μεταγω • METAGW • metagō

Search: μετηχθησαν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
μετηχθησανμετάγωμετ·ε·αγ·θησανaor θη ind 3rd pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
μετηχθησανμετάγωμετ·ε·αγ·θησανaor θη ind 3rd pl

μετ·άγω (μετ+αγ-, -, μετ+αξ- or 2nd μετ+αγαγ-, -, -, μετ+αχ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμεταγωμετ·αγ·ωμεταγομαιμετ·αγ·ομαι
2ndμεταγειςμετ·αγ·ειςμεταγῃ, μεταγει, μεταγεσαιμετ·αγ·ῃ, μετ·αγ·ει classical, μετ·αγ·εσαι alt
3rdμεταγειμετ·αγ·ειμεταγεται[GNT][LXX]μετ·αγ·εται
Pl1stμεταγομεν[GNT]μετ·αγ·ομενμεταγομεθαμετ·αγ·ομεθα
2ndμεταγετεμετ·αγ·ετεμεταγεσθεμετ·αγ·εσθε
3rdμεταγουσιν, μεταγουσιμετ·αγ·ουσι(ν)μεταγονταιμετ·αγ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμεταγωμετ·αγ·ωμεταγωμαιμετ·αγ·ωμαι
2ndμεταγῃςμετ·αγ·ῃςμεταγῃμετ·αγ·ῃ
3rdμεταγῃμετ·αγ·ῃμεταγηταιμετ·αγ·ηται
Pl1stμεταγωμενμετ·αγ·ωμενμεταγωμεθαμετ·αγ·ωμεθα
2ndμεταγητεμετ·αγ·ητεμεταγησθεμετ·αγ·ησθε
3rdμεταγωσιν, μεταγωσιμετ·αγ·ωσι(ν)μεταγωνταιμετ·αγ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμεταγοιμιμετ·αγ·οιμιμεταγοιμηνμετ·αγ·οιμην
2ndμεταγοιςμετ·αγ·οιςμεταγοιομετ·αγ·οιο
3rdμεταγοιμετ·αγ·οιμεταγοιτομετ·αγ·οιτο
Pl1stμεταγοιμενμετ·αγ·οιμενμεταγοιμεθαμετ·αγ·οιμεθα
2ndμεταγοιτεμετ·αγ·οιτεμεταγοισθεμετ·αγ·οισθε
3rdμεταγοιεν, μεταγοισανμετ·αγ·οιεν, μετ·αγ·οισαν altμεταγοιντομετ·αγ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndμεταγεμετ·αγ·εμεταγουμετ·αγ·ου
3rdμεταγετωμετ·αγ·ετωμεταγεσθωμετ·αγ·εσθω
Pl1st
2ndμεταγετεμετ·αγ·ετεμεταγεσθεμετ·αγ·εσθε
3rdμεταγετωσαν, μεταγοντωνμετ·αγ·ετωσαν, μετ·αγ·οντων classicalμεταγεσθωσαν, μεταγεσθωνμετ·αγ·εσθωσαν, μετ·αγ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
μεταγειν​μετ·αγ·ειν​μεταγεσθαι​μετ·αγ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμεταγουσαμεταγονμετ·αγ·ουσ·αμετ·αγ·ο[υ]ν[τ]
Nomμεταγωνμετ·αγ·ο[υ]ν[τ]·^
Accμεταγουσανμεταγονταμετ·αγ·ουσ·ανμετ·αγ·ο[υ]ντ·α
Datμεταγουσῃμεταγοντιμετ·αγ·ουσ·ῃμετ·αγ·ο[υ]ντ·ι
Genμεταγουσηςμεταγοντοςμετ·αγ·ουσ·ηςμετ·αγ·ο[υ]ντ·ος
PlVocμεταγουσαιμεταγοντεςμεταγονταμετ·αγ·ουσ·αιμετ·αγ·ο[υ]ντ·εςμετ·αγ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accμεταγουσαςμεταγονταςμετ·αγ·ουσ·αςμετ·αγ·ο[υ]ντ·ας
Datμεταγουσαιςμεταγουσι, μεταγουσινμετ·αγ·ουσ·αιςμετ·αγ·ου[ντ]·σι(ν)
Genμεταγουσωνμεταγοντωνμετ·αγ·ουσ·ωνμετ·αγ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμεταγομενημεταγομενεμετ·αγ·ομεν·ημετ·αγ·ομεν·ε
