μεθυσκω • MEQUSKW • methuskō

Search: μεθυσκεσθε

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
μεθυσκεσθε; μεθυσκεσθεμεθύσκωμεθυσκ·εσθε; μεθυσκ·εσθεpres mp imp 2nd pl; pres mp ind 2nd pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
μεθυσκεσθεμεθύσκωμεθυσκ·εσθεpres mp imp 2nd pl
μεθυσκεσθεμεθύσκωμεθυσκ·εσθεpres mp ind 2nd pl

μεθύσκω (μεθυσκ-, μεθυ·σ-, μεθυ·σ-, -, μεμεθυσ-, μεθυσ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμεθυσκωμεθυσκ·ωμεθυσκομαιμεθυσκ·ομαι
2ndμεθυσκειςμεθυσκ·ειςμεθυσκῃ, μεθυσκει[LXX], μεθυσκεσαιμεθυσκ·ῃ, μεθυσκ·ει classical, μεθυσκ·εσαι alt
3rdμεθυσκει[LXX]μεθυσκ·ειμεθυσκεταιμεθυσκ·εται
Pl1stμεθυσκομενμεθυσκ·ομενμεθυσκομεθαμεθυσκ·ομεθα
2ndμεθυσκετεμεθυσκ·ετεμεθυσκεσθε[GNT][LXX]μεθυσκ·εσθε
3rdμεθυσκουσιν, μεθυσκουσιμεθυσκ·ουσι(ν)μεθυσκονται[LXX]μεθυσκ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμεθυσκωμεθυσκ·ωμεθυσκωμαιμεθυσκ·ωμαι
2ndμεθυσκῃςμεθυσκ·ῃςμεθυσκῃμεθυσκ·ῃ
3rdμεθυσκῃμεθυσκ·ῃμεθυσκηταιμεθυσκ·ηται
Pl1stμεθυσκωμενμεθυσκ·ωμενμεθυσκωμεθαμεθυσκ·ωμεθα
2ndμεθυσκητεμεθυσκ·ητεμεθυσκησθεμεθυσκ·ησθε
3rdμεθυσκωσιν, μεθυσκωσιμεθυσκ·ωσι(ν)μεθυσκωνταιμεθυσκ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμεθυσκοιμιμεθυσκ·οιμιμεθυσκοιμηνμεθυσκ·οιμην
2ndμεθυσκοιςμεθυσκ·οιςμεθυσκοιομεθυσκ·οιο
3rdμεθυσκοιμεθυσκ·οιμεθυσκοιτομεθυσκ·οιτο
Pl1stμεθυσκοιμενμεθυσκ·οιμενμεθυσκοιμεθαμεθυσκ·οιμεθα
2ndμεθυσκοιτεμεθυσκ·οιτεμεθυσκοισθεμεθυσκ·οισθε
3rdμεθυσκοιεν, μεθυσκοισανμεθυσκ·οιεν, μεθυσκ·οισαν altμεθυσκοιντομεθυσκ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndμεθυσκεμεθυσκ·εμεθυσκουμεθυσκ·ου
3rdμεθυσκετωμεθυσκ·ετωμεθυσκεσθωμεθυσκ·εσθω
Pl1st
2ndμεθυσκετεμεθυσκ·ετεμεθυσκεσθε[GNT][LXX]μεθυσκ·εσθε
3rdμεθυσκετωσαν, μεθυσκοντωνμεθυσκ·ετωσαν, μεθυσκ·οντων classicalμεθυσκεσθωσαν, μεθυσκεσθωνμεθυσκ·εσθωσαν, μεθυσκ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
μεθυσκειν​μεθυσκ·ειν​μεθυσκεσθαι[GNT]​μεθυσκ·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμεθυσκουσαμεθυσκον[LXX]μεθυσκ·ουσ·αμεθυσκ·ο[υ]ν[τ]
Nomμεθυσκων[LXX]μεθυσκ·ο[υ]ν[τ]·^
Accμεθυσκουσανμεθυσκοντα[LXX]μεθυσκ·ουσ·ανμεθυσκ·ο[υ]ντ·α
