μεταστρεφω • METASTREFW • metastrephō

Search: μετεστρεψεν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
μετεστρεψενμεταστρέφωμετα·ε·στρεφ·σε(ν)1aor act ind 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
μετεστρεψενμεταστρέφωμετα·ε·στρεφ·σε(ν)1aor act ind 3rd sg

μετα·στρέφω (μετα+στρεφ-, -, μετα+στρεψ-, -, -, μετα+στραφ·[θ]-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμεταστρεφω[LXX]μετα·στρεφ·ωμεταστρεφομαιμετα·στρεφ·ομαι
2ndμεταστρεφειςμετα·στρεφ·ειςμεταστρεφῃ, μεταστρεφει[LXX], μεταστρεφεσαιμετα·στρεφ·ῃ, μετα·στρεφ·ει classical, μετα·στρεφ·εσαι alt
3rdμεταστρεφει[LXX]μετα·στρεφ·ειμεταστρεφεταιμετα·στρεφ·εται
Pl1stμεταστρεφομενμετα·στρεφ·ομενμεταστρεφομεθαμετα·στρεφ·ομεθα
2ndμεταστρεφετεμετα·στρεφ·ετεμεταστρεφεσθεμετα·στρεφ·εσθε
3rdμεταστρεφουσιν, μεταστρεφουσιμετα·στρεφ·ουσι(ν)μεταστρεφονταιμετα·στρεφ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμεταστρεφω[LXX]μετα·στρεφ·ωμεταστρεφωμαιμετα·στρεφ·ωμαι
2ndμεταστρεφῃςμετα·στρεφ·ῃςμεταστρεφῃμετα·στρεφ·ῃ
3rdμεταστρεφῃμετα·στρεφ·ῃμεταστρεφηταιμετα·στρεφ·ηται
Pl1stμεταστρεφωμενμετα·στρεφ·ωμενμεταστρεφωμεθαμετα·στρεφ·ωμεθα
2ndμεταστρεφητεμετα·στρεφ·ητεμεταστρεφησθεμετα·στρεφ·ησθε
3rdμεταστρεφωσιν, μεταστρεφωσιμετα·στρεφ·ωσι(ν)μεταστρεφωνταιμετα·στρεφ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμεταστρεφοιμιμετα·στρεφ·οιμιμεταστρεφοιμηνμετα·στρεφ·οιμην
2ndμεταστρεφοιςμετα·στρεφ·οιςμεταστρεφοιομετα·στρεφ·οιο
3rdμεταστρεφοιμετα·στρεφ·οιμεταστρεφοιτομετα·στρεφ·οιτο
Pl1stμεταστρεφοιμενμετα·στρεφ·οιμενμεταστρεφοιμεθαμετα·στρεφ·οιμεθα
2ndμεταστρεφοιτεμετα·στρεφ·οιτεμεταστρεφοισθεμετα·στρεφ·οισθε
3rdμεταστρεφοιεν, μεταστρεφοισανμετα·στρεφ·οιεν, μετα·στρεφ·οισαν altμεταστρεφοιντομετα·στρεφ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndμεταστρεφεμετα·στρεφ·εμεταστρεφουμετα·στρεφ·ου
3rdμεταστρεφετωμετα·στρεφ·ετωμεταστρεφεσθωμετα·στρεφ·εσθω
Pl1st
2ndμεταστρεφετεμετα·στρεφ·ετεμεταστρεφεσθεμετα·στρεφ·εσθε
3rdμεταστρεφετωσαν, μεταστρεφοντωνμετα·στρεφ·ετωσαν, μετα·στρεφ·οντων classicalμεταστρεφεσθωσαν, μεταστρεφεσθωνμετα·στρεφ·εσθωσαν, μετα·στρεφ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