Nomμεταγομενοςμετ·αγ·ομεν·ος
Accμεταγομενηνμεταγομενονμετ·αγ·ομεν·ηνμετ·αγ·ομεν·ον
Datμεταγομενῃμεταγομενῳμετ·αγ·ομεν·ῃμετ·αγ·ομεν·ῳ
Genμεταγομενηςμεταγομενουμετ·αγ·ομεν·ηςμετ·αγ·ομεν·ου
PlVocμεταγομεναιμεταγομενοιμεταγομεναμετ·αγ·ομεν·αιμετ·αγ·ομεν·οιμετ·αγ·ομεν·α
Nom
Accμεταγομεναςμεταγομενουςμετ·αγ·ομεν·αςμετ·αγ·ομεν·ους
Datμεταγομεναιςμεταγομενοιςμετ·αγ·ομεν·αιςμετ·αγ·ομεν·οις
Genμεταγομενωνμεταγομενωνμετ·αγ·ομεν·ωνμετ·αγ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμετηγονμετ·ε·αγ·ονμετηγομηνμετ·ε·αγ·ομην
2ndμετηγεςμετ·ε·αγ·εςμετηγουμετ·ε·αγ·ου
3rdμετηγεν, μετηγεμετ·ε·αγ·ε(ν)μετηγετομετ·ε·αγ·ετο
Pl1stμετηγομενμετ·ε·αγ·ομενμετηγομεθαμετ·ε·αγ·ομεθα
2ndμετηγετεμετ·ε·αγ·ετεμετηγεσθεμετ·ε·αγ·εσθε
3rdμετηγον, μετηγοσανμετ·ε·αγ·ον, μετ·ε·αγ·οσαν altμετηγοντομετ·ε·αγ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμετηξαμετ·ε·αγ·σαμετηξαμηνμετ·ε·αγ·σαμην
2ndμετηξαςμετ·ε·αγ·σαςμετηξωμετ·ε·αγ·σω
3rdμετηξεν, μετηξεμετ·ε·αγ·σε(ν)μετηξατομετ·ε·αγ·σατο
Pl1stμετηξαμενμετ·ε·αγ·σαμενμετηξαμεθαμετ·ε·αγ·σαμεθα
2ndμετηξατεμετ·ε·αγ·σατεμετηξασθεμετ·ε·αγ·σασθε
3rdμετηξανμετ·ε·αγ·σανμετηξαντομετ·ε·αγ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμεταξωμετ·αγ·σωμεταξωμαιμετ·αγ·σωμαι
2ndμεταξῃςμετ·αγ·σῃςμεταξῃμετ·αγ·σῃ
3rdμεταξῃμετ·αγ·σῃμεταξηταιμετ·αγ·σηται
Pl1stμεταξωμενμετ·αγ·σωμενμεταξωμεθαμετ·αγ·σωμεθα
2ndμεταξητεμετ·αγ·σητεμεταξησθεμετ·αγ·σησθε
3rdμεταξωσιν, μεταξωσιμετ·αγ·σωσι(ν)μεταξωνταιμετ·αγ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμεταξαιμιμετ·αγ·σαιμιμεταξαιμηνμετ·αγ·σαιμην
2ndμεταξαις, μεταξειαςμετ·αγ·σαις, μετ·αγ·σειας classicalμεταξαιομετ·αγ·σαιο
3rdμεταξαι[LXX], μεταξειεμετ·αγ·σαι, μετ·αγ·σειε classicalμεταξαιτομετ·αγ·σαιτο
Pl1stμεταξαιμενμετ·αγ·σαιμενμεταξαιμεθαμετ·αγ·σαιμεθα
2ndμεταξαιτεμετ·αγ·σαιτεμεταξαισθεμετ·αγ·σαισθε
3rdμεταξαιεν, μεταξαισαν, μεταξειαν, μεταξειενμετ·αγ·σαιεν, μετ·αγ·σαισαν alt, μετ·αγ·σειαν classical, μετ·αγ·σειεν classicalμεταξαιντομετ·αγ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndμεταξονμετ·αγ·σονμεταξαι[LXX]μετ·αγ·σαι
3rdμεταξατωμετ·αγ·σατωμεταξασθωμετ·αγ·σασθω
Pl1st
2ndμεταξατεμετ·αγ·σατεμεταξασθεμετ·αγ·σασθε
3rdμεταξατωσαν, μεταξαντωνμετ·αγ·σατωσαν, μετ·αγ·σαντων classicalμεταξασθωσαν, μεταξασθωνμετ·αγ·σασθωσαν, μετ·αγ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
