μεταβαλλω • METABALLW • metaballō

Search: μεταβαλοιμεθα

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
μεταβαλοιμεθα; μεταβαλοιμεθαμεταβάλλωμετα·βαλ(ε)·[σ]οιμεθα; μετα·βαλ·οιμεθαfut mp opt 1st pl; 2aor mp opt 1st pl

μετα·βάλλω (μετα+βαλλ-, μετα+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd μετα+βαλ-, μετα+βεβλη·κ-, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμεταβαλλωμετα·βαλλ·ωμεταβαλλομαιμετα·βαλλ·ομαι
2ndμεταβαλλειςμετα·βαλλ·ειςμεταβαλλῃ, μεταβαλλει[LXX], μεταβαλλεσαιμετα·βαλλ·ῃ, μετα·βαλλ·ει classical, μετα·βαλλ·εσαι alt
3rdμεταβαλλει[LXX]μετα·βαλλ·ειμεταβαλλεταιμετα·βαλλ·εται
Pl1stμεταβαλλομενμετα·βαλλ·ομενμεταβαλλομεθαμετα·βαλλ·ομεθα
2ndμεταβαλλετεμετα·βαλλ·ετεμεταβαλλεσθεμετα·βαλλ·εσθε
3rdμεταβαλλουσιν, μεταβαλλουσιμετα·βαλλ·ουσι(ν)μεταβαλλονταιμετα·βαλλ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμεταβαλλωμετα·βαλλ·ωμεταβαλλωμαιμετα·βαλλ·ωμαι
2ndμεταβαλλῃςμετα·βαλλ·ῃςμεταβαλλῃμετα·βαλλ·ῃ
3rdμεταβαλλῃμετα·βαλλ·ῃμεταβαλληταιμετα·βαλλ·ηται
Pl1stμεταβαλλωμενμετα·βαλλ·ωμενμεταβαλλωμεθαμετα·βαλλ·ωμεθα
2ndμεταβαλλητεμετα·βαλλ·ητεμεταβαλλησθεμετα·βαλλ·ησθε
3rdμεταβαλλωσιν, μεταβαλλωσιμετα·βαλλ·ωσι(ν)μεταβαλλωνταιμετα·βαλλ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμεταβαλλοιμιμετα·βαλλ·οιμιμεταβαλλοιμηνμετα·βαλλ·οιμην
2ndμεταβαλλοιςμετα·βαλλ·οιςμεταβαλλοιομετα·βαλλ·οιο
3rdμεταβαλλοιμετα·βαλλ·οιμεταβαλλοιτομετα·βαλλ·οιτο
Pl1stμεταβαλλοιμενμετα·βαλλ·οιμενμεταβαλλοιμεθαμετα·βαλλ·οιμεθα
2ndμεταβαλλοιτεμετα·βαλλ·οιτεμεταβαλλοισθεμετα·βαλλ·οισθε
3rdμεταβαλλοιεν, μεταβαλλοισανμετα·βαλλ·οιεν, μετα·βαλλ·οισαν altμεταβαλλοιντομετα·βαλλ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndμεταβαλλεμετα·βαλλ·εμεταβαλλουμετα·βαλλ·ου
3rdμεταβαλλετωμετα·βαλλ·ετωμεταβαλλεσθωμετα·βαλλ·εσθω
Pl1st
2ndμεταβαλλετεμετα·βαλλ·ετεμεταβαλλεσθεμετα·βαλλ·εσθε
3rdμεταβαλλετωσαν, μεταβαλλοντωνμετα·βαλλ·ετωσαν, μετα·βαλλ·οντων classicalμεταβαλλεσθωσαν, μεταβαλλεσθωνμετα·βαλλ·εσθωσαν, μετα·βαλλ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
μεταβαλλειν​μετα·βαλλ·ειν​μεταβαλλεσθαι​μετα·βαλλ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμεταβαλλουσαμεταβαλλονμετα·βαλλ·ουσ·αμετα·βαλλ·ο[υ]ν[τ]
Nomμεταβαλλωνμετα·βαλλ·ο[υ]ν[τ]·^
Accμεταβαλλουσανμεταβαλλονταμετα·βαλλ·ουσ·ανμετα·βαλλ·ο[υ]ντ·α
