μετρεω • METREW • metreō

Search: μεμετρηται

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
μεμετρηταιμετρέωμεμετρη·ταιperf mp ind 3rd sg

μετρέω (μετρ(ε)-, μετρη·σ-, μετρη·σ-, -, μεμετρη-, μετρη·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμετρωμετρ(ε)·ωμετρουμαιμετρ(ε)·ομαι
2ndμετρειςμετρ(ε)·ειςμετρῃ, μετρει, μετρεισαιμετρ(ε)·ῃ, μετρ(ε)·ει classical, μετρ(ε)·εσαι alt
3rdμετρειμετρ(ε)·ειμετρειταιμετρ(ε)·εται
Pl1stμετρουμενμετρ(ε)·ομενμετρουμεθαμετρ(ε)·ομεθα
2ndμετρειτε[GNT]μετρ(ε)·ετεμετρεισθεμετρ(ε)·εσθε
3rdμετρουσιν, μετρουσιμετρ(ε)·ουσι(ν)μετρουνταιμετρ(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμετρωμετρ(ε)·ωμετρωμαιμετρ(ε)·ωμαι
2ndμετρῃςμετρ(ε)·ῃςμετρῃμετρ(ε)·ῃ
3rdμετρῃμετρ(ε)·ῃμετρηται[LXX]μετρ(ε)·ηται
Pl1stμετρωμενμετρ(ε)·ωμενμετρωμεθαμετρ(ε)·ωμεθα
2ndμετρητεμετρ(ε)·ητεμετρησθεμετρ(ε)·ησθε
3rdμετρωσιν, μετρωσιμετρ(ε)·ωσι(ν)μετρωνταιμετρ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμετροιμιμετρ(ε)·οιμιμετροιμηνμετρ(ε)·οιμην
2ndμετροις[LXX]μετρ(ε)·οιςμετροιομετρ(ε)·οιο
3rdμετροιμετρ(ε)·οιμετροιτομετρ(ε)·οιτο
Pl1stμετροιμενμετρ(ε)·οιμενμετροιμεθαμετρ(ε)·οιμεθα
2ndμετροιτεμετρ(ε)·οιτεμετροισθεμετρ(ε)·οισθε
3rdμετροιεν, μετροισανμετρ(ε)·οιεν, μετρ(ε)·οισαν altμετροιντομετρ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndμετρειμετρ(ε)·εμετρου[GNT][LXX]μετρ(ε)·ου
3rdμετρειτωμετρ(ε)·ετωμετρεισθωμετρ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndμετρειτε[GNT]μετρ(ε)·ετεμετρεισθεμετρ(ε)·εσθε
3rdμετρειτωσαν, μετρουντωνμετρ(ε)·ετωσαν, μετρ(ε)·οντων classicalμετρεισθωσαν, μετρεισθωνμετρ(ε)·εσθωσαν, μετρ(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
μετρειν​μετρ(ε)·ειν​μετρεισθαι​μετρ(ε)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμετρουσαμετρουνμετρ(ε)·ουσ·αμετρ(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomμετρων[LXX]μετρ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accμετρουσανμετρουνταμετρ(ε)·ουσ·ανμετρ(ε)·ο[υ]ντ·α
Datμετρουσῃμετρουντιμετρ(ε)·ουσ·ῃμετρ(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genμετρουσηςμετρουντοςμετρ(ε)·ουσ·ηςμετρ(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocμετρουσαιμετρουντες[GNT]μετρουνταμετρ(ε)·ουσ·αιμετρ(ε)·ο[υ]ντ·εςμετρ(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accμετρουσαςμετρουνταςμετρ(ε)·ουσ·αςμετρ(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datμετρουσαιςμετρουσι, μετρουσινμετρ(ε)·ουσ·αιςμετρ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genμετρουσωνμετρουντωνμετρ(ε)·ουσ·ωνμετρ(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμετρουμενημετρουμενεμετρ(ε)·ομεν·ημετρ(ε)·ομεν·ε
