μεθιστημι • MEQISTHMI • methistēmi

Search: μεταστῃ

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
μεταστῃμεθίστημιμετα·στ(η)·ῃ2aor act sub 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
μεταστῃμεθίστημιμετα·στ(η)·ῃ2aor act sub 3rd sg

μεθ·ίστημι (ath. μεθ+ιστ(α)-/ath. μεθ+ιστ(η)-, μετα+στη·σ-, μετα+στη·σ- or 2nd ath. μετα+στ(η)-/ath. μετα+στ(α)-, -, -, μετα+στα·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμεθιστημιμεθ·ιστ(α)·^μιμεθισταμαιμεθ·ιστ(α)·μαι
2ndμεθιστης, μεθιστηθαμεθ·ιστ(α)·^ς, μεθ·ιστ(α)·^θα classicalμεθιστασαιμεθ·ιστ(α)·σαι
3rdμεθιστησιν, μεθιστησιμεθ·ιστ(α)·^σι(ν)μεθισταταιμεθ·ιστ(α)·ται
Pl1stμεθισταμενμεθ·ιστ(α)·μενμεθισταμεθαμεθ·ιστ(α)·μεθα
2ndμεθιστατεμεθ·ιστ(α)·τεμεθιστασθεμεθ·ιστ(α)·σθε
3rdμεθιστασιν, μεθιστασιμεθ·ιστ(α)·ασι(ν)μεθιστανταιμεθ·ιστ(α)·νται

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμεθιστωμεθ·ιστ(η)·ωμεθιστωμαιμεθ·ιστ(η)·ωμαι
2ndμεθιστῃςμεθ·ιστ(η)·ῃςμεθιστῃμεθ·ιστ(η)·ῃ
3rdμεθιστῃμεθ·ιστ(η)·ῃμεθιστηταιμεθ·ιστ(η)·ηται
Pl1stμεθιστωμενμεθ·ιστ(η)·ωμενμεθιστωμεθαμεθ·ιστ(η)·ωμεθα
2ndμεθιστητεμεθ·ιστ(η)·ητεμεθιστησθεμεθ·ιστ(η)·ησθε
3rdμεθιστωσιν[LXX], μεθιστωσιμεθ·ιστ(η)·ωσι(ν), μεθ·ιστ(η)·ωσι(ν)μεθιστωνταιμεθ·ιστ(η)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμεθισταιηνμεθ·ιστ(α)·ιηνμεθισταιμηνμεθ·ιστ(α)·ιμην
2ndμεθισταιηςμεθ·ιστ(α)·ιηςμεθισταιομεθ·ιστ(α)·ιο
3rdμεθισταιημεθ·ιστ(α)·ιημεθισταιτομεθ·ιστ(α)·ιτο
Pl1stμεθισταιημεν, μεθισταιμενμεθ·ιστ(α)·ιημεν, μεθ·ιστ(α)·ιμεν classicalμεθισταιμεθαμεθ·ιστ(α)·ιμεθα
2ndμεθισταιητε, μεθισταιτεμεθ·ιστ(α)·ιητε, μεθ·ιστ(α)·ιτε classicalμεθισταισθεμεθ·ιστ(α)·ισθε
3rdμεθισταιησαν, μεθισταιενμεθ·ιστ(α)·ιησαν, μεθ·ιστ(α)·ιεν classicalμεθισταιντομεθ·ιστ(α)·ιντο

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndμεθιστημεθ·ιστ(η)·ε
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndμεθισταθι, μεθισταςμεθ·ιστ(α)·θι, μεθ·ιστ(α)·ςμεθιστασομεθ·ιστ(α)·σο
3rdμεθιστατωμεθ·ιστ(α)·τωμεθιστασθωμεθ·ιστ(α)·σθω
Pl1st
2ndμεθιστατεμεθ·ιστ(α)·τεμεθιστασθεμεθ·ιστ(α)·σθε
3rdμεθιστατωσαν, μεθισταντωνμεθ·ιστ(α)·τωσαν, μεθ·ιστ(α)·ντων classicalμεθιστασθωσαν, μεθιστασθωνμεθ·ιστ(α)·σθωσαν, μεθ·ιστ(α)·σθων classical