Datμεταβαλλουσῃμεταβαλλοντιμετα·βαλλ·ουσ·ῃμετα·βαλλ·ο[υ]ντ·ι
Genμεταβαλλουσηςμεταβαλλοντοςμετα·βαλλ·ουσ·ηςμετα·βαλλ·ο[υ]ντ·ος
PlVocμεταβαλλουσαιμεταβαλλοντεςμεταβαλλονταμετα·βαλλ·ουσ·αιμετα·βαλλ·ο[υ]ντ·εςμετα·βαλλ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accμεταβαλλουσαςμεταβαλλονταςμετα·βαλλ·ουσ·αςμετα·βαλλ·ο[υ]ντ·ας
Datμεταβαλλουσαιςμεταβαλλουσι, μεταβαλλουσινμετα·βαλλ·ουσ·αιςμετα·βαλλ·ου[ντ]·σι(ν)
Genμεταβαλλουσωνμεταβαλλοντωνμετα·βαλλ·ουσ·ωνμετα·βαλλ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμεταβαλλομενημεταβαλλομενεμετα·βαλλ·ομεν·ημετα·βαλλ·ομεν·ε
Nomμεταβαλλομενοςμετα·βαλλ·ομεν·ος
Accμεταβαλλομενηνμεταβαλλομενον[LXX]μετα·βαλλ·ομεν·ηνμετα·βαλλ·ομεν·ον
Datμεταβαλλομενῃμεταβαλλομενῳμετα·βαλλ·ομεν·ῃμετα·βαλλ·ομεν·ῳ
Genμεταβαλλομενηςμεταβαλλομενουμετα·βαλλ·ομεν·ηςμετα·βαλλ·ομεν·ου
PlVocμεταβαλλομεναιμεταβαλλομενοι[GNT]μεταβαλλομεναμετα·βαλλ·ομεν·αιμετα·βαλλ·ομεν·οιμετα·βαλλ·ομεν·α
Nom
Accμεταβαλλομεναςμεταβαλλομενουςμετα·βαλλ·ομεν·αςμετα·βαλλ·ομεν·ους
Datμεταβαλλομεναιςμεταβαλλομενοιςμετα·βαλλ·ομεν·αιςμετα·βαλλ·ομεν·οις
Genμεταβαλλομενωνμεταβαλλομενωνμετα·βαλλ·ομεν·ωνμετα·βαλλ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμετεβαλλονμετα·ε·βαλλ·ονμετεβαλλομηνμετα·ε·βαλλ·ομην
2ndμετεβαλλεςμετα·ε·βαλλ·εςμετεβαλλουμετα·ε·βαλλ·ου
3rdμετεβαλλεν, μετεβαλλεμετα·ε·βαλλ·ε(ν)μετεβαλλετο[LXX]μετα·ε·βαλλ·ετο
Pl1stμετεβαλλομενμετα·ε·βαλλ·ομενμετεβαλλομεθαμετα·ε·βαλλ·ομεθα
2ndμετεβαλλετεμετα·ε·βαλλ·ετεμετεβαλλεσθεμετα·ε·βαλλ·εσθε
3rdμετεβαλλον, μετεβαλλοσανμετα·ε·βαλλ·ον, μετα·ε·βαλλ·οσαν altμετεβαλλοντομετα·ε·βαλλ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμεταβαλωμετα·βαλ(ε)·[σ]ωμεταβαλουμαιμετα·βαλ(ε)·[σ]ομαι
2ndμεταβαλειςμετα·βαλ(ε)·[σ]ειςμεταβαλῃ[LXX], μεταβαλει[LXX], μεταβαλεισαιμετα·βαλ(ε)·[σ]ῃ, μετα·βαλ(ε)·[σ]ει classical, μετα·βαλ(ε)·[σ]εσαι alt
3rdμεταβαλει[LXX]μετα·βαλ(ε)·[σ]ειμεταβαλειταιμετα·βαλ(ε)·[σ]εται
Pl1stμεταβαλουμενμετα·βαλ(ε)·[σ]ομενμεταβαλουμεθαμετα·βαλ(ε)·[σ]ομεθα
2ndμεταβαλειτεμετα·βαλ(ε)·[σ]ετεμεταβαλεισθεμετα·βαλ(ε)·[σ]εσθε
3rdμεταβαλουσιν[LXX], μεταβαλουσιμετα·βαλ(ε)·[σ]ουσι(ν), μετα·βαλ(ε)·[σ]ουσι(ν)μεταβαλουνταιμετα·βαλ(ε)·[σ]ονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμεταβαλοιμιμετα·βαλ(ε)·[σ]οιμιμεταβαλοιμηνμετα·βαλ(ε)·[σ]οιμην
2ndμεταβαλοιςμετα·βαλ(ε)·[σ]οιςμεταβαλοιομετα·βαλ(ε)·[σ]οιο
