μεριμναω • MERIMNAW • merimnaō

Search: μεριμνησητε

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
μεριμνησητεμεριμνάωμεριμνη·σητε1aor act sub 2nd pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
μεριμνησητεμεριμνάωμεριμνη·σητε1aor act sub 2nd pl

μεριμνάω (μεριμν(α)-, μεριμνη·σ-, μεριμνη·σ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμεριμνωμεριμν(α)·ωμεριμνωμαιμεριμν(α)·ομαι
2ndμεριμνᾳς[GNT]μεριμν(α)·ειςμεριμνᾳ[GNT], μεριμνασαιμεριμν(α)·ῃ, μεριμν(α)·ει classical, μεριμν(α)·εσαι alt
3rdμεριμνᾳ[GNT]μεριμν(α)·ειμεριμναταιμεριμν(α)·εται
Pl1stμεριμνωμεν[LXX]μεριμν(α)·ομενμεριμνωμεθαμεριμν(α)·ομεθα
2ndμεριμνατε[GNT]μεριμν(α)·ετεμεριμνασθεμεριμν(α)·εσθε
3rdμεριμνωσιν[GNT], μεριμνωσιμεριμν(α)·ουσι(ν), μεριμν(α)·ουσι(ν)μεριμνωνταιμεριμν(α)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμεριμνωμεριμν(α)·ωμεριμνωμαιμεριμν(α)·ωμαι
2ndμεριμνᾳς[GNT]μεριμν(α)·ῃςμεριμνᾳ[GNT]μεριμν(α)·ῃ
3rdμεριμνᾳ[GNT]μεριμν(α)·ῃμεριμναταιμεριμν(α)·ηται
Pl1stμεριμνωμεν[LXX]μεριμν(α)·ωμενμεριμνωμεθαμεριμν(α)·ωμεθα
2ndμεριμνατε[GNT]μεριμν(α)·ητεμεριμνασθεμεριμν(α)·ησθε
3rdμεριμνωσιν[GNT], μεριμνωσιμεριμν(α)·ωσι(ν), μεριμν(α)·ωσι(ν)μεριμνωνταιμεριμν(α)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμεριμνῳμιμεριμν(α)·οιμιμεριμνῳμηνμεριμν(α)·οιμην
2ndμεριμνῳςμεριμν(α)·οιςμεριμνῳομεριμν(α)·οιο
3rdμεριμνῳμεριμν(α)·οιμεριμνῳτομεριμν(α)·οιτο
Pl1stμεριμνῳμενμεριμν(α)·οιμενμεριμνῳμεθαμεριμν(α)·οιμεθα
2ndμεριμνῳτεμεριμν(α)·οιτεμεριμνῳσθεμεριμν(α)·οισθε
3rdμεριμνῳεν, μεριμνῳσανμεριμν(α)·οιεν, μεριμν(α)·οισαν altμεριμνῳντομεριμν(α)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndμεριμνα[GNT][LXX]μεριμν(α)·εμεριμνωμεριμν(α)·ου
3rdμεριμνατωμεριμν(α)·ετωμεριμνασθωμεριμν(α)·εσθω
Pl1st
2ndμεριμνατε[GNT]μεριμν(α)·ετεμεριμνασθεμεριμν(α)·εσθε
3rdμεριμνατωσαν[LXX], μεριμνωντωνμεριμν(α)·ετωσαν, μεριμν(α)·οντων classicalμεριμνασθωσαν, μεριμνασθωνμεριμν(α)·εσθωσαν, μεριμν(α)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
μεριμνᾳν, μεριμναν[GNT][LXX]​μεριμν(α)·ειν, μεριμν(α)·ειν > μεριμνανμεριμνασθαι​μεριμν(α)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμεριμνωσαμεριμνων[GNT]μεριμν(α)·ουσ·αμεριμν(α)·ο[υ]ν[τ]
Nomμεριμνων[GNT]μεριμν(α)·ο[υ]ν[τ]·^
Accμεριμνωσανμεριμνωνταμεριμν(α)·ουσ·ανμεριμν(α)·ο[υ]ντ·α
