ματαιοω • MATAIOW • mataioō

Search: ματαιων

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ματαιωνματαιόωμαται(ο)·ο[υ]ν[τ]·^pres act ptcp mas nom sg
ματαιων; ματαιων; ματαιωνμάταιοςμαται·ων; μαται·ων; μαται·ωνneu gen pl; mas gen pl; fem gen pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ματαιωνματαιόωμαται(ο)·ο[υ]ν[τ]·^pres act ptcp mas nom sg
ματαιωνμάταιοςμαται·ωνneu gen pl
ματαιωνμάταιοςμαται·ωνmas gen pl
ματαιωνμάταιοςμαται·ωνfem gen pl

ματαιόω (μαται(ο)-, -, -, -, μεματαιω-, ματαιω·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stματαιωμαται(ο)·ωματαιουμαιμαται(ο)·ομαι
2ndματαιοις[LXX]μαται(ο)·ειςματαιοι[GNT][LXX], ματαιουσαιμαται(ο)·ῃ, μαται(ο)·ει classical, μαται(ο)·εσαι alt
3rdματαιοι[GNT][LXX]μαται(ο)·ειματαιουταιμαται(ο)·εται
Pl1stματαιουμενμαται(ο)·ομενματαιουμεθαμαται(ο)·ομεθα
2ndματαιουτεμαται(ο)·ετεματαιουσθεμαται(ο)·εσθε
3rdματαιουσιν[LXX], ματαιουσιμαται(ο)·ουσι(ν), μαται(ο)·ουσι(ν)ματαιουνταιμαται(ο)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stματαιωμαται(ο)·ωματαιωμαιμαται(ο)·ωμαι
2ndματαιοις[LXX]μαται(ο)·ῃςματαιοι[GNT][LXX]μαται(ο)·ῃ
3rdματαιοι[GNT][LXX]μαται(ο)·ῃματαιωταιμαται(ο)·ηται
Pl1stματαιωμενμαται(ο)·ωμενματαιωμεθαμαται(ο)·ωμεθα
2ndματαιωτεμαται(ο)·ητεματαιωσθεμαται(ο)·ησθε
3rdματαιωσιν, ματαιωσιμαται(ο)·ωσι(ν)ματαιωνταιμαται(ο)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stματαιοιμιμαται(ο)·οιμιματαιοιμηνμαται(ο)·οιμην
2ndματαιοις[LXX]μαται(ο)·οιςματαιοιομαται(ο)·οιο
3rdματαιοι[GNT][LXX]μαται(ο)·οιματαιοιτομαται(ο)·οιτο
Pl1stματαιοιμενμαται(ο)·οιμενματαιοιμεθαμαται(ο)·οιμεθα
2ndματαιοιτεμαται(ο)·οιτεματαιοισθεμαται(ο)·οισθε
3rdματαιοιεν, ματαιοισανμαται(ο)·οιεν, μαται(ο)·οισαν altματαιοιντομαται(ο)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndματαιουμαται(ο)·εματαιουμαται(ο)·ου
3rdματαιουτωμαται(ο)·ετωματαιουσθωμαται(ο)·εσθω
Pl1st
2ndματαιουτεμαται(ο)·ετεματαιουσθεμαται(ο)·εσθε
3rdματαιουτωσαν, ματαιουντωνμαται(ο)·ετωσαν, μαται(ο)·οντων classicalματαιουσθωσαν, ματαιουσθωνμαται(ο)·εσθωσαν, μαται(ο)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ματαιουν​μαται(ο)·ειν​ματαιουσθαι​μαται(ο)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocματαιουσαματαιουνμαται(ο)·ουσ·αμαται(ο)·ο[υ]ν[τ]
Nomματαιων[GNT][LXX]μαται(ο)·ο[υ]ν[τ]·^
Accματαιουσανματαιουνταμαται(ο)·ουσ·ανμαται(ο)·ο[υ]ντ·α