3rdμεταβαλοιμετα·βαλ(ε)·[σ]οιμεταβαλοιτομετα·βαλ(ε)·[σ]οιτο
Pl1stμεταβαλοιμενμετα·βαλ(ε)·[σ]οιμενμεταβαλοιμεθα[LXX]μετα·βαλ(ε)·[σ]οιμεθα
2ndμεταβαλοιτεμετα·βαλ(ε)·[σ]οιτεμεταβαλοισθεμετα·βαλ(ε)·[σ]οισθε
3rdμεταβαλοιενμετα·βαλ(ε)·[σ]οιενμεταβαλοιντομετα·βαλ(ε)·[σ]οιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
μεταβαλειν​μετα·βαλ(ε)·[σ]ειν​μεταβαλεισθαι​μετα·βαλ(ε)·[σ]εσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμεταβαλουσα[LXX]μεταβαλουνμετα·βαλ(ε)·[σ]ουσ·αμετα·βαλ(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]
Nomμεταβαλων[LXX]μετα·βαλ(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]·^
Accμεταβαλουσανμεταβαλουνταμετα·βαλ(ε)·[σ]ουσ·ανμετα·βαλ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Datμεταβαλουσῃμεταβαλουντιμετα·βαλ(ε)·[σ]ουσ·ῃμετα·βαλ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ι
Genμεταβαλουσηςμεταβαλουντοςμετα·βαλ(ε)·[σ]ουσ·ηςμετα·βαλ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ος
PlVocμεταβαλουσαιμεταβαλουντεςμεταβαλουνταμετα·βαλ(ε)·[σ]ουσ·αιμετα·βαλ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·εςμετα·βαλ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Nom
Accμεταβαλουσαςμεταβαλουνταςμετα·βαλ(ε)·[σ]ουσ·αςμετα·βαλ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ας
Datμεταβαλουσαιςμεταβαλουσι, μεταβαλουσιν[LXX]μετα·βαλ(ε)·[σ]ουσ·αιςμετα·βαλ(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν), μετα·βαλ(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν)
Genμεταβαλουσωνμεταβαλουντωνμετα·βαλ(ε)·[σ]ουσ·ωνμετα·βαλ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμεταβαλουμενημεταβαλουμενεμετα·βαλ(ε)·[σ]ομεν·ημετα·βαλ(ε)·[σ]ομεν·ε
Nomμεταβαλουμενοςμετα·βαλ(ε)·[σ]ομεν·ος
Accμεταβαλουμενηνμεταβαλουμενονμετα·βαλ(ε)·[σ]ομεν·ηνμετα·βαλ(ε)·[σ]ομεν·ον
Datμεταβαλουμενῃμεταβαλουμενῳμετα·βαλ(ε)·[σ]ομεν·ῃμετα·βαλ(ε)·[σ]ομεν·ῳ
Genμεταβαλουμενηςμεταβαλουμενουμετα·βαλ(ε)·[σ]ομεν·ηςμετα·βαλ(ε)·[σ]ομεν·ου
PlVocμεταβαλουμεναιμεταβαλουμενοιμεταβαλουμεναμετα·βαλ(ε)·[σ]ομεν·αιμετα·βαλ(ε)·[σ]ομεν·οιμετα·βαλ(ε)·[σ]ομεν·α
Nom
Accμεταβαλουμεναςμεταβαλουμενουςμετα·βαλ(ε)·[σ]ομεν·αςμετα·βαλ(ε)·[σ]ομεν·ους
Datμεταβαλουμεναιςμεταβαλουμενοιςμετα·βαλ(ε)·[σ]ομεν·αιςμετα·βαλ(ε)·[σ]ομεν·οις
Genμεταβαλουμενωνμεταβαλουμενωνμετα·βαλ(ε)·[σ]ομεν·ωνμετα·βαλ(ε)·[σ]ομεν·ων