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
μεθισταναι[GNT]​μεθ·ιστ(α)·ναι, μεθ·ιστ(α)·εναιμεθιστασθαι​μεθ·ιστ(α)·σθαι​

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμεθιστασαμεθισταςμεθισταν[LXX]μεθ·ιστ(α)·εσ·αμεθ·ιστ(α)·[ντ]·ςμεθ·ιστ(α)·ν[τ]
Nom
Accμεθιστασανμεθιστανταμεθ·ιστ(α)·εσ·ανμεθ·ιστ(α)·ντ·α
Datμεθιστασῃμεθισταντιμεθ·ιστ(α)·εσ·ῃμεθ·ιστ(α)·ντ·ι
Genμεθιστασηςμεθισταντοςμεθ·ιστ(α)·εσ·ηςμεθ·ιστ(α)·ντ·ος
PlVocμεθιστασαιμεθισταντεςμεθιστανταμεθ·ιστ(α)·εσ·αιμεθ·ιστ(α)·ντ·εςμεθ·ιστ(α)·ντ·α
Nom
Accμεθιστασαςμεθιστανταςμεθ·ιστ(α)·εσ·αςμεθ·ιστ(α)·ντ·ας
Datμεθιστασαιςμεθιστασι, μεθιστασινμεθ·ιστ(α)·εσ·αιςμεθ·ιστ(α)·[ντ]·σι(ν)
Genμεθιστασωνμεθισταντωνμεθ·ιστ(α)·εσ·ωνμεθ·ιστ(α)·ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμεθισταμενημεθισταμενεμεθ·ιστ(α)·μεν·ημεθ·ιστ(α)·μεν·ε
Nomμεθισταμενοςμεθ·ιστ(α)·μεν·ος
Accμεθισταμενηνμεθισταμενονμεθ·ιστ(α)·μεν·ηνμεθ·ιστ(α)·μεν·ον
Datμεθισταμενῃμεθισταμενῳμεθ·ιστ(α)·μεν·ῃμεθ·ιστ(α)·μεν·ῳ
Genμεθισταμενηςμεθισταμενουμεθ·ιστ(α)·μεν·ηςμεθ·ιστ(α)·μεν·ου
PlVocμεθισταμεναιμεθισταμενοιμεθισταμεναμεθ·ιστ(α)·μεν·αιμεθ·ιστ(α)·μεν·οιμεθ·ιστ(α)·μεν·α
Nom
Accμεθισταμεναςμεθισταμενους[LXX]μεθ·ιστ(α)·μεν·αςμεθ·ιστ(α)·μεν·ους
Datμεθισταμεναιςμεθισταμενοιςμεθ·ιστ(α)·μεν·αιςμεθ·ιστ(α)·μεν·οις
Genμεθισταμενωνμεθισταμενωνμεθ·ιστ(α)·μεν·ωνμεθ·ιστ(α)·μεν·ων

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμεθιστηνμεθ·ε·ιστ(α)·^νμεθισταμηνμεθ·ε·ιστ(α)·μην
2ndμεθιστης, μεθιστησθαμεθ·ε·ιστ(α)·^ς, μεθ·ε·ιστ(α)·^σθα classicalμεθιστασομεθ·ε·ιστ(α)·σο
3rdμεθιστημεθ·ε·ιστ(α)·^μεθιστατομεθ·ε·ιστ(α)·το
Pl1stμεθισταμενμεθ·ε·ιστ(α)·μενμεθισταμεθαμεθ·ε·ιστ(α)·μεθα
2ndμεθιστατεμεθ·ε·ιστ(α)·τεμεθιστασθεμεθ·ε·ιστ(α)·σθε
3rdμεθιστασανμεθ·ε·ιστ(α)·σανμεθισταντο[LXX]μεθ·ε·ιστ(α)·ντο

