μετατιθημι • METATIQHMI • metatithēmi

Search: μετατιθεντες

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
μετατιθεντεςμετατίθημιμετα·τιθ(ε)·ντ·εςpres act ptcp mas nom|voc pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
μετατιθεντεςμετατίθημιμετα·τιθ(ε)·ντ·εςpres act ptcp mas nom|voc pl

μετα·τίθημι (ath. μετα+τιθ(ε)-, μετα+θη·σ-, μετα+θη·κ- or 2nd ath. μετα+θ(ε)-, -, -, μετα+τε·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμετατιθημιμετα·τιθ(ε)·^μιμετατιθεμαιμετα·τιθ(ε)·μαι
2ndμετατιθης, μετατιθηθαμετα·τιθ(ε)·^ς, μετα·τιθ(ε)·^θα classicalμετατιθεσαιμετα·τιθ(ε)·σαι
3rdμετατιθησιν, μετατιθησιμετα·τιθ(ε)·^σι(ν)μετατιθεταιμετα·τιθ(ε)·ται
Pl1stμετατιθεμενμετα·τιθ(ε)·μενμετατιθεμεθαμετα·τιθ(ε)·μεθα
2ndμετατιθετεμετα·τιθ(ε)·τεμετατιθεσθε[GNT]μετα·τιθ(ε)·σθε
3rdμετατιθεασιν, μετατιθεασιμετα·τιθ(ε)·ασι(ν)μετατιθενταιμετα·τιθ(ε)·νται

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμετατιθωμετα·τιθ(ε)·ωμετατιθωμαιμετα·τιθ(ε)·ωμαι
2ndμετατιθῃςμετα·τιθ(ε)·ῃςμετατιθῃμετα·τιθ(ε)·ῃ
3rdμετατιθῃμετα·τιθ(ε)·ῃμετατιθηταιμετα·τιθ(ε)·ηται
Pl1stμετατιθωμενμετα·τιθ(ε)·ωμενμετατιθωμεθαμετα·τιθ(ε)·ωμεθα
2ndμετατιθητεμετα·τιθ(ε)·ητεμετατιθησθεμετα·τιθ(ε)·ησθε
3rdμετατιθωσιν, μετατιθωσιμετα·τιθ(ε)·ωσι(ν)μετατιθωνταιμετα·τιθ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1stμετατιθοιμεθαμετα·τιθ(ε)·οιμεθα
2ndμετατιθοισθεμετα·τιθ(ε)·οισθε
3rdμετατιθοιντομετα·τιθ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμετατιθειηνμετα·τιθ(ε)·ιηνμετατιθειμηνμετα·τιθ(ε)·ιμην
2ndμετατιθειηςμετα·τιθ(ε)·ιηςμετατιθειομετα·τιθ(ε)·ιο
3rdμετατιθειημετα·τιθ(ε)·ιημετατιθειτομετα·τιθ(ε)·ιτο
Pl1stμετατιθειημεν, μετατιθειμενμετα·τιθ(ε)·ιημεν, μετα·τιθ(ε)·ιμεν classicalμετατιθειμεθαμετα·τιθ(ε)·ιμεθα
2ndμετατιθειητε, μετατιθειτεμετα·τιθ(ε)·ιητε, μετα·τιθ(ε)·ιτε classicalμετατιθεισθεμετα·τιθ(ε)·ισθε
3rdμετατιθειησαν, μετατιθειενμετα·τιθ(ε)·ιησαν, μετα·τιθ(ε)·ιεν classicalμετατιθειντομετα·τιθ(ε)·ιντο

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndμετατιθειμετα·τιθ(ε)·ε
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndμετατιθεθι, μετατιθεςμετα·τιθ(ε)·θι, μετα·τιθ(ε)·ςμετατιθεσομετα·τιθ(ε)·σο
3rdμετατιθετωμετα·τιθ(ε)·τωμετατιθεσθωμετα·τιθ(ε)·σθω
Pl1st
2ndμετατιθετεμετα·τιθ(ε)·τεμετατιθεσθε[GNT]μετα·τιθ(ε)·σθε
3rdμετατιθετωσαν, μετατιθεντωνμετα·τιθ(ε)·τωσαν, μετα·τιθ(ε)·ντων classicalμετατιθεσθωσαν, μετατιθεσθωνμετα·τιθ(ε)·σθωσαν, μετα·τιθ(ε)·σθων classical