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμετεβαλονμετα·ε·βαλ·ονμετεβαλομηνμετα·ε·βαλ·ομην
2ndμετεβαλεςμετα·ε·βαλ·εςμετεβαλουμετα·ε·βαλ·ου
3rdμετεβαλεν[LXX], μετεβαλεμετα·ε·βαλ·ε(ν), μετα·ε·βαλ·ε(ν)μετεβαλετομετα·ε·βαλ·ετο
Pl1stμετεβαλομενμετα·ε·βαλ·ομενμετεβαλομεθαμετα·ε·βαλ·ομεθα
2ndμετεβαλετεμετα·ε·βαλ·ετεμετεβαλεσθεμετα·ε·βαλ·εσθε
3rdμετεβαλον, μετεβαλοσανμετα·ε·βαλ·ον, μετα·ε·βαλ·οσαν altμετεβαλοντομετα·ε·βαλ·οντο

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμεταβαλωμετα·βαλ·ωμεταβαλωμαιμετα·βαλ·ωμαι
2ndμεταβαλῃςμετα·βαλ·ῃςμεταβαλῃ[LXX]μετα·βαλ·ῃ
3rdμεταβαλῃ[LXX]μετα·βαλ·ῃμεταβαληταιμετα·βαλ·ηται
Pl1stμεταβαλωμενμετα·βαλ·ωμενμεταβαλωμεθαμετα·βαλ·ωμεθα
2ndμεταβαλητεμετα·βαλ·ητεμεταβαλησθεμετα·βαλ·ησθε
3rdμεταβαλωσιν, μεταβαλωσιμετα·βαλ·ωσι(ν)μεταβαλωνταιμετα·βαλ·ωνται

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμεταβαλοιμιμετα·βαλ·οιμιμεταβαλοιμηνμετα·βαλ·οιμην
2ndμεταβαλοιςμετα·βαλ·οιςμεταβαλοιομετα·βαλ·οιο
3rdμεταβαλοιμετα·βαλ·οιμεταβαλοιτομετα·βαλ·οιτο
Pl1stμεταβαλοιμενμετα·βαλ·οιμενμεταβαλοιμεθα[LXX]μετα·βαλ·οιμεθα
2ndμεταβαλοιτεμετα·βαλ·οιτεμεταβαλοισθεμετα·βαλ·οισθε
3rdμεταβαλοιεν, μεταβαλοισανμετα·βαλ·οιεν, μετα·βαλ·οισαν altμεταβαλοιντομετα·βαλ·οιντο

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndμεταβαλεμετα·βαλ·εμεταβαλουμετα·βαλ·ου
3rdμεταβαλετωμετα·βαλ·ετωμεταβαλεσθωμετα·βαλ·εσθω
Pl1st
2ndμεταβαλετεμετα·βαλ·ετεμεταβαλεσθεμετα·βαλ·εσθε
3rdμεταβαλετωσαν, μεταβαλοντων[LXX]μετα·βαλ·ετωσαν, μετα·βαλ·οντων classicalμεταβαλεσθωσαν, μεταβαλεσθωνμετα·βαλ·εσθωσαν, μετα·βαλ·εσθων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
μεταβαλειν​μετα·βαλ·ειν​μεταβαλεσθαι​μετα·βαλ·εσθαι​