μεταστρεφειν​μετα·στρεφ·ειν​μεταστρεφεσθαι​μετα·στρεφ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμεταστρεφουσαμεταστρεφονμετα·στρεφ·ουσ·αμετα·στρεφ·ο[υ]ν[τ]
Nomμεταστρεφων[LXX]μετα·στρεφ·ο[υ]ν[τ]·^
Accμεταστρεφουσανμεταστρεφονταμετα·στρεφ·ουσ·ανμετα·στρεφ·ο[υ]ντ·α
Datμεταστρεφουσῃμεταστρεφοντιμετα·στρεφ·ουσ·ῃμετα·στρεφ·ο[υ]ντ·ι
Genμεταστρεφουσηςμεταστρεφοντοςμετα·στρεφ·ουσ·ηςμετα·στρεφ·ο[υ]ντ·ος
PlVocμεταστρεφουσαιμεταστρεφοντεςμεταστρεφονταμετα·στρεφ·ουσ·αιμετα·στρεφ·ο[υ]ντ·εςμετα·στρεφ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accμεταστρεφουσαςμεταστρεφοντας[LXX]μετα·στρεφ·ουσ·αςμετα·στρεφ·ο[υ]ντ·ας
Datμεταστρεφουσαιςμεταστρεφουσι, μεταστρεφουσινμετα·στρεφ·ουσ·αιςμετα·στρεφ·ου[ντ]·σι(ν)
Genμεταστρεφουσωνμεταστρεφοντωνμετα·στρεφ·ουσ·ωνμετα·στρεφ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμεταστρεφομενημεταστρεφομενεμετα·στρεφ·ομεν·ημετα·στρεφ·ομεν·ε
Nomμεταστρεφομενος[LXX]μετα·στρεφ·ομεν·ος
Accμεταστρεφομενηνμεταστρεφομενονμετα·στρεφ·ομεν·ηνμετα·στρεφ·ομεν·ον
Datμεταστρεφομενῃμεταστρεφομενῳμετα·στρεφ·ομεν·ῃμετα·στρεφ·ομεν·ῳ
Genμεταστρεφομενηςμεταστρεφομενουμετα·στρεφ·ομεν·ηςμετα·στρεφ·ομεν·ου
PlVocμεταστρεφομεναιμεταστρεφομενοιμεταστρεφομεναμετα·στρεφ·ομεν·αιμετα·στρεφ·ομεν·οιμετα·στρεφ·ομεν·α
Nom
Accμεταστρεφομεναςμεταστρεφομενουςμετα·στρεφ·ομεν·αςμετα·στρεφ·ομεν·ους
Datμεταστρεφομεναιςμεταστρεφομενοιςμετα·στρεφ·ομεν·αιςμετα·στρεφ·ομεν·οις
Genμεταστρεφομενωνμεταστρεφομενωνμετα·στρεφ·ομεν·ωνμετα·στρεφ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμετεστρεφονμετα·ε·στρεφ·ονμετεστρεφομηνμετα·ε·στρεφ·ομην
2ndμετεστρεφεςμετα·ε·στρεφ·εςμετεστρεφουμετα·ε·στρεφ·ου
3rdμετεστρεφεν, μετεστρεφεμετα·ε·στρεφ·ε(ν)μετεστρεφετομετα·ε·στρεφ·ετο
Pl1stμετεστρεφομενμετα·ε·στρεφ·ομενμετεστρεφομεθαμετα·ε·στρεφ·ομεθα
2ndμετεστρεφετεμετα·ε·στρεφ·ετεμετεστρεφεσθεμετα·ε·στρεφ·εσθε
3rdμετεστρεφον, μετεστρεφοσανμετα·ε·στρεφ·ον, μετα·ε·στρεφ·οσαν altμετεστρεφοντομετα·ε·στρεφ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμετεστρεψαμετα·ε·στρεφ·σαμετεστρεψαμηνμετα·ε·στρεφ·σαμην
2ndμετεστρεψαςμετα·ε·στρεφ·σαςμετεστρεψωμετα·ε·στρεφ·σω
3rdμετεστρεψεν[LXX], μετεστρεψεμετα·ε·στρεφ·σε(ν), μετα·ε·στρεφ·σε(ν)μετεστρεψατομετα·ε·στρεφ·σατο
Pl1stμετεστρεψαμενμετα·ε·στρεφ·σαμενμετεστρεψαμεθαμετα·ε·στρεφ·σαμεθα