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
μετατιθεναι, μετατιθειναι​μετα·τιθ(ε)·ναι, μετα·τιθ(ε)·εναι​μετατιθεσθαι[LXX]​μετα·τιθ(ε)·σθαι

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμετατιθουσαμετατιθουνμετα·τιθ(ε)·ουσ·αμετα·τιθ(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomμετατιθωνμετα·τιθ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accμετατιθουσανμετατιθουνταμετα·τιθ(ε)·ουσ·ανμετα·τιθ(ε)·ο[υ]ντ·α
Datμετατιθουσῃμετατιθουντιμετα·τιθ(ε)·ουσ·ῃμετα·τιθ(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genμετατιθουσηςμετατιθουντοςμετα·τιθ(ε)·ουσ·ηςμετα·τιθ(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocμετατιθουσαιμετατιθουντεςμετατιθουνταμετα·τιθ(ε)·ουσ·αιμετα·τιθ(ε)·ο[υ]ντ·εςμετα·τιθ(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accμετατιθουσαςμετατιθουνταςμετα·τιθ(ε)·ουσ·αςμετα·τιθ(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datμετατιθουσαιςμετατιθουσι, μετατιθουσινμετα·τιθ(ε)·ουσ·αιςμετα·τιθ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genμετατιθουσωνμετατιθουντωνμετα·τιθ(ε)·ουσ·ωνμετα·τιθ(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμετατιθουμενημετατιθουμενεμετα·τιθ(ε)·ομεν·ημετα·τιθ(ε)·ομεν·ε
Nomμετατιθουμενοςμετα·τιθ(ε)·ομεν·ος
Accμετατιθουμενηνμετατιθουμενονμετα·τιθ(ε)·ομεν·ηνμετα·τιθ(ε)·ομεν·ον
Datμετατιθουμενῃμετατιθουμενῳμετα·τιθ(ε)·ομεν·ῃμετα·τιθ(ε)·ομεν·ῳ
Genμετατιθουμενηςμετατιθουμενουμετα·τιθ(ε)·ομεν·ηςμετα·τιθ(ε)·ομεν·ου
PlVocμετατιθουμεναιμετατιθουμενοιμετατιθουμεναμετα·τιθ(ε)·ομεν·αιμετα·τιθ(ε)·ομεν·οιμετα·τιθ(ε)·ομεν·α
Nom
Accμετατιθουμεναςμετατιθουμενουςμετα·τιθ(ε)·ομεν·αςμετα·τιθ(ε)·ομεν·ους
Datμετατιθουμεναιςμετατιθουμενοιςμετα·τιθ(ε)·ομεν·αιςμετα·τιθ(ε)·ομεν·οις
Genμετατιθουμενωνμετατιθουμενωνμετα·τιθ(ε)·ομεν·ωνμετα·τιθ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμετατιθεισαμετατιθεις[LXX]μετατιθενμετα·τιθ(ε)·εσ·αμετα·τιθ(ε)·[ντ]·ςμετα·τιθ(ε)·ν[τ]
Nom
Accμετατιθεισανμετατιθενταμετα·τιθ(ε)·εσ·ανμετα·τιθ(ε)·ντ·α
Datμετατιθεισῃμετατιθεντιμετα·τιθ(ε)·εσ·ῃμετα·τιθ(ε)·ντ·ι
Genμετατιθεισηςμετατιθεντοςμετα·τιθ(ε)·εσ·ηςμετα·τιθ(ε)·ντ·ος
PlVocμετατιθεισαιμετατιθεντες[GNT][LXX]μετατιθενταμετα·τιθ(ε)·εσ·αιμετα·τιθ(ε)·ντ·εςμετα·τιθ(ε)·ντ·α
Nom
Accμετατιθεισαςμετατιθενταςμετα·τιθ(ε)·εσ·αςμετα·τιθ(ε)·ντ·ας
Datμετατιθεισαιςμετατιθεισι, μετατιθεισινμετα·τιθ(ε)·εσ·αιςμετα·τιθ(ε)·[ντ]·σι(ν) > μετατιθεισι, μετα·τιθ(ε)·[ντ]·σι(ν) > μετατιθεισιν
Genμετατιθεισωνμετατιθεντωνμετα·τιθ(ε)·εσ·ωνμετα·τιθ(ε)·ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμετατιθεμενημετατιθεμενεμετα·τιθ(ε)·μεν·ημετα·τιθ(ε)·μεν·ε
Nomμετατιθεμενος[LXX]μετα·τιθ(ε)·μεν·ος
Accμετατιθεμενηνμετατιθεμενονμετα·τιθ(ε)·μεν·ηνμετα·τιθ(ε)·μεν·ον
Datμετατιθεμενῃμετατιθεμενῳμετα·τιθ(ε)·μεν·ῃμετα·τιθ(ε)·μεν·ῳ
Genμετατιθεμενης[GNT]μετατιθεμενουμετα·τιθ(ε)·μεν·ηςμετα·τιθ(ε)·μεν·ου
PlVocμετατιθεμεναιμετατιθεμενοιμετατιθεμεναμετα·τιθ(ε)·μεν·αιμετα·τιθ(ε)·μεν·οιμετα·τιθ(ε)·μεν·α
Nom
Accμετατιθεμεναςμετατιθεμενουςμετα·τιθ(ε)·μεν·αςμετα·τιθ(ε)·μεν·ους
Datμετατιθεμεναιςμετατιθεμενοιςμετα·τιθ(ε)·μεν·αιςμετα·τιθ(ε)·μεν·οις
Genμετατιθεμενωνμετατιθεμενωνμετα·τιθ(ε)·μεν·ωνμετα·τιθ(ε)·μεν·ων