μεταξαι[LXX]​μετ·αγ·σαιμεταξασθαι​μετ·αγ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμεταξασαμεταξαςμεταξανμετ·αγ·σασ·αμετ·αγ·σα[ντ]·ςμετ·αγ·σαν[τ]
Nom
Accμεταξασανμεταξανταμετ·αγ·σασ·ανμετ·αγ·σαντ·α
Datμεταξασῃμεταξαντιμετ·αγ·σασ·ῃμετ·αγ·σαντ·ι
Genμεταξασηςμεταξαντοςμετ·αγ·σασ·ηςμετ·αγ·σαντ·ος
PlVocμεταξασαιμεταξαντεςμεταξανταμετ·αγ·σασ·αιμετ·αγ·σαντ·εςμετ·αγ·σαντ·α
Nom
Accμεταξασαςμεταξανταςμετ·αγ·σασ·αςμετ·αγ·σαντ·ας
Datμεταξασαιςμεταξασι, μεταξασινμετ·αγ·σασ·αιςμετ·αγ·σα[ντ]·σι(ν)
Genμεταξασωνμεταξαντωνμετ·αγ·σασ·ωνμετ·αγ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμεταξαμενημεταξαμενεμετ·αγ·σαμεν·ημετ·αγ·σαμεν·ε
Nomμεταξαμενοςμετ·αγ·σαμεν·ος
Accμεταξαμενηνμεταξαμενονμετ·αγ·σαμεν·ηνμετ·αγ·σαμεν·ον
Datμεταξαμενῃμεταξαμενῳμετ·αγ·σαμεν·ῃμετ·αγ·σαμεν·ῳ
Genμεταξαμενηςμεταξαμενουμετ·αγ·σαμεν·ηςμετ·αγ·σαμεν·ου
PlVocμεταξαμεναιμεταξαμενοιμεταξαμεναμετ·αγ·σαμεν·αιμετ·αγ·σαμεν·οιμετ·αγ·σαμεν·α
Nom
Accμεταξαμεναςμεταξαμενουςμετ·αγ·σαμεν·αςμετ·αγ·σαμεν·ους
Datμεταξαμεναιςμεταξαμενοιςμετ·αγ·σαμεν·αιςμετ·αγ·σαμεν·οις
Genμεταξαμενωνμεταξαμενωνμετ·αγ·σαμεν·ωνμετ·αγ·σαμεν·ων

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμετηγαγονμετ·ε·αγαγ·ονμετηγαγομηνμετ·ε·αγαγ·ομην
2ndμετηγαγες[LXX]μετ·ε·αγαγ·εςμετηγαγουμετ·ε·αγαγ·ου
3rdμετηγαγεν[LXX], μετηγαγεμετ·ε·αγαγ·ε(ν), μετ·ε·αγαγ·ε(ν)μετηγαγετομετ·ε·αγαγ·ετο
Pl1stμετηγαγομενμετ·ε·αγαγ·ομενμετηγαγομεθαμετ·ε·αγαγ·ομεθα
2ndμετηγαγετεμετ·ε·αγαγ·ετεμετηγαγεσθεμετ·ε·αγαγ·εσθε
3rdμετηγαγον, μετηγαγοσανμετ·ε·αγαγ·ον, μετ·ε·αγαγ·οσαν altμετηγαγοντομετ·ε·αγαγ·οντο

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμεταγαγωμετ·αγαγ·ωμεταγαγωμαιμετ·αγαγ·ωμαι
2ndμεταγαγῃςμετ·αγαγ·ῃςμεταγαγῃμετ·αγαγ·ῃ
3rdμεταγαγῃμετ·αγαγ·ῃμεταγαγηταιμετ·αγαγ·ηται
Pl1stμεταγαγωμενμετ·αγαγ·ωμενμεταγαγωμεθαμετ·αγαγ·ωμεθα
2ndμεταγαγητεμετ·αγαγ·ητεμεταγαγησθεμετ·αγαγ·ησθε
3rdμεταγαγωσιν, μεταγαγωσιμετ·αγαγ·ωσι(ν)μεταγαγωνταιμετ·αγαγ·ωνται

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμεταγαγοιμιμετ·αγαγ·οιμιμεταγαγοιμηνμετ·αγαγ·οιμην
2ndμεταγαγοιςμετ·αγαγ·οιςμεταγαγοιομετ·αγαγ·οιο
3rdμεταγαγοιμετ·αγαγ·οιμεταγαγοιτομετ·αγαγ·οιτο
Pl1stμεταγαγοιμενμετ·αγαγ·οιμενμεταγαγοιμεθαμετ·αγαγ·οιμεθα
2ndμεταγαγοιτεμετ·αγαγ·οιτεμεταγαγοισθεμετ·αγαγ·οισθε
3rdμεταγαγοιεν, μεταγαγοισανμετ·αγαγ·οιεν, μετ·αγαγ·οισαν altμεταγαγοιντομετ·αγαγ·οιντο