Nomμετρουμενοςμετρ(ε)·ομεν·ος
Accμετρουμενηνμετρουμενονμετρ(ε)·ομεν·ηνμετρ(ε)·ομεν·ον
Datμετρουμενῃμετρουμενῳμετρ(ε)·ομεν·ῃμετρ(ε)·ομεν·ῳ
Genμετρουμενηςμετρουμενουμετρ(ε)·ομεν·ηςμετρ(ε)·ομεν·ου
PlVocμετρουμεναιμετρουμενοιμετρουμεναμετρ(ε)·ομεν·αιμετρ(ε)·ομεν·οιμετρ(ε)·ομεν·α
Nom
Accμετρουμεναςμετρουμενουςμετρ(ε)·ομεν·αςμετρ(ε)·ομεν·ους
Datμετρουμεναιςμετρουμενοιςμετρ(ε)·ομεν·αιςμετρ(ε)·ομεν·οις
Genμετρουμενωνμετρουμενωνμετρ(ε)·ομεν·ωνμετρ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμετρουνε·μετρ(ε)·ονεμετρουμηνε·μετρ(ε)·ομην
2ndεμετρειςε·μετρ(ε)·εςεμετρουε·μετρ(ε)·ου
3rdεμετρειε·μετρ(ε)·εεμετρειτοε·μετρ(ε)·ετο
Pl1stεμετρουμενε·μετρ(ε)·ομενεμετρουμεθαε·μετρ(ε)·ομεθα
2ndεμετρειτεε·μετρ(ε)·ετεεμετρεισθεε·μετρ(ε)·εσθε
3rdεμετρουν, εμετρουσανε·μετρ(ε)·ον, ε·μετρ(ε)·οσαν altεμετρουντοε·μετρ(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμετρησωμετρη·σωμετρησομαιμετρη·σομαι
2ndμετρησεις[LXX]μετρη·σειςμετρησῃ[GNT], μετρησει[LXX], μετρησεσαιμετρη·σῃ, μετρη·σει classical, μετρη·σεσαι alt
3rdμετρησει[LXX]μετρη·σειμετρησεταιμετρη·σεται
Pl1stμετρησομενμετρη·σομενμετρησομεθαμετρη·σομεθα
2ndμετρησετεμετρη·σετεμετρησεσθεμετρη·σεσθε
3rdμετρησουσιν, μετρησουσιμετρη·σουσι(ν)μετρησονταιμετρη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμετρησοιμιμετρη·σοιμιμετρησοιμηνμετρη·σοιμην
2ndμετρησοιςμετρη·σοιςμετρησοιομετρη·σοιο
3rdμετρησοιμετρη·σοιμετρησοιτομετρη·σοιτο
Pl1stμετρησοιμενμετρη·σοιμενμετρησοιμεθαμετρη·σοιμεθα
2ndμετρησοιτεμετρη·σοιτεμετρησοισθεμετρη·σοισθε
3rdμετρησοιενμετρη·σοιενμετρησοιντομετρη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
μετρησειν​μετρη·σειν​μετρησεσθαι​μετρη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμετρησουσαμετρησον[GNT]μετρη·σουσ·αμετρη·σο[υ]ν[τ]
Nomμετρησωνμετρη·σο[υ]ν[τ]·^
Accμετρησουσανμετρησονταμετρη·σουσ·ανμετρη·σο[υ]ντ·α
Datμετρησουσῃμετρησοντιμετρη·σουσ·ῃμετρη·σο[υ]ντ·ι
Genμετρησουσηςμετρησοντοςμετρη·σουσ·ηςμετρη·σο[υ]ντ·ος
PlVocμετρησουσαιμετρησοντεςμετρησονταμετρη·σουσ·αιμετρη·σο[υ]ντ·εςμετρη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accμετρησουσαςμετρησονταςμετρη·σουσ·αςμετρη·σο[υ]ντ·ας
Datμετρησουσαιςμετρησουσι, μετρησουσινμετρη·σουσ·αιςμετρη·σου[ντ]·σι(ν)
Genμετρησουσωνμετρησοντωνμετρη·σουσ·ωνμετρη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμετρησομενημετρησομενεμετρη·σομεν·ημετρη·σομεν·ε
Nomμετρησομενοςμετρη·σομεν·ος
Accμετρησομενηνμετρησομενονμετρη·σομεν·ηνμετρη·σομεν·ον
Datμετρησομενῃμετρησομενῳμετρη·σομεν·ῃμετρη·σομεν·ῳ
Genμετρησομενηςμετρησομενουμετρη·σομεν·ηςμετρη·σομεν·ου
