μεταλλασσω • METALLASSW • metallassō

Search: μετηλλαξεν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
μετηλλαξενμεταλλάσσωμετ·ε·αλλασσ·σε(ν)1aor act ind 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
μετηλλαξενμεταλλάσσωμετ·ε·αλλασσ·σε(ν)1aor act ind 3rd sg

μετ·αλλάσσω (μετ+αλλασσ-, -, μετ+αλλαξ-, μετ+ηλλαχ·[κ]-, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμεταλλασσωμετ·αλλασσ·ωμεταλλασσομαιμετ·αλλασσ·ομαι
2ndμεταλλασσειςμετ·αλλασσ·ειςμεταλλασσῃ, μεταλλασσει, μεταλλασσεσαιμετ·αλλασσ·ῃ, μετ·αλλασσ·ει classical, μετ·αλλασσ·εσαι alt
3rdμεταλλασσειμετ·αλλασσ·ειμεταλλασσεταιμετ·αλλασσ·εται
Pl1stμεταλλασσομενμετ·αλλασσ·ομενμεταλλασσομεθαμετ·αλλασσ·ομεθα
2ndμεταλλασσετεμετ·αλλασσ·ετεμεταλλασσεσθεμετ·αλλασσ·εσθε
3rdμεταλλασσουσιν, μεταλλασσουσιμετ·αλλασσ·ουσι(ν)μεταλλασσονταιμετ·αλλασσ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμεταλλασσωμετ·αλλασσ·ωμεταλλασσωμαιμετ·αλλασσ·ωμαι
2ndμεταλλασσῃςμετ·αλλασσ·ῃςμεταλλασσῃμετ·αλλασσ·ῃ
3rdμεταλλασσῃμετ·αλλασσ·ῃμεταλλασσηταιμετ·αλλασσ·ηται
Pl1stμεταλλασσωμενμετ·αλλασσ·ωμενμεταλλασσωμεθαμετ·αλλασσ·ωμεθα
2ndμεταλλασσητεμετ·αλλασσ·ητεμεταλλασσησθεμετ·αλλασσ·ησθε
3rdμεταλλασσωσιν, μεταλλασσωσιμετ·αλλασσ·ωσι(ν)μεταλλασσωνταιμετ·αλλασσ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμεταλλασσοιμιμετ·αλλασσ·οιμιμεταλλασσοιμηνμετ·αλλασσ·οιμην
2ndμεταλλασσοιςμετ·αλλασσ·οιςμεταλλασσοιομετ·αλλασσ·οιο
3rdμεταλλασσοιμετ·αλλασσ·οιμεταλλασσοιτομετ·αλλασσ·οιτο
Pl1stμεταλλασσοιμενμετ·αλλασσ·οιμενμεταλλασσοιμεθαμετ·αλλασσ·οιμεθα
2ndμεταλλασσοιτεμετ·αλλασσ·οιτεμεταλλασσοισθεμετ·αλλασσ·οισθε
3rdμεταλλασσοιεν, μεταλλασσοισανμετ·αλλασσ·οιεν, μετ·αλλασσ·οισαν altμεταλλασσοιντομετ·αλλασσ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndμεταλλασσεμετ·αλλασσ·εμεταλλασσουμετ·αλλασσ·ου
3rdμεταλλασσετωμετ·αλλασσ·ετωμεταλλασσεσθωμετ·αλλασσ·εσθω
Pl1st
2ndμεταλλασσετεμετ·αλλασσ·ετεμεταλλασσεσθεμετ·αλλασσ·εσθε
3rdμεταλλασσετωσαν, μεταλλασσοντωνμετ·αλλασσ·ετωσαν, μετ·αλλασσ·οντων classicalμεταλλασσεσθωσαν, μεταλλασσεσθωνμετ·αλλασσ·εσθωσαν, μετ·αλλασσ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
μεταλλασσειν​μετ·αλλασσ·ειν​μεταλλασσεσθαι​μετ·αλλασσ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμεταλλασσουσαμεταλλασσονμετ·αλλασσ·ουσ·αμετ·αλλασσ·ο[υ]ν[τ]
Nomμεταλλασσωνμετ·αλλασσ·ο[υ]ν[τ]·^
Accμεταλλασσουσανμεταλλασσονταμετ·αλλασσ·ουσ·ανμετ·αλλασσ·ο[υ]ντ·α
Datμεταλλασσουσῃμεταλλασσοντιμετ·αλλασσ·ουσ·ῃμετ·αλλασσ·ο[υ]ντ·ι