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμεταβαλουσα[LXX]μεταβαλονμετα·βαλ·ουσ·αμετα·βαλ·ο[υ]ν[τ]
Nomμεταβαλων[LXX]μετα·βαλ·ο[υ]ν[τ]·^
Accμεταβαλουσανμεταβαλονταμετα·βαλ·ουσ·ανμετα·βαλ·ο[υ]ντ·α
Datμεταβαλουσῃμεταβαλοντιμετα·βαλ·ουσ·ῃμετα·βαλ·ο[υ]ντ·ι
Genμεταβαλουσηςμεταβαλοντοςμετα·βαλ·ουσ·ηςμετα·βαλ·ο[υ]ντ·ος
PlVocμεταβαλουσαιμεταβαλοντεςμεταβαλονταμετα·βαλ·ουσ·αιμετα·βαλ·ο[υ]ντ·εςμετα·βαλ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accμεταβαλουσαςμεταβαλονταςμετα·βαλ·ουσ·αςμετα·βαλ·ο[υ]ντ·ας
Datμεταβαλουσαιςμεταβαλουσι, μεταβαλουσιν[LXX]μετα·βαλ·ουσ·αιςμετα·βαλ·ου[ντ]·σι(ν), μετα·βαλ·ου[ντ]·σι(ν)
Genμεταβαλουσωνμεταβαλοντων[LXX]μετα·βαλ·ουσ·ωνμετα·βαλ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμεταβαλομενημεταβαλομενεμετα·βαλ·ομεν·ημετα·βαλ·ομεν·ε
Nomμεταβαλομενοςμετα·βαλ·ομεν·ος
Accμεταβαλομενηνμεταβαλομενονμετα·βαλ·ομεν·ηνμετα·βαλ·ομεν·ον
Datμεταβαλομενῃμεταβαλομενῳμετα·βαλ·ομεν·ῃμετα·βαλ·ομεν·ῳ
Genμεταβαλομενηςμεταβαλομενουμετα·βαλ·ομεν·ηςμετα·βαλ·ομεν·ου
PlVocμεταβαλομεναιμεταβαλομενοι[GNT][LXX]μεταβαλομεναμετα·βαλ·ομεν·αιμετα·βαλ·ομεν·οιμετα·βαλ·ομεν·α
Nom
Accμεταβαλομεναςμεταβαλομενουςμετα·βαλ·ομεν·αςμετα·βαλ·ομεν·ους
Datμεταβαλομεναιςμεταβαλομενοιςμετα·βαλ·ομεν·αιςμετα·βαλ·ομεν·οις
Genμεταβαλομενωνμεταβαλομενωνμετα·βαλ·ομεν·ωνμετα·βαλ·ομεν·ων

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμεταβεβληκαμετα·βεβλη·κα
2ndμεταβεβληκας, μεταβεβληκεςμετα·βεβλη·κας, μετα·βεβλη·κες alt
3rdμεταβεβληκεν, μεταβεβληκεμετα·βεβλη·κε(ν)
Pl1stμεταβεβληκαμενμετα·βεβλη·καμεν
2ndμεταβεβληκατεμετα·βεβλη·κατε
3rdμεταβεβληκασιν, μεταβεβληκασι, μεταβεβληκανμετα·βεβλη·κασι(ν), μετα·βεβλη·καν alt

