μετακινεω • METAKINEW • metakineō

Search: μετακινουμενοι

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
μετακινουμενοιμετακινέωμετα·κιν(ε)·ομεν·οιpres mp ptcp mas nom|voc pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
μετακινουμενοιμετακινέωμετα·κιν(ε)·ομεν·οιpres mp ptcp mas nom|voc pl

μετα·κινέω (μετα+κιν(ε)-, μετα+κινη·σ-, μετα+κινη·σ-, -, -, μετα+κινη·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμετακινωμετα·κιν(ε)·ωμετακινουμαιμετα·κιν(ε)·ομαι
2ndμετακινειςμετα·κιν(ε)·ειςμετακινῃ, μετακινει, μετακινεισαιμετα·κιν(ε)·ῃ, μετα·κιν(ε)·ει classical, μετα·κιν(ε)·εσαι alt
3rdμετακινειμετα·κιν(ε)·ειμετακινειταιμετα·κιν(ε)·εται
Pl1stμετακινουμενμετα·κιν(ε)·ομενμετακινουμεθαμετα·κιν(ε)·ομεθα
2ndμετακινειτεμετα·κιν(ε)·ετεμετακινεισθεμετα·κιν(ε)·εσθε
3rdμετακινουσιν, μετακινουσιμετα·κιν(ε)·ουσι(ν)μετακινουνταιμετα·κιν(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμετακινωμετα·κιν(ε)·ωμετακινωμαιμετα·κιν(ε)·ωμαι
2ndμετακινῃςμετα·κιν(ε)·ῃςμετακινῃμετα·κιν(ε)·ῃ
3rdμετακινῃμετα·κιν(ε)·ῃμετακινηταιμετα·κιν(ε)·ηται
Pl1stμετακινωμενμετα·κιν(ε)·ωμενμετακινωμεθαμετα·κιν(ε)·ωμεθα
2ndμετακινητεμετα·κιν(ε)·ητεμετακινησθεμετα·κιν(ε)·ησθε
3rdμετακινωσιν, μετακινωσιμετα·κιν(ε)·ωσι(ν)μετακινωνταιμετα·κιν(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμετακινοιμιμετα·κιν(ε)·οιμιμετακινοιμηνμετα·κιν(ε)·οιμην
2ndμετακινοιςμετα·κιν(ε)·οιςμετακινοιομετα·κιν(ε)·οιο
3rdμετακινοιμετα·κιν(ε)·οιμετακινοιτομετα·κιν(ε)·οιτο
Pl1stμετακινοιμενμετα·κιν(ε)·οιμενμετακινοιμεθαμετα·κιν(ε)·οιμεθα
2ndμετακινοιτεμετα·κιν(ε)·οιτεμετακινοισθεμετα·κιν(ε)·οισθε
3rdμετακινοιεν, μετακινοισανμετα·κιν(ε)·οιεν, μετα·κιν(ε)·οισαν altμετακινοιντομετα·κιν(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndμετακινειμετα·κιν(ε)·εμετακινουμετα·κιν(ε)·ου
3rdμετακινειτωμετα·κιν(ε)·ετωμετακινεισθωμετα·κιν(ε)·εσθω
Pl1st
2ndμετακινειτεμετα·κιν(ε)·ετεμετακινεισθεμετα·κιν(ε)·εσθε
3rdμετακινειτωσαν, μετακινουντωνμετα·κιν(ε)·ετωσαν, μετα·κιν(ε)·οντων classicalμετακινεισθωσαν, μετακινεισθωνμετα·κιν(ε)·εσθωσαν, μετα·κιν(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
μετακινειν​μετα·κιν(ε)·ειν​μετακινεισθαι​μετα·κιν(ε)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμετακινουσαμετακινουνμετα·κιν(ε)·ουσ·αμετα·κιν(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomμετακινωνμετα·κιν(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accμετακινουσανμετακινουνταμετα·κιν(ε)·ουσ·ανμετα·κιν(ε)·ο[υ]ντ·α