Datμεριμνωσῃμεριμνωντι[LXX]μεριμν(α)·ουσ·ῃμεριμν(α)·ο[υ]ντ·ι
Genμεριμνωσηςμεριμνωντοςμεριμν(α)·ουσ·ηςμεριμν(α)·ο[υ]ντ·ος
PlVocμεριμνωσαιμεριμνωντες[LXX]μεριμνωνταμεριμν(α)·ουσ·αιμεριμν(α)·ο[υ]ντ·εςμεριμν(α)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accμεριμνωσαςμεριμνωνταςμεριμν(α)·ουσ·αςμεριμν(α)·ο[υ]ντ·ας
Datμεριμνωσαιςμεριμνωσι, μεριμνωσιν[GNT]μεριμν(α)·ουσ·αιςμεριμν(α)·ου[ντ]·σι(ν), μεριμν(α)·ου[ντ]·σι(ν)
Genμεριμνωσωνμεριμνωντωνμεριμν(α)·ουσ·ωνμεριμν(α)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμεριμνωμενημεριμνωμενεμεριμν(α)·ομεν·ημεριμν(α)·ομεν·ε
Nomμεριμνωμενοςμεριμν(α)·ομεν·ος
Accμεριμνωμενηνμεριμνωμενονμεριμν(α)·ομεν·ηνμεριμν(α)·ομεν·ον
Datμεριμνωμενῃμεριμνωμενῳμεριμν(α)·ομεν·ῃμεριμν(α)·ομεν·ῳ
Genμεριμνωμενηςμεριμνωμενουμεριμν(α)·ομεν·ηςμεριμν(α)·ομεν·ου
PlVocμεριμνωμεναιμεριμνωμενοιμεριμνωμεναμεριμν(α)·ομεν·αιμεριμν(α)·ομεν·οιμεριμν(α)·ομεν·α
Nom
Accμεριμνωμεναςμεριμνωμενουςμεριμν(α)·ομεν·αςμεριμν(α)·ομεν·ους
Datμεριμνωμεναιςμεριμνωμενοιςμεριμν(α)·ομεν·αιςμεριμν(α)·ομεν·οις
Genμεριμνωμενωνμεριμνωμενωνμεριμν(α)·ομεν·ωνμεριμν(α)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμεριμνωνε·μεριμν(α)·ονεμεριμνωμηνε·μεριμν(α)·ομην
2ndεμεριμναςε·μεριμν(α)·εςεμεριμνωε·μεριμν(α)·ου
3rdεμεριμναε·μεριμν(α)·εεμεριμνατοε·μεριμν(α)·ετο
Pl1stεμεριμνωμενε·μεριμν(α)·ομενεμεριμνωμεθαε·μεριμν(α)·ομεθα
2ndεμεριμνατεε·μεριμν(α)·ετεεμεριμνασθεε·μεριμν(α)·εσθε
3rdεμεριμνων, εμεριμνωσανε·μεριμν(α)·ον, ε·μεριμν(α)·οσαν altεμεριμνωντοε·μεριμν(α)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμεριμνησω[LXX]μεριμνη·σωμεριμνησομαιμεριμνη·σομαι
2ndμεριμνησειςμεριμνη·σειςμεριμνησῃ, μεριμνησει[GNT][LXX], μεριμνησεσαιμεριμνη·σῃ, μεριμνη·σει classical, μεριμνη·σεσαι alt
3rdμεριμνησει[GNT][LXX]μεριμνη·σειμεριμνησεταιμεριμνη·σεται
Pl1stμεριμνησομενμεριμνη·σομενμεριμνησομεθαμεριμνη·σομεθα
2ndμεριμνησετεμεριμνη·σετεμεριμνησεσθεμεριμνη·σεσθε
3rdμεριμνησουσιν, μεριμνησουσιμεριμνη·σουσι(ν)μεριμνησονταιμεριμνη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμεριμνησοιμιμεριμνη·σοιμιμεριμνησοιμηνμεριμνη·σοιμην
2ndμεριμνησοιςμεριμνη·σοιςμεριμνησοιομεριμνη·σοιο
3rdμεριμνησοιμεριμνη·σοιμεριμνησοιτομεριμνη·σοιτο
Pl1stμεριμνησοιμενμεριμνη·σοιμενμεριμνησοιμεθαμεριμνη·σοιμεθα
2ndμεριμνησοιτεμεριμνη·σοιτεμεριμνησοισθεμεριμνη·σοισθε
