μετεωρος • METEWROS • meteōros

Search: μετεωρου

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
μετεωρου; μετεωρου; μετεωρουμετέωροςμετεωρ·ου; μετεωρ·ου; μετεωρ·ουneu gen sg; mas gen sg; fem gen sg

μετ·έωρος -ον [LXX]

Adjective (2-2-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-2-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμετεωρεμετεωρ·ε
Nomμετεωρος[LXX]μετεωρ·ος
Accμετεωρον[LXX]μετεωρ·ον
Datμετεωρῳ[LXX]μετεωρ·ῳ
Genμετεωρου[LXX]μετεωρ·ου
PlVocμετεωροι[LXX]μετεωρα[LXX]μετεωρ·οιμετεωρ·α
Nom
Accμετεωρουςμετεωρ·ους
Datμετεωροιςμετεωρ·οις
Genμετεωρων[LXX]μετεωρ·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 13-May-2021 05:49:20 EDT