεμισθω·μεν·ωνμεμισθω·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμεμισθωμηνε·μεμισθω·μην
2ndεμεμισθωσοε·μεμισθω·σο
3rdεμεμισθωτοε·μεμισθω·το
Pl1stεμεμισθωμεθαε·μεμισθω·μεθα
2ndεμεμισθωσθεε·μεμισθω·σθε
3rdεμεμισθωντοε·μεμισθω·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμεμισθωμην[ε]·μεμισθω·μην
2ndμεμισθωσο[ε]·μεμισθω·σο
3rdμεμισθωτο[ε]·μεμισθω·το
Pl1stμεμισθωμεθα[ε]·μεμισθω·μεθα
2ndμεμισθωσθε[ε]·μεμισθω·σθε
3rdμεμισθωντο[ε]·μεμισθω·ντο

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 13-Nov-2019 20:41:06 EST