3rdμεριμνησοιενμεριμνη·σοιενμεριμνησοιντομεριμνη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
μεριμνησειν​μεριμνη·σειν​μεριμνησεσθαι​μεριμνη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμεριμνησουσαμεριμνησονμεριμνη·σουσ·αμεριμνη·σο[υ]ν[τ]
Nomμεριμνησωνμεριμνη·σο[υ]ν[τ]·^
Accμεριμνησουσανμεριμνησονταμεριμνη·σουσ·ανμεριμνη·σο[υ]ντ·α
Datμεριμνησουσῃμεριμνησοντιμεριμνη·σουσ·ῃμεριμνη·σο[υ]ντ·ι
Genμεριμνησουσηςμεριμνησοντοςμεριμνη·σουσ·ηςμεριμνη·σο[υ]ντ·ος
PlVocμεριμνησουσαιμεριμνησοντεςμεριμνησονταμεριμνη·σουσ·αιμεριμνη·σο[υ]ντ·εςμεριμνη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accμεριμνησουσαςμεριμνησονταςμεριμνη·σουσ·αςμεριμνη·σο[υ]ντ·ας
Datμεριμνησουσαιςμεριμνησουσι, μεριμνησουσινμεριμνη·σουσ·αιςμεριμνη·σου[ντ]·σι(ν)
Genμεριμνησουσωνμεριμνησοντωνμεριμνη·σουσ·ωνμεριμνη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμεριμνησομενημεριμνησομενεμεριμνη·σομεν·ημεριμνη·σομεν·ε
Nomμεριμνησομενοςμεριμνη·σομεν·ος
Accμεριμνησομενηνμεριμνησομενονμεριμνη·σομεν·ηνμεριμνη·σομεν·ον
Datμεριμνησομενῃμεριμνησομενῳμεριμνη·σομεν·ῃμεριμνη·σομεν·ῳ
Genμεριμνησομενηςμεριμνησομενουμεριμνη·σομεν·ηςμεριμνη·σομεν·ου
PlVocμεριμνησομεναιμεριμνησομενοιμεριμνησομεναμεριμνη·σομεν·αιμεριμνη·σομεν·οιμεριμνη·σομεν·α
Nom
Accμεριμνησομεναςμεριμνησομενουςμεριμνη·σομεν·αςμεριμνη·σομεν·ους
Datμεριμνησομεναιςμεριμνησομενοιςμεριμνη·σομεν·αιςμεριμνη·σομεν·οις
Genμεριμνησομενωνμεριμνησομενωνμεριμνη·σομεν·ωνμεριμνη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμεριμνησαε·μεριμνη·σαεμεριμνησαμηνε·μεριμνη·σαμην
2ndεμεριμνησαςε·μεριμνη·σαςεμεριμνησωε·μεριμνη·σω
3rdεμεριμνησεν, εμεριμνησεε·μεριμνη·σε(ν)εμεριμνησατοε·μεριμνη·σατο
Pl1stεμεριμνησαμενε·μεριμνη·σαμενεμεριμνησαμεθαε·μεριμνη·σαμεθα
2ndεμεριμνησατεε·μεριμνη·σατεεμεριμνησασθεε·μεριμνη·σασθε
3rdεμεριμνησανε·μεριμνη·σανεμεριμνησαντοε·μεριμνη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμεριμνησω[LXX]μεριμνη·σωμεριμνησωμαιμεριμνη·σωμαι
2ndμεριμνησῃςμεριμνη·σῃςμεριμνησῃμεριμνη·σῃ
3rdμεριμνησῃμεριμνη·σῃμεριμνησηταιμεριμνη·σηται
Pl1stμεριμνησωμενμεριμνη·σωμενμεριμνησωμεθαμεριμνη·σωμεθα
2ndμεριμνησητε[GNT]μεριμνη·σητεμεριμνησησθεμεριμνη·σησθε
3rdμεριμνησωσιν, μεριμνησωσιμεριμνη·σωσι(ν)μεριμνησωνταιμεριμνη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμεριμνησαιμιμεριμνη·σαιμιμεριμνησαιμηνμεριμνη·σαιμην
