μολυνω • MOLUNW • molunō

Search: μεμολυμμενα

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
μεμολυμμεναμολύνωμεμολυν·μεν·αperf mp ptcp neu nom|acc|voc pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
μεμολυμμεναμολύνωμεμολυν·μεν·αperf mp ptcp neu nom|acc|voc pl

μολύνω (μολυν-, -, μολυν·[σ]-, -, μεμολυν-, μολυν·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμολυνω[LXX]μολυν·ωμολυνομαιμολυν·ομαι
2ndμολυνειςμολυν·ειςμολυνῃ, μολυνει[LXX], μολυνεσαιμολυν·ῃ, μολυν·ει classical, μολυν·εσαι alt
3rdμολυνει[LXX]μολυν·ειμολυνεται[GNT]μολυν·εται
Pl1stμολυνομενμολυν·ομενμολυνομεθαμολυν·ομεθα
2ndμολυνετεμολυν·ετεμολυνεσθεμολυν·εσθε
3rdμολυνουσιν, μολυνουσιμολυν·ουσι(ν)μολυνονταιμολυν·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμολυνω[LXX]μολυν·ωμολυνωμαιμολυν·ωμαι
2ndμολυνῃςμολυν·ῃςμολυνῃμολυν·ῃ
3rdμολυνῃμολυν·ῃμολυνηταιμολυν·ηται
Pl1stμολυνωμενμολυν·ωμενμολυνωμεθαμολυν·ωμεθα
2ndμολυνητεμολυν·ητεμολυνησθεμολυν·ησθε
3rdμολυνωσιν, μολυνωσιμολυν·ωσι(ν)μολυνωνταιμολυν·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμολυνοιμιμολυν·οιμιμολυνοιμηνμολυν·οιμην
2ndμολυνοιςμολυν·οιςμολυνοιομολυν·οιο
3rdμολυνοιμολυν·οιμολυνοιτομολυν·οιτο
Pl1stμολυνοιμενμολυν·οιμενμολυνοιμεθαμολυν·οιμεθα
2ndμολυνοιτεμολυν·οιτεμολυνοισθεμολυν·οισθε
3rdμολυνοιεν, μολυνοισανμολυν·οιεν, μολυν·οισαν altμολυνοιντομολυν·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndμολυνεμολυν·εμολυνουμολυν·ου
3rdμολυνετωμολυν·ετωμολυνεσθωμολυν·εσθω
Pl1st
2ndμολυνετεμολυν·ετεμολυνεσθεμολυν·εσθε
3rdμολυνετωσαν, μολυνοντωνμολυν·ετωσαν, μολυν·οντων classicalμολυνεσθωσαν, μολυνεσθωνμολυν·εσθωσαν, μολυν·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
μολυνειν​μολυν·ειν​μολυνεσθαι​μολυν·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμολυνουσαμολυνονμολυν·ουσ·αμολυν·ο[υ]ν[τ]
Nomμολυνωνμολυν·ο[υ]ν[τ]·^
Accμολυνουσανμολυνονταμολυν·ουσ·ανμολυν·ο[υ]ντ·α
Datμολυνουσῃμολυνοντιμολυν·ουσ·ῃμολυν·ο[υ]ντ·ι
Genμολυνουσηςμολυνοντοςμολυν·ουσ·ηςμολυν·ο[υ]ντ·ος
PlVocμολυνουσαιμολυνοντεςμολυνονταμολυν·ουσ·αιμολυν·ο[υ]ντ·εςμολυν·ο[υ]ντ·α
Nom
Accμολυνουσαςμολυνονταςμολυν·ουσ·αςμολυν·ο[υ]ντ·ας
Datμολυνουσαιςμολυνουσι, μολυνουσινμολυν·ουσ·αιςμολυν·ου[ντ]·σι(ν)
