μιαινω • MIAINW • miainō

Search: μιανεις

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
μιανειςμιαίνωμιαν(ε)·[σ]ειςfut act ind 2nd sg

μιαίνω (μιαιν-, μιαν(ε)·[σ]-, μιαν·[σ]-, -, μεμιαν-, μιαν·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμιαινωμιαιν·ωμιαινομαιμιαιν·ομαι
2ndμιαινειςμιαιν·ειςμιαινῃ, μιαινει, μιαινεσαιμιαιν·ῃ, μιαιν·ει classical, μιαιν·εσαι alt
3rdμιαινειμιαιν·ειμιαινεταιμιαιν·εται
Pl1stμιαινομενμιαιν·ομενμιαινομεθαμιαιν·ομεθα
2ndμιαινετεμιαιν·ετεμιαινεσθε[LXX]μιαιν·εσθε
3rdμιαινουσιν[GNT], μιαινουσιμιαιν·ουσι(ν), μιαιν·ουσι(ν)μιαινονταιμιαιν·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμιαινωμιαιν·ωμιαινωμαιμιαιν·ωμαι
2ndμιαινῃςμιαιν·ῃςμιαινῃμιαιν·ῃ
3rdμιαινῃμιαιν·ῃμιαινηταιμιαιν·ηται
Pl1stμιαινωμενμιαιν·ωμενμιαινωμεθαμιαιν·ωμεθα
2ndμιαινητεμιαιν·ητεμιαινησθεμιαιν·ησθε
3rdμιαινωσιν, μιαινωσιμιαιν·ωσι(ν)μιαινωνται[LXX]μιαιν·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμιαινοιμιμιαιν·οιμιμιαινοιμηνμιαιν·οιμην
2ndμιαινοιςμιαιν·οιςμιαινοιομιαιν·οιο
3rdμιαινοιμιαιν·οιμιαινοιτομιαιν·οιτο
Pl1stμιαινοιμενμιαιν·οιμενμιαινοιμεθαμιαιν·οιμεθα
2ndμιαινοιτεμιαιν·οιτεμιαινοισθεμιαιν·οισθε
3rdμιαινοιεν, μιαινοισανμιαιν·οιεν, μιαιν·οισαν altμιαινοιντομιαιν·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndμιαινεμιαιν·εμιαινουμιαιν·ου
3rdμιαινετωμιαιν·ετωμιαινεσθωμιαιν·εσθω
Pl1st
2ndμιαινετεμιαιν·ετεμιαινεσθε[LXX]μιαιν·εσθε
3rdμιαινετωσαν, μιαινοντωνμιαιν·ετωσαν, μιαιν·οντων classicalμιαινεσθωσαν, μιαινεσθωνμιαιν·εσθωσαν, μιαιν·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
μιαινειν[LXX]​μιαιν·εινμιαινεσθαι​μιαιν·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμιαινουσαμιαινονμιαιν·ουσ·αμιαιν·ο[υ]ν[τ]
Nomμιαινωνμιαιν·ο[υ]ν[τ]·^
Accμιαινουσανμιαινονταμιαιν·ουσ·ανμιαιν·ο[υ]ντ·α
Datμιαινουσῃμιαινοντιμιαιν·ουσ·ῃμιαιν·ο[υ]ντ·ι
Genμιαινουσηςμιαινοντοςμιαιν·ουσ·ηςμιαιν·ο[υ]ντ·ος
PlVocμιαινουσαιμιαινοντεςμιαινονταμιαιν·ουσ·αιμιαιν·ο[υ]ντ·εςμιαιν·ο[υ]ντ·α
Nom
Accμιαινουσαςμιαινονταςμιαιν·ουσ·αςμιαιν·ο[υ]ντ·ας
Datμιαινουσαιςμιαινουσι, μιαινουσιν[GNT]μιαιν·ουσ·αιςμιαιν·ου[ντ]·σι(ν), μιαιν·ου[ντ]·σι(ν)
Genμιαινουσωνμιαινοντωνμιαιν·ουσ·ωνμιαιν·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμιαινομενη[LXX]μιαινομενεμιαιν·ομεν·ημιαιν·ομεν·ε
