μεθερμηνευω • MEQERMHNEUW • methermēneuō

Search: μεθερμηνευομενον

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
μεθερμηνευομενον; μεθερμηνευομενονμεθερμηνεύωμεθ·ερμηνευ·ομεν·ον; μεθ·ερμηνευ·ομεν·ονpres mp ptcp mas acc sg; pres mp ptcp neu nom|acc|voc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
μεθερμηνευομενονμεθερμηνεύωμεθ·ερμηνευ·ομεν·ονpres mp ptcp mas acc sg
μεθερμηνευομενονμεθερμηνεύωμεθ·ερμηνευ·ομεν·ονpres mp ptcp neu nom|acc|voc sg

μεθ·ερμηνεύω (μεθ+ερμηνευ-, -, μεθ+ερμηνευ·σ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμεθερμηνευωμεθ·ερμηνευ·ωμεθερμηνευομαιμεθ·ερμηνευ·ομαι
2ndμεθερμηνευειςμεθ·ερμηνευ·ειςμεθερμηνευῃ, μεθερμηνευει, μεθερμηνευεσαιμεθ·ερμηνευ·ῃ, μεθ·ερμηνευ·ει classical, μεθ·ερμηνευ·εσαι alt
3rdμεθερμηνευειμεθ·ερμηνευ·ειμεθερμηνευεται[GNT]μεθ·ερμηνευ·εται
Pl1stμεθερμηνευομενμεθ·ερμηνευ·ομενμεθερμηνευομεθαμεθ·ερμηνευ·ομεθα
2ndμεθερμηνευετεμεθ·ερμηνευ·ετεμεθερμηνευεσθεμεθ·ερμηνευ·εσθε
3rdμεθερμηνευουσιν, μεθερμηνευουσιμεθ·ερμηνευ·ουσι(ν)μεθερμηνευονταιμεθ·ερμηνευ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμεθερμηνευωμεθ·ερμηνευ·ωμεθερμηνευωμαιμεθ·ερμηνευ·ωμαι
2ndμεθερμηνευῃςμεθ·ερμηνευ·ῃςμεθερμηνευῃμεθ·ερμηνευ·ῃ
3rdμεθερμηνευῃμεθ·ερμηνευ·ῃμεθερμηνευηταιμεθ·ερμηνευ·ηται
Pl1stμεθερμηνευωμενμεθ·ερμηνευ·ωμενμεθερμηνευωμεθαμεθ·ερμηνευ·ωμεθα
2ndμεθερμηνευητεμεθ·ερμηνευ·ητεμεθερμηνευησθεμεθ·ερμηνευ·ησθε
3rdμεθερμηνευωσιν, μεθερμηνευωσιμεθ·ερμηνευ·ωσι(ν)μεθερμηνευωνταιμεθ·ερμηνευ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμεθερμηνευοιμιμεθ·ερμηνευ·οιμιμεθερμηνευοιμηνμεθ·ερμηνευ·οιμην
2ndμεθερμηνευοιςμεθ·ερμηνευ·οιςμεθερμηνευοιομεθ·ερμηνευ·οιο
3rdμεθερμηνευοιμεθ·ερμηνευ·οιμεθερμηνευοιτομεθ·ερμηνευ·οιτο
Pl1stμεθερμηνευοιμενμεθ·ερμηνευ·οιμενμεθερμηνευοιμεθαμεθ·ερμηνευ·οιμεθα
2ndμεθερμηνευοιτεμεθ·ερμηνευ·οιτεμεθερμηνευοισθεμεθ·ερμηνευ·οισθε
3rdμεθερμηνευοιεν, μεθερμηνευοισανμεθ·ερμηνευ·οιεν, μεθ·ερμηνευ·οισαν altμεθερμηνευοιντομεθ·ερμηνευ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndμεθερμηνευεμεθ·ερμηνευ·εμεθερμηνευουμεθ·ερμηνευ·ου