Genμολυνουσωνμολυνοντωνμολυν·ουσ·ωνμολυν·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμολυνομενημολυνομενεμολυν·ομεν·ημολυν·ομεν·ε
Nomμολυνομενοςμολυν·ομεν·ος
Accμολυνομενηνμολυνομενονμολυν·ομεν·ηνμολυν·ομεν·ον
Datμολυνομενῃμολυνομενῳμολυν·ομεν·ῃμολυν·ομεν·ῳ
Genμολυνομενηςμολυνομενουμολυν·ομεν·ηςμολυν·ομεν·ου
PlVocμολυνομεναιμολυνομενοιμολυνομεναμολυν·ομεν·αιμολυν·ομεν·οιμολυν·ομεν·α
Nom
Accμολυνομεναςμολυνομενουςμολυν·ομεν·αςμολυν·ομεν·ους
Datμολυνομεναιςμολυνομενοιςμολυν·ομεν·αιςμολυν·ομεν·οις
Genμολυνομενωνμολυνομενωνμολυν·ομεν·ωνμολυν·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμολυνονε·μολυν·ονεμολυνομηνε·μολυν·ομην
2ndεμολυνεςε·μολυν·εςεμολυνουε·μολυν·ου
3rdεμολυνεν, εμολυνεε·μολυν·ε(ν)εμολυνετο[LXX]ε·μολυν·ετο
Pl1stεμολυνομενε·μολυν·ομενεμολυνομεθαε·μολυν·ομεθα
2ndεμολυνετεε·μολυν·ετεεμολυνεσθεε·μολυν·εσθε
3rdεμολυνον, εμολυνοσανε·μολυν·ον, ε·μολυν·οσαν altεμολυνοντοε·μολυν·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμολυνα[LXX]ε·μολυν·[σ]αεμολυναμηνε·μολυν·[σ]αμην
2ndεμολυναςε·μολυν·[σ]αςεμολυνωε·μολυν·[σ]ω
3rdεμολυνεν, εμολυνεε·μολυν·[σ]ε(ν)εμολυνατοε·μολυν·[σ]ατο
Pl1stεμολυναμενε·μολυν·[σ]αμενεμολυναμεθαε·μολυν·[σ]αμεθα
2ndεμολυνατεε·μολυν·[σ]ατεεμολυνασθεε·μολυν·[σ]ασθε
3rdεμολυναν[GNT][LXX]ε·μολυν·[σ]ανεμολυναντοε·μολυν·[σ]αντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμολυνω[LXX]μολυν·[σ]ωμολυνωμαιμολυν·[σ]ωμαι
2ndμολυνῃςμολυν·[σ]ῃςμολυνῃμολυν·[σ]ῃ
3rdμολυνῃμολυν·[σ]ῃμολυνηταιμολυν·[σ]ηται
Pl1stμολυνωμενμολυν·[σ]ωμενμολυνωμεθαμολυν·[σ]ωμεθα
2ndμολυνητεμολυν·[σ]ητεμολυνησθεμολυν·[σ]ησθε
3rdμολυνωσιν, μολυνωσιμολυν·[σ]ωσι(ν)μολυνωνταιμολυν·[σ]ωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμολυναιμιμολυν·[σ]αιμιμολυναιμηνμολυν·[σ]αιμην
2ndμολυναις, μολυνειαςμολυν·[σ]αις, μολυν·[σ]ειας classicalμολυναιομολυν·[σ]αιο
3rdμολυναι[LXX], μολυνειεμολυν·[σ]αι, μολυν·[σ]ειε classicalμολυναιτομολυν·[σ]αιτο
Pl1stμολυναιμενμολυν·[σ]αιμενμολυναιμεθαμολυν·[σ]αιμεθα
2ndμολυναιτεμολυν·[σ]αιτεμολυναισθεμολυν·[σ]αισθε
3rdμολυναιεν, μολυναισαν, μολυνειαν, μολυνειενμολυν·[σ]αιεν, μολυν·[σ]αισαν alt, μολυν·[σ]ειαν classical, μολυν·[σ]ειεν classicalμολυναιντομολυν·[σ]αιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndμολυνονμολυν·[σ]ονμολυναι[LXX]μολυν·[σ]αι