2ndμεριμνησαις, μεριμνησειαςμεριμνη·σαις, μεριμνη·σειας classicalμεριμνησαιομεριμνη·σαιο
3rdμεριμνησαι, μεριμνησειεμεριμνη·σαι, μεριμνη·σειε classicalμεριμνησαιτομεριμνη·σαιτο
Pl1stμεριμνησαιμενμεριμνη·σαιμενμεριμνησαιμεθαμεριμνη·σαιμεθα
2ndμεριμνησαιτεμεριμνη·σαιτεμεριμνησαισθεμεριμνη·σαισθε
3rdμεριμνησαιεν, μεριμνησαισαν, μεριμνησειαν, μεριμνησειενμεριμνη·σαιεν, μεριμνη·σαισαν alt, μεριμνη·σειαν classical, μεριμνη·σειεν classicalμεριμνησαιντομεριμνη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndμεριμνησονμεριμνη·σονμεριμνησαιμεριμνη·σαι
3rdμεριμνησατωμεριμνη·σατωμεριμνησασθωμεριμνη·σασθω
Pl1st
2ndμεριμνησατεμεριμνη·σατεμεριμνησασθεμεριμνη·σασθε
3rdμεριμνησατωσαν, μεριμνησαντωνμεριμνη·σατωσαν, μεριμνη·σαντων classicalμεριμνησασθωσαν, μεριμνησασθωνμεριμνη·σασθωσαν, μεριμνη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
μεριμνησαι​μεριμνη·σαι​μεριμνησασθαι​μεριμνη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμεριμνησασαμεριμνησαςμεριμνησανμεριμνη·σασ·αμεριμνη·σα[ντ]·ςμεριμνη·σαν[τ]
Nom
Accμεριμνησασανμεριμνησανταμεριμνη·σασ·ανμεριμνη·σαντ·α
Datμεριμνησασῃμεριμνησαντιμεριμνη·σασ·ῃμεριμνη·σαντ·ι
Genμεριμνησασηςμεριμνησαντοςμεριμνη·σασ·ηςμεριμνη·σαντ·ος
PlVocμεριμνησασαιμεριμνησαντεςμεριμνησανταμεριμνη·σασ·αιμεριμνη·σαντ·εςμεριμνη·σαντ·α
Nom
Accμεριμνησασαςμεριμνησανταςμεριμνη·σασ·αςμεριμνη·σαντ·ας
Datμεριμνησασαιςμεριμνησασι, μεριμνησασινμεριμνη·σασ·αιςμεριμνη·σα[ντ]·σι(ν)
Genμεριμνησασωνμεριμνησαντωνμεριμνη·σασ·ωνμεριμνη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμεριμνησαμενημεριμνησαμενεμεριμνη·σαμεν·ημεριμνη·σαμεν·ε
Nomμεριμνησαμενοςμεριμνη·σαμεν·ος
Accμεριμνησαμενηνμεριμνησαμενονμεριμνη·σαμεν·ηνμεριμνη·σαμεν·ον
Datμεριμνησαμενῃμεριμνησαμενῳμεριμνη·σαμεν·ῃμεριμνη·σαμεν·ῳ
Genμεριμνησαμενηςμεριμνησαμενουμεριμνη·σαμεν·ηςμεριμνη·σαμεν·ου
PlVocμεριμνησαμεναιμεριμνησαμενοιμεριμνησαμεναμεριμνη·σαμεν·αιμεριμνη·σαμεν·οιμεριμνη·σαμεν·α
Nom
Accμεριμνησαμεναςμεριμνησαμενουςμεριμνη·σαμεν·αςμεριμνη·σαμεν·ους
Datμεριμνησαμεναιςμεριμνησαμενοιςμεριμνη·σαμεν·αιςμεριμνη·σαμεν·οις
Genμεριμνησαμενωνμεριμνησαμενωνμεριμνη·σαμεν·ωνμεριμνη·σαμεν·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 13-Dec-2019 09:09:29 EST