μετεχω • METECW METEXW • metechō

Search: μετεσχεν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
μετεσχενμετέχωμετα·ε·σχ·ε(ν)2aor act ind 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
μετεσχενμετέχωμετα·ε·σχ·ε(ν)2aor act ind 3rd sg

μετ·έχω (μετ+εχ-, -, 2nd μετα+σχ-, μετ+εσχη·κ-, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμετεχω[GNT]μετ·εχ·ωμετεχομαιμετ·εχ·ομαι
2ndμετεχειςμετ·εχ·ειςμετεχῃ, μετεχει, μετεχεσαιμετ·εχ·ῃ, μετ·εχ·ει classical, μετ·εχ·εσαι alt
3rdμετεχειμετ·εχ·ειμετεχεταιμετ·εχ·εται
Pl1stμετεχομεν[GNT]μετ·εχ·ομενμετεχομεθαμετ·εχ·ομεθα
2ndμετεχετεμετ·εχ·ετεμετεχεσθεμετ·εχ·εσθε
3rdμετεχουσιν[GNT], μετεχουσιμετ·εχ·ουσι(ν), μετ·εχ·ουσι(ν)μετεχονταιμετ·εχ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμετεχω[GNT]μετ·εχ·ωμετεχωμαιμετ·εχ·ωμαι
2ndμετεχῃςμετ·εχ·ῃςμετεχῃμετ·εχ·ῃ
3rdμετεχῃμετ·εχ·ῃμετεχηταιμετ·εχ·ηται
Pl1stμετεχωμενμετ·εχ·ωμενμετεχωμεθαμετ·εχ·ωμεθα
2ndμετεχητεμετ·εχ·ητεμετεχησθεμετ·εχ·ησθε
3rdμετεχωσιν, μετεχωσιμετ·εχ·ωσι(ν)μετεχωνταιμετ·εχ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμετεχοιμιμετ·εχ·οιμιμετεχοιμηνμετ·εχ·οιμην
2ndμετεχοιςμετ·εχ·οιςμετεχοιομετ·εχ·οιο
3rdμετεχοιμετ·εχ·οιμετεχοιτομετ·εχ·οιτο
Pl1stμετεχοιμενμετ·εχ·οιμενμετεχοιμεθαμετ·εχ·οιμεθα
2ndμετεχοιτεμετ·εχ·οιτεμετεχοισθεμετ·εχ·οισθε
3rdμετεχοιεν, μετεχοισανμετ·εχ·οιεν, μετ·εχ·οισαν altμετεχοιντομετ·εχ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndμετεχεμετ·εχ·εμετεχουμετ·εχ·ου
3rdμετεχετωμετ·εχ·ετωμετεχεσθωμετ·εχ·εσθω
Pl1st
2ndμετεχετεμετ·εχ·ετεμετεχεσθεμετ·εχ·εσθε
3rdμετεχετωσαν, μετεχοντωνμετ·εχ·ετωσαν, μετ·εχ·οντων classicalμετεχεσθωσαν, μετεχεσθωνμετ·εχ·εσθωσαν, μετ·εχ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
μετεχειν[GNT][LXX]​μετ·εχ·εινμετεχεσθαι​μετ·εχ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμετεχουσαμετεχονμετ·εχ·ουσ·αμετ·εχ·ο[υ]ν[τ]