3rdμολυνατωμολυν·[σ]ατωμολυνασθωμολυν·[σ]ασθω
Pl1st
2ndμολυνατεμολυν·[σ]ατεμολυνασθεμολυν·[σ]ασθε
3rdμολυνατωσαν, μολυναντωνμολυν·[σ]ατωσαν, μολυν·[σ]αντων classicalμολυνασθωσαν, μολυνασθωνμολυν·[σ]ασθωσαν, μολυν·[σ]ασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
μολυναι[LXX]​μολυν·[σ]αιμολυνασθαι​μολυν·[σ]ασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμολυνασαμολυναςμολυνανμολυν·[σ]ασ·αμολυν·[σ]α[ντ]·ςμολυν·[σ]αν[τ]
Nom
Accμολυνασανμολυνανταμολυν·[σ]ασ·ανμολυν·[σ]αντ·α
Datμολυνασῃμολυναντιμολυν·[σ]ασ·ῃμολυν·[σ]αντ·ι
Genμολυνασηςμολυναντοςμολυν·[σ]ασ·ηςμολυν·[σ]αντ·ος
PlVocμολυνασαιμολυναντεςμολυνανταμολυν·[σ]ασ·αιμολυν·[σ]αντ·εςμολυν·[σ]αντ·α
Nom
Accμολυνασαςμολυνανταςμολυν·[σ]ασ·αςμολυν·[σ]αντ·ας
Datμολυνασαιςμολυνασι, μολυνασινμολυν·[σ]ασ·αιςμολυν·[σ]α[ντ]·σι(ν)
Genμολυνασωνμολυναντωνμολυν·[σ]ασ·ωνμολυν·[σ]αντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμολυναμενημολυναμενεμολυν·[σ]αμεν·ημολυν·[σ]αμεν·ε
Nomμολυναμενοςμολυν·[σ]αμεν·ος
Accμολυναμενηνμολυναμενονμολυν·[σ]αμεν·ηνμολυν·[σ]αμεν·ον
Datμολυναμενῃμολυναμενῳμολυν·[σ]αμεν·ῃμολυν·[σ]αμεν·ῳ
Genμολυναμενηςμολυναμενουμολυν·[σ]αμεν·ηςμολυν·[σ]αμεν·ου
PlVocμολυναμεναιμολυναμενοιμολυναμεναμολυν·[σ]αμεν·αιμολυν·[σ]αμεν·οιμολυν·[σ]αμεν·α
Nom
Accμολυναμεναςμολυναμενουςμολυν·[σ]αμεν·αςμολυν·[σ]αμεν·ους
Datμολυναμεναιςμολυναμενοιςμολυν·[σ]αμεν·αιςμολυν·[σ]αμεν·οις
Genμολυναμενωνμολυναμενωνμολυν·[σ]αμεν·ωνμολυν·[σ]αμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμεμολυμμαι, μεμολυσμαιμεμολυν·μαι
2ndμεμολυνσαιμεμολυν·σαι
3rdμεμολυνταιμεμολυν·ται
Pl1stμεμολυμμεθα, μεμολυσμεθαμεμολυν·μεθα
2ndμεμολυνθεμεμολυν·σθε
3rdμεμολυναταιμεμολυν·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμεμολυνσομαιμεμολυν·σομαι
2ndμεμολυνσῃ, μεμολυνσειμεμολυν·σῃ, μεμολυν·σει classical
3rdμεμολυνσεταιμεμολυν·σεται
Pl1stμεμολυνσομεθαμεμολυν·σομεθα
2ndμεμολυνσεσθεμεμολυν·σεσθε
3rdμεμολυνσονταιμεμολυν·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμεμολυνσοιμηνμεμολυν·σοιμην
2ndμεμολυνσοιομεμολυν·σοιο
3rdμεμολυνσοιτομεμολυν·σοιτο
Pl1stμεμολυνσοιμεθαμεμολυν·σοιμεθα
2ndμεμολυνσοισθεμεμολυν·σοισθε
3rdμεμολυνσοιντομεμολυν·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndμεμολυνσομεμολυν·σο
3rdμεμολυνθωμεμολυν·σθω