Genμεταλλασσουσηςμεταλλασσοντοςμετ·αλλασσ·ουσ·ηςμετ·αλλασσ·ο[υ]ντ·ος
PlVocμεταλλασσουσαιμεταλλασσοντεςμεταλλασσονταμετ·αλλασσ·ουσ·αιμετ·αλλασσ·ο[υ]ντ·εςμετ·αλλασσ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accμεταλλασσουσαςμεταλλασσοντας[LXX]μετ·αλλασσ·ουσ·αςμετ·αλλασσ·ο[υ]ντ·ας
Datμεταλλασσουσαιςμεταλλασσουσι, μεταλλασσουσινμετ·αλλασσ·ουσ·αιςμετ·αλλασσ·ου[ντ]·σι(ν)
Genμεταλλασσουσωνμεταλλασσοντωνμετ·αλλασσ·ουσ·ωνμετ·αλλασσ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμεταλλασσομενημεταλλασσομενεμετ·αλλασσ·ομεν·ημετ·αλλασσ·ομεν·ε
Nomμεταλλασσομενοςμετ·αλλασσ·ομεν·ος
Accμεταλλασσομενηνμεταλλασσομενονμετ·αλλασσ·ομεν·ηνμετ·αλλασσ·ομεν·ον
Datμεταλλασσομενῃμεταλλασσομενῳμετ·αλλασσ·ομεν·ῃμετ·αλλασσ·ομεν·ῳ
Genμεταλλασσομενηςμεταλλασσομενουμετ·αλλασσ·ομεν·ηςμετ·αλλασσ·ομεν·ου
PlVocμεταλλασσομεναιμεταλλασσομενοιμεταλλασσομεναμετ·αλλασσ·ομεν·αιμετ·αλλασσ·ομεν·οιμετ·αλλασσ·ομεν·α
Nom
Accμεταλλασσομεναςμεταλλασσομενουςμετ·αλλασσ·ομεν·αςμετ·αλλασσ·ομεν·ους
Datμεταλλασσομεναιςμεταλλασσομενοιςμετ·αλλασσ·ομεν·αιςμετ·αλλασσ·ομεν·οις
Genμεταλλασσομενωνμεταλλασσομενωνμετ·αλλασσ·ομεν·ωνμετ·αλλασσ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμετηλλασσονμετ·ε·αλλασσ·ονμετηλλασσομηνμετ·ε·αλλασσ·ομην
2ndμετηλλασσεςμετ·ε·αλλασσ·εςμετηλλασσουμετ·ε·αλλασσ·ου
3rdμετηλλασσεν, μετηλλασσεμετ·ε·αλλασσ·ε(ν)μετηλλασσετομετ·ε·αλλασσ·ετο
Pl1stμετηλλασσομενμετ·ε·αλλασσ·ομενμετηλλασσομεθαμετ·ε·αλλασσ·ομεθα
2ndμετηλλασσετεμετ·ε·αλλασσ·ετεμετηλλασσεσθεμετ·ε·αλλασσ·εσθε
3rdμετηλλασσον, μετηλλασσοσανμετ·ε·αλλασσ·ον, μετ·ε·αλλασσ·οσαν altμετηλλασσοντομετ·ε·αλλασσ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμετηλλαξαμετ·ε·αλλασσ·σαμετηλλαξαμηνμετ·ε·αλλασσ·σαμην
2ndμετηλλαξαςμετ·ε·αλλασσ·σαςμετηλλαξωμετ·ε·αλλασσ·σω
3rdμετηλλαξεν[LXX], μετηλλαξεμετ·ε·αλλασσ·σε(ν), μετ·ε·αλλασσ·σε(ν)μετηλλαξατομετ·ε·αλλασσ·σατο
Pl1stμετηλλαξαμενμετ·ε·αλλασσ·σαμενμετηλλαξαμεθαμετ·ε·αλλασσ·σαμεθα
2ndμετηλλαξατεμετ·ε·αλλασσ·σατεμετηλλαξασθεμετ·ε·αλλασσ·σασθε
3rdμετηλλαξαν[GNT]μετ·ε·αλλασσ·σανμετηλλαξαντομετ·ε·αλλασσ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμεταλλαξωμετ·αλλασσ·σωμεταλλαξωμαιμετ·αλλασσ·σωμαι
2ndμεταλλαξῃςμετ·αλλασσ·σῃςμεταλλαξῃμετ·αλλασσ·σῃ
3rdμεταλλαξῃμετ·αλλασσ·σῃμεταλλαξηταιμετ·αλλασσ·σηται
Pl1stμεταλλαξωμενμετ·αλλασσ·σωμενμεταλλαξωμεθαμετ·αλλασσ·σωμεθα
2ndμεταλλαξητεμετ·αλλασσ·σητεμεταλλαξησθεμετ·αλλασσ·σησθε