Nomμετεχων[GNT]μετ·εχ·ο[υ]ν[τ]·^
Accμετεχουσανμετεχονταμετ·εχ·ουσ·ανμετ·εχ·ο[υ]ντ·α
Datμετεχουσῃμετεχοντιμετ·εχ·ουσ·ῃμετ·εχ·ο[υ]ντ·ι
Genμετεχουσηςμετεχοντοςμετ·εχ·ουσ·ηςμετ·εχ·ο[υ]ντ·ος
PlVocμετεχουσαιμετεχοντες[LXX]μετεχονταμετ·εχ·ουσ·αιμετ·εχ·ο[υ]ντ·εςμετ·εχ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accμετεχουσαςμετεχονταςμετ·εχ·ουσ·αςμετ·εχ·ο[υ]ντ·ας
Datμετεχουσαιςμετεχουσι, μετεχουσιν[GNT]μετ·εχ·ουσ·αιςμετ·εχ·ου[ντ]·σι(ν), μετ·εχ·ου[ντ]·σι(ν)
Genμετεχουσωνμετεχοντωνμετ·εχ·ουσ·ωνμετ·εχ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμετεχομενημετεχομενεμετ·εχ·ομεν·ημετ·εχ·ομεν·ε
Nomμετεχομενοςμετ·εχ·ομεν·ος
Accμετεχομενηνμετεχομενονμετ·εχ·ομεν·ηνμετ·εχ·ομεν·ον
Datμετεχομενῃμετεχομενῳμετ·εχ·ομεν·ῃμετ·εχ·ομεν·ῳ
Genμετεχομενηςμετεχομενουμετ·εχ·ομεν·ηςμετ·εχ·ομεν·ου
PlVocμετεχομεναιμετεχομενοιμετεχομεναμετ·εχ·ομεν·αιμετ·εχ·ομεν·οιμετ·εχ·ομεν·α
Nom
Accμετεχομεναςμετεχομενουςμετ·εχ·ομεν·αςμετ·εχ·ομεν·ους
Datμετεχομεναιςμετεχομενοιςμετ·εχ·ομεν·αιςμετ·εχ·ομεν·οις
Genμετεχομενωνμετεχομενωνμετ·εχ·ομεν·ωνμετ·εχ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμετειχον[LXX]μετ·ε·εχ·ονμετειχομηνμετ·ε·εχ·ομην
2ndμετειχεςμετ·ε·εχ·εςμετειχουμετ·ε·εχ·ου
3rdμετειχεν, μετειχεμετ·ε·εχ·ε(ν)μετειχετομετ·ε·εχ·ετο
Pl1stμετειχομενμετ·ε·εχ·ομενμετειχομεθαμετ·ε·εχ·ομεθα
2ndμετειχετεμετ·ε·εχ·ετεμετειχεσθεμετ·ε·εχ·εσθε
3rdμετειχον[LXX], μετειχοσανμετ·ε·εχ·ον, μετ·ε·εχ·οσαν altμετειχοντομετ·ε·εχ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμετεσχονμετα·ε·σχ·ονμετεσχομηνμετα·ε·σχ·ομην
2ndμετεσχεςμετα·ε·σχ·εςμετεσχουμετα·ε·σχ·ου
3rdμετεσχεν[GNT][LXX], μετεσχεμετα·ε·σχ·ε(ν), μετα·ε·σχ·ε(ν)μετεσχετομετα·ε·σχ·ετο
Pl1stμετεσχομενμετα·ε·σχ·ομενμετεσχομεθαμετα·ε·σχ·ομεθα
2ndμετεσχετεμετα·ε·σχ·ετεμετεσχεσθεμετα·ε·σχ·εσθε
3rdμετεσχον, μετεσχοσανμετα·ε·σχ·ον, μετα·ε·σχ·οσαν altμετεσχοντομετα·ε·σχ·οντο