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμεταβεβληκωμετα·βεβλη·κω
2ndμεταβεβληκῃςμετα·βεβλη·κῃς
3rdμεταβεβληκῃμετα·βεβλη·κῃ
Pl1stμεταβεβληκωμενμετα·βεβλη·κωμεν
2ndμεταβεβληκητεμετα·βεβλη·κητε
3rdμεταβεβληκωσιν, μεταβεβληκωσιμετα·βεβλη·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμεταβεβληκοιμι, μεταβεβληκοιηνμετα·βεβλη·κοιμι, μετα·βεβλη·κοιην classical
2ndμεταβεβληκοις, μεταβεβληκοιηςμετα·βεβλη·κοις, μετα·βεβλη·κοιης classical
3rdμεταβεβληκοι, μεταβεβληκοιημετα·βεβλη·κοι, μετα·βεβλη·κοιη classical
Pl1stμεταβεβληκοιμενμετα·βεβλη·κοιμεν
2ndμεταβεβληκοιτεμετα·βεβλη·κοιτε
3rdμεταβεβληκοιενμετα·βεβλη·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndμεταβεβληκεμετα·βεβλη·κε
3rdμεταβεβληκετωμετα·βεβλη·κετω
Pl1st
2ndμεταβεβληκετεμετα·βεβλη·κετε
3rdμεταβεβληκετωσανμετα·βεβλη·κετωσαν

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
μεταβεβληκεναι​μετα·βεβλη·κεναι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμεταβεβληκυιαμεταβεβληκοςμετα·βεβλη·κυι·αμετα·βεβλη·κο[τ]·ς
Nomμεταβεβληκωςμετα·βεβλη·κο[τ]·^ς
Accμεταβεβληκυιαν[LXX]μεταβεβληκοταμετα·βεβλη·κυι·ανμετα·βεβλη·κοτ·α
Datμεταβεβληκυιᾳμεταβεβληκοτιμετα·βεβλη·κυι·ᾳμετα·βεβλη·κοτ·ι
Genμεταβεβληκυιαςμεταβεβληκοτοςμετα·βεβλη·κυι·αςμετα·βεβλη·κοτ·ος
PlVocμεταβεβληκυιαιμεταβεβληκοτεςμεταβεβληκοταμετα·βεβλη·κυι·αιμετα·βεβλη·κοτ·εςμετα·βεβλη·κοτ·α
Nom
Accμεταβεβληκυιαςμεταβεβληκοταςμετα·βεβλη·κυι·αςμετα·βεβλη·κοτ·ας
Datμεταβεβληκυιαιςμεταβεβληκοσι, μεταβεβληκοσινμετα·βεβλη·κυι·αιςμετα·βεβλη·κο[τ]·σι(ν)
Genμεταβεβληκυιωνμεταβεβληκοτωνμετα·βεβλη·κυι·ωνμετα·βεβλη·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμετεβεβληκειν, μετεβεβληκημετα·ε·βεβλη·κειν, μετα·ε·βεβλη·κη classical
2ndμετεβεβληκεις, μετεβεβληκηςμετα·ε·βεβλη·κεις, μετα·ε·βεβλη·κης classical
3rdμετεβεβληκειμετα·ε·βεβλη·κει
Pl1stμετεβεβληκειμεν, μετεβεβληκεμενμετα·ε·βεβλη·κειμεν, μετα·ε·βεβλη·κεμεν classical
2ndμετεβεβληκειτε, μετεβεβληκετεμετα·ε·βεβλη·κειτε, μετα·ε·βεβλη·κετε classical
3rdμετεβεβληκεισαν, μετεβεβληκεσανμετα·ε·βεβλη·κεισαν, μετα·ε·βεβλη·κεσαν classical

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμεταβεβληκειν, μεταβεβληκημετα·[ε]·βεβλη·κειν, μετα·[ε]·βεβλη·κη classical
2ndμεταβεβληκεις, μεταβεβληκηςμετα·[ε]·βεβλη·κεις, μετα·[ε]·βεβλη·κης classical
3rdμεταβεβληκειμετα·[ε]·βεβλη·κει
Pl1stμεταβεβληκειμεν, μεταβεβληκεμενμετα·[ε]·βεβλη·κειμεν, μετα·[ε]·βεβλη·κεμεν classical
2ndμεταβεβληκειτε, μεταβεβληκετεμετα·[ε]·βεβλη·κειτε, μετα·[ε]·βεβλη·κετε classical
3rdμεταβεβληκεισαν, μεταβεβληκεσανμετα·[ε]·βεβλη·κεισαν, μετα·[ε]·βεβλη·κεσαν classical

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 22-Apr-2021 07:06:17 EDT