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμετετιθουνμετα·ε·τιθ(ε)·ον
2ndμετετιθειςμετα·ε·τιθ(ε)·ες
3rdμετετιθειμετα·ε·τιθ(ε)·ε
Pl1stμετετιθουμενμετα·ε·τιθ(ε)·ομεν
2ndμετετιθειτεμετα·ε·τιθ(ε)·ετε
3rdμετετιθουν, μετετιθουσανμετα·ε·τιθ(ε)·ον, μετα·ε·τιθ(ε)·οσαν alt

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμετετιθηνμετα·ε·τιθ(ε)·^νμετετιθεμηνμετα·ε·τιθ(ε)·μην
2ndμετετιθης, μετετιθησθαμετα·ε·τιθ(ε)·^ς, μετα·ε·τιθ(ε)·^σθα classicalμετετιθεσομετα·ε·τιθ(ε)·σο
3rdμετετιθημετα·ε·τιθ(ε)·^μετετιθετομετα·ε·τιθ(ε)·το
Pl1stμετετιθεμενμετα·ε·τιθ(ε)·μενμετετιθεμεθαμετα·ε·τιθ(ε)·μεθα
2ndμετετιθετεμετα·ε·τιθ(ε)·τεμετετιθεσθεμετα·ε·τιθ(ε)·σθε
3rdμετετιθεσανμετα·ε·τιθ(ε)·σανμετετιθεντομετα·ε·τιθ(ε)·ντο