Nomμιαινομενοςμιαιν·ομεν·ος
Accμιαινομενηνμιαινομενονμιαιν·ομεν·ηνμιαιν·ομεν·ον
Datμιαινομενῃμιαινομενῳμιαιν·ομεν·ῃμιαιν·ομεν·ῳ
Genμιαινομενηςμιαινομενουμιαιν·ομεν·ηςμιαιν·ομεν·ου
PlVocμιαινομεναιμιαινομενοιμιαινομεναμιαιν·ομεν·αιμιαιν·ομεν·οιμιαιν·ομεν·α
Nom
Accμιαινομεναςμιαινομενουςμιαιν·ομεν·αςμιαιν·ομεν·ους
Datμιαινομεναιςμιαινομενοιςμιαιν·ομεν·αιςμιαιν·ομεν·οις
Genμιαινομενωνμιαινομενωνμιαιν·ομεν·ωνμιαιν·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμιαινον[LXX]ε·μιαιν·ονεμιαινομηνε·μιαιν·ομην
2ndεμιαινεςε·μιαιν·εςεμιαινου[LXX]ε·μιαιν·ου
3rdεμιαινεν[LXX], εμιαινεε·μιαιν·ε(ν), ε·μιαιν·ε(ν)εμιαινετο[LXX]ε·μιαιν·ετο
Pl1stεμιαινομενε·μιαιν·ομενεμιαινομεθαε·μιαιν·ομεθα
2ndεμιαινετεε·μιαιν·ετεεμιαινεσθε[LXX]ε·μιαιν·εσθε
3rdεμιαινον[LXX], εμιαινοσανε·μιαιν·ον, ε·μιαιν·οσαν altεμιαινοντοε·μιαιν·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμιανω[LXX]μιαν(ε)·[σ]ωμιανουμαιμιαν(ε)·[σ]ομαι
2ndμιανεις[LXX]μιαν(ε)·[σ]ειςμιανῃ[LXX], μιανει[LXX], μιανεισαιμιαν(ε)·[σ]ῃ, μιαν(ε)·[σ]ει classical, μιαν(ε)·[σ]εσαι alt
3rdμιανει[LXX]μιαν(ε)·[σ]ειμιανειταιμιαν(ε)·[σ]εται
Pl1stμιανουμενμιαν(ε)·[σ]ομενμιανουμεθαμιαν(ε)·[σ]ομεθα
2ndμιανειτε[LXX]μιαν(ε)·[σ]ετεμιανεισθεμιαν(ε)·[σ]εσθε
3rdμιανουσιν[LXX], μιανουσι[LXX]μιαν(ε)·[σ]ουσι(ν)μιανουνταιμιαν(ε)·[σ]ονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμιανοιμιμιαν(ε)·[σ]οιμιμιανοιμηνμιαν(ε)·[σ]οιμην
2ndμιανοιςμιαν(ε)·[σ]οιςμιανοιομιαν(ε)·[σ]οιο
3rdμιανοιμιαν(ε)·[σ]οιμιανοιτομιαν(ε)·[σ]οιτο
Pl1stμιανοιμενμιαν(ε)·[σ]οιμενμιανοιμεθαμιαν(ε)·[σ]οιμεθα
2ndμιανοιτεμιαν(ε)·[σ]οιτεμιανοισθεμιαν(ε)·[σ]οισθε
3rdμιανοιενμιαν(ε)·[σ]οιενμιανοιντομιαν(ε)·[σ]οιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
μιανειν​μιαν(ε)·[σ]ειν​μιανεισθαι​μιαν(ε)·[σ]εσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμιανουσαμιανουνμιαν(ε)·[σ]ουσ·αμιαν(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]
Nomμιανωνμιαν(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]·^
Accμιανουσανμιανουνταμιαν(ε)·[σ]ουσ·ανμιαν(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Datμιανουσῃμιανουντιμιαν(ε)·[σ]ουσ·ῃμιαν(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ι
