μεταδιδωμι • METADIDWMI • metadidōmi

Search: μεταδουναι

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
μεταδουναιμεταδίδωμιμετα·δ(ο)·εναι2aor act inf
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
μεταδουναιμεταδίδωμιμετα·δ(ο)·εναι2aor act inf

μετα·δίδωμι (ath. μετα+διδ(ο)-/ath. μετα+διδ(ω)-, -, μετα+δω·κ- or 2nd ath. μετα+δ(ο)-/ath. μετα+δ(ω)-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμεταδιδωμετα·διδ(ο)·ωμεταδιδουμαιμετα·διδ(ο)·ομαι
2ndμεταδιδοιςμετα·διδ(ο)·ειςμεταδιδοι, μεταδιδουσαιμετα·διδ(ο)·ῃ, μετα·διδ(ο)·ει classical, μετα·διδ(ο)·εσαι alt
3rdμεταδιδοιμετα·διδ(ο)·ειμεταδιδουταιμετα·διδ(ο)·εται
Pl1stμεταδιδουμενμετα·διδ(ο)·ομενμεταδιδουμεθαμετα·διδ(ο)·ομεθα
2ndμεταδιδουτεμετα·διδ(ο)·ετεμεταδιδουσθεμετα·διδ(ο)·εσθε
3rdμεταδιδουσιν, μεταδιδουσιμετα·διδ(ο)·ουσι(ν)μεταδιδουνταιμετα·διδ(ο)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμεταδιδωμι[LXX]μετα·διδ(ο)·^μιμεταδιδομαιμετα·διδ(ο)·μαι
2ndμεταδιδως, μεταδιδωθαμετα·διδ(ο)·^ς, μετα·διδ(ο)·^θα classicalμεταδιδοσαιμετα·διδ(ο)·σαι
3rdμεταδιδωσιν, μεταδιδωσιμετα·διδ(ο)·^σι(ν)μεταδιδοταιμετα·διδ(ο)·ται
Pl1stμεταδιδομενμετα·διδ(ο)·μενμεταδιδομεθαμετα·διδ(ο)·μεθα
2ndμεταδιδοτεμετα·διδ(ο)·τεμεταδιδοσθεμετα·διδ(ο)·σθε
3rdμεταδιδοασιν[LXX], μεταδιδοασιμετα·διδ(ο)·ασι(ν), μετα·διδ(ο)·ασι(ν)μεταδιδονταιμετα·διδ(ο)·νται

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμεταδιδωμετα·διδ(ω)·ωμεταδιδωμαιμετα·διδ(ω)·ωμαι
2ndμεταδιδῳςμετα·διδ(ω)·ῃςμεταδιδῳμετα·διδ(ω)·ῃ
3rdμεταδιδῳμετα·διδ(ω)·ῃμεταδιδωταιμετα·διδ(ω)·ηται
Pl1stμεταδιδωμενμετα·διδ(ω)·ωμενμεταδιδωμεθαμετα·διδ(ω)·ωμεθα
2ndμεταδιδωτεμετα·διδ(ω)·ητεμεταδιδωσθεμετα·διδ(ω)·ησθε
3rdμεταδιδωσιν, μεταδιδωσιμετα·διδ(ω)·ωσι(ν)μεταδιδωνταιμετα·διδ(ω)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμεταδιδοιμιμετα·διδ(ο)·οιμι
2ndμεταδιδοιςμετα·διδ(ο)·οις
3rdμεταδιδοιμετα·διδ(ο)·οι
Pl1st
2nd
3rd

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμεταδιδοιηνμετα·διδ(ο)·ιηνμεταδιδοιμηνμετα·διδ(ο)·ιμην
2ndμεταδιδοιηςμετα·διδ(ο)·ιηςμεταδιδοιομετα·διδ(ο)·ιο
3rdμεταδιδοιημετα·διδ(ο)·ιημεταδιδοιτομετα·διδ(ο)·ιτο
Pl1stμεταδιδοιημεν, μεταδιδοιμενμετα·διδ(ο)·ιημεν, μετα·διδ(ο)·ιμεν classicalμεταδιδοιμεθαμετα·διδ(ο)·ιμεθα
2ndμεταδιδοιητε, μεταδιδοιτεμετα·διδ(ο)·ιητε, μετα·διδ(ο)·ιτε classicalμεταδιδοισθεμετα·διδ(ο)·ισθε
3rdμεταδιδοιησαν, μεταδιδοιενμετα·διδ(ο)·ιησαν, μετα·διδ(ο)·ιεν classicalμεταδιδοιντομετα·διδ(ο)·ιντο

