μετοικιζω • METOIKIZW • metoikizō

Search: μετοικισαι

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
μετοικισαι; μετοικισαι; μετοικισαιμετοικίζωμετ·οικι·σαι; μετ·οικι·σαι; μετ·οικι·σαι1aor mp imp 2nd sg; 1aor act opt 3rd sg; 1aor act inf
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
μετοικισαιμετοικίζωμετ·οικι·σαι1aor mp imp 2nd sg
μετοικισαιμετοικίζωμετ·οικι·σαι1aor act opt 3rd sg
μετοικισαιμετοικίζωμετ·οικι·σαι1aor act inf

μετ·οικίζω (-, μετ+οικι(ε)·[σ]-, μετ+οικι·σ-, -, -, μετ+οικισ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμετοικιω[GNT][LXX]μετ·οικι(ε)·[σ]ωμετοικιουμαιμετ·οικι(ε)·[σ]ομαι
2ndμετοικιειςμετ·οικι(ε)·[σ]ειςμετοικιῃ, μετοικιει, μετοικιεισαιμετ·οικι(ε)·[σ]ῃ, μετ·οικι(ε)·[σ]ει classical, μετ·οικι(ε)·[σ]εσαι alt
3rdμετοικιειμετ·οικι(ε)·[σ]ειμετοικιειταιμετ·οικι(ε)·[σ]εται
Pl1stμετοικιουμενμετ·οικι(ε)·[σ]ομενμετοικιουμεθαμετ·οικι(ε)·[σ]ομεθα
2ndμετοικιειτεμετ·οικι(ε)·[σ]ετεμετοικιεισθεμετ·οικι(ε)·[σ]εσθε
3rdμετοικιουσιν[LXX], μετοικιουσιμετ·οικι(ε)·[σ]ουσι(ν), μετ·οικι(ε)·[σ]ουσι(ν)μετοικιουνταιμετ·οικι(ε)·[σ]ονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμετοικιοιμιμετ·οικι(ε)·[σ]οιμιμετοικιοιμηνμετ·οικι(ε)·[σ]οιμην
2ndμετοικιοιςμετ·οικι(ε)·[σ]οιςμετοικιοιομετ·οικι(ε)·[σ]οιο
3rdμετοικιοιμετ·οικι(ε)·[σ]οιμετοικιοιτομετ·οικι(ε)·[σ]οιτο
Pl1stμετοικιοιμενμετ·οικι(ε)·[σ]οιμενμετοικιοιμεθαμετ·οικι(ε)·[σ]οιμεθα
2ndμετοικιοιτεμετ·οικι(ε)·[σ]οιτεμετοικιοισθεμετ·οικι(ε)·[σ]οισθε
3rdμετοικιοιενμετ·οικι(ε)·[σ]οιενμετοικιοιντομετ·οικι(ε)·[σ]οιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
μετοικιειν​μετ·οικι(ε)·[σ]ειν​μετοικιεισθαι​μετ·οικι(ε)·[σ]εσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμετοικιουσαμετοικιουνμετ·οικι(ε)·[σ]ουσ·αμετ·οικι(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]
Nomμετοικιωνμετ·οικι(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]·^
Accμετοικιουσανμετοικιουνταμετ·οικι(ε)·[σ]ουσ·ανμετ·οικι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Datμετοικιουσῃμετοικιουντιμετ·οικι(ε)·[σ]ουσ·ῃμετ·οικι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ι
Genμετοικιουσηςμετοικιουντοςμετ·οικι(ε)·[σ]ουσ·ηςμετ·οικι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ος
PlVocμετοικιουσαιμετοικιουντεςμετοικιουνταμετ·οικι(ε)·[σ]ουσ·αιμετ·οικι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·εςμετ·οικι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Nom
Accμετοικιουσαςμετοικιουνταςμετ·οικι(ε)·[σ]ουσ·αςμετ·οικι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ας