Datμεθυσκουσῃμεθυσκοντιμεθυσκ·ουσ·ῃμεθυσκ·ο[υ]ντ·ι
Genμεθυσκουσηςμεθυσκοντοςμεθυσκ·ουσ·ηςμεθυσκ·ο[υ]ντ·ος
PlVocμεθυσκουσαιμεθυσκοντεςμεθυσκοντα[LXX]μεθυσκ·ουσ·αιμεθυσκ·ο[υ]ντ·εςμεθυσκ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accμεθυσκουσαςμεθυσκονταςμεθυσκ·ουσ·αςμεθυσκ·ο[υ]ντ·ας
Datμεθυσκουσαιςμεθυσκουσι, μεθυσκουσινμεθυσκ·ουσ·αιςμεθυσκ·ου[ντ]·σι(ν)
Genμεθυσκουσωνμεθυσκοντωνμεθυσκ·ουσ·ωνμεθυσκ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμεθυσκομενημεθυσκομενεμεθυσκ·ομεν·ημεθυσκ·ομεν·ε
Nomμεθυσκομενοςμεθυσκ·ομεν·ος
Accμεθυσκομενηνμεθυσκομενονμεθυσκ·ομεν·ηνμεθυσκ·ομεν·ον
Datμεθυσκομενῃμεθυσκομενῳμεθυσκ·ομεν·ῃμεθυσκ·ομεν·ῳ
Genμεθυσκομενηςμεθυσκομενουμεθυσκ·ομεν·ηςμεθυσκ·ομεν·ου
PlVocμεθυσκομεναιμεθυσκομενοι[GNT]μεθυσκομεναμεθυσκ·ομεν·αιμεθυσκ·ομεν·οιμεθυσκ·ομεν·α
Nom
Accμεθυσκομεναςμεθυσκομενουςμεθυσκ·ομεν·αςμεθυσκ·ομεν·ους
Datμεθυσκομεναιςμεθυσκομενοιςμεθυσκ·ομεν·αιςμεθυσκ·ομεν·οις
Genμεθυσκομενωνμεθυσκομενωνμεθυσκ·ομεν·ωνμεθυσκ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμεθυσκονε·μεθυσκ·ονεμεθυσκομηνε·μεθυσκ·ομην
2ndεμεθυσκεςε·μεθυσκ·εςεμεθυσκουε·μεθυσκ·ου
3rdεμεθυσκεν, εμεθυσκεε·μεθυσκ·ε(ν)εμεθυσκετοε·μεθυσκ·ετο
Pl1stεμεθυσκομενε·μεθυσκ·ομενεμεθυσκομεθαε·μεθυσκ·ομεθα
2ndεμεθυσκετεε·μεθυσκ·ετεεμεθυσκεσθεε·μεθυσκ·εσθε
3rdεμεθυσκον, εμεθυσκοσανε·μεθυσκ·ον, ε·μεθυσκ·οσαν altεμεθυσκοντοε·μεθυσκ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμεθυσω[LXX]μεθυ·σωμεθυσομαιμεθυ·σομαι
2ndμεθυσειςμεθυ·σειςμεθυσῃ[LXX], μεθυσει[LXX], μεθυσεσαιμεθυ·σῃ, μεθυ·σει classical, μεθυ·σεσαι alt
3rdμεθυσει[LXX]μεθυ·σειμεθυσεταιμεθυ·σεται
Pl1stμεθυσομενμεθυ·σομενμεθυσομεθαμεθυ·σομεθα
2ndμεθυσετεμεθυ·σετεμεθυσεσθεμεθυ·σεσθε
3rdμεθυσουσιν, μεθυσουσιμεθυ·σουσι(ν)μεθυσονταιμεθυ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμεθυσοιμιμεθυ·σοιμιμεθυσοιμηνμεθυ·σοιμην
2ndμεθυσοιςμεθυ·σοιςμεθυσοιομεθυ·σοιο
3rdμεθυσοι[GNT]μεθυ·σοιμεθυσοιτομεθυ·σοιτο
Pl1stμεθυσοιμενμεθυ·σοιμενμεθυσοιμεθαμεθυ·σοιμεθα
2ndμεθυσοιτεμεθυ·σοιτεμεθυσοισθεμεθυ·σοισθε
3rdμεθυσοιενμεθυ·σοιενμεθυσοιντομεθυ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