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndμεταγαγεμετ·αγαγ·εμεταγαγουμετ·αγαγ·ου
3rdμεταγαγετωμετ·αγαγ·ετωμεταγαγεσθωμετ·αγαγ·εσθω
Pl1st
2ndμεταγαγετεμετ·αγαγ·ετεμεταγαγεσθεμετ·αγαγ·εσθε
3rdμεταγαγετωσαν, μεταγαγοντωνμετ·αγαγ·ετωσαν, μετ·αγαγ·οντων classicalμεταγαγεσθωσαν, μεταγαγεσθωνμετ·αγαγ·εσθωσαν, μετ·αγαγ·εσθων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
μεταγαγειν​μετ·αγαγ·ειν​μεταγαγεσθαι​μετ·αγαγ·εσθαι​

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμεταγαγουσαμεταγαγονμετ·αγαγ·ουσ·αμετ·αγαγ·ο[υ]ν[τ]
Nomμεταγαγωνμετ·αγαγ·ο[υ]ν[τ]·^
Accμεταγαγουσανμεταγαγονταμετ·αγαγ·ουσ·ανμετ·αγαγ·ο[υ]ντ·α
Datμεταγαγουσῃμεταγαγοντιμετ·αγαγ·ουσ·ῃμετ·αγαγ·ο[υ]ντ·ι
Genμεταγαγουσηςμεταγαγοντοςμετ·αγαγ·ουσ·ηςμετ·αγαγ·ο[υ]ντ·ος
PlVocμεταγαγουσαιμεταγαγοντεςμεταγαγονταμετ·αγαγ·ουσ·αιμετ·αγαγ·ο[υ]ντ·εςμετ·αγαγ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accμεταγαγουσαςμεταγαγονταςμετ·αγαγ·ουσ·αςμετ·αγαγ·ο[υ]ντ·ας
Datμεταγαγουσαιςμεταγαγουσι, μεταγαγουσινμετ·αγαγ·ουσ·αιςμετ·αγαγ·ου[ντ]·σι(ν)
Genμεταγαγουσωνμεταγαγοντωνμετ·αγαγ·ουσ·ωνμετ·αγαγ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμεταγαγομενημεταγαγομενεμετ·αγαγ·ομεν·ημετ·αγαγ·ομεν·ε
Nomμεταγαγομενοςμετ·αγαγ·ομεν·ος
Accμεταγαγομενηνμεταγαγομενονμετ·αγαγ·ομεν·ηνμετ·αγαγ·ομεν·ον
Datμεταγαγομενῃμεταγαγομενῳμετ·αγαγ·ομεν·ῃμετ·αγαγ·ομεν·ῳ
Genμεταγαγομενηςμεταγαγομενουμετ·αγαγ·ομεν·ηςμετ·αγαγ·ομεν·ου
PlVocμεταγαγομεναιμεταγαγομενοιμεταγαγομεναμετ·αγαγ·ομεν·αιμετ·αγαγ·ομεν·οιμετ·αγαγ·ομεν·α
Nom
Accμεταγαγομεναςμεταγαγομενουςμετ·αγαγ·ομεν·αςμετ·αγαγ·ομεν·ους
Datμεταγαγομεναιςμεταγαγομενοιςμετ·αγαγ·ομεν·αιςμετ·αγαγ·ομεν·οις
Genμεταγαγομενωνμεταγαγομενωνμετ·αγαγ·ομεν·ωνμετ·αγαγ·ομεν·ων

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stμετηχθηνμετ·ε·αγ·θην
2ndμετηχθηςμετ·ε·αγ·θης
3rdμετηχθημετ·ε·αγ·θη
Pl1stμετηχθημενμετ·ε·αγ·θημεν
2ndμετηχθητεμετ·ε·αγ·θητε
3rdμετηχθησαν[LXX]μετ·ε·αγ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stμεταχθησομαιμετ·αγ·θησομαι
2ndμεταχθησῃ, μεταχθησειμετ·αγ·θησῃ, μετ·αγ·θησει classical
3rdμεταχθησεταιμετ·αγ·θησεται
Pl1stμεταχθησομεθαμετ·αγ·θησομεθα
2ndμεταχθησεσθεμετ·αγ·θησεσθε
3rdμεταχθησονταιμετ·αγ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stμεταχθωμετ·αγ·θω
2ndμεταχθῃςμετ·αγ·θῃς
3rdμεταχθῃ[LXX]μετ·αγ·θῃ