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndμεταδιδουμετα·διδ(ο)·ε
3rdμεταδιδουτωμετα·διδ(ο)·ετωμεταδιδουσθωμετα·διδ(ο)·εσθω
Pl1st
2ndμεταδιδουτεμετα·διδ(ο)·ετεμεταδιδουσθεμετα·διδ(ο)·εσθε
3rdμεταδιδουτωσαν, μεταδιδουντωνμετα·διδ(ο)·ετωσαν, μετα·διδ(ο)·οντων classicalμεταδιδουσθωσαν, μεταδιδουσθωνμετα·διδ(ο)·εσθωσαν, μετα·διδ(ο)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndμεταδιδοθι, μεταδιδοςμετα·διδ(ο)·θι, μετα·διδ(ο)·ςμεταδιδοσομετα·διδ(ο)·σο
3rdμεταδιδοτωμετα·διδ(ο)·τωμεταδιδοσθωμετα·διδ(ο)·σθω
Pl1st
2ndμεταδιδοτεμετα·διδ(ο)·τεμεταδιδοσθεμετα·διδ(ο)·σθε
3rdμεταδιδοτωσαν, μεταδιδοντωνμετα·διδ(ο)·τωσαν, μετα·διδ(ο)·ντων classicalμεταδιδοσθωσαν, μεταδιδοσθωνμετα·διδ(ο)·σθωσαν, μετα·διδ(ο)·σθων classical

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
μεταδιδουν​μετα·διδ(ο)·ειν​μεταδιδουσθαι​μετα·διδ(ο)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
μεταδιδοναι[GNT], μεταδιδουναι​μετα·διδ(ο)·ναι, μετα·διδ(ο)·εναι​μεταδιδοσθαι​μετα·διδ(ο)·σθαι​