2ndμετεστρεψατεμετα·ε·στρεφ·σατεμετεστρεψασθεμετα·ε·στρεφ·σασθε
3rdμετεστρεψανμετα·ε·στρεφ·σανμετεστρεψαντομετα·ε·στρεφ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμεταστρεψω[LXX]μετα·στρεφ·σωμεταστρεψωμαιμετα·στρεφ·σωμαι
2ndμεταστρεψῃςμετα·στρεφ·σῃςμεταστρεψῃμετα·στρεφ·σῃ
3rdμεταστρεψῃμετα·στρεφ·σῃμεταστρεψηταιμετα·στρεφ·σηται
Pl1stμεταστρεψωμενμετα·στρεφ·σωμενμεταστρεψωμεθαμετα·στρεφ·σωμεθα
2ndμεταστρεψητεμετα·στρεφ·σητεμεταστρεψησθεμετα·στρεφ·σησθε
3rdμεταστρεψωσιν, μεταστρεψωσιμετα·στρεφ·σωσι(ν)μεταστρεψωνταιμετα·στρεφ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμεταστρεψαιμιμετα·στρεφ·σαιμιμεταστρεψαιμηνμετα·στρεφ·σαιμην
2ndμεταστρεψαις, μεταστρεψειαςμετα·στρεφ·σαις, μετα·στρεφ·σειας classicalμεταστρεψαιομετα·στρεφ·σαιο
3rdμεταστρεψαι[GNT][LXX], μεταστρεψειεμετα·στρεφ·σαι, μετα·στρεφ·σειε classicalμεταστρεψαιτομετα·στρεφ·σαιτο
Pl1stμεταστρεψαιμενμετα·στρεφ·σαιμενμεταστρεψαιμεθαμετα·στρεφ·σαιμεθα
2ndμεταστρεψαιτεμετα·στρεφ·σαιτεμεταστρεψαισθεμετα·στρεφ·σαισθε
3rdμεταστρεψαιεν, μεταστρεψαισαν, μεταστρεψειαν, μεταστρεψειενμετα·στρεφ·σαιεν, μετα·στρεφ·σαισαν alt, μετα·στρεφ·σειαν classical, μετα·στρεφ·σειεν classicalμεταστρεψαιντομετα·στρεφ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndμεταστρεψονμετα·στρεφ·σονμεταστρεψαι[GNT][LXX]μετα·στρεφ·σαι
3rdμεταστρεψατωμετα·στρεφ·σατωμεταστρεψασθωμετα·στρεφ·σασθω
Pl1st
2ndμεταστρεψατεμετα·στρεφ·σατεμεταστρεψασθεμετα·στρεφ·σασθε
3rdμεταστρεψατωσαν, μεταστρεψαντωνμετα·στρεφ·σατωσαν, μετα·στρεφ·σαντων classicalμεταστρεψασθωσαν, μεταστρεψασθωνμετα·στρεφ·σασθωσαν, μετα·στρεφ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
μεταστρεψαι[GNT][LXX]​μετα·στρεφ·σαιμεταστρεψασθαι​μετα·στρεφ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμεταστρεψασαμεταστρεψαςμεταστρεψανμετα·στρεφ·σασ·αμετα·στρεφ·σα[ντ]·ςμετα·στρεφ·σαν[τ]
Nom
Accμεταστρεψασανμεταστρεψανταμετα·στρεφ·σασ·ανμετα·στρεφ·σαντ·α
Datμεταστρεψασῃμεταστρεψαντιμετα·στρεφ·σασ·ῃμετα·στρεφ·σαντ·ι
Genμεταστρεψασηςμεταστρεψαντοςμετα·στρεφ·σασ·ηςμετα·στρεφ·σαντ·ος
PlVocμεταστρεψασαιμεταστρεψαντεςμεταστρεψανταμετα·στρεφ·σασ·αιμετα·στρεφ·σαντ·εςμετα·στρεφ·σαντ·α
Nom
Accμεταστρεψασαςμεταστρεψανταςμετα·στρεφ·σασ·αςμετα·στρεφ·σαντ·ας