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμετασχωμετα·σχ·ωμετασχωμαιμετα·σχ·ωμαι
2ndμετασχῃςμετα·σχ·ῃςμετασχῃμετα·σχ·ῃ
3rdμετασχῃμετα·σχ·ῃμετασχηταιμετα·σχ·ηται
Pl1stμετασχωμενμετα·σχ·ωμενμετασχωμεθαμετα·σχ·ωμεθα
2ndμετασχητεμετα·σχ·ητεμετασχησθεμετα·σχ·ησθε
3rdμετασχωσιν, μετασχωσι[LXX]μετα·σχ·ωσι(ν), μετα·σχ·ωσι(ν)μετασχωνταιμετα·σχ·ωνται

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμετασχοιμιμετα·σχ·οιμιμετασχοιμηνμετα·σχ·οιμην
2ndμετασχοιςμετα·σχ·οιςμετασχοιομετα·σχ·οιο
3rdμετασχοιμετα·σχ·οιμετασχοιτομετα·σχ·οιτο
Pl1stμετασχοιμενμετα·σχ·οιμενμετασχοιμεθαμετα·σχ·οιμεθα
2ndμετασχοιτεμετα·σχ·οιτεμετασχοισθεμετα·σχ·οισθε
3rdμετασχοιεν, μετασχοισανμετα·σχ·οιεν, μετα·σχ·οισαν altμετασχοιντομετα·σχ·οιντο

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndμετασχεμετα·σχ·εμετασχουμετα·σχ·ου
3rdμετασχετω[LXX]μετα·σχ·ετωμετασχεσθωμετα·σχ·εσθω
Pl1st
2ndμετασχετε[LXX]μετα·σχ·ετεμετασχεσθεμετα·σχ·εσθε
3rdμετασχετωσαν, μετασχοντωνμετα·σχ·ετωσαν, μετα·σχ·οντων classicalμετασχεσθωσαν, μετασχεσθωνμετα·σχ·εσθωσαν, μετα·σχ·εσθων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
μετασχειν[LXX]​μετα·σχ·εινμετασχεσθαι​μετα·σχ·εσθαι​

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμετασχουσαμετασχονμετα·σχ·ουσ·αμετα·σχ·ο[υ]ν[τ]
Nomμετασχωνμετα·σχ·ο[υ]ν[τ]·^
Accμετασχουσανμετασχονταμετα·σχ·ουσ·ανμετα·σχ·ο[υ]ντ·α
Datμετασχουσῃμετασχοντιμετα·σχ·ουσ·ῃμετα·σχ·ο[υ]ντ·ι
Genμετασχουσηςμετασχοντοςμετα·σχ·ουσ·ηςμετα·σχ·ο[υ]ντ·ος
PlVocμετασχουσαιμετασχοντεςμετασχονταμετα·σχ·ουσ·αιμετα·σχ·ο[υ]ντ·εςμετα·σχ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accμετασχουσαςμετασχονταςμετα·σχ·ουσ·αςμετα·σχ·ο[υ]ντ·ας
Datμετασχουσαιςμετασχουσι, μετασχουσινμετα·σχ·ουσ·αιςμετα·σχ·ου[ντ]·σι(ν)
Genμετασχουσωνμετασχοντωνμετα·σχ·ουσ·ωνμετα·σχ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμετασχομενημετασχομενεμετα·σχ·ομεν·ημετα·σχ·ομεν·ε
Nomμετασχομενοςμετα·σχ·ομεν·ος
Accμετασχομενηνμετασχομενονμετα·σχ·ομεν·ηνμετα·σχ·ομεν·ον
Datμετασχομενῃμετασχομενῳμετα·σχ·ομεν·ῃμετα·σχ·ομεν·ῳ
Genμετασχομενηςμετασχομενουμετα·σχ·ομεν·ηςμετα·σχ·ομεν·ου
PlVocμετασχομεναιμετασχομενοιμετασχομεναμετα·σχ·ομεν·αιμετα·σχ·ομεν·οιμετα·σχ·ομεν·α
Nom
Accμετασχομεναςμετασχομενουςμετα·σχ·ομεν·αςμετα·σχ·ομεν·ους
Datμετασχομεναιςμετασχομενοιςμετα·σχ·ομεν·αιςμετα·σχ·ομεν·οις
Genμετασχομενωνμετασχομενωνμετα·σχ·ομεν·ωνμετα·σχ·ομεν·ων