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμεταστησω[LXX]μετα·στη·σωμεταστησομαιμετα·στη·σομαι
2ndμεταστησεις[LXX]μετα·στη·σειςμεταστησῃ, μεταστησει, μεταστησεσαιμετα·στη·σῃ, μετα·στη·σει classical, μετα·στη·σεσαι alt
3rdμεταστησειμετα·στη·σειμεταστησεται[LXX]μετα·στη·σεται
Pl1stμεταστησομενμετα·στη·σομενμεταστησομεθαμετα·στη·σομεθα
2ndμεταστησετεμετα·στη·σετεμεταστησεσθεμετα·στη·σεσθε
3rdμεταστησουσιν[LXX], μεταστησουσιμετα·στη·σουσι(ν), μετα·στη·σουσι(ν)μεταστησονταιμετα·στη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμεταστησοιμιμετα·στη·σοιμιμεταστησοιμηνμετα·στη·σοιμην
2ndμεταστησοιςμετα·στη·σοιςμεταστησοιομετα·στη·σοιο
3rdμεταστησοιμετα·στη·σοιμεταστησοιτομετα·στη·σοιτο
Pl1stμεταστησοιμενμετα·στη·σοιμενμεταστησοιμεθαμετα·στη·σοιμεθα
2ndμεταστησοιτεμετα·στη·σοιτεμεταστησοισθεμετα·στη·σοισθε
3rdμεταστησοιενμετα·στη·σοιενμεταστησοιντομετα·στη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
μεταστησειν​μετα·στη·σειν​μεταστησεσθαι[LXX]​μετα·στη·σεσθαι