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμεταθησω[LXX]μετα·θη·σωμεταθησομαιμετα·θη·σομαι
2ndμεταθησειςμετα·θη·σειςμεταθησῃ, μεταθησει, μεταθησεσαιμετα·θη·σῃ, μετα·θη·σει classical, μετα·θη·σεσαι alt
3rdμεταθησειμετα·θη·σειμεταθησεταιμετα·θη·σεται
Pl1stμεταθησομενμετα·θη·σομενμεταθησομεθαμετα·θη·σομεθα
2ndμεταθησετεμετα·θη·σετεμεταθησεσθεμετα·θη·σεσθε
3rdμεταθησουσιν, μεταθησουσιμετα·θη·σουσι(ν)μεταθησονταιμετα·θη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμεταθησοιμιμετα·θη·σοιμιμεταθησοιμηνμετα·θη·σοιμην
2ndμεταθησοιςμετα·θη·σοιςμεταθησοιομετα·θη·σοιο
3rdμεταθησοιμετα·θη·σοιμεταθησοιτομετα·θη·σοιτο
Pl1stμεταθησοιμενμετα·θη·σοιμενμεταθησοιμεθαμετα·θη·σοιμεθα
2ndμεταθησοιτεμετα·θη·σοιτεμεταθησοισθεμετα·θη·σοισθε
3rdμεταθησοιενμετα·θη·σοιενμεταθησοιντομετα·θη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
μεταθησειν​μετα·θη·σειν​μεταθησεσθαι​μετα·θη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμεταθησουσαμεταθησονμετα·θη·σουσ·αμετα·θη·σο[υ]ν[τ]
Nomμεταθησωνμετα·θη·σο[υ]ν[τ]·^
Accμεταθησουσανμεταθησονταμετα·θη·σουσ·ανμετα·θη·σο[υ]ντ·α
Datμεταθησουσῃμεταθησοντιμετα·θη·σουσ·ῃμετα·θη·σο[υ]ντ·ι
Genμεταθησουσηςμεταθησοντοςμετα·θη·σουσ·ηςμετα·θη·σο[υ]ντ·ος
PlVocμεταθησουσαιμεταθησοντεςμεταθησονταμετα·θη·σουσ·αιμετα·θη·σο[υ]ντ·εςμετα·θη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accμεταθησουσαςμεταθησονταςμετα·θη·σουσ·αςμετα·θη·σο[υ]ντ·ας
Datμεταθησουσαιςμεταθησουσι, μεταθησουσινμετα·θη·σουσ·αιςμετα·θη·σου[ντ]·σι(ν)
Genμεταθησουσωνμεταθησοντωνμετα·θη·σουσ·ωνμετα·θη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμεταθησομενημεταθησομενεμετα·θη·σομεν·ημετα·θη·σομεν·ε
Nomμεταθησομενοςμετα·θη·σομεν·ος
Accμεταθησομενηνμεταθησομενονμετα·θη·σομεν·ηνμετα·θη·σομεν·ον
Datμεταθησομενῃμεταθησομενῳμετα·θη·σομεν·ῃμετα·θη·σομεν·ῳ
Genμεταθησομενηςμεταθησομενουμετα·θη·σομεν·ηςμετα·θη·σομεν·ου
PlVocμεταθησομεναιμεταθησομενοιμεταθησομεναμετα·θη·σομεν·αιμετα·θη·σομεν·οιμετα·θη·σομεν·α
Nom
Accμεταθησομεναςμεταθησομενουςμετα·θη·σομεν·αςμετα·θη·σομεν·ους
Datμεταθησομεναιςμεταθησομενοιςμετα·θη·σομεν·αιςμετα·θη·σομεν·οις
Genμεταθησομενωνμεταθησομενωνμετα·θη·σομεν·ωνμετα·θη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμετεθηκαμετα·ε·θη·καμετεθηκαμηνμετα·ε·θη·καμην
2ndμετεθηκας, μετεθηκεςμετα·ε·θη·κας, μετα·ε·θη·κες altμετεθηκωμετα·ε·θη·κω
3rdμετεθηκεν[GNT][LXX], μετεθηκεμετα·ε·θη·κε(ν), μετα·ε·θη·κε(ν)μετεθηκατομετα·ε·θη·κατο
Pl1stμετεθηκαμενμετα·ε·θη·καμενμετεθηκαμεθαμετα·ε·θη·καμεθα
2ndμετεθηκατεμετα·ε·θη·κατεμετεθηκασθεμετα·ε·θη·κασθε