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμεταδιδουνμετα·διδ(ο)·ο[υ]ν[τ]
Nomμεταδιδωνμετα·διδ(ο)·ο[υ]ν[τ]·^
Accμεταδιδουνταμετα·διδ(ο)·ο[υ]ντ·α
Datμεταδιδουντιμετα·διδ(ο)·ο[υ]ντ·ι
Genμεταδιδουντοςμετα·διδ(ο)·ο[υ]ντ·ος
PlVocμεταδιδουντεςμεταδιδουνταμετα·διδ(ο)·ο[υ]ντ·εςμετα·διδ(ο)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accμεταδιδουνταςμετα·διδ(ο)·ο[υ]ντ·ας
Dat
Genμεταδιδουντωνμετα·διδ(ο)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμεταδιδουμενημεταδιδουμενεμετα·διδ(ο)·ομεν·ημετα·διδ(ο)·ομεν·ε
Nomμεταδιδουμενοςμετα·διδ(ο)·ομεν·ος
Accμεταδιδουμενηνμεταδιδουμενονμετα·διδ(ο)·ομεν·ηνμετα·διδ(ο)·ομεν·ον
Datμεταδιδουμενῃμεταδιδουμενῳμετα·διδ(ο)·ομεν·ῃμετα·διδ(ο)·ομεν·ῳ
Genμεταδιδουμενηςμεταδιδουμενουμετα·διδ(ο)·ομεν·ηςμετα·διδ(ο)·ομεν·ου
PlVocμεταδιδουμεναιμεταδιδουμενοιμεταδιδουμεναμετα·διδ(ο)·ομεν·αιμετα·διδ(ο)·ομεν·οιμετα·διδ(ο)·ομεν·α
Nom
Accμεταδιδουμεναςμεταδιδουμενουςμετα·διδ(ο)·ομεν·αςμετα·διδ(ο)·ομεν·ους
Datμεταδιδουμεναιςμεταδιδουμενοιςμετα·διδ(ο)·ομεν·αιςμετα·διδ(ο)·ομεν·οις
Genμεταδιδουμενωνμεταδιδουμενωνμετα·διδ(ο)·ομεν·ωνμετα·διδ(ο)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμεταδιδουσαμεταδιδους[GNT]μεταδιδονμετα·διδ(ο)·εσ·αμετα·διδ(ο)·[ντ]·ςμετα·διδ(ο)·ν[τ]
Nom
Accμεταδιδουσανμεταδιδονταμετα·διδ(ο)·εσ·ανμετα·διδ(ο)·ντ·α
Datμεταδιδουσῃμεταδιδοντιμετα·διδ(ο)·εσ·ῃμετα·διδ(ο)·ντ·ι
Genμεταδιδουσηςμεταδιδοντος[LXX]μετα·διδ(ο)·εσ·ηςμετα·διδ(ο)·ντ·ος
PlVocμεταδιδουσαιμεταδιδοντεςμεταδιδονταμετα·διδ(ο)·εσ·αιμετα·διδ(ο)·ντ·εςμετα·διδ(ο)·ντ·α
Nom
Accμεταδιδουσαςμεταδιδονταςμετα·διδ(ο)·εσ·αςμετα·διδ(ο)·ντ·ας
Datμεταδιδουσαιςμεταδιδουσι, μεταδιδουσινμετα·διδ(ο)·εσ·αιςμετα·διδ(ο)·[ντ]·σι(ν) > μεταδιδουσι, μετα·διδ(ο)·[ντ]·σι(ν) > μεταδιδουσιν
Genμεταδιδουσωνμεταδιδοντωνμετα·διδ(ο)·εσ·ωνμετα·διδ(ο)·ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμεταδιδομενημεταδιδομενεμετα·διδ(ο)·μεν·ημετα·διδ(ο)·μεν·ε
Nomμεταδιδομενοςμετα·διδ(ο)·μεν·ος
Accμεταδιδομενηνμεταδιδομενονμετα·διδ(ο)·μεν·ηνμετα·διδ(ο)·μεν·ον
Datμεταδιδομενῃμεταδιδομενῳμετα·διδ(ο)·μεν·ῃμετα·διδ(ο)·μεν·ῳ
Genμεταδιδομενηςμεταδιδομενουμετα·διδ(ο)·μεν·ηςμετα·διδ(ο)·μεν·ου
PlVocμεταδιδομεναιμεταδιδομενοιμεταδιδομεναμετα·διδ(ο)·μεν·αιμετα·διδ(ο)·μεν·οιμετα·διδ(ο)·μεν·α
Nom
Accμεταδιδομεναςμεταδιδομενουςμετα·διδ(ο)·μεν·αςμετα·διδ(ο)·μεν·ους
Datμεταδιδομεναιςμεταδιδομενοιςμετα·διδ(ο)·μεν·αιςμετα·διδ(ο)·μεν·οις
Genμεταδιδομενωνμεταδιδομενωνμετα·διδ(ο)·μεν·ωνμετα·διδ(ο)·μεν·ων