Genμιανουσηςμιανουντοςμιαν(ε)·[σ]ουσ·ηςμιαν(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ος
PlVocμιανουσαιμιανουντεςμιανουνταμιαν(ε)·[σ]ουσ·αιμιαν(ε)·[σ]ο[υ]ντ·εςμιαν(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Nom
Accμιανουσαςμιανουνταςμιαν(ε)·[σ]ουσ·αςμιαν(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ας
Datμιανουσαιςμιανουσι[LXX], μιανουσιν[LXX]μιαν(ε)·[σ]ουσ·αιςμιαν(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν)
Genμιανουσωνμιανουντωνμιαν(ε)·[σ]ουσ·ωνμιαν(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμιανουμενημιανουμενεμιαν(ε)·[σ]ομεν·ημιαν(ε)·[σ]ομεν·ε
Nomμιανουμενοςμιαν(ε)·[σ]ομεν·ος
Accμιανουμενηνμιανουμενονμιαν(ε)·[σ]ομεν·ηνμιαν(ε)·[σ]ομεν·ον
Datμιανουμενῃμιανουμενῳμιαν(ε)·[σ]ομεν·ῃμιαν(ε)·[σ]ομεν·ῳ
Genμιανουμενηςμιανουμενουμιαν(ε)·[σ]ομεν·ηςμιαν(ε)·[σ]ομεν·ου
PlVocμιανουμεναιμιανουμενοιμιανουμεναμιαν(ε)·[σ]ομεν·αιμιαν(ε)·[σ]ομεν·οιμιαν(ε)·[σ]ομεν·α
Nom
Accμιανουμεναςμιανουμενουςμιαν(ε)·[σ]ομεν·αςμιαν(ε)·[σ]ομεν·ους
Datμιανουμεναιςμιανουμενοιςμιαν(ε)·[σ]ομεν·αιςμιαν(ε)·[σ]ομεν·οις
Genμιανουμενωνμιανουμενωνμιαν(ε)·[σ]ομεν·ωνμιαν(ε)·[σ]ομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμιαναε·μιαν·[σ]αεμιαναμηνε·μιαν·[σ]αμην
2ndεμιανας[LXX]ε·μιαν·[σ]αςεμιανωε·μιαν·[σ]ω
3rdεμιανεν[LXX], εμιανεε·μιαν·[σ]ε(ν), ε·μιαν·[σ]ε(ν)εμιανατοε·μιαν·[σ]ατο
Pl1stεμιαναμενε·μιαν·[σ]αμενεμιαναμεθαε·μιαν·[σ]αμεθα
2ndεμιανατε[LXX]ε·μιαν·[σ]ατεεμιανασθεε·μιαν·[σ]ασθε
3rdεμιαναν[LXX]ε·μιαν·[σ]ανεμιαναντοε·μιαν·[σ]αντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμιανω[LXX]μιαν·[σ]ωμιανωμαιμιαν·[σ]ωμαι
2ndμιανῃςμιαν·[σ]ῃςμιανῃ[LXX]μιαν·[σ]ῃ
3rdμιανῃ[LXX]μιαν·[σ]ῃμιανηταιμιαν·[σ]ηται
Pl1stμιανωμενμιαν·[σ]ωμενμιανωμεθαμιαν·[σ]ωμεθα
2ndμιανητεμιαν·[σ]ητεμιανησθεμιαν·[σ]ησθε
3rdμιανωσιν, μιανωσιμιαν·[σ]ωσι(ν)μιανωνταιμιαν·[σ]ωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμιαναιμιμιαν·[σ]αιμιμιαναιμηνμιαν·[σ]αιμην
2ndμιαναις, μιανειαςμιαν·[σ]αις, μιαν·[σ]ειας classicalμιαναιομιαν·[σ]αιο
3rdμιαναι[LXX], μιανειεμιαν·[σ]αι, μιαν·[σ]ειε classicalμιαναιτομιαν·[σ]αιτο
Pl1stμιαναιμενμιαν·[σ]αιμενμιαναιμεθαμιαν·[σ]αιμεθα
2ndμιαναιτεμιαν·[σ]αιτεμιαναισθεμιαν·[σ]αισθε