3rdμετεθηκανμετα·ε·θη·κανμετεθηκαντομετα·ε·θη·καντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμεταθησω[LXX]μετα·θη·σωμεταθησωμαιμετα·θη·σωμαι
2ndμεταθησῃςμετα·θη·σῃςμεταθησῃμετα·θη·σῃ
3rdμεταθησῃμετα·θη·σῃμεταθησηταιμετα·θη·σηται
Pl1stμεταθησωμενμετα·θη·σωμενμεταθησωμεθαμετα·θη·σωμεθα
2ndμεταθησητεμετα·θη·σητεμεταθησησθεμετα·θη·σησθε
3rdμεταθησωσιν, μεταθησωσιμετα·θη·σωσι(ν)μεταθησωνταιμετα·θη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμεταθησαιμιμετα·θη·σαιμιμεταθησαιμηνμετα·θη·σαιμην
2ndμεταθησαις, μεταθησειαςμετα·θη·σαις, μετα·θη·σειας classicalμεταθησαιομετα·θη·σαιο
3rdμεταθησαι, μεταθησειεμετα·θη·σαι, μετα·θη·σειε classicalμεταθησαιτομετα·θη·σαιτο
Pl1stμεταθησαιμενμετα·θη·σαιμενμεταθησαιμεθαμετα·θη·σαιμεθα
2ndμεταθησαιτεμετα·θη·σαιτεμεταθησαισθεμετα·θη·σαισθε
3rdμεταθησαιεν, μεταθησαισαν, μεταθησειαν, μεταθησειενμετα·θη·σαιεν, μετα·θη·σαισαν alt, μετα·θη·σειαν classical, μετα·θη·σειεν classicalμεταθησαιντομετα·θη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndμεταθησονμετα·θη·σονμεταθησαιμετα·θη·σαι
3rdμεταθησατωμετα·θη·σατωμεταθησασθωμετα·θη·σασθω
Pl1st
2ndμεταθησατεμετα·θη·σατεμεταθησασθεμετα·θη·σασθε
3rdμεταθησατωσαν, μεταθησαντωνμετα·θη·σατωσαν, μετα·θη·σαντων classicalμεταθησασθωσαν, μεταθησασθωνμετα·θη·σασθωσαν, μετα·θη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
μεταθησαι​μετα·θη·σαι​μεταθησασθαι​μετα·θη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμεταθησασαμεταθησαςμεταθησανμετα·θη·σασ·αμετα·θη·σα[ντ]·ςμετα·θη·σαν[τ]
Nom
Accμεταθησασανμεταθησανταμετα·θη·σασ·ανμετα·θη·σαντ·α
Datμεταθησασῃμεταθησαντιμετα·θη·σασ·ῃμετα·θη·σαντ·ι
Genμεταθησασηςμεταθησαντοςμετα·θη·σασ·ηςμετα·θη·σαντ·ος
PlVocμεταθησασαιμεταθησαντεςμεταθησανταμετα·θη·σασ·αιμετα·θη·σαντ·εςμετα·θη·σαντ·α
Nom
Accμεταθησασαςμεταθησανταςμετα·θη·σασ·αςμετα·θη·σαντ·ας
Datμεταθησασαιςμεταθησασι, μεταθησασινμετα·θη·σασ·αιςμετα·θη·σα[ντ]·σι(ν)
Genμεταθησασωνμεταθησαντωνμετα·θη·σασ·ωνμετα·θη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμεταθησαμενημεταθησαμενεμετα·θη·σαμεν·ημετα·θη·σαμεν·ε
Nomμεταθησαμενοςμετα·θη·σαμεν·ος
Accμεταθησαμενηνμεταθησαμενονμετα·θη·σαμεν·ηνμετα·θη·σαμεν·ον
Datμεταθησαμενῃμεταθησαμενῳμετα·θη·σαμεν·ῃμετα·θη·σαμεν·ῳ
Genμεταθησαμενηςμεταθησαμενουμετα·θη·σαμεν·ηςμετα·θη·σαμεν·ου
PlVocμεταθησαμεναιμεταθησαμενοιμεταθησαμεναμετα·θη·σαμεν·αιμετα·θη·σαμεν·οιμετα·θη·σαμεν·α
Nom
Accμεταθησαμεναςμεταθησαμενουςμετα·θη·σαμεν·αςμετα·θη·σαμεν·ους
Datμεταθησαμεναιςμεταθησαμενοιςμετα·θη·σαμεν·αιςμετα·θη·σαμεν·οις
Genμεταθησαμενωνμεταθησαμενωνμετα·θη·σαμεν·ωνμετα·θη·σαμεν·ων