μεθυσειν​μεθυ·σειν​μεθυσεσθαι​μεθυ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμεθυσουσαμεθυσον[LXX]μεθυ·σουσ·αμεθυ·σο[υ]ν[τ]
Nomμεθυσωνμεθυ·σο[υ]ν[τ]·^
Accμεθυσουσανμεθυσονταμεθυ·σουσ·ανμεθυ·σο[υ]ντ·α
Datμεθυσουσῃμεθυσοντιμεθυ·σουσ·ῃμεθυ·σο[υ]ντ·ι
Genμεθυσουσηςμεθυσοντοςμεθυ·σουσ·ηςμεθυ·σο[υ]ντ·ος
PlVocμεθυσουσαιμεθυσοντεςμεθυσονταμεθυ·σουσ·αιμεθυ·σο[υ]ντ·εςμεθυ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accμεθυσουσαςμεθυσονταςμεθυ·σουσ·αςμεθυ·σο[υ]ντ·ας
Datμεθυσουσαιςμεθυσουσι, μεθυσουσινμεθυ·σουσ·αιςμεθυ·σου[ντ]·σι(ν)
Genμεθυσουσωνμεθυσοντωνμεθυ·σουσ·ωνμεθυ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμεθυσομενημεθυσομενεμεθυ·σομεν·ημεθυ·σομεν·ε
Nomμεθυσομενοςμεθυ·σομεν·ος
Accμεθυσομενηνμεθυσομενονμεθυ·σομεν·ηνμεθυ·σομεν·ον
Datμεθυσομενῃμεθυσομενῳμεθυ·σομεν·ῃμεθυ·σομεν·ῳ
Genμεθυσομενηςμεθυσομενουμεθυ·σομεν·ηςμεθυ·σομεν·ου
PlVocμεθυσομεναιμεθυσομενοιμεθυσομεναμεθυ·σομεν·αιμεθυ·σομεν·οιμεθυ·σομεν·α
Nom
Accμεθυσομεναςμεθυσομενουςμεθυ·σομεν·αςμεθυ·σομεν·ους
Datμεθυσομεναιςμεθυσομενοιςμεθυ·σομεν·αιςμεθυ·σομεν·οις
Genμεθυσομενωνμεθυσομενωνμεθυ·σομεν·ωνμεθυ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμεθυσα[LXX]ε·μεθυ·σαεμεθυσαμηνε·μεθυ·σαμην
2ndεμεθυσας[LXX]ε·μεθυ·σαςεμεθυσωε·μεθυ·σω
3rdεμεθυσεν[LXX], εμεθυσεε·μεθυ·σε(ν), ε·μεθυ·σε(ν)εμεθυσατοε·μεθυ·σατο
Pl1stεμεθυσαμενε·μεθυ·σαμενεμεθυσαμεθαε·μεθυ·σαμεθα
2ndεμεθυσατεε·μεθυ·σατεεμεθυσασθεε·μεθυ·σασθε
3rdεμεθυσανε·μεθυ·σανεμεθυσαντοε·μεθυ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμεθυσω[LXX]μεθυ·σωμεθυσωμαιμεθυ·σωμαι
2ndμεθυσῃςμεθυ·σῃςμεθυσῃ[LXX]μεθυ·σῃ
3rdμεθυσῃ[LXX]μεθυ·σῃμεθυσηταιμεθυ·σηται
Pl1stμεθυσωμενμεθυ·σωμενμεθυσωμεθαμεθυ·σωμεθα
2ndμεθυσητεμεθυ·σητεμεθυσησθεμεθυ·σησθε
3rdμεθυσωσιν, μεθυσωσιμεθυ·σωσι(ν)μεθυσωνταιμεθυ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμεθυσαιμιμεθυ·σαιμιμεθυσαιμηνμεθυ·σαιμην
2ndμεθυσαις, μεθυσειαςμεθυ·σαις, μεθυ·σειας classicalμεθυσαιομεθυ·σαιο
3rdμεθυσαι, μεθυσειεμεθυ·σαι, μεθυ·σειε classicalμεθυσαιτομεθυ·σαιτο
Pl1stμεθυσαιμενμεθυ·σαιμενμεθυσαιμεθαμεθυ·σαιμεθα
2ndμεθυσαιτεμεθυ·σαιτεμεθυσαισθεμεθυ·σαισθε