3rdμιαναιεν, μιαναισαν, μιανειαν, μιανειενμιαν·[σ]αιεν, μιαν·[σ]αισαν alt, μιαν·[σ]ειαν classical, μιαν·[σ]ειεν classicalμιαναιντομιαν·[σ]αιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndμιανονμιαν·[σ]ονμιαναι[LXX]μιαν·[σ]αι
3rdμιανατωμιαν·[σ]ατωμιανασθωμιαν·[σ]ασθω
Pl1st
2ndμιανατε[LXX]μιαν·[σ]ατεμιανασθεμιαν·[σ]ασθε
3rdμιανατωσαν, μιαναντωνμιαν·[σ]ατωσαν, μιαν·[σ]αντων classicalμιανασθωσαν, μιανασθωνμιαν·[σ]ασθωσαν, μιαν·[σ]ασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
μιαναι[LXX]​μιαν·[σ]αιμιανασθαι​μιαν·[σ]ασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμιανασαμιαναςμιανανμιαν·[σ]ασ·αμιαν·[σ]α[ντ]·ςμιαν·[σ]αν[τ]
Nom
Accμιανασανμιανανταμιαν·[σ]ασ·ανμιαν·[σ]αντ·α
Datμιανασῃμιαναντιμιαν·[σ]ασ·ῃμιαν·[σ]αντ·ι
Genμιανασηςμιαναντοςμιαν·[σ]ασ·ηςμιαν·[σ]αντ·ος
PlVocμιανασαιμιαναντεςμιανανταμιαν·[σ]ασ·αιμιαν·[σ]αντ·εςμιαν·[σ]αντ·α
Nom
Accμιανασαςμιανανταςμιαν·[σ]ασ·αςμιαν·[σ]αντ·ας
Datμιανασαιςμιανασι, μιανασινμιαν·[σ]ασ·αιςμιαν·[σ]α[ντ]·σι(ν)
Genμιανασωνμιαναντωνμιαν·[σ]ασ·ωνμιαν·[σ]αντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμιαναμενημιαναμενεμιαν·[σ]αμεν·ημιαν·[σ]αμεν·ε
Nomμιαναμενοςμιαν·[σ]αμεν·ος
Accμιαναμενηνμιαναμενονμιαν·[σ]αμεν·ηνμιαν·[σ]αμεν·ον
Datμιαναμενῃμιαναμενῳμιαν·[σ]αμεν·ῃμιαν·[σ]αμεν·ῳ
Genμιαναμενηςμιαναμενουμιαν·[σ]αμεν·ηςμιαν·[σ]αμεν·ου
PlVocμιαναμεναιμιαναμενοιμιαναμεναμιαν·[σ]αμεν·αιμιαν·[σ]αμεν·οιμιαν·[σ]αμεν·α
Nom
Accμιαναμεναςμιαναμενουςμιαν·[σ]αμεν·αςμιαν·[σ]αμεν·ους
Datμιαναμεναιςμιαναμενοιςμιαν·[σ]αμεν·αιςμιαν·[σ]αμεν·οις
Genμιαναμενωνμιαναμενωνμιαν·[σ]αμεν·ωνμιαν·[σ]αμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμεμιαμμαι, μεμιασμαιμεμιαν·μαι
2ndμεμιανσαι[LXX]μεμιαν·σαι
3rdμεμιανται[GNT][LXX]μεμιαν·ται
Pl1stμεμιαμμεθα, μεμιασμεθαμεμιαν·μεθα
2ndμεμιανθεμεμιαν·σθε
3rdμεμιαναταιμεμιαν·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμεμιανσομαιμεμιαν·σομαι
2ndμεμιανσῃ, μεμιανσειμεμιαν·σῃ, μεμιαν·σει classical
3rdμεμιανσεταιμεμιαν·σεται
Pl1stμεμιανσομεθαμεμιαν·σομεθα
2ndμεμιανσεσθεμεμιαν·σεσθε
3rdμεμιανσονταιμεμιαν·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμεμιανσοιμηνμεμιαν·σοιμην
2ndμεμιανσοιομεμιαν·σοιο
3rdμεμιανσοιτομεμιαν·σοιτο
Pl1stμεμιανσοιμεθαμεμιαν·σοιμεθα
2ndμεμιανσοισθεμεμιαν·σοισθε