Datμεταστρεψασαιςμεταστρεψασι, μεταστρεψασινμετα·στρεφ·σασ·αιςμετα·στρεφ·σα[ντ]·σι(ν)
Genμεταστρεψασωνμεταστρεψαντωνμετα·στρεφ·σασ·ωνμετα·στρεφ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμεταστρεψαμενημεταστρεψαμενεμετα·στρεφ·σαμεν·ημετα·στρεφ·σαμεν·ε
Nomμεταστρεψαμενοςμετα·στρεφ·σαμεν·ος
Accμεταστρεψαμενηνμεταστρεψαμενονμετα·στρεφ·σαμεν·ηνμετα·στρεφ·σαμεν·ον
Datμεταστρεψαμενῃμεταστρεψαμενῳμετα·στρεφ·σαμεν·ῃμετα·στρεφ·σαμεν·ῳ
Genμεταστρεψαμενηςμεταστρεψαμενουμετα·στρεφ·σαμεν·ηςμετα·στρεφ·σαμεν·ου
PlVocμεταστρεψαμεναιμεταστρεψαμενοιμεταστρεψαμεναμετα·στρεφ·σαμεν·αιμετα·στρεφ·σαμεν·οιμετα·στρεφ·σαμεν·α
Nom
Accμεταστρεψαμεναςμεταστρεψαμενουςμετα·στρεφ·σαμεν·αςμετα·στρεφ·σαμεν·ους
Datμεταστρεψαμεναιςμεταστρεψαμενοιςμετα·στρεφ·σαμεν·αιςμετα·στρεφ·σαμεν·οις
Genμεταστρεψαμενωνμεταστρεψαμενωνμετα·στρεφ·σαμεν·ωνμετα·στρεφ·σαμεν·ων

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stμετεστραφηνμετα·ε·στραφ·[θ]ην
2ndμετεστραφηςμετα·ε·στραφ·[θ]ης
3rdμετεστραφη[LXX]μετα·ε·στραφ·[θ]η
Pl1stμετεστραφημενμετα·ε·στραφ·[θ]ημεν
2ndμετεστραφητεμετα·ε·στραφ·[θ]ητε
3rdμετεστραφησαν[LXX]μετα·ε·στραφ·[θ]ησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stμεταστραφησομαιμετα·στραφ·[θ]ησομαι
2ndμεταστραφησῃ, μεταστραφησειμετα·στραφ·[θ]ησῃ, μετα·στραφ·[θ]ησει classical
3rdμεταστραφησεται[GNT][LXX]μετα·στραφ·[θ]ησεται
Pl1stμεταστραφησομεθαμετα·στραφ·[θ]ησομεθα
2ndμεταστραφησεσθεμετα·στραφ·[θ]ησεσθε
3rdμεταστραφησονται[LXX]μετα·στραφ·[θ]ησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stμεταστραφωμετα·στραφ·[θ]ω
2ndμεταστραφῃςμετα·στραφ·[θ]ῃς
3rdμεταστραφῃμετα·στραφ·[θ]ῃ
Pl1stμεταστραφωμενμετα·στραφ·[θ]ωμεν
2ndμεταστραφητεμετα·στραφ·[θ]ητε
3rdμεταστραφωσιν, μεταστραφωσιμετα·στραφ·[θ]ωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stμεταστραφειηνμετα·στραφ·[θ]ειην
2ndμεταστραφειηςμετα·στραφ·[θ]ειης
3rdμεταστραφειημετα·στραφ·[θ]ειη
Pl1stμεταστραφειημεν, μεταστραφειμενμετα·στραφ·[θ]ειημεν, μετα·στραφ·[θ]ειμεν classical
2ndμεταστραφειητε, μεταστραφειτεμετα·στραφ·[θ]ειητε, μετα·στραφ·[θ]ειτε classical
3rdμεταστραφειησαν, μεταστραφειενμετα·στραφ·[θ]ειησαν, μετα·στραφ·[θ]ειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stμεταστραφησοιμηνμετα·στραφ·[θ]ησοιμην
2ndμεταστραφησοιομετα·στραφ·[θ]ησοιο