3rdμεθυσαιεν, μεθυσαισαν, μεθυσειαν, μεθυσειενμεθυ·σαιεν, μεθυ·σαισαν alt, μεθυ·σειαν classical, μεθυ·σειεν classicalμεθυσαιντομεθυ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndμεθυσον[LXX]μεθυ·σονμεθυσαιμεθυ·σαι
3rdμεθυσατωμεθυ·σατωμεθυσασθωμεθυ·σασθω
Pl1st
2ndμεθυσατε[LXX]μεθυ·σατεμεθυσασθεμεθυ·σασθε
3rdμεθυσατωσαν, μεθυσαντωνμεθυ·σατωσαν, μεθυ·σαντων classicalμεθυσασθωσαν, μεθυσασθωνμεθυ·σασθωσαν, μεθυ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
μεθυσαι​μεθυ·σαι​μεθυσασθαι​μεθυ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμεθυσασαμεθυσαςμεθυσανμεθυ·σασ·αμεθυ·σα[ντ]·ςμεθυ·σαν[τ]
Nom
Accμεθυσασανμεθυσανταμεθυ·σασ·ανμεθυ·σαντ·α
Datμεθυσασῃμεθυσαντιμεθυ·σασ·ῃμεθυ·σαντ·ι
Genμεθυσασηςμεθυσαντοςμεθυ·σασ·ηςμεθυ·σαντ·ος
PlVocμεθυσασαιμεθυσαντεςμεθυσανταμεθυ·σασ·αιμεθυ·σαντ·εςμεθυ·σαντ·α
Nom
Accμεθυσασαςμεθυσανταςμεθυ·σασ·αςμεθυ·σαντ·ας
Datμεθυσασαιςμεθυσασι, μεθυσασινμεθυ·σασ·αιςμεθυ·σα[ντ]·σι(ν)
Genμεθυσασωνμεθυσαντωνμεθυ·σασ·ωνμεθυ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμεθυσαμενημεθυσαμενεμεθυ·σαμεν·ημεθυ·σαμεν·ε
Nomμεθυσαμενοςμεθυ·σαμεν·ος
Accμεθυσαμενηνμεθυσαμενονμεθυ·σαμεν·ηνμεθυ·σαμεν·ον
Datμεθυσαμενῃμεθυσαμενῳμεθυ·σαμεν·ῃμεθυ·σαμεν·ῳ
Genμεθυσαμενηςμεθυσαμενουμεθυ·σαμεν·ηςμεθυ·σαμεν·ου
PlVocμεθυσαμεναιμεθυσαμενοιμεθυσαμεναμεθυ·σαμεν·αιμεθυ·σαμεν·οιμεθυ·σαμεν·α
Nom
Accμεθυσαμεναςμεθυσαμενουςμεθυ·σαμεν·αςμεθυ·σαμεν·ους
Datμεθυσαμεναιςμεθυσαμενοιςμεθυ·σαμεν·αιςμεθυ·σαμεν·οις
Genμεθυσαμενωνμεθυσαμενωνμεθυ·σαμεν·ωνμεθυ·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμεμεθυσμαιμεμεθυσ·μαι
2ndμεμεθυσαιμεμεθυσ·[σ]αι
3rdμεμεθυσταιμεμεθυσ·ται
Pl1stμεμεθυσμεθαμεμεθυσ·μεθα
2ndμεμεθυσθεμεμεθυσ·[σ]θε
3rdμεμεθυδαταιμεμεθυσ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμεμεθυσομαιμεμεθυσ·[σ]ομαι
2ndμεμεθυσῃ, μεμεθυσειμεμεθυσ·[σ]ῃ, μεμεθυσ·[σ]ει classical
3rdμεμεθυσεταιμεμεθυσ·[σ]εται
Pl1stμεμεθυσομεθαμεμεθυσ·[σ]ομεθα
2ndμεμεθυσεσθεμεμεθυσ·[σ]εσθε
3rdμεμεθυσονταιμεμεθυσ·[σ]ονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμεμεθυσοιμηνμεμεθυσ·[σ]οιμην
2ndμεμεθυσοιομεμεθυσ·[σ]οιο
3rdμεμεθυσοιτομεμεθυσ·[σ]οιτο
Pl1stμεμεθυσοιμεθαμεμεθυσ·[σ]οιμεθα
2ndμεμεθυσοισθεμεμεθυσ·[σ]οισθε