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμετεδιδουνμετα·ε·διδ(ο)·ονμετεδιδουμηνμετα·ε·διδ(ο)·ομην
2ndμετεδιδουςμετα·ε·διδ(ο)·ες
3rdμετεδιδου[LXX]μετα·ε·διδ(ο)·εμετεδιδουτομετα·ε·διδ(ο)·ετο
Pl1stμετεδιδουμενμετα·ε·διδ(ο)·ομενμετεδιδουμεθαμετα·ε·διδ(ο)·ομεθα
2ndμετεδιδουτεμετα·ε·διδ(ο)·ετεμετεδιδουσθεμετα·ε·διδ(ο)·εσθε
3rdμετεδιδουν, μετεδιδουσανμετα·ε·διδ(ο)·ον, μετα·ε·διδ(ο)·οσαν altμετεδιδουντομετα·ε·διδ(ο)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμετεδιδωνμετα·ε·διδ(ο)·^νμετεδιδομηνμετα·ε·διδ(ο)·μην
2ndμετεδιδως, μετεδιδωσθαμετα·ε·διδ(ο)·^ς, μετα·ε·διδ(ο)·^σθα classicalμετεδιδοσομετα·ε·διδ(ο)·σο
3rdμετεδιδωμετα·ε·διδ(ο)·^μετεδιδοτομετα·ε·διδ(ο)·το
Pl1stμετεδιδομενμετα·ε·διδ(ο)·μενμετεδιδομεθαμετα·ε·διδ(ο)·μεθα
2ndμετεδιδοτεμετα·ε·διδ(ο)·τεμετεδιδοσθεμετα·ε·διδ(ο)·σθε
3rdμετεδιδοσανμετα·ε·διδ(ο)·σανμετεδιδοντομετα·ε·διδ(ο)·ντο

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμετεδωκα[LXX]μετα·ε·δω·καμετεδωκαμηνμετα·ε·δω·καμην
2ndμετεδωκας, μετεδωκεςμετα·ε·δω·κας, μετα·ε·δω·κες altμετεδωκωμετα·ε·δω·κω
3rdμετεδωκεν[LXX], μετεδωκεμετα·ε·δω·κε(ν), μετα·ε·δω·κε(ν)μετεδωκατομετα·ε·δω·κατο
Pl1stμετεδωκαμενμετα·ε·δω·καμενμετεδωκαμεθαμετα·ε·δω·καμεθα
2ndμετεδωκατεμετα·ε·δω·κατεμετεδωκασθεμετα·ε·δω·κασθε
3rdμετεδωκανμετα·ε·δω·κανμετεδωκαντομετα·ε·δω·καντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμεταδωσωμετα·δω·σωμεταδωσωμαιμετα·δω·σωμαι
2ndμεταδωσῃςμετα·δω·σῃςμεταδωσῃμετα·δω·σῃ
3rdμεταδωσῃμετα·δω·σῃμεταδωσηταιμετα·δω·σηται
Pl1stμεταδωσωμενμετα·δω·σωμενμεταδωσωμεθαμετα·δω·σωμεθα
2ndμεταδωσητεμετα·δω·σητεμεταδωσησθεμετα·δω·σησθε
3rdμεταδωσωσιν, μεταδωσωσιμετα·δω·σωσι(ν)μεταδωσωνταιμετα·δω·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμεταδωσαιμιμετα·δω·σαιμιμεταδωσαιμηνμετα·δω·σαιμην
2ndμεταδωσαις, μεταδωσειαςμετα·δω·σαις, μετα·δω·σειας classicalμεταδωσαιομετα·δω·σαιο
3rdμεταδωσαι, μεταδωσειεμετα·δω·σαι, μετα·δω·σειε classicalμεταδωσαιτομετα·δω·σαιτο
Pl1stμεταδωσαιμενμετα·δω·σαιμενμεταδωσαιμεθαμετα·δω·σαιμεθα
2ndμεταδωσαιτεμετα·δω·σαιτεμεταδωσαισθεμετα·δω·σαισθε
3rdμεταδωσαιεν, μεταδωσαισαν, μεταδωσειαν, μεταδωσειενμετα·δω·σαιεν, μετα·δω·σαισαν alt, μετα·δω·σειαν classical, μετα·δω·σειεν classicalμεταδωσαιντομετα·δω·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndμεταδωσονμετα·δω·σονμεταδωσαιμετα·δω·σαι
3rdμεταδωσατωμετα·δω·σατωμεταδωσασθωμετα·δω·σασθω
Pl1st
2ndμεταδωσατεμετα·δω·σατεμεταδωσασθεμετα·δω·σασθε
3rdμεταδωσατωσαν, μεταδωσαντωνμετα·δω·σατωσαν, μετα·δω·σαντων classicalμεταδωσασθωσαν, μεταδωσασθωνμετα·δω·σασθωσαν, μετα·δω·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
μεταδωσαι​μετα·δω·σαι​μεταδωσασθαι​μετα·δω·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμεταδωσασαμεταδωσαςμεταδωσανμετα·δω·σασ·αμετα·δω·σα[ντ]·ςμετα·δω·σαν[τ]
Nom
Accμεταδωσασανμεταδωσανταμετα·δω·σασ·ανμετα·δω·σαντ·α
Datμεταδωσασῃμεταδωσαντιμετα·δω·σασ·ῃμετα·δω·σαντ·ι
Genμεταδωσασηςμεταδωσαντοςμετα·δω·σασ·ηςμετα·δω·σαντ·ος
PlVocμεταδωσασαιμεταδωσαντεςμεταδωσανταμετα·δω·σασ·αιμετα·δω·σαντ·εςμετα·δω·σαντ·α
Nom
Accμεταδωσασαςμεταδωσανταςμετα·δω·σασ·αςμετα·δω·σαντ·ας
Datμεταδωσασαιςμεταδωσασι, μεταδωσασινμετα·δω·σασ·αιςμετα·δω·σα[ντ]·σι(ν)
Genμεταδωσασωνμεταδωσαντωνμετα·δω·σασ·ωνμετα·δω·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμεταδωσαμενημεταδωσαμενεμετα·δω·σαμεν·ημετα·δω·σαμεν·ε
Nomμεταδωσαμενοςμετα·δω·σαμεν·ος
Accμεταδωσαμενηνμεταδωσαμενονμετα·δω·σαμεν·ηνμετα·δω·σαμεν·ον
Datμεταδωσαμενῃμεταδωσαμενῳμετα·δω·σαμεν·ῃμετα·δω·σαμεν·ῳ
Genμεταδωσαμενηςμεταδωσαμενουμετα·δω·σαμεν·ηςμετα·δω·σαμεν·ου
PlVocμεταδωσαμεναιμεταδωσαμενοιμεταδωσαμεναμετα·δω·σαμεν·αιμετα·δω·σαμεν·οιμετα·δω·σαμεν·α
Nom
Accμεταδωσαμεναςμεταδωσαμενουςμετα·δω·σαμεν·αςμετα·δω·σαμεν·ους
Datμεταδωσαμεναιςμεταδωσαμενοιςμετα·δω·σαμεν·αιςμετα·δω·σαμεν·οις
Genμεταδωσαμενωνμεταδωσαμενωνμετα·δω·σαμεν·ωνμετα·δω·σαμεν·ων