Datμετοικιουσαιςμετοικιουσι, μετοικιουσιν[LXX]μετ·οικι(ε)·[σ]ουσ·αιςμετ·οικι(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν), μετ·οικι(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν)
Genμετοικιουσωνμετοικιουντωνμετ·οικι(ε)·[σ]ουσ·ωνμετ·οικι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμετοικιουμενημετοικιουμενεμετ·οικι(ε)·[σ]ομεν·ημετ·οικι(ε)·[σ]ομεν·ε
Nomμετοικιουμενοςμετ·οικι(ε)·[σ]ομεν·ος
Accμετοικιουμενηνμετοικιουμενονμετ·οικι(ε)·[σ]ομεν·ηνμετ·οικι(ε)·[σ]ομεν·ον
Datμετοικιουμενῃμετοικιουμενῳμετ·οικι(ε)·[σ]ομεν·ῃμετ·οικι(ε)·[σ]ομεν·ῳ
Genμετοικιουμενηςμετοικιουμενουμετ·οικι(ε)·[σ]ομεν·ηςμετ·οικι(ε)·[σ]ομεν·ου
PlVocμετοικιουμεναιμετοικιουμενοιμετοικιουμεναμετ·οικι(ε)·[σ]ομεν·αιμετ·οικι(ε)·[σ]ομεν·οιμετ·οικι(ε)·[σ]ομεν·α
Nom
Accμετοικιουμεναςμετοικιουμενουςμετ·οικι(ε)·[σ]ομεν·αςμετ·οικι(ε)·[σ]ομεν·ους
Datμετοικιουμεναιςμετοικιουμενοιςμετ·οικι(ε)·[σ]ομεν·αιςμετ·οικι(ε)·[σ]ομεν·οις
Genμετοικιουμενωνμετοικιουμενωνμετ·οικι(ε)·[σ]ομεν·ωνμετ·οικι(ε)·[σ]ομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμετῳκισα[LXX]μετ·ε·οικι·σαμετῳκισαμηνμετ·ε·οικι·σαμην
2ndμετῳκισαςμετ·ε·οικι·σαςμετῳκισωμετ·ε·οικι·σω
3rdμετῳκισεν[GNT][LXX], μετῳκισεμετ·ε·οικι·σε(ν), μετ·ε·οικι·σε(ν)μετῳκισατομετ·ε·οικι·σατο
Pl1stμετῳκισαμενμετ·ε·οικι·σαμενμετῳκισαμεθαμετ·ε·οικι·σαμεθα
2ndμετῳκισατεμετ·ε·οικι·σατεμετῳκισασθεμετ·ε·οικι·σασθε
3rdμετῳκισαν[LXX]μετ·ε·οικι·σανμετῳκισαντομετ·ε·οικι·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμετοικισωμετ·οικι·σωμετοικισωμαιμετ·οικι·σωμαι
2ndμετοικισῃςμετ·οικι·σῃςμετοικισῃμετ·οικι·σῃ
3rdμετοικισῃμετ·οικι·σῃμετοικισηταιμετ·οικι·σηται
Pl1stμετοικισωμενμετ·οικι·σωμενμετοικισωμεθαμετ·οικι·σωμεθα
2ndμετοικισητεμετ·οικι·σητεμετοικισησθεμετ·οικι·σησθε
3rdμετοικισωσιν, μετοικισωσιμετ·οικι·σωσι(ν)μετοικισωνταιμετ·οικι·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμετοικισαιμιμετ·οικι·σαιμιμετοικισαιμηνμετ·οικι·σαιμην
2ndμετοικισαις, μετοικισειαςμετ·οικι·σαις, μετ·οικι·σειας classicalμετοικισαιομετ·οικι·σαιο
3rdμετοικισαι[LXX], μετοικισειεμετ·οικι·σαι, μετ·οικι·σειε classicalμετοικισαιτομετ·οικι·σαιτο
Pl1stμετοικισαιμενμετ·οικι·σαιμενμετοικισαιμεθαμετ·οικι·σαιμεθα
2ndμετοικισαιτεμετ·οικι·σαιτεμετοικισαισθεμετ·οικι·σαισθε
3rdμετοικισαιεν, μετοικισαισαν, μετοικισειαν, μετοικισειενμετ·οικι·σαιεν, μετ·οικι·σαισαν alt, μετ·οικι·σειαν classical, μετ·οικι·σειεν classicalμετοικισαιντομετ·οικι·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndμετοικισονμετ·οικι·σονμετοικισαι[LXX]μετ·οικι·σαι