3rdμεμεθυσοιντομεμεθυσ·[σ]οιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndμεμεθυσομεμεθυσ·[σ]ο
3rdμεμεθυσθωμεμεθυσ·[σ]θω
Pl1st
2ndμεμεθυσθεμεμεθυσ·[σ]θε
3rdμεμεθυσθωσαν, μεμεθυσθωνμεμεθυσ·[σ]θωσαν, μεμεθυσ·[σ]θων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
μεμεθυσθαι​μεμεθυσ·[σ]θαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
μεμεθυσεσθαι​μεμεθυσ·[σ]εσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμεμεθυσμενημεμεθυσμενεμεμεθυσ·μεν·ημεμεθυσ·μεν·ε
Nomμεμεθυσμενοςμεμεθυσ·μεν·ος
Accμεμεθυσμενηνμεμεθυσμενονμεμεθυσ·μεν·ηνμεμεθυσ·μεν·ον
Datμεμεθυσμενῃμεμεθυσμενῳ[LXX]μεμεθυσ·μεν·ῃμεμεθυσ·μεν·ῳ
Genμεμεθυσμενηςμεμεθυσμενουμεμεθυσ·μεν·ηςμεμεθυσ·μεν·ου
PlVocμεμεθυσμεναιμεμεθυσμενοιμεμεθυσμεναμεμεθυσ·μεν·αιμεμεθυσ·μεν·οιμεμεθυσ·μεν·α
Nom
Accμεμεθυσμεναςμεμεθυσμενουςμεμεθυσ·μεν·αςμεμεθυσ·μεν·ους
Datμεμεθυσμεναιςμεμεθυσμενοιςμεμεθυσ·μεν·αιςμεμεθυσ·μεν·οις
Genμεμεθυσμενωνμεμεθυσμενωνμεμεθυσ·μεν·ωνμεμεθυσ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμεμεθυσμηνε·μεμεθυσ·μην
2ndεμεμεθυσοε·μεμεθυσ·[σ]ο
3rdεμεμεθυστοε·μεμεθυσ·το
Pl1stεμεμεθυσμεθαε·μεμεθυσ·μεθα
2ndεμεμεθυσθεε·μεμεθυσ·[σ]θε
3rdεμεμεθυδατοε·μεμεθυσ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμεμεθυσμην[ε]·μεμεθυσ·μην
2ndμεμεθυσο[ε]·μεμεθυσ·[σ]ο
3rdμεμεθυστο[ε]·μεμεθυσ·το
Pl1stμεμεθυσμεθα[ε]·μεμεθυσ·μεθα
2ndμεμεθυσθε[ε]·μεμεθυσ·[σ]θε
3rdμεμεθυδατο[ε]·μεμεθυσ·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεμεθυσθηνε·μεθυσ·θην
2ndεμεθυσθηςε·μεθυσ·θης
3rdεμεθυσθη[LXX]ε·μεθυσ·θη
Pl1stεμεθυσθημενε·μεθυσ·θημεν
2ndεμεθυσθητεε·μεθυσ·θητε
3rdεμεθυσθησαν[GNT][LXX]ε·μεθυσ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stμεθυσθησομαιμεθυσ·θησομαι
2ndμεθυσθησῃ[LXX], μεθυσθησειμεθυσ·θησῃ, μεθυσ·θησει classical
3rdμεθυσθησεται[LXX]μεθυσ·θησεται
Pl1stμεθυσθησομεθαμεθυσ·θησομεθα
2ndμεθυσθησεσθεμεθυσ·θησεσθε
3rdμεθυσθησονται[LXX]μεθυσ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stμεθυσθωμεθυσ·θω
2ndμεθυσθῃςμεθυσ·θῃς
3rdμεθυσθῃμεθυσ·θῃ
Pl1stμεθυσθωμενμεθυσ·θωμεν
2ndμεθυσθητε[LXX]μεθυσ·θητε
3rdμεθυσθωσιν[GNT], μεθυσθωσιμεθυσ·θωσι(ν), μεθυσ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stμεθυσθειηνμεθυσ·θειην