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμετεδουνμετα·ε·δ(ο)·ονμετεδουμηνμετα·ε·δ(ο)·ομην
2ndμετεδουςμετα·ε·δ(ο)·εςμετεδουμετα·ε·δ(ο)·ου
3rdμετεδουτομετα·ε·δ(ο)·ετο
Pl1stμετεδουμενμετα·ε·δ(ο)·ομενμετεδουμεθαμετα·ε·δ(ο)·ομεθα
2ndμετεδουτεμετα·ε·δ(ο)·ετεμετεδουσθεμετα·ε·δ(ο)·εσθε
3rdμετεδουν, μετεδουσανμετα·ε·δ(ο)·ον, μετα·ε·δ(ο)·οσαν altμετεδουντομετα·ε·δ(ο)·οντο

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμετεδωνμετα·ε·δ(ο)·^νμετεδομηνμετα·ε·δ(ο)·μην
2ndμετεδως, μετεδωσθαμετα·ε·δ(ο)·^ς, μετα·ε·δ(ο)·^σθα classicalμετεδοσομετα·ε·δ(ο)·σο
3rdμετεδωμετα·ε·δ(ο)·^μετεδοτομετα·ε·δ(ο)·το
Pl1stμετεδομενμετα·ε·δ(ο)·μενμετεδομεθαμετα·ε·δ(ο)·μεθα
2ndμετεδοτεμετα·ε·δ(ο)·τεμετεδοσθεμετα·ε·δ(ο)·σθε
3rdμετεδοσανμετα·ε·δ(ο)·σανμετεδοντομετα·ε·δ(ο)·ντο