3rdμετοικισατωμετ·οικι·σατωμετοικισασθωμετ·οικι·σασθω
Pl1st
2ndμετοικισατεμετ·οικι·σατεμετοικισασθεμετ·οικι·σασθε
3rdμετοικισατωσαν, μετοικισαντωνμετ·οικι·σατωσαν, μετ·οικι·σαντων classicalμετοικισασθωσαν, μετοικισασθωνμετ·οικι·σασθωσαν, μετ·οικι·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
μετοικισαι[LXX]​μετ·οικι·σαιμετοικισασθαι​μετ·οικι·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμετοικισασαμετοικισαςμετοικισανμετ·οικι·σασ·αμετ·οικι·σα[ντ]·ςμετ·οικι·σαν[τ]
Nom
Accμετοικισασανμετοικισανταμετ·οικι·σασ·ανμετ·οικι·σαντ·α
Datμετοικισασῃμετοικισαντιμετ·οικι·σασ·ῃμετ·οικι·σαντ·ι
Genμετοικισασηςμετοικισαντοςμετ·οικι·σασ·ηςμετ·οικι·σαντ·ος
PlVocμετοικισασαιμετοικισαντεςμετοικισανταμετ·οικι·σασ·αιμετ·οικι·σαντ·εςμετ·οικι·σαντ·α
Nom
Accμετοικισασαςμετοικισανταςμετ·οικι·σασ·αςμετ·οικι·σαντ·ας
Datμετοικισασαιςμετοικισασι, μετοικισασινμετ·οικι·σασ·αιςμετ·οικι·σα[ντ]·σι(ν)
Genμετοικισασωνμετοικισαντωνμετ·οικι·σασ·ωνμετ·οικι·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμετοικισαμενημετοικισαμενεμετ·οικι·σαμεν·ημετ·οικι·σαμεν·ε
Nomμετοικισαμενοςμετ·οικι·σαμεν·ος
Accμετοικισαμενηνμετοικισαμενονμετ·οικι·σαμεν·ηνμετ·οικι·σαμεν·ον
Datμετοικισαμενῃμετοικισαμενῳμετ·οικι·σαμεν·ῃμετ·οικι·σαμεν·ῳ
Genμετοικισαμενηςμετοικισαμενουμετ·οικι·σαμεν·ηςμετ·οικι·σαμεν·ου
PlVocμετοικισαμεναιμετοικισαμενοιμετοικισαμεναμετ·οικι·σαμεν·αιμετ·οικι·σαμεν·οιμετ·οικι·σαμεν·α
Nom
Accμετοικισαμεναςμετοικισαμενουςμετ·οικι·σαμεν·αςμετ·οικι·σαμεν·ους
Datμετοικισαμεναιςμετοικισαμενοιςμετ·οικι·σαμεν·αιςμετ·οικι·σαμεν·οις
Genμετοικισαμενωνμετοικισαμενωνμετ·οικι·σαμεν·ωνμετ·οικι·σαμεν·ων

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stμετῳκισθηνμετ·ε·οικισ·θην
2ndμετῳκισθηςμετ·ε·οικισ·θης
3rdμετῳκισθη[LXX]μετ·ε·οικισ·θη
Pl1stμετῳκισθημενμετ·ε·οικισ·θημεν
2ndμετῳκισθητεμετ·ε·οικισ·θητε
3rdμετῳκισθησανμετ·ε·οικισ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stμετοικισθησομαιμετ·οικισ·θησομαι
2ndμετοικισθησῃ, μετοικισθησειμετ·οικισ·θησῃ, μετ·οικισ·θησει classical
3rdμετοικισθησεταιμετ·οικισ·θησεται
Pl1stμετοικισθησομεθαμετ·οικισ·θησομεθα
2ndμετοικισθησεσθεμετ·οικισ·θησεσθε
3rdμετοικισθησονταιμετ·οικισ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stμετοικισθωμετ·οικισ·θω
2ndμετοικισθῃςμετ·οικισ·θῃς
3rdμετοικισθῃμετ·οικισ·θῃ
Pl1stμετοικισθωμενμετ·οικισ·θωμεν
2ndμετοικισθητεμετ·οικισ·θητε
3rdμετοικισθωσιν, μετοικισθωσιμετ·οικισ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stμετοικισθειηνμετ·οικισ·θειην