3rdμεθερμηνευετωμεθ·ερμηνευ·ετωμεθερμηνευεσθωμεθ·ερμηνευ·εσθω
Pl1st
2ndμεθερμηνευετεμεθ·ερμηνευ·ετεμεθερμηνευεσθεμεθ·ερμηνευ·εσθε
3rdμεθερμηνευετωσαν, μεθερμηνευοντωνμεθ·ερμηνευ·ετωσαν, μεθ·ερμηνευ·οντων classicalμεθερμηνευεσθωσαν, μεθερμηνευεσθωνμεθ·ερμηνευ·εσθωσαν, μεθ·ερμηνευ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
μεθερμηνευειν​μεθ·ερμηνευ·ειν​μεθερμηνευεσθαι​μεθ·ερμηνευ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμεθερμηνευουσαμεθερμηνευονμεθ·ερμηνευ·ουσ·αμεθ·ερμηνευ·ο[υ]ν[τ]
Nomμεθερμηνευωνμεθ·ερμηνευ·ο[υ]ν[τ]·^
Accμεθερμηνευουσανμεθερμηνευονταμεθ·ερμηνευ·ουσ·ανμεθ·ερμηνευ·ο[υ]ντ·α
Datμεθερμηνευουσῃμεθερμηνευοντιμεθ·ερμηνευ·ουσ·ῃμεθ·ερμηνευ·ο[υ]ντ·ι
Genμεθερμηνευουσηςμεθερμηνευοντοςμεθ·ερμηνευ·ουσ·ηςμεθ·ερμηνευ·ο[υ]ντ·ος
PlVocμεθερμηνευουσαιμεθερμηνευοντεςμεθερμηνευονταμεθ·ερμηνευ·ουσ·αιμεθ·ερμηνευ·ο[υ]ντ·εςμεθ·ερμηνευ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accμεθερμηνευουσαςμεθερμηνευονταςμεθ·ερμηνευ·ουσ·αςμεθ·ερμηνευ·ο[υ]ντ·ας
Datμεθερμηνευουσαιςμεθερμηνευουσι, μεθερμηνευουσινμεθ·ερμηνευ·ουσ·αιςμεθ·ερμηνευ·ου[ντ]·σι(ν)
Genμεθερμηνευουσωνμεθερμηνευοντωνμεθ·ερμηνευ·ουσ·ωνμεθ·ερμηνευ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμεθερμηνευομενημεθερμηνευομενεμεθ·ερμηνευ·ομεν·ημεθ·ερμηνευ·ομεν·ε
Nomμεθερμηνευομενοςμεθ·ερμηνευ·ομεν·ος
Accμεθερμηνευομενηνμεθερμηνευομενον[GNT]μεθ·ερμηνευ·ομεν·ηνμεθ·ερμηνευ·ομεν·ον
Datμεθερμηνευομενῃμεθερμηνευομενῳμεθ·ερμηνευ·ομεν·ῃμεθ·ερμηνευ·ομεν·ῳ
Genμεθερμηνευομενηςμεθερμηνευομενουμεθ·ερμηνευ·ομεν·ηςμεθ·ερμηνευ·ομεν·ου
PlVocμεθερμηνευομεναιμεθερμηνευομενοιμεθερμηνευομεναμεθ·ερμηνευ·ομεν·αιμεθ·ερμηνευ·ομεν·οιμεθ·ερμηνευ·ομεν·α
Nom
Accμεθερμηνευομεναςμεθερμηνευομενουςμεθ·ερμηνευ·ομεν·αςμεθ·ερμηνευ·ομεν·ους
Datμεθερμηνευομεναιςμεθερμηνευομενοιςμεθ·ερμηνευ·ομεν·αιςμεθ·ερμηνευ·ομεν·οις
Genμεθερμηνευομενωνμεθερμηνευομενωνμεθ·ερμηνευ·ομεν·ωνμεθ·ερμηνευ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμεθηρμηνευονμεθ·ε·ερμηνευ·ονμεθηρμηνευομηνμεθ·ε·ερμηνευ·ομην