3rdμεμιανσοιντομεμιαν·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndμεμιανσομεμιαν·σο
3rdμεμιανθωμεμιαν·σθω
Pl1st
2ndμεμιανθεμεμιαν·σθε
3rdμεμιανθωσαν, μεμιανθωνμεμιαν·σθωσαν, μεμιαν·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
μεμιανθαι​μεμιαν·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
μεμιανσεσθαι​μεμιαν·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμεμιαμμενη[LXX], μεμιασμενημεμιαμμενε, μεμιασμενεμεμιαν·μεν·η, μεμιαν·μεν·ημεμιαν·μεν·ε
Nomμεμιαμμενος[LXX], μεμιασμενοςμεμιαν·μεν·ος, μεμιαν·μεν·ος
Accμεμιαμμενην, μεμιασμενηνμεμιαμμενον[LXX], μεμιασμενονμεμιαν·μεν·ηνμεμιαν·μεν·ον, μεμιαν·μεν·ον
Datμεμιαμμενῃ, μεμιασμενῃμεμιαμμενῳ, μεμιασμενῳμεμιαν·μεν·ῃμεμιαν·μεν·ῳ
Genμεμιαμμενης, μεμιασμενηςμεμιαμμενου, μεμιασμενουμεμιαν·μεν·ηςμεμιαν·μεν·ου
PlVocμεμιαμμεναι, μεμιασμεναιμεμιαμμενοι, μεμιασμενοιμεμιαμμενα, μεμιασμεναμεμιαν·μεν·αιμεμιαν·μεν·οιμεμιαν·μεν·α
Nom
Accμεμιαμμενας, μεμιασμεναςμεμιαμμενους, μεμιασμενουςμεμιαν·μεν·αςμεμιαν·μεν·ους
Datμεμιαμμεναις, μεμιασμεναιςμεμιαμμενοις[GNT], μεμιασμενοις[GNT]μεμιαν·μεν·αιςμεμιαν·μεν·οις
Genμεμιαμμενων[LXX], μεμιασμενωνμεμιαμμενων[LXX], μεμιασμενωνμεμιαν·μεν·ων, μεμιαν·μεν·ωνμεμιαν·μεν·ων, μεμιαν·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμεμιαμμην, εμεμιασμηνε·μεμιαν·μην
2ndεμεμιανσοε·μεμιαν·σο
3rdεμεμιαντοε·μεμιαν·το
Pl1stεμεμιαμμεθα, εμεμιασμεθαε·μεμιαν·μεθα
2ndεμεμιανθεε·μεμιαν·σθε
3rdεμεμιανατοε·μεμιαν·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμεμιαμμην, μεμιασμην[ε]·μεμιαν·μην
2ndμεμιανσο[ε]·μεμιαν·σο
3rdμεμιαντο[ε]·μεμιαν·το
Pl1stμεμιαμμεθα, μεμιασμεθα[ε]·μεμιαν·μεθα
2ndμεμιανθε[ε]·μεμιαν·σθε
3rdμεμιανατο[ε]·μεμιαν·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεμιανθην[LXX]ε·μιαν·θην
2ndεμιανθηςε·μιαν·θης
3rdεμιανθη[LXX]ε·μιαν·θη
Pl1stεμιανθημενε·μιαν·θημεν
2ndεμιανθητεε·μιαν·θητε
3rdεμιανθησαν[LXX]ε·μιαν·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stμιανθησομαιμιαν·θησομαι
2ndμιανθησῃ, μιανθησειμιαν·θησῃ, μιαν·θησει classical
3rdμιανθησεται[LXX]μιαν·θησεται
Pl1stμιανθησομεθαμιαν·θησομεθα
2ndμιανθησεσθε[LXX]μιαν·θησεσθε
3rdμιανθησονται[LXX]μιαν·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stμιανθωμιαν·θω
