μελεταω • MELETAW • meletaō

Search: μελετᾳ

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
μελετα; μελετᾳ; μελετᾳ; μελετᾳ; μελετᾳ; μελετᾳμελετάωμελετ(α)·ε; μελετ(α)·ει; μελετ(α)·ῃ; μελετ(α)·ῃ; μελετ(α)·ει; μελετ(α)·ῃpres act imp 2nd sg; pres act ind 3rd sg; pres act sub 3rd sg; pres mp ind 2nd sg; pres mp ind 2nd sg classical; pres mp sub 2nd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
μελεταμελετάωμελετ(α)·εpres act imp 2nd sg
μελετᾳμελετάωμελετ(α)·ειpres act ind 3rd sg
μελετᾳμελετάωμελετ(α)·ῃpres act sub 3rd sg
μελετᾳμελετάωμελετ(α)·ῃpres mp ind 2nd sg
μελετᾳμελετάωμελετ(α)·ειpres mp ind 2nd sg classical
μελετᾳμελετάωμελετ(α)·ῃpres mp sub 2nd sg

μελετάω (μελετ(α)-, μελετη·σ-, μελετη·σ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμελετω[GNT]μελετ(α)·ωμελετωμαιμελετ(α)·ομαι
2ndμελετᾳςμελετ(α)·ειςμελετᾳ[LXX], μελετασαιμελετ(α)·ῃ, μελετ(α)·ει classical, μελετ(α)·εσαι alt
3rdμελετᾳ[LXX]μελετ(α)·ειμελεταταιμελετ(α)·εται
Pl1stμελετωμενμελετ(α)·ομενμελετωμεθαμελετ(α)·ομεθα
2ndμελετατε[GNT]μελετ(α)·ετεμελετασθεμελετ(α)·εσθε
3rdμελετωσιν[LXX], μελετωσιμελετ(α)·ουσι(ν), μελετ(α)·ουσι(ν)μελετωνταιμελετ(α)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμελετω[GNT]μελετ(α)·ωμελετωμαιμελετ(α)·ωμαι
2ndμελετᾳςμελετ(α)·ῃςμελετᾳ[LXX]μελετ(α)·ῃ
3rdμελετᾳ[LXX]μελετ(α)·ῃμελεταταιμελετ(α)·ηται
Pl1stμελετωμενμελετ(α)·ωμενμελετωμεθαμελετ(α)·ωμεθα
2ndμελετατε[GNT]μελετ(α)·ητεμελετασθεμελετ(α)·ησθε
3rdμελετωσιν[LXX], μελετωσιμελετ(α)·ωσι(ν), μελετ(α)·ωσι(ν)μελετωνταιμελετ(α)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμελετῳμιμελετ(α)·οιμιμελετῳμηνμελετ(α)·οιμην
2ndμελετῳςμελετ(α)·οιςμελετῳομελετ(α)·οιο
3rdμελετῳμελετ(α)·οιμελετῳτομελετ(α)·οιτο
Pl1stμελετῳμενμελετ(α)·οιμενμελετῳμεθαμελετ(α)·οιμεθα
2ndμελετῳτεμελετ(α)·οιτεμελετῳσθεμελετ(α)·οισθε
3rdμελετῳεν, μελετῳσανμελετ(α)·οιεν, μελετ(α)·οισαν altμελετῳντομελετ(α)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndμελετα[GNT][LXX]μελετ(α)·εμελετω[GNT]μελετ(α)·ου
3rdμελετατωμελετ(α)·ετωμελετασθωμελετ(α)·εσθω
Pl1st
2ndμελετατε[GNT]μελετ(α)·ετεμελετασθεμελετ(α)·εσθε
3rdμελετατωσαν, μελετωντωνμελετ(α)·ετωσαν, μελετ(α)·οντων classicalμελετασθωσαν, μελετασθωνμελετ(α)·εσθωσαν, μελετ(α)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
μελετᾳν, μελεταν[LXX]​μελετ(α)·ειν, μελετ(α)·ειν > μελετανμελετασθαι​μελετ(α)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμελετωσαμελετων[LXX]μελετ(α)·ουσ·αμελετ(α)·ο[υ]ν[τ]
Nomμελετων[LXX]μελετ(α)·ο[υ]ν[τ]·^
Accμελετωσανμελετωνταμελετ(α)·ουσ·ανμελετ(α)·ο[υ]ντ·α
Datμελετωσῃμελετωντιμελετ(α)·ουσ·ῃμελετ(α)·ο[υ]ντ·ι
Genμελετωσηςμελετωντοςμελετ(α)·ουσ·ηςμελετ(α)·ο[υ]ντ·ος
PlVocμελετωσαιμελετωντεςμελετωνταμελετ(α)·ουσ·αιμελετ(α)·ο[υ]ντ·εςμελετ(α)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accμελετωσαςμελετωνταςμελετ(α)·ουσ·αςμελετ(α)·ο[υ]ντ·ας
Datμελετωσαιςμελετωσι, μελετωσιν[LXX]μελετ(α)·ουσ·αιςμελετ(α)·ου[ντ]·σι(ν), μελετ(α)·ου[ντ]·σι(ν)