2ndμεθηρμηνευεςμεθ·ε·ερμηνευ·εςμεθηρμηνευουμεθ·ε·ερμηνευ·ου
3rdμεθηρμηνευεν, μεθηρμηνευεμεθ·ε·ερμηνευ·ε(ν)μεθηρμηνευετομεθ·ε·ερμηνευ·ετο
Pl1stμεθηρμηνευομενμεθ·ε·ερμηνευ·ομενμεθηρμηνευομεθαμεθ·ε·ερμηνευ·ομεθα
2ndμεθηρμηνευετεμεθ·ε·ερμηνευ·ετεμεθηρμηνευεσθεμεθ·ε·ερμηνευ·εσθε
3rdμεθηρμηνευον, μεθηρμηνευοσανμεθ·ε·ερμηνευ·ον, μεθ·ε·ερμηνευ·οσαν altμεθηρμηνευοντομεθ·ε·ερμηνευ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμεθηρμηνευσαμεθ·ε·ερμηνευ·σαμεθηρμηνευσαμηνμεθ·ε·ερμηνευ·σαμην
2ndμεθηρμηνευσαςμεθ·ε·ερμηνευ·σαςμεθηρμηνευσωμεθ·ε·ερμηνευ·σω
3rdμεθηρμηνευσεν, μεθηρμηνευσεμεθ·ε·ερμηνευ·σε(ν)μεθηρμηνευσατομεθ·ε·ερμηνευ·σατο
Pl1stμεθηρμηνευσαμενμεθ·ε·ερμηνευ·σαμενμεθηρμηνευσαμεθαμεθ·ε·ερμηνευ·σαμεθα
2ndμεθηρμηνευσατεμεθ·ε·ερμηνευ·σατεμεθηρμηνευσασθεμεθ·ε·ερμηνευ·σασθε
3rdμεθηρμηνευσανμεθ·ε·ερμηνευ·σανμεθηρμηνευσαντομεθ·ε·ερμηνευ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμεθερμηνευσωμεθ·ερμηνευ·σωμεθερμηνευσωμαιμεθ·ερμηνευ·σωμαι
2ndμεθερμηνευσῃςμεθ·ερμηνευ·σῃςμεθερμηνευσῃμεθ·ερμηνευ·σῃ
3rdμεθερμηνευσῃμεθ·ερμηνευ·σῃμεθερμηνευσηταιμεθ·ερμηνευ·σηται
Pl1stμεθερμηνευσωμενμεθ·ερμηνευ·σωμενμεθερμηνευσωμεθαμεθ·ερμηνευ·σωμεθα
2ndμεθερμηνευσητεμεθ·ερμηνευ·σητεμεθερμηνευσησθεμεθ·ερμηνευ·σησθε
3rdμεθερμηνευσωσιν, μεθερμηνευσωσιμεθ·ερμηνευ·σωσι(ν)μεθερμηνευσωνταιμεθ·ερμηνευ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμεθερμηνευσαιμιμεθ·ερμηνευ·σαιμιμεθερμηνευσαιμηνμεθ·ερμηνευ·σαιμην
2ndμεθερμηνευσαις, μεθερμηνευσειαςμεθ·ερμηνευ·σαις, μεθ·ερμηνευ·σειας classicalμεθερμηνευσαιομεθ·ερμηνευ·σαιο
3rdμεθερμηνευσαι[LXX], μεθερμηνευσειεμεθ·ερμηνευ·σαι, μεθ·ερμηνευ·σειε classicalμεθερμηνευσαιτομεθ·ερμηνευ·σαιτο
Pl1stμεθερμηνευσαιμενμεθ·ερμηνευ·σαιμενμεθερμηνευσαιμεθαμεθ·ερμηνευ·σαιμεθα
2ndμεθερμηνευσαιτεμεθ·ερμηνευ·σαιτεμεθερμηνευσαισθεμεθ·ερμηνευ·σαισθε
3rdμεθερμηνευσαιεν, μεθερμηνευσαισαν, μεθερμηνευσειαν, μεθερμηνευσειενμεθ·ερμηνευ·σαιεν, μεθ·ερμηνευ·σαισαν alt, μεθ·ερμηνευ·σειαν classical, μεθ·ερμηνευ·σειεν classicalμεθερμηνευσαιντομεθ·ερμηνευ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndμεθερμηνευσονμεθ·ερμηνευ·σονμεθερμηνευσαι[LXX]μεθ·ερμηνευ·σαι
