μεθυω • MEQUW • methuō

Search: μεθυων

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
μεθυωνμεθύωμεθυ·ο[υ]ν[τ]·^pres act ptcp mas nom sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
μεθυωνμεθύωμεθυ·ο[υ]ν[τ]·^pres act ptcp mas nom sg

μεθύω (μεθυ-, -, -, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμεθυωμεθυ·ωμεθυομαιμεθυ·ομαι
2ndμεθυειςμεθυ·ειςμεθυῃ, μεθυει[GNT], μεθυεσαιμεθυ·ῃ, μεθυ·ει classical, μεθυ·εσαι alt
3rdμεθυει[GNT]μεθυ·ειμεθυεταιμεθυ·εται
Pl1stμεθυομενμεθυ·ομενμεθυομεθαμεθυ·ομεθα
2ndμεθυετεμεθυ·ετεμεθυεσθεμεθυ·εσθε
3rdμεθυουσιν[GNT], μεθυουσιμεθυ·ουσι(ν), μεθυ·ουσι(ν)μεθυονταιμεθυ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμεθυωμεθυ·ωμεθυωμαιμεθυ·ωμαι
2ndμεθυῃςμεθυ·ῃςμεθυῃμεθυ·ῃ
3rdμεθυῃμεθυ·ῃμεθυηταιμεθυ·ηται
Pl1stμεθυωμενμεθυ·ωμενμεθυωμεθαμεθυ·ωμεθα
2ndμεθυητεμεθυ·ητεμεθυησθεμεθυ·ησθε
3rdμεθυωσιν, μεθυωσιμεθυ·ωσι(ν)μεθυωνταιμεθυ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμεθυοιμιμεθυ·οιμιμεθυοιμηνμεθυ·οιμην
2ndμεθυοιςμεθυ·οιςμεθυοιομεθυ·οιο
3rdμεθυοιμεθυ·οιμεθυοιτομεθυ·οιτο
Pl1stμεθυοιμενμεθυ·οιμενμεθυοιμεθαμεθυ·οιμεθα
2ndμεθυοιτεμεθυ·οιτεμεθυοισθεμεθυ·οισθε
3rdμεθυοιεν, μεθυοισανμεθυ·οιεν, μεθυ·οισαν altμεθυοιντομεθυ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndμεθυεμεθυ·εμεθυουμεθυ·ου
3rdμεθυετωμεθυ·ετωμεθυεσθωμεθυ·εσθω
Pl1st
2ndμεθυετεμεθυ·ετεμεθυεσθεμεθυ·εσθε
3rdμεθυετωσαν, μεθυοντων[GNT]μεθυ·ετωσαν, μεθυ·οντων classicalμεθυεσθωσαν, μεθυεσθωνμεθυ·εσθωσαν, μεθυ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
μεθυειν​μεθυ·ειν​μεθυεσθαι​μεθυ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμεθυουσα[LXX]μεθυονμεθυ·ουσ·αμεθυ·ο[υ]ν[τ]
Nomμεθυων[LXX]μεθυ·ο[υ]ν[τ]·^
Accμεθυουσαν[GNT][LXX]μεθυονταμεθυ·ουσ·ανμεθυ·ο[υ]ντ·α
Datμεθυουσῃμεθυοντιμεθυ·ουσ·ῃμεθυ·ο[υ]ντ·ι
Genμεθυουσηςμεθυοντοςμεθυ·ουσ·ηςμεθυ·ο[υ]ντ·ος
PlVocμεθυουσαιμεθυοντες[LXX]μεθυονταμεθυ·ουσ·αιμεθυ·ο[υ]ντ·εςμεθυ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accμεθυουσαςμεθυονταςμεθυ·ουσ·αςμεθυ·ο[υ]ντ·ας
Datμεθυουσαιςμεθυουσι, μεθυουσιν[GNT]μεθυ·ουσ·αιςμεθυ·ου[ντ]·σι(ν), μεθυ·ου[ντ]·σι(ν)
Genμεθυουσωνμεθυοντων[GNT]μεθυ·ουσ·ωνμεθυ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμεθυομενημεθυομενεμεθυ·ομεν·ημεθυ·ομεν·ε
Nomμεθυομενοςμεθυ·ομεν·ος
Accμεθυομενηνμεθυομενονμεθυ·ομεν·ηνμεθυ·ομεν·ον
Datμεθυομενῃμεθυομενῳμεθυ·ομεν·ῃμεθυ·ομεν·ῳ
Genμεθυομενηςμεθυομενουμεθυ·ομεν·ηςμεθυ·ομεν·ου
PlVocμεθυομεναιμεθυομενοιμεθυομεναμεθυ·ομεν·αιμεθυ·ομεν·οιμεθυ·ομεν·α
Nom
Accμεθυομεναςμεθυομενουςμεθυ·ομεν·αςμεθυ·ομεν·ους
Datμεθυομεναιςμεθυομενοιςμεθυ·ομεν·αιςμεθυ·ομεν·οις
Genμεθυομενωνμεθυομενωνμεθυ·ομεν·ωνμεθυ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμεθυονε·μεθυ·ονεμεθυομηνε·μεθυ·ομην
2ndεμεθυεςε·μεθυ·εςεμεθυουε·μεθυ·ου
3rdεμεθυεν, εμεθυεε·μεθυ·ε(ν)εμεθυετοε·μεθυ·ετο
Pl1stεμεθυομενε·μεθυ·ομενεμεθυομεθαε·μεθυ·ομεθα
2ndεμεθυετεε·μεθυ·ετεεμεθυεσθεε·μεθυ·εσθε
3rdεμεθυον, εμεθυοσανε·μεθυ·ον, ε·μεθυ·οσαν altεμεθυοντοε·μεθυ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 11-Jul-2020 03:57:30 EDT