Datμετακινουσῃμετακινουντιμετα·κιν(ε)·ουσ·ῃμετα·κιν(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genμετακινουσηςμετακινουντοςμετα·κιν(ε)·ουσ·ηςμετα·κιν(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocμετακινουσαιμετακινουντεςμετακινουνταμετα·κιν(ε)·ουσ·αιμετα·κιν(ε)·ο[υ]ντ·εςμετα·κιν(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accμετακινουσαςμετακινουνταςμετα·κιν(ε)·ουσ·αςμετα·κιν(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datμετακινουσαιςμετακινουσι, μετακινουσινμετα·κιν(ε)·ουσ·αιςμετα·κιν(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genμετακινουσωνμετακινουντωνμετα·κιν(ε)·ουσ·ωνμετα·κιν(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμετακινουμενη[LXX]μετακινουμενεμετα·κιν(ε)·ομεν·ημετα·κιν(ε)·ομεν·ε
Nomμετακινουμενοςμετα·κιν(ε)·ομεν·ος
Accμετακινουμενηνμετακινουμενονμετα·κιν(ε)·ομεν·ηνμετα·κιν(ε)·ομεν·ον
Datμετακινουμενῃμετακινουμενῳμετα·κιν(ε)·ομεν·ῃμετα·κιν(ε)·ομεν·ῳ
Genμετακινουμενηςμετακινουμενουμετα·κιν(ε)·ομεν·ηςμετα·κιν(ε)·ομεν·ου
PlVocμετακινουμεναιμετακινουμενοι[GNT]μετακινουμεναμετα·κιν(ε)·ομεν·αιμετα·κιν(ε)·ομεν·οιμετα·κιν(ε)·ομεν·α
Nom
Accμετακινουμεναςμετακινουμενουςμετα·κιν(ε)·ομεν·αςμετα·κιν(ε)·ομεν·ους
Datμετακινουμεναιςμετακινουμενοιςμετα·κιν(ε)·ομεν·αιςμετα·κιν(ε)·ομεν·οις
Genμετακινουμενωνμετακινουμενωνμετα·κιν(ε)·ομεν·ωνμετα·κιν(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμετεκινουνμετα·ε·κιν(ε)·ονμετεκινουμηνμετα·ε·κιν(ε)·ομην
2ndμετεκινειςμετα·ε·κιν(ε)·εςμετεκινουμετα·ε·κιν(ε)·ου
3rdμετεκινειμετα·ε·κιν(ε)·εμετεκινειτομετα·ε·κιν(ε)·ετο
Pl1stμετεκινουμενμετα·ε·κιν(ε)·ομενμετεκινουμεθαμετα·ε·κιν(ε)·ομεθα
2ndμετεκινειτεμετα·ε·κιν(ε)·ετεμετεκινεισθεμετα·ε·κιν(ε)·εσθε
3rdμετεκινουν, μετεκινουσανμετα·ε·κιν(ε)·ον, μετα·ε·κιν(ε)·οσαν altμετεκινουντομετα·ε·κιν(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμετακινησω[LXX]μετα·κινη·σωμετακινησομαιμετα·κινη·σομαι
2ndμετακινησεις[LXX]μετα·κινη·σειςμετακινησῃ, μετακινησει[LXX], μετακινησεσαιμετα·κινη·σῃ, μετα·κινη·σει classical, μετα·κινη·σεσαι alt
3rdμετακινησει[LXX]μετα·κινη·σειμετακινησεταιμετα·κινη·σεται
Pl1stμετακινησομενμετα·κινη·σομενμετακινησομεθαμετα·κινη·σομεθα
2ndμετακινησετεμετα·κινη·σετεμετακινησεσθεμετα·κινη·σεσθε
3rdμετακινησουσιν[LXX], μετακινησουσιμετα·κινη·σουσι(ν), μετα·κινη·σουσι(ν)μετακινησονταιμετα·κινη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμετακινησοιμιμετα·κινη·σοιμιμετακινησοιμηνμετα·κινη·σοιμην
2ndμετακινησοιςμετα·κινη·σοιςμετακινησοιομετα·κινη·σοιο
3rdμετακινησοιμετα·κινη·σοιμετακινησοιτομετα·κινη·σοιτο
Pl1stμετακινησοιμενμετα·κινη·σοιμενμετακινησοιμεθαμετα·κινη·σοιμεθα
2ndμετακινησοιτεμετα·κινη·σοιτεμετακινησοισθεμετα·κινη·σοισθε
3rdμετακινησοιενμετα·κινη·σοιενμετακινησοιντομετα·κινη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
μετακινησειν​μετα·κινη·σειν​μετακινησεσθαι​μετα·κινη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμετακινησουσαμετακινησονμετα·κινη·σουσ·αμετα·κινη·σο[υ]ν[τ]