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμεταστησουσαμεταστησον[LXX]μετα·στη·σουσ·αμετα·στη·σο[υ]ν[τ]
Nomμεταστησωνμετα·στη·σο[υ]ν[τ]·^
Accμεταστησουσανμεταστησονταμετα·στη·σουσ·ανμετα·στη·σο[υ]ντ·α
Datμεταστησουσῃμεταστησοντιμετα·στη·σουσ·ῃμετα·στη·σο[υ]ντ·ι
Genμεταστησουσηςμεταστησοντοςμετα·στη·σουσ·ηςμετα·στη·σο[υ]ντ·ος
PlVocμεταστησουσαιμεταστησοντεςμεταστησονταμετα·στη·σουσ·αιμετα·στη·σο[υ]ντ·εςμετα·στη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accμεταστησουσαςμεταστησονταςμετα·στη·σουσ·αςμετα·στη·σο[υ]ντ·ας
Datμεταστησουσαιςμεταστησουσι, μεταστησουσιν[LXX]μετα·στη·σουσ·αιςμετα·στη·σου[ντ]·σι(ν), μετα·στη·σου[ντ]·σι(ν)
Genμεταστησουσωνμεταστησοντωνμετα·στη·σουσ·ωνμετα·στη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμεταστησομενημεταστησομενεμετα·στη·σομεν·ημετα·στη·σομεν·ε
Nomμεταστησομενοςμετα·στη·σομεν·ος
Accμεταστησομενηνμεταστησομενονμετα·στη·σομεν·ηνμετα·στη·σομεν·ον
Datμεταστησομενῃμεταστησομενῳμετα·στη·σομεν·ῃμετα·στη·σομεν·ῳ
Genμεταστησομενηςμεταστησομενουμετα·στη·σομεν·ηςμετα·στη·σομεν·ου
PlVocμεταστησομεναιμεταστησομενοιμεταστησομεναμετα·στη·σομεν·αιμετα·στη·σομεν·οιμετα·στη·σομεν·α
Nom
Accμεταστησομεναςμεταστησομενουςμετα·στη·σομεν·αςμετα·στη·σομεν·ους
Datμεταστησομεναιςμεταστησομενοιςμετα·στη·σομεν·αιςμετα·στη·σομεν·οις
Genμεταστησομενωνμεταστησομενωνμετα·στη·σομεν·ωνμετα·στη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμετεστησαμετα·ε·στη·σαμετεστησαμηνμετα·ε·στη·σαμην
2ndμετεστησαςμετα·ε·στη·σαςμετεστησωμετα·ε·στη·σω
3rdμετεστησεν[GNT][LXX], μετεστησε[LXX]μετα·ε·στη·σε(ν)μετεστησατομετα·ε·στη·σατο
Pl1stμετεστησαμενμετα·ε·στη·σαμενμετεστησαμεθαμετα·ε·στη·σαμεθα
2ndμετεστησατεμετα·ε·στη·σατεμετεστησασθεμετα·ε·στη·σασθε
3rdμετεστησαν[LXX]μετα·ε·στη·σανμετεστησαντομετα·ε·στη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμεταστησω[LXX]μετα·στη·σωμεταστησωμαιμετα·στη·σωμαι
2ndμεταστησῃςμετα·στη·σῃςμεταστησῃμετα·στη·σῃ
3rdμεταστησῃμετα·στη·σῃμεταστησηταιμετα·στη·σηται
Pl1stμεταστησωμενμετα·στη·σωμενμεταστησωμεθαμετα·στη·σωμεθα
2ndμεταστησητεμετα·στη·σητεμεταστησησθεμετα·στη·σησθε
3rdμεταστησωσιν, μεταστησωσιμετα·στη·σωσι(ν)μεταστησωνταιμετα·στη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμεταστησαιμιμετα·στη·σαιμιμεταστησαιμηνμετα·στη·σαιμην
2ndμεταστησαις, μεταστησειαςμετα·στη·σαις, μετα·στη·σειας classicalμεταστησαιομετα·στη·σαιο
3rdμεταστησαι[LXX], μεταστησειεμετα·στη·σαι, μετα·στη·σειε classicalμεταστησαιτομετα·στη·σαιτο
Pl1stμεταστησαιμενμετα·στη·σαιμενμεταστησαιμεθαμετα·στη·σαιμεθα
2ndμεταστησαιτεμετα·στη·σαιτεμεταστησαισθεμετα·στη·σαισθε
3rdμεταστησαιεν, μεταστησαισαν, μεταστησειαν, μεταστησειενμετα·στη·σαιεν, μετα·στη·σαισαν alt, μετα·στη·σειαν classical, μετα·στη·σειεν classicalμεταστησαιντομετα·στη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndμεταστησον[LXX]μετα·στη·σονμεταστησαι[LXX]μετα·στη·σαι
3rdμεταστησατωμετα·στη·σατωμεταστησασθωμετα·στη·σασθω
Pl1st
2ndμεταστησατεμετα·στη·σατεμεταστησασθεμετα·στη·σασθε
3rdμεταστησατωσαν, μεταστησαντωνμετα·στη·σατωσαν, μετα·στη·σαντων classicalμεταστησασθωσαν, μεταστησασθωνμετα·στη·σασθωσαν, μετα·στη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
μεταστησαι[LXX]​μετα·στη·σαιμεταστησασθαι​μετα·στη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμεταστησασαμεταστησας[GNT][LXX]μεταστησανμετα·στη·σασ·αμετα·στη·σα[ντ]·ςμετα·στη·σαν[τ]
Nom
Accμεταστησασανμεταστησανταμετα·στη·σασ·ανμετα·στη·σαντ·α
Datμεταστησασῃμεταστησαντιμετα·στη·σασ·ῃμετα·στη·σαντ·ι
Genμεταστησασηςμεταστησαντοςμετα·στη·σασ·ηςμετα·στη·σαντ·ος
PlVocμεταστησασαιμεταστησαντεςμεταστησανταμετα·στη·σασ·αιμετα·στη·σαντ·εςμετα·στη·σαντ·α
Nom
Accμεταστησασαςμεταστησανταςμετα·στη·σασ·αςμετα·στη·σαντ·ας
Datμεταστησασαιςμεταστησασι, μεταστησασινμετα·στη·σασ·αιςμετα·στη·σα[ντ]·σι(ν)
Genμεταστησασωνμεταστησαντωνμετα·στη·σασ·ωνμετα·στη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμεταστησαμενημεταστησαμενεμετα·στη·σαμεν·ημετα·στη·σαμεν·ε
Nomμεταστησαμενοςμετα·στη·σαμεν·ος
Accμεταστησαμενηνμεταστησαμενονμετα·στη·σαμεν·ηνμετα·στη·σαμεν·ον
Datμεταστησαμενῃμεταστησαμενῳμετα·στη·σαμεν·ῃμετα·στη·σαμεν·ῳ
Genμεταστησαμενηςμεταστησαμενουμετα·στη·σαμεν·ηςμετα·στη·σαμεν·ου
PlVocμεταστησαμεναιμεταστησαμενοιμεταστησαμεναμετα·στη·σαμεν·αιμετα·στη·σαμεν·οιμετα·στη·σαμεν·α
Nom
Accμεταστησαμεναςμεταστησαμενουςμετα·στη·σαμεν·αςμετα·στη·σαμεν·ους
Datμεταστησαμεναιςμεταστησαμενοιςμετα·στη·σαμεν·αιςμετα·στη·σαμεν·οις
Genμεταστησαμενωνμεταστησαμενωνμετα·στη·σαμεν·ωνμετα·στη·σαμεν·ων