Pl1st
2ndμεμολυνθεμεμολυν·σθε
3rdμεμολυνθωσαν, μεμολυνθωνμεμολυν·σθωσαν, μεμολυν·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
μεμολυνθαι​μεμολυν·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
μεμολυνσεσθαι​μεμολυν·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμεμολυμμενη, μεμολυσμενη[LXX]μεμολυμμενε, μεμολυσμενεμεμολυν·μεν·η, μεμολυν·μεν·ημεμολυν·μεν·ε
Nomμεμολυμμενος, μεμολυσμενος[LXX]μεμολυν·μεν·ος, μεμολυν·μεν·ος
Accμεμολυμμενην, μεμολυσμενηνμεμολυμμενον, μεμολυσμενονμεμολυν·μεν·ηνμεμολυν·μεν·ον
Datμεμολυμμενῃ, μεμολυσμενῃμεμολυμμενῳ, μεμολυσμενῳμεμολυν·μεν·ῃμεμολυν·μεν·ῳ
Genμεμολυμμενης, μεμολυσμενηςμεμολυμμενου, μεμολυσμενουμεμολυν·μεν·ηςμεμολυν·μεν·ου
PlVocμεμολυμμεναι[LXX], μεμολυσμεναιμεμολυμμενοι, μεμολυσμενοιμεμολυμμενα[LXX], μεμολυσμεναμεμολυν·μεν·αι, μεμολυν·μεν·αιμεμολυν·μεν·οιμεμολυν·μεν·α, μεμολυν·μεν·α
Nom
Accμεμολυμμενας, μεμολυσμεναςμεμολυμμενους, μεμολυσμενουςμεμολυν·μεν·αςμεμολυν·μεν·ους
Datμεμολυμμεναις, μεμολυσμεναιςμεμολυμμενοις, μεμολυσμενοιςμεμολυν·μεν·αιςμεμολυν·μεν·οις
Genμεμολυμμενων, μεμολυσμενωνμεμολυμμενων, μεμολυσμενωνμεμολυν·μεν·ωνμεμολυν·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμεμολυμμην, εμεμολυσμηνε·μεμολυν·μην
2ndεμεμολυνσοε·μεμολυν·σο
3rdεμεμολυντοε·μεμολυν·το
Pl1stεμεμολυμμεθα, εμεμολυσμεθαε·μεμολυν·μεθα
2ndεμεμολυνθεε·μεμολυν·σθε
3rdεμεμολυνατοε·μεμολυν·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμεμολυμμην, μεμολυσμην[ε]·μεμολυν·μην
2ndμεμολυνσο[ε]·μεμολυν·σο
3rdμεμολυντο[ε]·μεμολυν·το
Pl1stμεμολυμμεθα, μεμολυσμεθα[ε]·μεμολυν·μεθα
2ndμεμολυνθε[ε]·μεμολυν·σθε
3rdμεμολυνατο[ε]·μεμολυν·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεμολυνθηνε·μολυν·θην
2ndεμολυνθηςε·μολυν·θης
3rdεμολυνθηε·μολυν·θη
Pl1stεμολυνθημενε·μολυν·θημεν
2ndεμολυνθητεε·μολυν·θητε
3rdεμολυνθησαν[GNT][LXX]ε·μολυν·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stμολυνθησομαιμολυν·θησομαι
2ndμολυνθησῃ, μολυνθησειμολυν·θησῃ, μολυν·θησει classical
3rdμολυνθησεται[LXX]μολυν·θησεται
Pl1stμολυνθησομεθαμολυν·θησομεθα
2ndμολυνθησεσθεμολυν·θησεσθε
3rdμολυνθησονται[LXX]μολυν·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stμολυνθωμολυν·θω
2ndμολυνθῃς[LXX]μολυν·θῃς
3rdμολυνθῃμολυν·θῃ