PlVocμετρησομεναιμετρησομενοιμετρησομεναμετρη·σομεν·αιμετρη·σομεν·οιμετρη·σομεν·α
Nom
Accμετρησομεναςμετρησομενουςμετρη·σομεν·αςμετρη·σομεν·ους
Datμετρησομεναιςμετρησομενοιςμετρη·σομεν·αιςμετρη·σομεν·οις
Genμετρησομενωνμετρησομενωνμετρη·σομεν·ωνμετρη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμετρησαε·μετρη·σαεμετρησαμηνε·μετρη·σαμην
2ndεμετρησαςε·μετρη·σαςεμετρησωε·μετρη·σω
3rdεμετρησεν[GNT][LXX], εμετρησεε·μετρη·σε(ν), ε·μετρη·σε(ν)εμετρησατοε·μετρη·σατο
Pl1stεμετρησαμενε·μετρη·σαμενεμετρησαμεθαε·μετρη·σαμεθα
2ndεμετρησατεε·μετρη·σατεεμετρησασθεε·μετρη·σασθε
3rdεμετρησανε·μετρη·σανεμετρησαντοε·μετρη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμετρησωμετρη·σωμετρησωμαιμετρη·σωμαι
2ndμετρησῃς[GNT]μετρη·σῃςμετρησῃ[GNT]μετρη·σῃ
3rdμετρησῃ[GNT]μετρη·σῃμετρησηταιμετρη·σηται
Pl1stμετρησωμενμετρη·σωμενμετρησωμεθαμετρη·σωμεθα
2ndμετρησητεμετρη·σητεμετρησησθεμετρη·σησθε
3rdμετρησωσιν, μετρησωσιμετρη·σωσι(ν)μετρησωνταιμετρη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμετρησαιμιμετρη·σαιμιμετρησαιμηνμετρη·σαιμην
2ndμετρησαις, μετρησειαςμετρη·σαις, μετρη·σειας classicalμετρησαιομετρη·σαιο
3rdμετρησαι, μετρησειεμετρη·σαι, μετρη·σειε classicalμετρησαιτομετρη·σαιτο
Pl1stμετρησαιμενμετρη·σαιμενμετρησαιμεθαμετρη·σαιμεθα
2ndμετρησαιτεμετρη·σαιτεμετρησαισθεμετρη·σαισθε
3rdμετρησαιεν, μετρησαισαν, μετρησειαν, μετρησειενμετρη·σαιεν, μετρη·σαισαν alt, μετρη·σειαν classical, μετρη·σειεν classicalμετρησαιντομετρη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndμετρησον[GNT]μετρη·σονμετρησαιμετρη·σαι
3rdμετρησατωμετρη·σατωμετρησασθωμετρη·σασθω
Pl1st
2ndμετρησατεμετρη·σατεμετρησασθεμετρη·σασθε
3rdμετρησατωσαν, μετρησαντωνμετρη·σατωσαν, μετρη·σαντων classicalμετρησασθωσαν, μετρησασθωνμετρη·σασθωσαν, μετρη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
μετρησαι​μετρη·σαι​μετρησασθαι​μετρη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμετρησασαμετρησαςμετρησανμετρη·σασ·αμετρη·σα[ντ]·ςμετρη·σαν[τ]
Nom
Accμετρησασανμετρησανταμετρη·σασ·ανμετρη·σαντ·α
Datμετρησασῃμετρησαντιμετρη·σασ·ῃμετρη·σαντ·ι
Genμετρησασηςμετρησαντοςμετρη·σασ·ηςμετρη·σαντ·ος
PlVocμετρησασαιμετρησαντες[LXX]μετρησανταμετρη·σασ·αιμετρη·σαντ·εςμετρη·σαντ·α
Nom
Accμετρησασαςμετρησανταςμετρη·σασ·αςμετρη·σαντ·ας
Datμετρησασαιςμετρησασι, μετρησασινμετρη·σασ·αιςμετρη·σα[ντ]·σι(ν)
Genμετρησασωνμετρησαντωνμετρη·σασ·ωνμετρη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμετρησαμενημετρησαμενεμετρη·σαμεν·ημετρη·σαμεν·ε
Nomμετρησαμενοςμετρη·σαμεν·ος
Accμετρησαμενηνμετρησαμενονμετρη·σαμεν·ηνμετρη·σαμεν·ον
Datμετρησαμενῃμετρησαμενῳμετρη·σαμεν·ῃμετρη·σαμεν·ῳ