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμετεστηνμετα·ε·στ(η)·^ν
2ndμετεστης, μετεστησθαμετα·ε·στ(η)·^ς, μετα·ε·στ(η)·^σθα classical
3rdμετεστημετα·ε·στ(η)·^
Pl1stμετεστημενμετα·ε·στ(η)·μεν
2ndμετεστητεμετα·ε·στ(η)·τε
3rdμετεστησαν[LXX]μετα·ε·στ(η)·σαν

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμεταστωμετα·στ(η)·ω
2ndμεταστῃςμετα·στ(η)·ῃς
3rdμεταστῃ[LXX]μετα·στ(η)·ῃ
Pl1stμεταστωμενμετα·στ(η)·ωμεν
2ndμεταστητε[LXX]μετα·στ(η)·ητε
3rdμεταστωσιν, μεταστωσιμετα·στ(η)·ωσι(ν)

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμετασταιηνμετα·στ(α)·ιην
2ndμετασταιηςμετα·στ(α)·ιης
3rdμετασταιημετα·στ(α)·ιη
Pl1stμετασταιημεν, μετασταιμενμετα·στ(α)·ιημεν, μετα·στ(α)·ιμεν classical
2ndμετασταιητε, μετασταιτεμετα·στ(α)·ιητε, μετα·στ(α)·ιτε classical
3rdμετασταιησαν, μετασταιενμετα·στ(α)·ιησαν, μετα·στ(α)·ιεν classical

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndμεταστηθι, μεταστηςμετα·στ(η)·θι, μετα·στ(η)·ς
3rdμεταστητωμετα·στ(η)·τω
Pl1st
2ndμεταστητε[LXX]μετα·στ(η)·τε
3rdμεταστητωσαν, μεταστηντωνμετα·στ(η)·τωσαν, μετα·στ(η)·ντων classical

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
μεταστηναι​μετα·στ(η)·ναι, μετα·στ(η)·εναι​