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμεταδω[GNT]μετα·δ(ω)·ωμεταδωμαιμετα·δ(ω)·ωμαι
2ndμεταδῳςμετα·δ(ω)·ῃςμεταδῳμετα·δ(ω)·ῃ
3rdμεταδῳμετα·δ(ω)·ῃμεταδωταιμετα·δ(ω)·ηται
Pl1stμεταδωμενμετα·δ(ω)·ωμενμεταδωμεθαμετα·δ(ω)·ωμεθα
2ndμεταδωτεμετα·δ(ω)·ητεμεταδωσθεμετα·δ(ω)·ησθε
3rdμεταδωσιν, μεταδωσιμετα·δ(ω)·ωσι(ν)μεταδωνταιμετα·δ(ω)·ωνται

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμεταδοιμιμετα·δ(ο)·οιμι
2ndμεταδοιςμετα·δ(ο)·οις
3rdμεταδοιμετα·δ(ο)·οι
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμεταδοιηνμετα·δ(ο)·ιηνμεταδοιμηνμετα·δ(ο)·ιμην
2ndμεταδοιηςμετα·δ(ο)·ιηςμεταδοιομετα·δ(ο)·ιο
3rdμεταδοιημετα·δ(ο)·ιημεταδοιτομετα·δ(ο)·ιτο
Pl1stμεταδοιημεν, μεταδοιμενμετα·δ(ο)·ιημεν, μετα·δ(ο)·ιμεν classicalμεταδοιμεθαμετα·δ(ο)·ιμεθα
2ndμεταδοιητε, μεταδοιτεμετα·δ(ο)·ιητε, μετα·δ(ο)·ιτε classicalμεταδοισθεμετα·δ(ο)·ισθε
3rdμεταδοιησαν, μεταδοιενμετα·δ(ο)·ιησαν, μετα·δ(ο)·ιεν classicalμεταδοιντομετα·δ(ο)·ιντο

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndμεταδουμετα·δ(ο)·ου
3rdμεταδουτωμετα·δ(ο)·ετωμεταδουσθωμετα·δ(ο)·εσθω
Pl1st
2ndμεταδουτεμετα·δ(ο)·ετεμεταδουσθεμετα·δ(ο)·εσθε
3rdμεταδουτωσαν, μεταδουντωνμετα·δ(ο)·ετωσαν, μετα·δ(ο)·οντων classicalμεταδουσθωσαν, μεταδουσθωνμετα·δ(ο)·εσθωσαν, μετα·δ(ο)·εσθων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndμεταδοθι, μεταδοςμετα·δ(ο)·θι, μετα·δ(ο)·ςμεταδοσομετα·δ(ο)·σο
3rdμεταδοτω[GNT]μετα·δ(ο)·τωμεταδοσθωμετα·δ(ο)·σθω
Pl1st
2ndμεταδοτεμετα·δ(ο)·τεμεταδοσθεμετα·δ(ο)·σθε
3rdμεταδοτωσαν, μεταδοντωνμετα·δ(ο)·τωσαν, μετα·δ(ο)·ντων classicalμεταδοσθωσαν, μεταδοσθωνμετα·δ(ο)·σθωσαν, μετα·δ(ο)·σθων classical

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
μεταδουν​μετα·δ(ο)·ειν​μεταδουσθαι​μετα·δ(ο)·εσθαι​

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
μεταδοναι, μεταδουναι[GNT]​μετα·δ(ο)·ναι, μετα·δ(ο)·εναιμεταδοσθαι​μετα·δ(ο)·σθαι​