Nomμετακινησωνμετα·κινη·σο[υ]ν[τ]·^
Accμετακινησουσανμετακινησονταμετα·κινη·σουσ·ανμετα·κινη·σο[υ]ντ·α
Datμετακινησουσῃμετακινησοντιμετα·κινη·σουσ·ῃμετα·κινη·σο[υ]ντ·ι
Genμετακινησουσηςμετακινησοντοςμετα·κινη·σουσ·ηςμετα·κινη·σο[υ]ντ·ος
PlVocμετακινησουσαιμετακινησοντεςμετακινησονταμετα·κινη·σουσ·αιμετα·κινη·σο[υ]ντ·εςμετα·κινη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accμετακινησουσαςμετακινησονταςμετα·κινη·σουσ·αςμετα·κινη·σο[υ]ντ·ας
Datμετακινησουσαιςμετακινησουσι, μετακινησουσιν[LXX]μετα·κινη·σουσ·αιςμετα·κινη·σου[ντ]·σι(ν), μετα·κινη·σου[ντ]·σι(ν)
Genμετακινησουσωνμετακινησοντωνμετα·κινη·σουσ·ωνμετα·κινη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμετακινησομενημετακινησομενεμετα·κινη·σομεν·ημετα·κινη·σομεν·ε
Nomμετακινησομενοςμετα·κινη·σομεν·ος
Accμετακινησομενηνμετακινησομενονμετα·κινη·σομεν·ηνμετα·κινη·σομεν·ον
Datμετακινησομενῃμετακινησομενῳμετα·κινη·σομεν·ῃμετα·κινη·σομεν·ῳ
Genμετακινησομενηςμετακινησομενουμετα·κινη·σομεν·ηςμετα·κινη·σομεν·ου
PlVocμετακινησομεναιμετακινησομενοιμετακινησομεναμετα·κινη·σομεν·αιμετα·κινη·σομεν·οιμετα·κινη·σομεν·α
Nom
Accμετακινησομεναςμετακινησομενουςμετα·κινη·σομεν·αςμετα·κινη·σομεν·ους
Datμετακινησομεναιςμετακινησομενοιςμετα·κινη·σομεν·αιςμετα·κινη·σομεν·οις
Genμετακινησομενωνμετακινησομενωνμετα·κινη·σομεν·ωνμετα·κινη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμετεκινησαμετα·ε·κινη·σαμετεκινησαμηνμετα·ε·κινη·σαμην
2ndμετεκινησαςμετα·ε·κινη·σαςμετεκινησωμετα·ε·κινη·σω
3rdμετεκινησεν[LXX], μετεκινησεμετα·ε·κινη·σε(ν), μετα·ε·κινη·σε(ν)μετεκινησατομετα·ε·κινη·σατο
Pl1stμετεκινησαμενμετα·ε·κινη·σαμενμετεκινησαμεθαμετα·ε·κινη·σαμεθα
2ndμετεκινησατεμετα·ε·κινη·σατεμετεκινησασθεμετα·ε·κινη·σασθε
3rdμετεκινησανμετα·ε·κινη·σανμετεκινησαντομετα·ε·κινη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμετακινησω[LXX]μετα·κινη·σωμετακινησωμαιμετα·κινη·σωμαι
2ndμετακινησῃςμετα·κινη·σῃςμετακινησῃμετα·κινη·σῃ
3rdμετακινησῃμετα·κινη·σῃμετακινησηταιμετα·κινη·σηται
Pl1stμετακινησωμενμετα·κινη·σωμενμετακινησωμεθαμετα·κινη·σωμεθα
2ndμετακινησητεμετα·κινη·σητεμετακινησησθεμετα·κινη·σησθε
3rdμετακινησωσιν, μετακινησωσιμετα·κινη·σωσι(ν)μετακινησωνταιμετα·κινη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμετακινησαιμιμετα·κινη·σαιμιμετακινησαιμηνμετα·κινη·σαιμην
2ndμετακινησαις, μετακινησειαςμετα·κινη·σαις, μετα·κινη·σειας classicalμετακινησαιομετα·κινη·σαιο
3rdμετακινησαι, μετακινησειεμετα·κινη·σαι, μετα·κινη·σειε classicalμετακινησαιτομετα·κινη·σαιτο
Pl1stμετακινησαιμενμετα·κινη·σαιμενμετακινησαιμεθαμετα·κινη·σαιμεθα
2ndμετακινησαιτεμετα·κινη·σαιτεμετακινησαισθεμετα·κινη·σαισθε