3rdμεταλλαξωσιν, μεταλλαξωσιμετ·αλλασσ·σωσι(ν)μεταλλαξωνταιμετ·αλλασσ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμεταλλαξαιμιμετ·αλλασσ·σαιμιμεταλλαξαιμηνμετ·αλλασσ·σαιμην
2ndμεταλλαξαις, μεταλλαξειαςμετ·αλλασσ·σαις, μετ·αλλασσ·σειας classicalμεταλλαξαιομετ·αλλασσ·σαιο
3rdμεταλλαξαι[LXX], μεταλλαξειεμετ·αλλασσ·σαι, μετ·αλλασσ·σειε classicalμεταλλαξαιτομετ·αλλασσ·σαιτο
Pl1stμεταλλαξαιμενμετ·αλλασσ·σαιμενμεταλλαξαιμεθαμετ·αλλασσ·σαιμεθα
2ndμεταλλαξαιτεμετ·αλλασσ·σαιτεμεταλλαξαισθεμετ·αλλασσ·σαισθε
3rdμεταλλαξαιεν, μεταλλαξαισαν, μεταλλαξειαν, μεταλλαξειενμετ·αλλασσ·σαιεν, μετ·αλλασσ·σαισαν alt, μετ·αλλασσ·σειαν classical, μετ·αλλασσ·σειεν classicalμεταλλαξαιντομετ·αλλασσ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndμεταλλαξονμετ·αλλασσ·σονμεταλλαξαι[LXX]μετ·αλλασσ·σαι
3rdμεταλλαξατωμετ·αλλασσ·σατωμεταλλαξασθωμετ·αλλασσ·σασθω
Pl1st
2ndμεταλλαξατεμετ·αλλασσ·σατεμεταλλαξασθεμετ·αλλασσ·σασθε
3rdμεταλλαξατωσαν, μεταλλαξαντωνμετ·αλλασσ·σατωσαν, μετ·αλλασσ·σαντων classicalμεταλλαξασθωσαν, μεταλλαξασθωνμετ·αλλασσ·σασθωσαν, μετ·αλλασσ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
μεταλλαξαι[LXX]​μετ·αλλασσ·σαιμεταλλαξασθαι​μετ·αλλασσ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμεταλλαξασαμεταλλαξαςμεταλλαξανμετ·αλλασσ·σασ·αμετ·αλλασσ·σα[ντ]·ςμετ·αλλασσ·σαν[τ]
Nom
Accμεταλλαξασανμεταλλαξανταμετ·αλλασσ·σασ·ανμετ·αλλασσ·σαντ·α
Datμεταλλαξασῃμεταλλαξαντιμετ·αλλασσ·σασ·ῃμετ·αλλασσ·σαντ·ι
Genμεταλλαξασηςμεταλλαξαντος[LXX]μετ·αλλασσ·σασ·ηςμετ·αλλασσ·σαντ·ος
PlVocμεταλλαξασαιμεταλλαξαντεςμεταλλαξανταμετ·αλλασσ·σασ·αιμετ·αλλασσ·σαντ·εςμετ·αλλασσ·σαντ·α
Nom
Accμεταλλαξασαςμεταλλαξανταςμετ·αλλασσ·σασ·αςμετ·αλλασσ·σαντ·ας
Datμεταλλαξασαιςμεταλλαξασι, μεταλλαξασινμετ·αλλασσ·σασ·αιςμετ·αλλασσ·σα[ντ]·σι(ν)
Genμεταλλαξασωνμεταλλαξαντωνμετ·αλλασσ·σασ·ωνμετ·αλλασσ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμεταλλαξαμενημεταλλαξαμενεμετ·αλλασσ·σαμεν·ημετ·αλλασσ·σαμεν·ε
Nomμεταλλαξαμενοςμετ·αλλασσ·σαμεν·ος
Accμεταλλαξαμενηνμεταλλαξαμενονμετ·αλλασσ·σαμεν·ηνμετ·αλλασσ·σαμεν·ον
Datμεταλλαξαμενῃμεταλλαξαμενῳμετ·αλλασσ·σαμεν·ῃμετ·αλλασσ·σαμεν·ῳ
Genμεταλλαξαμενηςμεταλλαξαμενουμετ·αλλασσ·σαμεν·ηςμετ·αλλασσ·σαμεν·ου
PlVocμεταλλαξαμεναιμεταλλαξαμενοιμεταλλαξαμεναμετ·αλλασσ·σαμεν·αιμετ·αλλασσ·σαμεν·οιμετ·αλλασσ·σαμεν·α
Nom
Accμεταλλαξαμεναςμεταλλαξαμενουςμετ·αλλασσ·σαμεν·αςμετ·αλλασσ·σαμεν·ους
Datμεταλλαξαμεναιςμεταλλαξαμενοιςμετ·αλλασσ·σαμεν·αιςμετ·αλλασσ·σαμεν·οις