2ndμιανθῃςμιαν·θῃς
3rdμιανθῃ[LXX]μιαν·θῃ
Pl1stμιανθωμενμιαν·θωμεν
2ndμιανθητεμιαν·θητε
3rdμιανθωσιν[GNT][LXX], μιανθωσιμιαν·θωσι(ν), μιαν·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stμιανθειηνμιαν·θειην
2ndμιανθειηςμιαν·θειης
3rdμιανθειημιαν·θειη
Pl1stμιανθειημεν, μιανθειμενμιαν·θειημεν, μιαν·θειμεν classical
2ndμιανθειητε, μιανθειτεμιαν·θειητε, μιαν·θειτε classical
3rdμιανθειησαν, μιανθειενμιαν·θειησαν, μιαν·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stμιανθησοιμηνμιαν·θησοιμην
2ndμιανθησοιομιαν·θησοιο
3rdμιανθησοιτομιαν·θησοιτο
Pl1stμιανθησοιμεθαμιαν·θησοιμεθα
2ndμιανθησοισθεμιαν·θησοισθε
3rdμιανθησοιντομιαν·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndμιανθητιμιαν·θητι
3rdμιανθητωμιαν·θητω
Pl1st
2ndμιανθητεμιαν·θητε
3rdμιανθητωσαν, μιανθεντωνμιαν·θητωσαν, μιαν·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
μιανθηναι[LXX]​μιαν·θηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
μιανθησεσθαι​μιαν·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμιανθεισαμιανθειςμιανθενμιαν·θεισ·αμιαν·θει[ντ]·ςμιαν·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accμιανθεισανμιανθενταμιαν·θεισ·ανμιαν·θε[ι]ντ·α
Datμιανθεισῃμιανθεντιμιαν·θεισ·ῃμιαν·θε[ι]ντ·ι
Genμιανθεισηςμιανθεντοςμιαν·θεισ·ηςμιαν·θε[ι]ντ·ος
PlVocμιανθεισαιμιανθεντεςμιανθενταμιαν·θεισ·αιμιαν·θε[ι]ντ·εςμιαν·θε[ι]ντ·α
Nom
Accμιανθεισαςμιανθενταςμιαν·θεισ·αςμιαν·θε[ι]ντ·ας
Datμιανθεισαιςμιανθεισι, μιανθεισινμιαν·θεισ·αιςμιαν·θει[ντ]·σι(ν)
Genμιανθεισωνμιανθεντωνμιαν·θεισ·ωνμιαν·θε[ι]ντ·ων

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμιανθησομενημιανθησομενεμιαν·θησομεν·ημιαν·θησομεν·ε
Nomμιανθησομενοςμιαν·θησομεν·ος
Accμιανθησομενηνμιανθησομενονμιαν·θησομεν·ηνμιαν·θησομεν·ον
Datμιανθησομενῃμιανθησομενῳμιαν·θησομεν·ῃμιαν·θησομεν·ῳ
Genμιανθησομενηςμιανθησομενουμιαν·θησομεν·ηςμιαν·θησομεν·ου
PlVocμιανθησομεναιμιανθησομενοιμιανθησομεναμιαν·θησομεν·αιμιαν·θησομεν·οιμιαν·θησομεν·α
Nom
Accμιανθησομεναςμιανθησομενουςμιαν·θησομεν·αςμιαν·θησομεν·ους
Datμιανθησομεναιςμιανθησομενοιςμιαν·θησομεν·αιςμιαν·θησομεν·οις
Genμιανθησομενωνμιανθησομενωνμιαν·θησομεν·ωνμιαν·θησομεν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 22-Jun-2021 23:22:06 EDT