Pl1stμεταχθωμενμετ·αγ·θωμεν
2ndμεταχθητεμετ·αγ·θητε
3rdμεταχθωσιν, μεταχθωσιμετ·αγ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stμεταχθειηνμετ·αγ·θειην
2ndμεταχθειηςμετ·αγ·θειης
3rdμεταχθειημετ·αγ·θειη
Pl1stμεταχθειημεν, μεταχθειμενμετ·αγ·θειημεν, μετ·αγ·θειμεν classical
2ndμεταχθειητε, μεταχθειτεμετ·αγ·θειητε, μετ·αγ·θειτε classical
3rdμεταχθειησαν, μεταχθειενμετ·αγ·θειησαν, μετ·αγ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stμεταχθησοιμηνμετ·αγ·θησοιμην
2ndμεταχθησοιομετ·αγ·θησοιο
3rdμεταχθησοιτομετ·αγ·θησοιτο
Pl1stμεταχθησοιμεθαμετ·αγ·θησοιμεθα
2ndμεταχθησοισθεμετ·αγ·θησοισθε
3rdμεταχθησοιντομετ·αγ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndμεταχθητιμετ·αγ·θητι
3rdμεταχθητωμετ·αγ·θητω
Pl1st
2ndμεταχθητεμετ·αγ·θητε
3rdμεταχθητωσαν, μεταχθεντωνμετ·αγ·θητωσαν, μετ·αγ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
μεταχθηναι​μετ·αγ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
μεταχθησεσθαι​μετ·αγ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμεταχθεισαμεταχθειςμεταχθενμετ·αγ·θεισ·αμετ·αγ·θει[ντ]·ςμετ·αγ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accμεταχθεισανμεταχθενταμετ·αγ·θεισ·ανμετ·αγ·θε[ι]ντ·α
Datμεταχθεισῃμεταχθεντιμετ·αγ·θεισ·ῃμετ·αγ·θε[ι]ντ·ι
Genμεταχθεισηςμεταχθεντοςμετ·αγ·θεισ·ηςμετ·αγ·θε[ι]ντ·ος
PlVocμεταχθεισαιμεταχθεντες[LXX]μεταχθενταμετ·αγ·θεισ·αιμετ·αγ·θε[ι]ντ·εςμετ·αγ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accμεταχθεισαςμεταχθενταςμετ·αγ·θεισ·αςμετ·αγ·θε[ι]ντ·ας
Datμεταχθεισαιςμεταχθεισι, μεταχθεισινμετ·αγ·θεισ·αιςμετ·αγ·θει[ντ]·σι(ν)
Genμεταχθεισωνμεταχθεντωνμετ·αγ·θεισ·ωνμετ·αγ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμεταχθησομενημεταχθησομενεμετ·αγ·θησομεν·ημετ·αγ·θησομεν·ε
Nomμεταχθησομενοςμετ·αγ·θησομεν·ος
Accμεταχθησομενηνμεταχθησομενονμετ·αγ·θησομεν·ηνμετ·αγ·θησομεν·ον
Datμεταχθησομενῃμεταχθησομενῳμετ·αγ·θησομεν·ῃμετ·αγ·θησομεν·ῳ
Genμεταχθησομενηςμεταχθησομενουμετ·αγ·θησομεν·ηςμετ·αγ·θησομεν·ου
PlVocμεταχθησομεναιμεταχθησομενοιμεταχθησομεναμετ·αγ·θησομεν·αιμετ·αγ·θησομεν·οιμετ·αγ·θησομεν·α
Nom
Accμεταχθησομεναςμεταχθησομενουςμετ·αγ·θησομεν·αςμετ·αγ·θησομεν·ους
Datμεταχθησομεναιςμεταχθησομενοιςμετ·αγ·θησομεν·αιςμετ·αγ·θησομεν·οις
Genμεταχθησομενωνμεταχθησομενωνμετ·αγ·θησομεν·ωνμετ·αγ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 29-Jan-2020 12:27:32 EST