3rdμεθερμηνευσατωμεθ·ερμηνευ·σατωμεθερμηνευσασθωμεθ·ερμηνευ·σασθω
Pl1st
2ndμεθερμηνευσατεμεθ·ερμηνευ·σατεμεθερμηνευσασθεμεθ·ερμηνευ·σασθε
3rdμεθερμηνευσατωσαν, μεθερμηνευσαντωνμεθ·ερμηνευ·σατωσαν, μεθ·ερμηνευ·σαντων classicalμεθερμηνευσασθωσαν, μεθερμηνευσασθωνμεθ·ερμηνευ·σασθωσαν, μεθ·ερμηνευ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
μεθερμηνευσαι[LXX]​μεθ·ερμηνευ·σαιμεθερμηνευσασθαι​μεθ·ερμηνευ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμεθερμηνευσασαμεθερμηνευσαςμεθερμηνευσανμεθ·ερμηνευ·σασ·αμεθ·ερμηνευ·σα[ντ]·ςμεθ·ερμηνευ·σαν[τ]
Nom
Accμεθερμηνευσασανμεθερμηνευσανταμεθ·ερμηνευ·σασ·ανμεθ·ερμηνευ·σαντ·α
Datμεθερμηνευσασῃμεθερμηνευσαντιμεθ·ερμηνευ·σασ·ῃμεθ·ερμηνευ·σαντ·ι
Genμεθερμηνευσασηςμεθερμηνευσαντοςμεθ·ερμηνευ·σασ·ηςμεθ·ερμηνευ·σαντ·ος
PlVocμεθερμηνευσασαιμεθερμηνευσαντεςμεθερμηνευσανταμεθ·ερμηνευ·σασ·αιμεθ·ερμηνευ·σαντ·εςμεθ·ερμηνευ·σαντ·α
Nom
Accμεθερμηνευσασαςμεθερμηνευσανταςμεθ·ερμηνευ·σασ·αςμεθ·ερμηνευ·σαντ·ας
Datμεθερμηνευσασαιςμεθερμηνευσασι, μεθερμηνευσασινμεθ·ερμηνευ·σασ·αιςμεθ·ερμηνευ·σα[ντ]·σι(ν)
Genμεθερμηνευσασωνμεθερμηνευσαντωνμεθ·ερμηνευ·σασ·ωνμεθ·ερμηνευ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμεθερμηνευσαμενημεθερμηνευσαμενεμεθ·ερμηνευ·σαμεν·ημεθ·ερμηνευ·σαμεν·ε
Nomμεθερμηνευσαμενοςμεθ·ερμηνευ·σαμεν·ος
Accμεθερμηνευσαμενηνμεθερμηνευσαμενονμεθ·ερμηνευ·σαμεν·ηνμεθ·ερμηνευ·σαμεν·ον
Datμεθερμηνευσαμενῃμεθερμηνευσαμενῳμεθ·ερμηνευ·σαμεν·ῃμεθ·ερμηνευ·σαμεν·ῳ
Genμεθερμηνευσαμενηςμεθερμηνευσαμενουμεθ·ερμηνευ·σαμεν·ηςμεθ·ερμηνευ·σαμεν·ου
PlVocμεθερμηνευσαμεναιμεθερμηνευσαμενοιμεθερμηνευσαμεναμεθ·ερμηνευ·σαμεν·αιμεθ·ερμηνευ·σαμεν·οιμεθ·ερμηνευ·σαμεν·α
Nom
Accμεθερμηνευσαμεναςμεθερμηνευσαμενουςμεθ·ερμηνευ·σαμεν·αςμεθ·ερμηνευ·σαμεν·ους
Datμεθερμηνευσαμεναιςμεθερμηνευσαμενοιςμεθ·ερμηνευ·σαμεν·αιςμεθ·ερμηνευ·σαμεν·οις
Genμεθερμηνευσαμενωνμεθερμηνευσαμενωνμεθ·ερμηνευ·σαμεν·ωνμεθ·ερμηνευ·σαμεν·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 15-Nov-2019 21:03:22 EST