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμεταστασαμετασταςμεταστανμετα·στ(α)·εσ·αμετα·στ(α)·[ντ]·ςμετα·στ(α)·ν[τ]
Nom
Accμεταστασανμεταστανταμετα·στ(α)·εσ·ανμετα·στ(α)·ντ·α
Datμεταστασῃμετασταντιμετα·στ(α)·εσ·ῃμετα·στ(α)·ντ·ι
Genμεταστασηςμετασταντος[LXX]μετα·στ(α)·εσ·ηςμετα·στ(α)·ντ·ος
PlVocμεταστασαιμετασταντεςμεταστανταμετα·στ(α)·εσ·αιμετα·στ(α)·ντ·εςμετα·στ(α)·ντ·α
Nom
Accμεταστασαςμεταστανταςμετα·στ(α)·εσ·αςμετα·στ(α)·ντ·ας
Datμεταστασαιςμεταστασι, μεταστασινμετα·στ(α)·εσ·αιςμετα·στ(α)·[ντ]·σι(ν)
Genμεταστασωνμετασταντωνμετα·στ(α)·εσ·ωνμετα·στ(α)·ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stμετεσταθηνμετα·ε·στα·θην
2ndμετεσταθηςμετα·ε·στα·θης
3rdμετεσταθη[LXX]μετα·ε·στα·θη
Pl1stμετεσταθημενμετα·ε·στα·θημεν
2ndμετεσταθητεμετα·ε·στα·θητε
3rdμετεσταθησαν[LXX]μετα·ε·στα·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stμετασταθησομαιμετα·στα·θησομαι
2ndμετασταθησῃ, μετασταθησειμετα·στα·θησῃ, μετα·στα·θησει classical
3rdμετασταθησεταιμετα·στα·θησεται
Pl1stμετασταθησομεθαμετα·στα·θησομεθα
2ndμετασταθησεσθεμετα·στα·θησεσθε
3rdμετασταθησονταιμετα·στα·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stμετασταθω[GNT]μετα·στα·θω
2ndμετασταθῃςμετα·στα·θῃς
3rdμετασταθῃμετα·στα·θῃ
Pl1stμετασταθωμενμετα·στα·θωμεν
2ndμετασταθητεμετα·στα·θητε
3rdμετασταθωσιν, μετασταθωσιμετα·στα·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stμετασταθειηνμετα·στα·θειην
2ndμετασταθειηςμετα·στα·θειης
3rdμετασταθειημετα·στα·θειη
Pl1stμετασταθειημεν, μετασταθειμενμετα·στα·θειημεν, μετα·στα·θειμεν classical
2ndμετασταθειητε, μετασταθειτεμετα·στα·θειητε, μετα·στα·θειτε classical
3rdμετασταθειησαν, μετασταθειενμετα·στα·θειησαν, μετα·στα·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stμετασταθησοιμηνμετα·στα·θησοιμην
2ndμετασταθησοιομετα·στα·θησοιο
3rdμετασταθησοιτομετα·στα·θησοιτο
Pl1stμετασταθησοιμεθαμετα·στα·θησοιμεθα
2ndμετασταθησοισθεμετα·στα·θησοισθε
3rdμετασταθησοιντομετα·στα·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndμετασταθητιμετα·στα·θητι
3rdμετασταθητωμετα·στα·θητω
Pl1st
2ndμετασταθητεμετα·στα·θητε
3rdμετασταθητωσαν, μετασταθεντωνμετα·στα·θητωσαν, μετα·στα·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
μετασταθηναι​μετα·στα·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
μετασταθησεσθαι​μετα·στα·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμετασταθεισαμετασταθειςμετασταθενμετα·στα·θεισ·αμετα·στα·θει[ντ]·ςμετα·στα·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accμετασταθεισανμετασταθενταμετα·στα·θεισ·ανμετα·στα·θε[ι]ντ·α
Datμετασταθεισῃμετασταθεντιμετα·στα·θεισ·ῃμετα·στα·θε[ι]ντ·ι
Genμετασταθεισηςμετασταθεντοςμετα·στα·θεισ·ηςμετα·στα·θε[ι]ντ·ος
PlVocμετασταθεισαιμετασταθεντεςμετασταθενταμετα·στα·θεισ·αιμετα·στα·θε[ι]ντ·εςμετα·στα·θε[ι]ντ·α
Nom
Accμετασταθεισαςμετασταθενταςμετα·στα·θεισ·αςμετα·στα·θε[ι]ντ·ας
Datμετασταθεισαιςμετασταθεισι, μετασταθεισινμετα·στα·θεισ·αιςμετα·στα·θει[ντ]·σι(ν)
Genμετασταθεισωνμετασταθεντωνμετα·στα·θεισ·ωνμετα·στα·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμετασταθησομενημετασταθησομενεμετα·στα·θησομεν·ημετα·στα·θησομεν·ε
Nomμετασταθησομενοςμετα·στα·θησομεν·ος
Accμετασταθησομενηνμετασταθησομενονμετα·στα·θησομεν·ηνμετα·στα·θησομεν·ον
Datμετασταθησομενῃμετασταθησομενῳμετα·στα·θησομεν·ῃμετα·στα·θησομεν·ῳ
Genμετασταθησομενηςμετασταθησομενουμετα·στα·θησομεν·ηςμετα·στα·θησομεν·ου
PlVocμετασταθησομεναιμετασταθησομενοιμετασταθησομεναμετα·στα·θησομεν·αιμετα·στα·θησομεν·οιμετα·στα·θησομεν·α
Nom
Accμετασταθησομεναςμετασταθησομενουςμετα·στα·θησομεν·αςμετα·στα·θησομεν·ους
Datμετασταθησομεναιςμετασταθησομενοιςμετα·στα·θησομεν·αιςμετα·στα·θησομεν·οις
Genμετασταθησομενωνμετασταθησομενωνμετα·στα·θησομεν·ωνμετα·στα·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 13-Nov-2019 18:26:21 EST