Genμετρησαμενηςμετρησαμενουμετρη·σαμεν·ηςμετρη·σαμεν·ου
PlVocμετρησαμεναιμετρησαμενοιμετρησαμεναμετρη·σαμεν·αιμετρη·σαμεν·οιμετρη·σαμεν·α
Nom
Accμετρησαμεναςμετρησαμενουςμετρη·σαμεν·αςμετρη·σαμεν·ους
Datμετρησαμεναιςμετρησαμενοιςμετρη·σαμεν·αιςμετρη·σαμεν·οις
Genμετρησαμενωνμετρησαμενωνμετρη·σαμεν·ωνμετρη·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμεμετρημαιμεμετρη·μαι
2ndμεμετρησαιμεμετρη·σαι
3rdμεμετρηται[LXX]μεμετρη·ται
Pl1stμεμετρημεθαμεμετρη·μεθα
2ndμεμετρησθεμεμετρη·σθε
3rdμεμετρηνταιμεμετρη·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμεμετρησομαιμεμετρη·σομαι
2ndμεμετρησῃ, μεμετρησειμεμετρη·σῃ, μεμετρη·σει classical
3rdμεμετρησεταιμεμετρη·σεται
Pl1stμεμετρησομεθαμεμετρη·σομεθα
2ndμεμετρησεσθεμεμετρη·σεσθε
3rdμεμετρησονταιμεμετρη·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμεμετρησοιμηνμεμετρη·σοιμην
2ndμεμετρησοιομεμετρη·σοιο
3rdμεμετρησοιτομεμετρη·σοιτο
Pl1stμεμετρησοιμεθαμεμετρη·σοιμεθα
2ndμεμετρησοισθεμεμετρη·σοισθε
3rdμεμετρησοιντομεμετρη·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndμεμετρησομεμετρη·σο
3rdμεμετρησθωμεμετρη·σθω
Pl1st
2ndμεμετρησθεμεμετρη·σθε
3rdμεμετρησθωσαν, μεμετρησθωνμεμετρη·σθωσαν, μεμετρη·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
μεμετρησθαι​μεμετρη·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
μεμετρησεσθαι​μεμετρη·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμεμετρημενημεμετρημενεμεμετρη·μεν·ημεμετρη·μεν·ε
Nomμεμετρημενοςμεμετρη·μεν·ος
Accμεμετρημενηνμεμετρημενονμεμετρη·μεν·ηνμεμετρη·μεν·ον
Datμεμετρημενῃμεμετρημενῳμεμετρη·μεν·ῃμεμετρη·μεν·ῳ
Genμεμετρημενηςμεμετρημενουμεμετρη·μεν·ηςμεμετρη·μεν·ου
PlVocμεμετρημεναιμεμετρημενοιμεμετρημεναμεμετρη·μεν·αιμεμετρη·μεν·οιμεμετρη·μεν·α
Nom
Accμεμετρημεναςμεμετρημενουςμεμετρη·μεν·αςμεμετρη·μεν·ους
Datμεμετρημεναιςμεμετρημενοιςμεμετρη·μεν·αιςμεμετρη·μεν·οις
Genμεμετρημενωνμεμετρημενωνμεμετρη·μεν·ωνμεμετρη·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμεμετρημηνε·μεμετρη·μην
2ndεμεμετρησοε·μεμετρη·σο
3rdεμεμετρητοε·μεμετρη·το
Pl1stεμεμετρημεθαε·μεμετρη·μεθα
2ndεμεμετρησθεε·μεμετρη·σθε
3rdεμεμετρηντοε·μεμετρη·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμεμετρημην[ε]·μεμετρη·μην
2ndμεμετρησο[ε]·μεμετρη·σο
3rdμεμετρητο[ε]·μεμετρη·το
Pl1stμεμετρημεθα[ε]·μεμετρη·μεθα
2ndμεμετρησθε[ε]·μεμετρη·σθε
3rdμεμετρηντο[ε]·μεμετρη·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεμετρηθηνε·μετρη·θην
2ndεμετρηθηςε·μετρη·θης
3rdεμετρηθηε·μετρη·θη
Pl1stεμετρηθημενε·μετρη·θημεν
2ndεμετρηθητεε·μετρη·θητε
3rdεμετρηθησανε·μετρη·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stμετρηθησομαιμετρη·θησομαι