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμετεθουμηνμετα·ε·θ(ε)·ομην
2ndμετεθουμετα·ε·θ(ε)·ου
3rdμετεθειτομετα·ε·θ(ε)·ετο
Pl1stμετεθουμεθαμετα·ε·θ(ε)·ομεθα
2ndμετεθεισθεμετα·ε·θ(ε)·εσθε
3rdμετεθουντομετα·ε·θ(ε)·οντο

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμετεθεμηνμετα·ε·θ(ε)·μην
2ndμετεθεσομετα·ε·θ(ε)·σο
3rdμετεθετομετα·ε·θ(ε)·το
Pl1stμετεθεμενμετα·ε·θ(ε)·μενμετεθεμεθαμετα·ε·θ(ε)·μεθα
2ndμετεθετεμετα·ε·θ(ε)·τεμετεθεσθεμετα·ε·θ(ε)·σθε
3rdμετεθεσανμετα·ε·θ(ε)·σανμετεθεντομετα·ε·θ(ε)·ντο

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμεταθωμετα·θ(ε)·ωμεταθωμαιμετα·θ(ε)·ωμαι
2ndμεταθῃς[LXX]μετα·θ(ε)·ῃςμεταθῃμετα·θ(ε)·ῃ
3rdμεταθῃμετα·θ(ε)·ῃμεταθηταιμετα·θ(ε)·ηται
Pl1stμεταθωμενμετα·θ(ε)·ωμενμεταθωμεθαμετα·θ(ε)·ωμεθα
2ndμεταθητεμετα·θ(ε)·ητεμεταθησθεμετα·θ(ε)·ησθε
3rdμεταθωσιν, μεταθωσιμετα·θ(ε)·ωσι(ν)μεταθωνταιμετα·θ(ε)·ωνται

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμεταθοιμηνμετα·θ(ε)·οιμην
2ndμεταθοιομετα·θ(ε)·οιο
3rdμεταθοιτομετα·θ(ε)·οιτο
Pl1stμεταθοιμεθαμετα·θ(ε)·οιμεθα
2ndμεταθοισθεμετα·θ(ε)·οισθε
3rdμεταθοιντομετα·θ(ε)·οιντο

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμεταθειηνμετα·θ(ε)·ιηνμεταθειμηνμετα·θ(ε)·ιμην
2ndμεταθειηςμετα·θ(ε)·ιηςμεταθειομετα·θ(ε)·ιο
3rdμεταθειημετα·θ(ε)·ιημεταθειτομετα·θ(ε)·ιτο
Pl1stμεταθειημεν, μεταθειμενμετα·θ(ε)·ιημεν, μετα·θ(ε)·ιμεν classicalμεταθειμεθαμετα·θ(ε)·ιμεθα
2ndμεταθειητε, μεταθειτεμετα·θ(ε)·ιητε, μετα·θ(ε)·ιτε classicalμεταθεισθεμετα·θ(ε)·ισθε
3rdμεταθειησαν, μεταθειενμετα·θ(ε)·ιησαν, μετα·θ(ε)·ιεν classicalμεταθειντομετα·θ(ε)·ιντο

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndμεταθουμετα·θ(ε)·ου
3rdμεταθεισθωμετα·θ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndμεταθεισθεμετα·θ(ε)·εσθε
3rdμεταθεισθωσαν, μεταθεισθωνμετα·θ(ε)·εσθωσαν, μετα·θ(ε)·εσθων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndμεταθεθι, μεταθες[LXX]μετα·θ(ε)·θι, μετα·θ(ε)·ςμεταθεσομετα·θ(ε)·σο
3rdμεταθετωμετα·θ(ε)·τωμεταθεσθωμετα·θ(ε)·σθω
Pl1st
2ndμεταθετεμετα·θ(ε)·τεμεταθεσθεμετα·θ(ε)·σθε
3rdμεταθετωσαν, μεταθεντωνμετα·θ(ε)·τωσαν, μετα·θ(ε)·ντων classicalμεταθεσθωσαν, μεταθεσθωνμετα·θ(ε)·σθωσαν, μετα·θ(ε)·σθων classical