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμεταδουνμετα·δ(ο)·ο[υ]ν[τ]
Nomμεταδωνμετα·δ(ο)·ο[υ]ν[τ]·^
Accμεταδουνταμετα·δ(ο)·ο[υ]ντ·α
Datμεταδουντιμετα·δ(ο)·ο[υ]ντ·ι
Genμεταδουντοςμετα·δ(ο)·ο[υ]ντ·ος
PlVocμεταδουντεςμεταδουνταμετα·δ(ο)·ο[υ]ντ·εςμετα·δ(ο)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accμεταδουνταςμετα·δ(ο)·ο[υ]ντ·ας
Dat
Genμεταδουντωνμετα·δ(ο)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμεταδουμενημεταδουμενεμετα·δ(ο)·ομεν·ημετα·δ(ο)·ομεν·ε
Nomμεταδουμενοςμετα·δ(ο)·ομεν·ος
Accμεταδουμενηνμεταδουμενονμετα·δ(ο)·ομεν·ηνμετα·δ(ο)·ομεν·ον
Datμεταδουμενῃμεταδουμενῳμετα·δ(ο)·ομεν·ῃμετα·δ(ο)·ομεν·ῳ
Genμεταδουμενηςμεταδουμενουμετα·δ(ο)·ομεν·ηςμετα·δ(ο)·ομεν·ου
PlVocμεταδουμεναιμεταδουμενοιμεταδουμεναμετα·δ(ο)·ομεν·αιμετα·δ(ο)·ομεν·οιμετα·δ(ο)·ομεν·α
Nom
Accμεταδουμεναςμεταδουμενουςμετα·δ(ο)·ομεν·αςμετα·δ(ο)·ομεν·ους
Datμεταδουμεναιςμεταδουμενοιςμετα·δ(ο)·ομεν·αιςμετα·δ(ο)·ομεν·οις
Genμεταδουμενωνμεταδουμενωνμετα·δ(ο)·ομεν·ωνμετα·δ(ο)·ομεν·ων

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμεταδουσαμεταδουςμεταδονμετα·δ(ο)·εσ·αμετα·δ(ο)·[ντ]·ςμετα·δ(ο)·ν[τ]
Nom
Accμεταδουσανμεταδονταμετα·δ(ο)·εσ·ανμετα·δ(ο)·ντ·α
Datμεταδουσῃμεταδοντιμετα·δ(ο)·εσ·ῃμετα·δ(ο)·ντ·ι
Genμεταδουσηςμεταδοντος[LXX]μετα·δ(ο)·εσ·ηςμετα·δ(ο)·ντ·ος
PlVocμεταδουσαιμεταδοντεςμεταδονταμετα·δ(ο)·εσ·αιμετα·δ(ο)·ντ·εςμετα·δ(ο)·ντ·α
Nom
Accμεταδουσαςμεταδονταςμετα·δ(ο)·εσ·αςμετα·δ(ο)·ντ·ας
Datμεταδουσαιςμεταδουσι, μεταδουσινμετα·δ(ο)·εσ·αιςμετα·δ(ο)·[ντ]·σι(ν) > μεταδουσι, μετα·δ(ο)·[ντ]·σι(ν) > μεταδουσιν
Genμεταδουσωνμεταδοντωνμετα·δ(ο)·εσ·ωνμετα·δ(ο)·ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμεταδομενημεταδομενεμετα·δ(ο)·μεν·ημετα·δ(ο)·μεν·ε
Nomμεταδομενοςμετα·δ(ο)·μεν·ος
Accμεταδομενηνμεταδομενονμετα·δ(ο)·μεν·ηνμετα·δ(ο)·μεν·ον
Datμεταδομενῃμεταδομενῳμετα·δ(ο)·μεν·ῃμετα·δ(ο)·μεν·ῳ
Genμεταδομενηςμεταδομενουμετα·δ(ο)·μεν·ηςμετα·δ(ο)·μεν·ου
PlVocμεταδομεναιμεταδομενοιμεταδομεναμετα·δ(ο)·μεν·αιμετα·δ(ο)·μεν·οιμετα·δ(ο)·μεν·α
Nom
Accμεταδομεναςμεταδομενουςμετα·δ(ο)·μεν·αςμετα·δ(ο)·μεν·ους
Datμεταδομεναιςμεταδομενοιςμετα·δ(ο)·μεν·αιςμετα·δ(ο)·μεν·οις
Genμεταδομενωνμεταδομενωνμετα·δ(ο)·μεν·ωνμετα·δ(ο)·μεν·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 18-Nov-2019 04:32:17 EST