Genμεταλλαξαμενωνμεταλλαξαμενωνμετ·αλλασσ·σαμεν·ωνμετ·αλλασσ·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμετηλλαχαμετ·ηλλασσ·κα
2ndμετηλλαχας, μετηλλαχεςμετ·ηλλασσ·κας, μετ·ηλλασσ·κες alt
3rdμετηλλαχεν, μετηλλαχεμετ·ηλλασσ·κε(ν)
Pl1stμετηλλαχαμενμετ·ηλλασσ·καμεν
2ndμετηλλαχατεμετ·ηλλασσ·κατε
3rdμετηλλαχασιν, μετηλλαχασι, μετηλλαχανμετ·ηλλασσ·κασι(ν), μετ·ηλλασσ·καν alt

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμετηλλαχωμετ·ηλλασσ·κω
2ndμετηλλαχῃςμετ·ηλλασσ·κῃς
3rdμετηλλαχῃμετ·ηλλασσ·κῃ
Pl1stμετηλλαχωμενμετ·ηλλασσ·κωμεν
2ndμετηλλαχητεμετ·ηλλασσ·κητε
3rdμετηλλαχωσιν, μετηλλαχωσιμετ·ηλλασσ·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμετηλλαχοιμι, μετηλλαχοιηνμετ·ηλλασσ·κοιμι, μετ·ηλλασσ·κοιην classical
2ndμετηλλαχοις, μετηλλαχοιηςμετ·ηλλασσ·κοις, μετ·ηλλασσ·κοιης classical
3rdμετηλλαχοι, μετηλλαχοιημετ·ηλλασσ·κοι, μετ·ηλλασσ·κοιη classical
Pl1stμετηλλαχοιμενμετ·ηλλασσ·κοιμεν
2ndμετηλλαχοιτεμετ·ηλλασσ·κοιτε
3rdμετηλλαχοιενμετ·ηλλασσ·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndμετηλλαχεμετ·ηλλασσ·κε
3rdμετηλλαχετωμετ·ηλλασσ·κετω
Pl1st
2ndμετηλλαχετεμετ·ηλλασσ·κετε
3rdμετηλλαχετωσανμετ·ηλλασσ·κετωσαν

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
μετηλλαχεναι​μετ·ηλλασσ·κεναι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμετηλλαχυιαμετηλλαχοςμετ·ηλλασσ·κυι·αμετ·ηλλασσ·κο[τ]·ς
Nomμετηλλαχωςμετ·ηλλασσ·κο[τ]·^ς
Accμετηλλαχυιανμετηλλαχοταμετ·ηλλασσ·κυι·ανμετ·ηλλασσ·κοτ·α
Datμετηλλαχυιᾳμετηλλαχοτιμετ·ηλλασσ·κυι·ᾳμετ·ηλλασσ·κοτ·ι
Genμετηλλαχυιαςμετηλλαχοτος[LXX]μετ·ηλλασσ·κυι·αςμετ·ηλλασσ·κοτ·ος
PlVocμετηλλαχυιαιμετηλλαχοτεςμετηλλαχοταμετ·ηλλασσ·κυι·αιμετ·ηλλασσ·κοτ·εςμετ·ηλλασσ·κοτ·α
Nom
Accμετηλλαχυιαςμετηλλαχοταςμετ·ηλλασσ·κυι·αςμετ·ηλλασσ·κοτ·ας
Datμετηλλαχυιαιςμετηλλαχοσι, μετηλλαχοσινμετ·ηλλασσ·κυι·αιςμετ·ηλλασσ·κο[τ]·σι(ν)
Genμετηλλαχυιωνμετηλλαχοτωνμετ·ηλλασσ·κυι·ωνμετ·ηλλασσ·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμετηλλαχειν, μετηλλαχημετ·ε·ηλλασσ·κειν, μετ·ε·ηλλασσ·κη classical
2ndμετηλλαχεις, μετηλλαχηςμετ·ε·ηλλασσ·κεις, μετ·ε·ηλλασσ·κης classical
3rdμετηλλαχειμετ·ε·ηλλασσ·κει
Pl1stμετηλλαχειμεν, μετηλλαχεμενμετ·ε·ηλλασσ·κειμεν, μετ·ε·ηλλασσ·κεμεν classical
2ndμετηλλαχειτε, μετηλλαχετεμετ·ε·ηλλασσ·κειτε, μετ·ε·ηλλασσ·κετε classical
3rdμετηλλαχεισαν, μετηλλαχεσανμετ·ε·ηλλασσ·κεισαν, μετ·ε·ηλλασσ·κεσαν classical

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 15-Sep-2019 12:35:56 EDT