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
μεταθεναι, μεταθειναι[LXX]​μετα·θ(ε)·ναι, μετα·θ(ε)·εναιμεταθεσθαι​μετα·θ(ε)·σθαι​

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμεταθεισαμεταθειςμεταθενμετα·θ(ε)·εσ·αμετα·θ(ε)·[ντ]·ςμετα·θ(ε)·ν[τ]
Nom
Accμεταθεισανμεταθενταμετα·θ(ε)·εσ·ανμετα·θ(ε)·ντ·α
Datμεταθεισῃμεταθεντιμετα·θ(ε)·εσ·ῃμετα·θ(ε)·ντ·ι
Genμεταθεισηςμεταθεντοςμετα·θ(ε)·εσ·ηςμετα·θ(ε)·ντ·ος
PlVocμεταθεισαιμεταθεντεςμεταθενταμετα·θ(ε)·εσ·αιμετα·θ(ε)·ντ·εςμετα·θ(ε)·ντ·α
Nom
Accμεταθεισαςμεταθενταςμετα·θ(ε)·εσ·αςμετα·θ(ε)·ντ·ας
Datμεταθεισαιςμεταθεισι, μεταθεισινμετα·θ(ε)·εσ·αιςμετα·θ(ε)·[ντ]·σι(ν) > μεταθεισι, μετα·θ(ε)·[ντ]·σι(ν) > μεταθεισιν
Genμεταθεισωνμεταθεντωνμετα·θ(ε)·εσ·ωνμετα·θ(ε)·ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμεταθεμενημεταθεμενεμετα·θ(ε)·μεν·ημετα·θ(ε)·μεν·ε
Nomμεταθεμενοςμετα·θ(ε)·μεν·ος
Accμεταθεμενηνμεταθεμενον[LXX]μετα·θ(ε)·μεν·ηνμετα·θ(ε)·μεν·ον
Datμεταθεμενῃμεταθεμενῳμετα·θ(ε)·μεν·ῃμετα·θ(ε)·μεν·ῳ
Genμεταθεμενηςμεταθεμενουμετα·θ(ε)·μεν·ηςμετα·θ(ε)·μεν·ου
PlVocμεταθεμεναιμεταθεμενοιμεταθεμεναμετα·θ(ε)·μεν·αιμετα·θ(ε)·μεν·οιμετα·θ(ε)·μεν·α
Nom
Accμεταθεμεναςμεταθεμενουςμετα·θ(ε)·μεν·αςμετα·θ(ε)·μεν·ους
Datμεταθεμεναιςμεταθεμενοιςμετα·θ(ε)·μεν·αιςμετα·θ(ε)·μεν·οις
Genμεταθεμενωνμεταθεμενωνμετα·θ(ε)·μεν·ωνμετα·θ(ε)·μεν·ων