Pl1stμολυνθωμενμολυν·θωμεν
2ndμολυνθητεμολυν·θητε
3rdμολυνθωσιν, μολυνθωσιμολυν·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stμολυνθειηνμολυν·θειην
2ndμολυνθειηςμολυν·θειης
3rdμολυνθειημολυν·θειη
Pl1stμολυνθειημεν, μολυνθειμενμολυν·θειημεν, μολυν·θειμεν classical
2ndμολυνθειητε, μολυνθειτεμολυν·θειητε, μολυν·θειτε classical
3rdμολυνθειησαν, μολυνθειενμολυν·θειησαν, μολυν·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stμολυνθησοιμηνμολυν·θησοιμην
2ndμολυνθησοιομολυν·θησοιο
3rdμολυνθησοιτομολυν·θησοιτο
Pl1stμολυνθησοιμεθαμολυν·θησοιμεθα
2ndμολυνθησοισθεμολυν·θησοισθε
3rdμολυνθησοιντομολυν·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndμολυνθητιμολυν·θητι
3rdμολυνθητωμολυν·θητω
Pl1st
2ndμολυνθητεμολυν·θητε
3rdμολυνθητωσαν, μολυνθεντωνμολυν·θητωσαν, μολυν·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
μολυνθηναι​μολυν·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
μολυνθησεσθαι​μολυν·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμολυνθεισαμολυνθειςμολυνθενμολυν·θεισ·αμολυν·θει[ντ]·ςμολυν·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accμολυνθεισανμολυνθενταμολυν·θεισ·ανμολυν·θε[ι]ντ·α
Datμολυνθεισῃμολυνθεντιμολυν·θεισ·ῃμολυν·θε[ι]ντ·ι
Genμολυνθεισηςμολυνθεντοςμολυν·θεισ·ηςμολυν·θε[ι]ντ·ος
PlVocμολυνθεισαιμολυνθεντεςμολυνθενταμολυν·θεισ·αιμολυν·θε[ι]ντ·εςμολυν·θε[ι]ντ·α
Nom
Accμολυνθεισαςμολυνθενταςμολυν·θεισ·αςμολυν·θε[ι]ντ·ας
Datμολυνθεισαιςμολυνθεισι, μολυνθεισινμολυν·θεισ·αιςμολυν·θει[ντ]·σι(ν)
Genμολυνθεισωνμολυνθεντωνμολυν·θεισ·ωνμολυν·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμολυνθησομενημολυνθησομενεμολυν·θησομεν·ημολυν·θησομεν·ε
Nomμολυνθησομενοςμολυν·θησομεν·ος
Accμολυνθησομενηνμολυνθησομενονμολυν·θησομεν·ηνμολυν·θησομεν·ον
Datμολυνθησομενῃμολυνθησομενῳμολυν·θησομεν·ῃμολυν·θησομεν·ῳ
Genμολυνθησομενηςμολυνθησομενουμολυν·θησομεν·ηςμολυν·θησομεν·ου
PlVocμολυνθησομεναιμολυνθησομενοιμολυνθησομεναμολυν·θησομεν·αιμολυν·θησομεν·οιμολυν·θησομεν·α
Nom
Accμολυνθησομεναςμολυνθησομενουςμολυν·θησομεν·αςμολυν·θησομεν·ους
Datμολυνθησομεναιςμολυνθησομενοιςμολυν·θησομεν·αιςμολυν·θησομεν·οις
Genμολυνθησομενωνμολυνθησομενωνμολυν·θησομεν·ωνμολυν·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 20-Nov-2019 10:03:01 EST