μικρος • MIKROS • mikros

Search: μικρον

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
μικρον; μικρονμικρόςμικρ·ον; μικρ·ονmas acc sg; neu nom|acc|voc sg

μικρός -ά -όν

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμικρα[GNT][LXX]μικρεμικρ·αμικρ·ε
Nomμικρος[GNT][LXX]μικρ·ος
Accμικραν[GNT][LXX]μικρον[GNT][LXX]μικρ·ανμικρ·ον
Datμικρᾳ[LXX]μικρῳ[GNT][LXX]μικρ·ᾳμικρ·ῳ
Genμικρας[LXX]μικρου[GNT][LXX]μικρ·αςμικρ·ου
PlVocμικραι[LXX]μικροι[GNT]μικρα[GNT][LXX]μικρ·αιμικρ·οιμικρ·α
Nom
Accμικρας[LXX]μικρους[GNT][LXX]μικρ·αςμικρ·ους
Datμικραιςμικροις[GNT][LXX]μικρ·αιςμικρ·οις
Genμικρων[GNT]μικρ·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 22-Jun-2021 22:55:54 EDT