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stμετετεθηνμετα·ε·τε·θην
2ndμετετεθηςμετα·ε·τε·θης
3rdμετετεθη[GNT][LXX]μετα·ε·τε·θη
Pl1stμετετεθημενμετα·ε·τε·θημεν
2ndμετετεθητεμετα·ε·τε·θητε
3rdμετετεθησαν[GNT]μετα·ε·τε·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stμετατεθησομαιμετα·τε·θησομαι
2ndμετατεθησῃ, μετατεθησειμετα·τε·θησῃ, μετα·τε·θησει classical
3rdμετατεθησεται[LXX]μετα·τε·θησεται
Pl1stμετατεθησομεθαμετα·τε·θησομεθα
2ndμετατεθησεσθεμετα·τε·θησεσθε
3rdμετατεθησονταιμετα·τε·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stμετατεθωμετα·τε·θω
2ndμετατεθῃςμετα·τε·θῃς
3rdμετατεθῃμετα·τε·θῃ
Pl1stμετατεθωμενμετα·τε·θωμεν
2ndμετατεθητεμετα·τε·θητε
3rdμετατεθωσιν, μετατεθωσιμετα·τε·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stμετατεθειηνμετα·τε·θειην
2ndμετατεθειηςμετα·τε·θειης
3rdμετατεθειημετα·τε·θειη
Pl1stμετατεθειημεν, μετατεθειμενμετα·τε·θειημεν, μετα·τε·θειμεν classical
2ndμετατεθειητε, μετατεθειτεμετα·τε·θειητε, μετα·τε·θειτε classical
3rdμετατεθειησαν, μετατεθειενμετα·τε·θειησαν, μετα·τε·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stμετατεθησοιμηνμετα·τε·θησοιμην
2ndμετατεθησοιομετα·τε·θησοιο
3rdμετατεθησοιτομετα·τε·θησοιτο
Pl1stμετατεθησοιμεθαμετα·τε·θησοιμεθα
2ndμετατεθησοισθεμετα·τε·θησοισθε
3rdμετατεθησοιντομετα·τε·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndμετατεθητιμετα·τε·θητι
3rdμετατεθητωμετα·τε·θητω
Pl1st
2ndμετατεθητεμετα·τε·θητε
3rdμετατεθητωσαν, μετατεθεντωνμετα·τε·θητωσαν, μετα·τε·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
μετατεθηναι​μετα·τε·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
μετατεθησεσθαι​μετα·τε·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμετατεθεισαμετατεθειςμετατεθενμετα·τε·θεισ·αμετα·τε·θει[ντ]·ςμετα·τε·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accμετατεθεισανμετατεθενταμετα·τε·θεισ·ανμετα·τε·θε[ι]ντ·α
Datμετατεθεισῃμετατεθεντιμετα·τε·θεισ·ῃμετα·τε·θε[ι]ντ·ι
Genμετατεθεισηςμετατεθεντοςμετα·τε·θεισ·ηςμετα·τε·θε[ι]ντ·ος
PlVocμετατεθεισαιμετατεθεντεςμετατεθενταμετα·τε·θεισ·αιμετα·τε·θε[ι]ντ·εςμετα·τε·θε[ι]ντ·α
Nom
Accμετατεθεισαςμετατεθενταςμετα·τε·θεισ·αςμετα·τε·θε[ι]ντ·ας
Datμετατεθεισαιςμετατεθεισι, μετατεθεισινμετα·τε·θεισ·αιςμετα·τε·θει[ντ]·σι(ν)
Genμετατεθεισωνμετατεθεντωνμετα·τε·θεισ·ωνμετα·τε·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμετατεθησομενημετατεθησομενεμετα·τε·θησομεν·ημετα·τε·θησομεν·ε
Nomμετατεθησομενοςμετα·τε·θησομεν·ος
Accμετατεθησομενηνμετατεθησομενονμετα·τε·θησομεν·ηνμετα·τε·θησομεν·ον
Datμετατεθησομενῃμετατεθησομενῳμετα·τε·θησομεν·ῃμετα·τε·θησομεν·ῳ
Genμετατεθησομενηςμετατεθησομενουμετα·τε·θησομεν·ηςμετα·τε·θησομεν·ου
PlVocμετατεθησομεναιμετατεθησομενοιμετατεθησομεναμετα·τε·θησομεν·αιμετα·τε·θησομεν·οιμετα·τε·θησομεν·α
Nom
Accμετατεθησομεναςμετατεθησομενουςμετα·τε·θησομεν·αςμετα·τε·θησομεν·ους
Datμετατεθησομεναιςμετατεθησομενοιςμετα·τε·θησομεν·αιςμετα·τε·θησομεν·οις
Genμετατεθησομενωνμετατεθησομενωνμετα·τε·θησομεν·ωνμετα·τε·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 29-Jan-2020 09:23:39 EST