μετριοπαθεω • METRIOPAQEW • metriopatheō

Search: μετριοπαθειν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
μετριοπαθεινμετριοπαθέωμετριοπαθ(ε)·εινpres act inf
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
μετριοπαθεινμετριοπαθέωμετριοπαθ(ε)·εινpres act inf

μετριο·παθέω (μετριοπαθ(ε)-, -, -, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμετριοπαθωμετριοπαθ(ε)·ωμετριοπαθουμαιμετριοπαθ(ε)·ομαι
2ndμετριοπαθειςμετριοπαθ(ε)·ειςμετριοπαθῃ, μετριοπαθει, μετριοπαθεισαιμετριοπαθ(ε)·ῃ, μετριοπαθ(ε)·ει classical, μετριοπαθ(ε)·εσαι alt
3rdμετριοπαθειμετριοπαθ(ε)·ειμετριοπαθειταιμετριοπαθ(ε)·εται
Pl1stμετριοπαθουμενμετριοπαθ(ε)·ομενμετριοπαθουμεθαμετριοπαθ(ε)·ομεθα
2ndμετριοπαθειτεμετριοπαθ(ε)·ετεμετριοπαθεισθεμετριοπαθ(ε)·εσθε
3rdμετριοπαθουσιν, μετριοπαθουσιμετριοπαθ(ε)·ουσι(ν)μετριοπαθουνταιμετριοπαθ(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμετριοπαθωμετριοπαθ(ε)·ωμετριοπαθωμαιμετριοπαθ(ε)·ωμαι
2ndμετριοπαθῃςμετριοπαθ(ε)·ῃςμετριοπαθῃμετριοπαθ(ε)·ῃ
3rdμετριοπαθῃμετριοπαθ(ε)·ῃμετριοπαθηταιμετριοπαθ(ε)·ηται
Pl1stμετριοπαθωμενμετριοπαθ(ε)·ωμενμετριοπαθωμεθαμετριοπαθ(ε)·ωμεθα
2ndμετριοπαθητεμετριοπαθ(ε)·ητεμετριοπαθησθεμετριοπαθ(ε)·ησθε
3rdμετριοπαθωσιν, μετριοπαθωσιμετριοπαθ(ε)·ωσι(ν)μετριοπαθωνταιμετριοπαθ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμετριοπαθοιμιμετριοπαθ(ε)·οιμιμετριοπαθοιμηνμετριοπαθ(ε)·οιμην
2ndμετριοπαθοιςμετριοπαθ(ε)·οιςμετριοπαθοιομετριοπαθ(ε)·οιο
3rdμετριοπαθοιμετριοπαθ(ε)·οιμετριοπαθοιτομετριοπαθ(ε)·οιτο
Pl1stμετριοπαθοιμενμετριοπαθ(ε)·οιμενμετριοπαθοιμεθαμετριοπαθ(ε)·οιμεθα
2ndμετριοπαθοιτεμετριοπαθ(ε)·οιτεμετριοπαθοισθεμετριοπαθ(ε)·οισθε
3rdμετριοπαθοιεν, μετριοπαθοισανμετριοπαθ(ε)·οιεν, μετριοπαθ(ε)·οισαν altμετριοπαθοιντομετριοπαθ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndμετριοπαθειμετριοπαθ(ε)·εμετριοπαθουμετριοπαθ(ε)·ου
3rdμετριοπαθειτωμετριοπαθ(ε)·ετωμετριοπαθεισθωμετριοπαθ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndμετριοπαθειτεμετριοπαθ(ε)·ετεμετριοπαθεισθεμετριοπαθ(ε)·εσθε
3rdμετριοπαθειτωσαν, μετριοπαθουντωνμετριοπαθ(ε)·ετωσαν, μετριοπαθ(ε)·οντων classicalμετριοπαθεισθωσαν, μετριοπαθεισθωνμετριοπαθ(ε)·εσθωσαν, μετριοπαθ(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