2ndμετρηθησῃ, μετρηθησειμετρη·θησῃ, μετρη·θησει classical
3rdμετρηθησεται[GNT]μετρη·θησεται
Pl1stμετρηθησομεθαμετρη·θησομεθα
2ndμετρηθησεσθεμετρη·θησεσθε
3rdμετρηθησονταιμετρη·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stμετρηθωμετρη·θω
2ndμετρηθῃςμετρη·θῃς
3rdμετρηθῃμετρη·θῃ
Pl1stμετρηθωμενμετρη·θωμεν
2ndμετρηθητεμετρη·θητε
3rdμετρηθωσιν, μετρηθωσιμετρη·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stμετρηθειηνμετρη·θειην
2ndμετρηθειηςμετρη·θειης
3rdμετρηθειημετρη·θειη
Pl1stμετρηθειημεν, μετρηθειμενμετρη·θειημεν, μετρη·θειμεν classical
2ndμετρηθειητε, μετρηθειτεμετρη·θειητε, μετρη·θειτε classical
3rdμετρηθειησαν, μετρηθειενμετρη·θειησαν, μετρη·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stμετρηθησοιμηνμετρη·θησοιμην
2ndμετρηθησοιομετρη·θησοιο
3rdμετρηθησοιτομετρη·θησοιτο
Pl1stμετρηθησοιμεθαμετρη·θησοιμεθα
2ndμετρηθησοισθεμετρη·θησοισθε
3rdμετρηθησοιντομετρη·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndμετρηθητιμετρη·θητι
3rdμετρηθητωμετρη·θητω
Pl1st
2ndμετρηθητεμετρη·θητε
3rdμετρηθητωσαν, μετρηθεντωνμετρη·θητωσαν, μετρη·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
μετρηθηναι​μετρη·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
μετρηθησεσθαι​μετρη·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμετρηθεισαμετρηθειςμετρηθενμετρη·θεισ·αμετρη·θει[ντ]·ςμετρη·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accμετρηθεισανμετρηθενταμετρη·θεισ·ανμετρη·θε[ι]ντ·α
Datμετρηθεισῃμετρηθεντιμετρη·θεισ·ῃμετρη·θε[ι]ντ·ι
Genμετρηθεισηςμετρηθεντοςμετρη·θεισ·ηςμετρη·θε[ι]ντ·ος
PlVocμετρηθεισαιμετρηθεντεςμετρηθενταμετρη·θεισ·αιμετρη·θε[ι]ντ·εςμετρη·θε[ι]ντ·α
Nom
Accμετρηθεισαςμετρηθενταςμετρη·θεισ·αςμετρη·θε[ι]ντ·ας
Datμετρηθεισαιςμετρηθεισι, μετρηθεισινμετρη·θεισ·αιςμετρη·θει[ντ]·σι(ν)
Genμετρηθεισωνμετρηθεντωνμετρη·θεισ·ωνμετρη·θε[ι]ντ·ων

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμετρηθησομενημετρηθησομενεμετρη·θησομεν·ημετρη·θησομεν·ε
Nomμετρηθησομενοςμετρη·θησομεν·ος
Accμετρηθησομενηνμετρηθησομενονμετρη·θησομεν·ηνμετρη·θησομεν·ον
Datμετρηθησομενῃμετρηθησομενῳμετρη·θησομεν·ῃμετρη·θησομεν·ῳ
Genμετρηθησομενηςμετρηθησομενουμετρη·θησομεν·ηςμετρη·θησομεν·ου
PlVocμετρηθησομεναιμετρηθησομενοιμετρηθησομεναμετρη·θησομεν·αιμετρη·θησομεν·οιμετρη·θησομεν·α
Nom
Accμετρηθησομεναςμετρηθησομενουςμετρη·θησομεν·αςμετρη·θησομεν·ους
Datμετρηθησομεναιςμετρηθησομενοιςμετρη·θησομεν·αιςμετρη·θησομεν·οις
Genμετρηθησομενωνμετρηθησομενωνμετρη·θησομεν·ωνμετρη·θησομεν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 13-Apr-2021 09:50:17 EDT