2ndμετοικισθειηςμετ·οικισ·θειης
3rdμετοικισθειημετ·οικισ·θειη
Pl1stμετοικισθειημεν, μετοικισθειμενμετ·οικισ·θειημεν, μετ·οικισ·θειμεν classical
2ndμετοικισθειητε, μετοικισθειτεμετ·οικισ·θειητε, μετ·οικισ·θειτε classical
3rdμετοικισθειησαν, μετοικισθειενμετ·οικισ·θειησαν, μετ·οικισ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stμετοικισθησοιμηνμετ·οικισ·θησοιμην
2ndμετοικισθησοιομετ·οικισ·θησοιο
3rdμετοικισθησοιτομετ·οικισ·θησοιτο
Pl1stμετοικισθησοιμεθαμετ·οικισ·θησοιμεθα
2ndμετοικισθησοισθεμετ·οικισ·θησοισθε
3rdμετοικισθησοιντομετ·οικισ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndμετοικισθητιμετ·οικισ·θητι
3rdμετοικισθητωμετ·οικισ·θητω
Pl1st
2ndμετοικισθητεμετ·οικισ·θητε
3rdμετοικισθητωσαν, μετοικισθεντωνμετ·οικισ·θητωσαν, μετ·οικισ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
μετοικισθηναι​μετ·οικισ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
μετοικισθησεσθαι​μετ·οικισ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμετοικισθεισαμετοικισθειςμετοικισθενμετ·οικισ·θεισ·αμετ·οικισ·θει[ντ]·ςμετ·οικισ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accμετοικισθεισανμετοικισθενταμετ·οικισ·θεισ·ανμετ·οικισ·θε[ι]ντ·α
Datμετοικισθεισῃμετοικισθεντιμετ·οικισ·θεισ·ῃμετ·οικισ·θε[ι]ντ·ι
Genμετοικισθεισηςμετοικισθεντοςμετ·οικισ·θεισ·ηςμετ·οικισ·θε[ι]ντ·ος
PlVocμετοικισθεισαιμετοικισθεντεςμετοικισθενταμετ·οικισ·θεισ·αιμετ·οικισ·θε[ι]ντ·εςμετ·οικισ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accμετοικισθεισαςμετοικισθενταςμετ·οικισ·θεισ·αςμετ·οικισ·θε[ι]ντ·ας
Datμετοικισθεισαιςμετοικισθεισι, μετοικισθεισινμετ·οικισ·θεισ·αιςμετ·οικισ·θει[ντ]·σι(ν)
Genμετοικισθεισωνμετοικισθεντωνμετ·οικισ·θεισ·ωνμετ·οικισ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμετοικισθησομενημετοικισθησομενεμετ·οικισ·θησομεν·ημετ·οικισ·θησομεν·ε
Nomμετοικισθησομενοςμετ·οικισ·θησομεν·ος
Accμετοικισθησομενηνμετοικισθησομενονμετ·οικισ·θησομεν·ηνμετ·οικισ·θησομεν·ον
Datμετοικισθησομενῃμετοικισθησομενῳμετ·οικισ·θησομεν·ῃμετ·οικισ·θησομεν·ῳ
Genμετοικισθησομενηςμετοικισθησομενουμετ·οικισ·θησομεν·ηςμετ·οικισ·θησομεν·ου
PlVocμετοικισθησομεναιμετοικισθησομενοιμετοικισθησομεναμετ·οικισ·θησομεν·αιμετ·οικισ·θησομεν·οιμετ·οικισ·θησομεν·α
Nom
Accμετοικισθησομεναςμετοικισθησομενουςμετ·οικισ·θησομεν·αςμετ·οικισ·θησομεν·ους
Datμετοικισθησομεναιςμετοικισθησομενοιςμετ·οικισ·θησομεν·αιςμετ·οικισ·θησομεν·οις
Genμετοικισθησομενωνμετοικισθησομενωνμετ·οικισ·θησομεν·ωνμετ·οικισ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 25-Jan-2020 03:08:51 EST