μετριοπαθειν[GNT]​μετριοπαθ(ε)·εινμετριοπαθεισθαι​μετριοπαθ(ε)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμετριοπαθουσαμετριοπαθουνμετριοπαθ(ε)·ουσ·αμετριοπαθ(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomμετριοπαθωνμετριοπαθ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accμετριοπαθουσανμετριοπαθουνταμετριοπαθ(ε)·ουσ·ανμετριοπαθ(ε)·ο[υ]ντ·α
Datμετριοπαθουσῃμετριοπαθουντιμετριοπαθ(ε)·ουσ·ῃμετριοπαθ(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genμετριοπαθουσηςμετριοπαθουντοςμετριοπαθ(ε)·ουσ·ηςμετριοπαθ(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocμετριοπαθουσαιμετριοπαθουντεςμετριοπαθουνταμετριοπαθ(ε)·ουσ·αιμετριοπαθ(ε)·ο[υ]ντ·εςμετριοπαθ(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accμετριοπαθουσαςμετριοπαθουνταςμετριοπαθ(ε)·ουσ·αςμετριοπαθ(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datμετριοπαθουσαιςμετριοπαθουσι, μετριοπαθουσινμετριοπαθ(ε)·ουσ·αιςμετριοπαθ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genμετριοπαθουσωνμετριοπαθουντωνμετριοπαθ(ε)·ουσ·ωνμετριοπαθ(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμετριοπαθουμενημετριοπαθουμενεμετριοπαθ(ε)·ομεν·ημετριοπαθ(ε)·ομεν·ε
Nomμετριοπαθουμενοςμετριοπαθ(ε)·ομεν·ος
Accμετριοπαθουμενηνμετριοπαθουμενονμετριοπαθ(ε)·ομεν·ηνμετριοπαθ(ε)·ομεν·ον
Datμετριοπαθουμενῃμετριοπαθουμενῳμετριοπαθ(ε)·ομεν·ῃμετριοπαθ(ε)·ομεν·ῳ
Genμετριοπαθουμενηςμετριοπαθουμενουμετριοπαθ(ε)·ομεν·ηςμετριοπαθ(ε)·ομεν·ου
PlVocμετριοπαθουμεναιμετριοπαθουμενοιμετριοπαθουμεναμετριοπαθ(ε)·ομεν·αιμετριοπαθ(ε)·ομεν·οιμετριοπαθ(ε)·ομεν·α
Nom
Accμετριοπαθουμεναςμετριοπαθουμενουςμετριοπαθ(ε)·ομεν·αςμετριοπαθ(ε)·ομεν·ους
Datμετριοπαθουμεναιςμετριοπαθουμενοιςμετριοπαθ(ε)·ομεν·αιςμετριοπαθ(ε)·ομεν·οις
Genμετριοπαθουμενωνμετριοπαθουμενωνμετριοπαθ(ε)·ομεν·ωνμετριοπαθ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμετριοπαθουνε·μετριοπαθ(ε)·ονεμετριοπαθουμηνε·μετριοπαθ(ε)·ομην
2ndεμετριοπαθειςε·μετριοπαθ(ε)·εςεμετριοπαθουε·μετριοπαθ(ε)·ου
3rdεμετριοπαθειε·μετριοπαθ(ε)·εεμετριοπαθειτοε·μετριοπαθ(ε)·ετο
Pl1stεμετριοπαθουμενε·μετριοπαθ(ε)·ομενεμετριοπαθουμεθαε·μετριοπαθ(ε)·ομεθα
2ndεμετριοπαθειτεε·μετριοπαθ(ε)·ετεεμετριοπαθεισθεε·μετριοπαθ(ε)·εσθε
3rdεμετριοπαθουν, εμετριοπαθουσανε·μετριοπαθ(ε)·ον, ε·μετριοπαθ(ε)·οσαν altεμετριοπαθουντοε·μετριοπαθ(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 13-Nov-2019 00:22:06 EST