3rdμετακινησαιεν, μετακινησαισαν, μετακινησειαν, μετακινησειενμετα·κινη·σαιεν, μετα·κινη·σαισαν alt, μετα·κινη·σειαν classical, μετα·κινη·σειεν classicalμετακινησαιντομετα·κινη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndμετακινησονμετα·κινη·σονμετακινησαιμετα·κινη·σαι
3rdμετακινησατωμετα·κινη·σατωμετακινησασθωμετα·κινη·σασθω
Pl1st
2ndμετακινησατεμετα·κινη·σατεμετακινησασθεμετα·κινη·σασθε
3rdμετακινησατωσαν, μετακινησαντωνμετα·κινη·σατωσαν, μετα·κινη·σαντων classicalμετακινησασθωσαν, μετακινησασθωνμετα·κινη·σασθωσαν, μετα·κινη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
μετακινησαι​μετα·κινη·σαι​μετακινησασθαι​μετα·κινη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμετακινησασαμετακινησαςμετακινησανμετα·κινη·σασ·αμετα·κινη·σα[ντ]·ςμετα·κινη·σαν[τ]
Nom
Accμετακινησασανμετακινησανταμετα·κινη·σασ·ανμετα·κινη·σαντ·α
Datμετακινησασῃμετακινησαντιμετα·κινη·σασ·ῃμετα·κινη·σαντ·ι
Genμετακινησασηςμετακινησαντοςμετα·κινη·σασ·ηςμετα·κινη·σαντ·ος
PlVocμετακινησασαιμετακινησαντεςμετακινησανταμετα·κινη·σασ·αιμετα·κινη·σαντ·εςμετα·κινη·σαντ·α
Nom
Accμετακινησασαςμετακινησανταςμετα·κινη·σασ·αςμετα·κινη·σαντ·ας
Datμετακινησασαιςμετακινησασι, μετακινησασινμετα·κινη·σασ·αιςμετα·κινη·σα[ντ]·σι(ν)
Genμετακινησασωνμετακινησαντωνμετα·κινη·σασ·ωνμετα·κινη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμετακινησαμενημετακινησαμενεμετα·κινη·σαμεν·ημετα·κινη·σαμεν·ε
Nomμετακινησαμενοςμετα·κινη·σαμεν·ος
Accμετακινησαμενηνμετακινησαμενονμετα·κινη·σαμεν·ηνμετα·κινη·σαμεν·ον
Datμετακινησαμενῃμετακινησαμενῳμετα·κινη·σαμεν·ῃμετα·κινη·σαμεν·ῳ
Genμετακινησαμενηςμετακινησαμενουμετα·κινη·σαμεν·ηςμετα·κινη·σαμεν·ου
PlVocμετακινησαμεναιμετακινησαμενοιμετακινησαμεναμετα·κινη·σαμεν·αιμετα·κινη·σαμεν·οιμετα·κινη·σαμεν·α
Nom
Accμετακινησαμεναςμετακινησαμενουςμετα·κινη·σαμεν·αςμετα·κινη·σαμεν·ους
Datμετακινησαμεναιςμετακινησαμενοιςμετα·κινη·σαμεν·αιςμετα·κινη·σαμεν·οις
Genμετακινησαμενωνμετακινησαμενωνμετα·κινη·σαμεν·ωνμετα·κινη·σαμεν·ων

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stμετεκινηθηνμετα·ε·κινη·θην
2ndμετεκινηθηςμετα·ε·κινη·θης
3rdμετεκινηθημετα·ε·κινη·θη
Pl1stμετεκινηθημενμετα·ε·κινη·θημεν
2ndμετεκινηθητεμετα·ε·κινη·θητε
3rdμετεκινηθησανμετα·ε·κινη·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stμετακινηθησομαιμετα·κινη·θησομαι
2ndμετακινηθησῃ, μετακινηθησειμετα·κινη·θησῃ, μετα·κινη·θησει classical
3rdμετακινηθησεταιμετα·κινη·θησεται
Pl1stμετακινηθησομεθαμετα·κινη·θησομεθα
2ndμετακινηθησεσθεμετα·κινη·θησεσθε
3rdμετακινηθησονται[LXX]μετα·κινη·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stμετακινηθωμετα·κινη·θω
2ndμετακινηθῃςμετα·κινη·θῃς
3rdμετακινηθῃμετα·κινη·θῃ