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμετεσχηκαμετ·εσχη·κα
2ndμετεσχηκας, μετεσχηκεςμετ·εσχη·κας, μετ·εσχη·κες alt
3rdμετεσχηκεν[GNT], μετεσχηκεμετ·εσχη·κε(ν), μετ·εσχη·κε(ν)
Pl1stμετεσχηκαμενμετ·εσχη·καμεν
2ndμετεσχηκατεμετ·εσχη·κατε
3rdμετεσχηκασιν, μετεσχηκασι, μετεσχηκανμετ·εσχη·κασι(ν), μετ·εσχη·καν alt

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμετεσχηκωμετ·εσχη·κω
2ndμετεσχηκῃςμετ·εσχη·κῃς
3rdμετεσχηκῃμετ·εσχη·κῃ
Pl1stμετεσχηκωμενμετ·εσχη·κωμεν
2ndμετεσχηκητεμετ·εσχη·κητε
3rdμετεσχηκωσιν, μετεσχηκωσιμετ·εσχη·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμετεσχηκοιμι, μετεσχηκοιηνμετ·εσχη·κοιμι, μετ·εσχη·κοιην classical
2ndμετεσχηκοις, μετεσχηκοιηςμετ·εσχη·κοις, μετ·εσχη·κοιης classical
3rdμετεσχηκοι, μετεσχηκοιημετ·εσχη·κοι, μετ·εσχη·κοιη classical
Pl1stμετεσχηκοιμενμετ·εσχη·κοιμεν
2ndμετεσχηκοιτεμετ·εσχη·κοιτε
3rdμετεσχηκοιενμετ·εσχη·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndμετεσχηκεμετ·εσχη·κε
3rdμετεσχηκετωμετ·εσχη·κετω
Pl1st
2ndμετεσχηκετεμετ·εσχη·κετε
3rdμετεσχηκετωσανμετ·εσχη·κετωσαν

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
μετεσχηκεναι​μετ·εσχη·κεναι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμετεσχηκυιαμετεσχηκοςμετ·εσχη·κυι·αμετ·εσχη·κο[τ]·ς
Nomμετεσχηκωςμετ·εσχη·κο[τ]·^ς
Accμετεσχηκυιανμετεσχηκοταμετ·εσχη·κυι·ανμετ·εσχη·κοτ·α
Datμετεσχηκυιᾳμετεσχηκοτιμετ·εσχη·κυι·ᾳμετ·εσχη·κοτ·ι
Genμετεσχηκυιαςμετεσχηκοτοςμετ·εσχη·κυι·αςμετ·εσχη·κοτ·ος
PlVocμετεσχηκυιαιμετεσχηκοτεςμετεσχηκοταμετ·εσχη·κυι·αιμετ·εσχη·κοτ·εςμετ·εσχη·κοτ·α
Nom
Accμετεσχηκυιαςμετεσχηκοτας[LXX]μετ·εσχη·κυι·αςμετ·εσχη·κοτ·ας
Datμετεσχηκυιαιςμετεσχηκοσι, μετεσχηκοσινμετ·εσχη·κυι·αιςμετ·εσχη·κο[τ]·σι(ν)
Genμετεσχηκυιωνμετεσχηκοτωνμετ·εσχη·κυι·ωνμετ·εσχη·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμετεσχηκειν, μετεσχηκημετ·ε·εσχη·κειν, μετ·ε·εσχη·κη classical
2ndμετεσχηκεις, μετεσχηκηςμετ·ε·εσχη·κεις, μετ·ε·εσχη·κης classical
3rdμετεσχηκειμετ·ε·εσχη·κει
Pl1stμετεσχηκειμεν, μετεσχηκεμενμετ·ε·εσχη·κειμεν, μετ·ε·εσχη·κεμεν classical
2ndμετεσχηκειτε, μετεσχηκετεμετ·ε·εσχη·κειτε, μετ·ε·εσχη·κετε classical
3rdμετεσχηκεισαν, μετεσχηκεσανμετ·ε·εσχη·κεισαν, μετ·ε·εσχη·κεσαν classical

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 18-Jan-2020 00:37:18 EST