3rdμεταστραφησοιτομετα·στραφ·[θ]ησοιτο
Pl1stμεταστραφησοιμεθαμετα·στραφ·[θ]ησοιμεθα
2ndμεταστραφησοισθεμετα·στραφ·[θ]ησοισθε
3rdμεταστραφησοιντομετα·στραφ·[θ]ησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndμεταστραφηθιμετα·στραφ·[θ]ητι
3rdμεταστραφητω[GNT]μετα·στραφ·[θ]ητω
Pl1st
2ndμεταστραφητεμετα·στραφ·[θ]ητε
3rdμεταστραφητωσαν, μεταστραφεντωνμετα·στραφ·[θ]ητωσαν, μετα·στραφ·[θ]εντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
μεταστραφηναι​μετα·στραφ·[θ]ηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
μεταστραφησεσθαι​μετα·στραφ·[θ]ησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμεταστραφεισαμεταστραφειςμεταστραφενμετα·στραφ·[θ]εισ·αμετα·στραφ·[θ]ει[ντ]·ςμετα·στραφ·[θ]ε[ι]ν[τ]
Nom
Accμεταστραφεισανμεταστραφενταμετα·στραφ·[θ]εισ·ανμετα·στραφ·[θ]ε[ι]ντ·α
Datμεταστραφεισῃμεταστραφεντιμετα·στραφ·[θ]εισ·ῃμετα·στραφ·[θ]ε[ι]ντ·ι
Genμεταστραφεισηςμεταστραφεντοςμετα·στραφ·[θ]εισ·ηςμετα·στραφ·[θ]ε[ι]ντ·ος
PlVocμεταστραφεισαιμεταστραφεντεςμεταστραφενταμετα·στραφ·[θ]εισ·αιμετα·στραφ·[θ]ε[ι]ντ·εςμετα·στραφ·[θ]ε[ι]ντ·α
Nom
Accμεταστραφεισαςμεταστραφενταςμετα·στραφ·[θ]εισ·αςμετα·στραφ·[θ]ε[ι]ντ·ας
Datμεταστραφεισαιςμεταστραφεισι, μεταστραφεισινμετα·στραφ·[θ]εισ·αιςμετα·στραφ·[θ]ει[ντ]·σι(ν)
Genμεταστραφεισωνμεταστραφεντωνμετα·στραφ·[θ]εισ·ωνμετα·στραφ·[θ]ε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμεταστραφησομενημεταστραφησομενεμετα·στραφ·[θ]ησομεν·ημετα·στραφ·[θ]ησομεν·ε
Nomμεταστραφησομενοςμετα·στραφ·[θ]ησομεν·ος
Accμεταστραφησομενηνμεταστραφησομενονμετα·στραφ·[θ]ησομεν·ηνμετα·στραφ·[θ]ησομεν·ον
Datμεταστραφησομενῃμεταστραφησομενῳμετα·στραφ·[θ]ησομεν·ῃμετα·στραφ·[θ]ησομεν·ῳ
Genμεταστραφησομενηςμεταστραφησομενουμετα·στραφ·[θ]ησομεν·ηςμετα·στραφ·[θ]ησομεν·ου
PlVocμεταστραφησομεναιμεταστραφησομενοιμεταστραφησομεναμετα·στραφ·[θ]ησομεν·αιμετα·στραφ·[θ]ησομεν·οιμετα·στραφ·[θ]ησομεν·α
Nom
Accμεταστραφησομεναςμεταστραφησομενουςμετα·στραφ·[θ]ησομεν·αςμετα·στραφ·[θ]ησομεν·ους
Datμεταστραφησομεναιςμεταστραφησομενοιςμετα·στραφ·[θ]ησομεν·αιςμετα·στραφ·[θ]ησομεν·οις
Genμεταστραφησομενωνμεταστραφησομενωνμετα·στραφ·[θ]ησομεν·ωνμετα·στραφ·[θ]ησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 20-Nov-2019 20:23:42 EST