Pl1stμετακινηθωμενμετα·κινη·θωμεν
2ndμετακινηθητεμετα·κινη·θητε
3rdμετακινηθωσιν, μετακινηθωσιμετα·κινη·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stμετακινηθειηνμετα·κινη·θειην
2ndμετακινηθειηςμετα·κινη·θειης
3rdμετακινηθειημετα·κινη·θειη
Pl1stμετακινηθειημεν, μετακινηθειμενμετα·κινη·θειημεν, μετα·κινη·θειμεν classical
2ndμετακινηθειητε, μετακινηθειτεμετα·κινη·θειητε, μετα·κινη·θειτε classical
3rdμετακινηθειησαν, μετακινηθειενμετα·κινη·θειησαν, μετα·κινη·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stμετακινηθησοιμηνμετα·κινη·θησοιμην
2ndμετακινηθησοιομετα·κινη·θησοιο
3rdμετακινηθησοιτομετα·κινη·θησοιτο
Pl1stμετακινηθησοιμεθαμετα·κινη·θησοιμεθα
2ndμετακινηθησοισθεμετα·κινη·θησοισθε
3rdμετακινηθησοιντομετα·κινη·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndμετακινηθητιμετα·κινη·θητι
3rdμετακινηθητωμετα·κινη·θητω
Pl1st
2ndμετακινηθητεμετα·κινη·θητε
3rdμετακινηθητωσαν, μετακινηθεντωνμετα·κινη·θητωσαν, μετα·κινη·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
μετακινηθηναι​μετα·κινη·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
μετακινηθησεσθαι​μετα·κινη·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμετακινηθεισαμετακινηθειςμετακινηθενμετα·κινη·θεισ·αμετα·κινη·θει[ντ]·ςμετα·κινη·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accμετακινηθεισανμετακινηθενταμετα·κινη·θεισ·ανμετα·κινη·θε[ι]ντ·α
Datμετακινηθεισῃμετακινηθεντιμετα·κινη·θεισ·ῃμετα·κινη·θε[ι]ντ·ι
Genμετακινηθεισηςμετακινηθεντοςμετα·κινη·θεισ·ηςμετα·κινη·θε[ι]ντ·ος
PlVocμετακινηθεισαιμετακινηθεντεςμετακινηθενταμετα·κινη·θεισ·αιμετα·κινη·θε[ι]ντ·εςμετα·κινη·θε[ι]ντ·α
Nom
Accμετακινηθεισαςμετακινηθενταςμετα·κινη·θεισ·αςμετα·κινη·θε[ι]ντ·ας
Datμετακινηθεισαιςμετακινηθεισι, μετακινηθεισινμετα·κινη·θεισ·αιςμετα·κινη·θει[ντ]·σι(ν)
Genμετακινηθεισωνμετακινηθεντωνμετα·κινη·θεισ·ωνμετα·κινη·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμετακινηθησομενημετακινηθησομενεμετα·κινη·θησομεν·ημετα·κινη·θησομεν·ε
Nomμετακινηθησομενοςμετα·κινη·θησομεν·ος
Accμετακινηθησομενηνμετακινηθησομενονμετα·κινη·θησομεν·ηνμετα·κινη·θησομεν·ον
Datμετακινηθησομενῃμετακινηθησομενῳμετα·κινη·θησομεν·ῃμετα·κινη·θησομεν·ῳ
Genμετακινηθησομενηςμετακινηθησομενουμετα·κινη·θησομεν·ηςμετα·κινη·θησομεν·ου
PlVocμετακινηθησομεναιμετακινηθησομενοιμετακινηθησομεναμετα·κινη·θησομεν·αιμετα·κινη·θησομεν·οιμετα·κινη·θησομεν·α
Nom
Accμετακινηθησομεναςμετακινηθησομενουςμετα·κινη·θησομεν·αςμετα·κινη·θησομεν·ους
Datμετακινηθησομεναιςμετακινηθησομενοιςμετα·κινη·θησομεν·αιςμετα·κινη·θησομεν·οις
Genμετακινηθησομενωνμετακινηθησομενωνμετα·κινη·θησομεν·ωνμετα·κινη·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 11-Dec-2019 17:59:27 EST