2ndμεθυσθειηςμεθυσ·θειης
3rdμεθυσθειημεθυσ·θειη
Pl1stμεθυσθειημεν, μεθυσθειμενμεθυσ·θειημεν, μεθυσ·θειμεν classical
2ndμεθυσθειητε, μεθυσθειτεμεθυσ·θειητε, μεθυσ·θειτε classical
3rdμεθυσθειησαν, μεθυσθειενμεθυσ·θειησαν, μεθυσ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stμεθυσθησοιμηνμεθυσ·θησοιμην
2ndμεθυσθησοιομεθυσ·θησοιο
3rdμεθυσθησοιτομεθυσ·θησοιτο
Pl1stμεθυσθησοιμεθαμεθυσ·θησοιμεθα
2ndμεθυσθησοισθεμεθυσ·θησοισθε
3rdμεθυσθησοιντομεθυσ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndμεθυσθητιμεθυσ·θητι
3rdμεθυσθητωμεθυσ·θητω
Pl1st
2ndμεθυσθητε[LXX]μεθυσ·θητε
3rdμεθυσθητωσαν, μεθυσθεντωνμεθυσ·θητωσαν, μεθυσ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
μεθυσθηναι​μεθυσ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
μεθυσθησεσθαι​μεθυσ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμεθυσθεισαμεθυσθειςμεθυσθενμεθυσ·θεισ·αμεθυσ·θει[ντ]·ςμεθυσ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accμεθυσθεισανμεθυσθενταμεθυσ·θεισ·ανμεθυσ·θε[ι]ντ·α
Datμεθυσθεισῃμεθυσθεντιμεθυσ·θεισ·ῃμεθυσ·θε[ι]ντ·ι
Genμεθυσθεισηςμεθυσθεντοςμεθυσ·θεισ·ηςμεθυσ·θε[ι]ντ·ος
PlVocμεθυσθεισαιμεθυσθεντεςμεθυσθενταμεθυσ·θεισ·αιμεθυσ·θε[ι]ντ·εςμεθυσ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accμεθυσθεισαςμεθυσθενταςμεθυσ·θεισ·αςμεθυσ·θε[ι]ντ·ας
Datμεθυσθεισαιςμεθυσθεισι, μεθυσθεισινμεθυσ·θεισ·αιςμεθυσ·θει[ντ]·σι(ν)
Genμεθυσθεισωνμεθυσθεντωνμεθυσ·θεισ·ωνμεθυσ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμεθυσθησομενημεθυσθησομενεμεθυσ·θησομεν·ημεθυσ·θησομεν·ε
Nomμεθυσθησομενοςμεθυσ·θησομεν·ος
Accμεθυσθησομενηνμεθυσθησομενονμεθυσ·θησομεν·ηνμεθυσ·θησομεν·ον
Datμεθυσθησομενῃμεθυσθησομενῳμεθυσ·θησομεν·ῃμεθυσ·θησομεν·ῳ
Genμεθυσθησομενηςμεθυσθησομενουμεθυσ·θησομεν·ηςμεθυσ·θησομεν·ου
PlVocμεθυσθησομεναιμεθυσθησομενοιμεθυσθησομεναμεθυσ·θησομεν·αιμεθυσ·θησομεν·οιμεθυσ·θησομεν·α
Nom
Accμεθυσθησομεναςμεθυσθησομενουςμεθυσ·θησομεν·αςμεθυσ·θησομεν·ους
Datμεθυσθησομεναιςμεθυσθησομενοιςμεθυσ·θησομεν·αιςμεθυσ·θησομεν·οις
Genμεθυσθησομενωνμεθυσθησομενωνμεθυσ·θησομεν·ωνμεθυσ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 18-Nov-2019 04:19:07 EST