Genμελετωσωνμελετωντωνμελετ(α)·ουσ·ωνμελετ(α)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμελετωμενημελετωμενεμελετ(α)·ομεν·ημελετ(α)·ομεν·ε
Nomμελετωμενοςμελετ(α)·ομεν·ος
Accμελετωμενηνμελετωμενονμελετ(α)·ομεν·ηνμελετ(α)·ομεν·ον
Datμελετωμενῃμελετωμενῳμελετ(α)·ομεν·ῃμελετ(α)·ομεν·ῳ
Genμελετωμενηςμελετωμενουμελετ(α)·ομεν·ηςμελετ(α)·ομεν·ου
PlVocμελετωμεναιμελετωμενοιμελετωμεναμελετ(α)·ομεν·αιμελετ(α)·ομεν·οιμελετ(α)·ομεν·α
Nom
Accμελετωμεναςμελετωμενουςμελετ(α)·ομεν·αςμελετ(α)·ομεν·ους
Datμελετωμεναιςμελετωμενοιςμελετ(α)·ομεν·αιςμελετ(α)·ομεν·οις
Genμελετωμενωνμελετωμενωνμελετ(α)·ομεν·ωνμελετ(α)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμελετων[LXX]ε·μελετ(α)·ονεμελετωμηνε·μελετ(α)·ομην
2ndεμελεταςε·μελετ(α)·εςεμελετωε·μελετ(α)·ου
3rdεμελεταε·μελετ(α)·εεμελετατοε·μελετ(α)·ετο
Pl1stεμελετωμενε·μελετ(α)·ομενεμελετωμεθαε·μελετ(α)·ομεθα
2ndεμελετατεε·μελετ(α)·ετεεμελετασθεε·μελετ(α)·εσθε
3rdεμελετων[LXX], εμελετωσανε·μελετ(α)·ον, ε·μελετ(α)·οσαν altεμελετωντοε·μελετ(α)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμελετησω[LXX]μελετη·σωμελετησομαιμελετη·σομαι
2ndμελετησεις[LXX]μελετη·σειςμελετησῃ, μελετησει[LXX], μελετησεσαιμελετη·σῃ, μελετη·σει classical, μελετη·σεσαι alt
3rdμελετησει[LXX]μελετη·σειμελετησεταιμελετη·σεται
Pl1stμελετησομενμελετη·σομενμελετησομεθαμελετη·σομεθα
2ndμελετησετεμελετη·σετεμελετησεσθεμελετη·σεσθε
3rdμελετησουσιν, μελετησουσιμελετη·σουσι(ν)μελετησονταιμελετη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμελετησοιμιμελετη·σοιμιμελετησοιμηνμελετη·σοιμην
2ndμελετησοιςμελετη·σοιςμελετησοιομελετη·σοιο
3rdμελετησοιμελετη·σοιμελετησοιτομελετη·σοιτο
Pl1stμελετησοιμενμελετη·σοιμενμελετησοιμεθαμελετη·σοιμεθα
2ndμελετησοιτεμελετη·σοιτεμελετησοισθεμελετη·σοισθε
3rdμελετησοιενμελετη·σοιενμελετησοιντομελετη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
μελετησειν​μελετη·σειν​μελετησεσθαι​μελετη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμελετησουσαμελετησονμελετη·σουσ·αμελετη·σο[υ]ν[τ]
Nomμελετησωνμελετη·σο[υ]ν[τ]·^
Accμελετησουσανμελετησονταμελετη·σουσ·ανμελετη·σο[υ]ντ·α
Datμελετησουσῃμελετησοντιμελετη·σουσ·ῃμελετη·σο[υ]ντ·ι
Genμελετησουσηςμελετησοντοςμελετη·σουσ·ηςμελετη·σο[υ]ντ·ος
PlVocμελετησουσαιμελετησοντεςμελετησονταμελετη·σουσ·αιμελετη·σο[υ]ντ·εςμελετη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accμελετησουσαςμελετησονταςμελετη·σουσ·αςμελετη·σο[υ]ντ·ας
Datμελετησουσαιςμελετησουσι, μελετησουσινμελετη·σουσ·αιςμελετη·σου[ντ]·σι(ν)
Genμελετησουσωνμελετησοντωνμελετη·σουσ·ωνμελετη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμελετησομενημελετησομενεμελετη·σομεν·ημελετη·σομεν·ε
Nomμελετησομενοςμελετη·σομεν·ος
Accμελετησομενηνμελετησομενονμελετη·σομεν·ηνμελετη·σομεν·ον
Datμελετησομενῃμελετησομενῳμελετη·σομεν·ῃμελετη·σομεν·ῳ
Genμελετησομενηςμελετησομενουμελετη·σομεν·ηςμελετη·σομεν·ου
PlVocμελετησομεναιμελετησομενοιμελετησομεναμελετη·σομεν·αιμελετη·σομεν·οιμελετη·σομεν·α
Nom
Accμελετησομεναςμελετησομενουςμελετη·σομεν·αςμελετη·σομεν·ους
Datμελετησομεναιςμελετησομενοιςμελετη·σομεν·αιςμελετη·σομεν·οις
Genμελετησομενωνμελετησομενωνμελετη·σομεν·ωνμελετη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμελετησα[LXX]ε·μελετη·σαεμελετησαμηνε·μελετη·σαμην
2ndεμελετησαςε·μελετη·σαςεμελετησωε·μελετη·σω
3rdεμελετησεν, εμελετησεε·μελετη·σε(ν)εμελετησατοε·μελετη·σατο
Pl1stεμελετησαμεν[LXX]ε·μελετη·σαμενεμελετησαμεθαε·μελετη·σαμεθα
2ndεμελετησατεε·μελετη·σατεεμελετησασθεε·μελετη·σασθε
3rdεμελετησαν[GNT][LXX]ε·μελετη·σανεμελετησαντοε·μελετη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμελετησω[LXX]μελετη·σωμελετησωμαιμελετη·σωμαι
2ndμελετησῃςμελετη·σῃςμελετησῃμελετη·σῃ
3rdμελετησῃμελετη·σῃμελετησηταιμελετη·σηται
Pl1stμελετησωμενμελετη·σωμενμελετησωμεθαμελετη·σωμεθα
2ndμελετησητεμελετη·σητεμελετησησθεμελετη·σησθε
3rdμελετησωσιν, μελετησωσιμελετη·σωσι(ν)μελετησωνταιμελετη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμελετησαιμιμελετη·σαιμιμελετησαιμηνμελετη·σαιμην
2ndμελετησαις, μελετησειαςμελετη·σαις, μελετη·σειας classicalμελετησαιομελετη·σαιο
3rdμελετησαι, μελετησειεμελετη·σαι, μελετη·σειε classicalμελετησαιτομελετη·σαιτο
Pl1stμελετησαιμενμελετη·σαιμενμελετησαιμεθαμελετη·σαιμεθα
2ndμελετησαιτεμελετη·σαιτεμελετησαισθεμελετη·σαισθε
3rdμελετησαιεν, μελετησαισαν, μελετησειαν, μελετησειενμελετη·σαιεν, μελετη·σαισαν alt, μελετη·σειαν classical, μελετη·σειεν classicalμελετησαιντομελετη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndμελετησονμελετη·σονμελετησαιμελετη·σαι
3rdμελετησατωμελετη·σατωμελετησασθωμελετη·σασθω
Pl1st
2ndμελετησατεμελετη·σατεμελετησασθεμελετη·σασθε
3rdμελετησατωσαν, μελετησαντωνμελετη·σατωσαν, μελετη·σαντων classicalμελετησασθωσαν, μελετησασθωνμελετη·σασθωσαν, μελετη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
μελετησαι​μελετη·σαι​μελετησασθαι​μελετη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμελετησασαμελετησαςμελετησανμελετη·σασ·αμελετη·σα[ντ]·ςμελετη·σαν[τ]
Nom
Accμελετησασανμελετησανταμελετη·σασ·ανμελετη·σαντ·α
Datμελετησασῃμελετησαντιμελετη·σασ·ῃμελετη·σαντ·ι
Genμελετησασηςμελετησαντοςμελετη·σασ·ηςμελετη·σαντ·ος
PlVocμελετησασαιμελετησαντεςμελετησανταμελετη·σασ·αιμελετη·σαντ·εςμελετη·σαντ·α
Nom
Accμελετησασαςμελετησανταςμελετη·σασ·αςμελετη·σαντ·ας
Datμελετησασαιςμελετησασι, μελετησασινμελετη·σασ·αιςμελετη·σα[ντ]·σι(ν)
Genμελετησασωνμελετησαντωνμελετη·σασ·ωνμελετη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμελετησαμενημελετησαμενεμελετη·σαμεν·ημελετη·σαμεν·ε
Nomμελετησαμενοςμελετη·σαμεν·ος
Accμελετησαμενηνμελετησαμενονμελετη·σαμεν·ηνμελετη·σαμεν·ον
Datμελετησαμενῃμελετησαμενῳμελετη·σαμεν·ῃμελετη·σαμεν·ῳ
Genμελετησαμενηςμελετησαμενουμελετη·σαμεν·ηςμελετη·σαμεν·ου
PlVocμελετησαμεναιμελετησαμενοιμελετησαμεναμελετη·σαμεν·αιμελετη·σαμεν·οιμελετη·σαμεν·α
Nom
Accμελετησαμεναςμελετησαμενουςμελετη·σαμεν·αςμελετη·σαμεν·ους
Datμελετησαμεναιςμελετησαμενοιςμελετη·σαμεν·αιςμελετη·σαμεν·οις
Genμελετησαμενωνμελετησαμενωνμελετη·σαμεν·ωνμελετη·σαμεν·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 16-Dec-2019 04:47:32 EST