Datματαιουσῃματαιουντιμαται(ο)·ουσ·ῃμαται(ο)·ο[υ]ντ·ι
Genματαιουσηςματαιουντοςμαται(ο)·ουσ·ηςμαται(ο)·ο[υ]ντ·ος
PlVocματαιουσαιματαιουντεςματαιουνταμαται(ο)·ουσ·αιμαται(ο)·ο[υ]ντ·εςμαται(ο)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accματαιουσαςματαιουνταςμαται(ο)·ουσ·αςμαται(ο)·ο[υ]ντ·ας
Datματαιουσαιςματαιουσι, ματαιουσιν[LXX]μαται(ο)·ουσ·αιςμαται(ο)·ου[ντ]·σι(ν), μαται(ο)·ου[ντ]·σι(ν)
Genματαιουσωνματαιουντωνμαται(ο)·ουσ·ωνμαται(ο)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocματαιουμενηματαιουμενεμαται(ο)·ομεν·ημαται(ο)·ομεν·ε
Nomματαιουμενοςμαται(ο)·ομεν·ος
Accματαιουμενηνματαιουμενονμαται(ο)·ομεν·ηνμαται(ο)·ομεν·ον
Datματαιουμενῃματαιουμενῳμαται(ο)·ομεν·ῃμαται(ο)·ομεν·ῳ
Genματαιουμενηςματαιουμενουμαται(ο)·ομεν·ηςμαται(ο)·ομεν·ου
PlVocματαιουμεναιματαιουμενοιματαιουμεναμαται(ο)·ομεν·αιμαται(ο)·ομεν·οιμαται(ο)·ομεν·α
Nom
Accματαιουμεναςματαιουμενουςμαται(ο)·ομεν·αςμαται(ο)·ομεν·ους
Datματαιουμεναιςματαιουμενοιςμαται(ο)·ομεν·αιςμαται(ο)·ομεν·οις
Genματαιουμενωνματαιουμενωνμαται(ο)·ομεν·ωνμαται(ο)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεματαιουνε·μαται(ο)·ονεματαιουμηνε·μαται(ο)·ομην
2ndεματαιουςε·μαται(ο)·εςεματαιουε·μαται(ο)·ου
3rdεματαιουε·μαται(ο)·εεματαιουτοε·μαται(ο)·ετο
Pl1stεματαιουμενε·μαται(ο)·ομενεματαιουμεθαε·μαται(ο)·ομεθα
2ndεματαιουτεε·μαται(ο)·ετεεματαιουσθεε·μαται(ο)·εσθε
3rdεματαιουν, εματαιουσανε·μαται(ο)·ον, ε·μαται(ο)·οσαν altεματαιουντοε·μαται(ο)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμεματαιωμαι[LXX]μεματαιω·μαι
2ndμεματαιωσαιμεματαιω·σαι
3rdμεματαιωται[LXX]μεματαιω·ται
Pl1stμεματαιωμεθαμεματαιω·μεθα
2ndμεματαιωσθεμεματαιω·σθε
3rdμεματαιωνταιμεματαιω·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμεματαιωσομαιμεματαιω·σομαι
2ndμεματαιωσῃ, μεματαιωσειμεματαιω·σῃ, μεματαιω·σει classical
3rdμεματαιωσεταιμεματαιω·σεται
Pl1stμεματαιωσομεθαμεματαιω·σομεθα
2ndμεματαιωσεσθεμεματαιω·σεσθε
3rdμεματαιωσονταιμεματαιω·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμεματαιωσοιμηνμεματαιω·σοιμην
2ndμεματαιωσοιομεματαιω·σοιο
3rdμεματαιωσοιτομεματαιω·σοιτο
Pl1stμεματαιωσοιμεθαμεματαιω·σοιμεθα
2ndμεματαιωσοισθεμεματαιω·σοισθε
3rdμεματαιωσοιντομεματαιω·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndμεματαιωσομεματαιω·σο
3rdμεματαιωσθωμεματαιω·σθω
Pl1st
2ndμεματαιωσθεμεματαιω·σθε
3rdμεματαιωσθωσαν, μεματαιωσθωνμεματαιω·σθωσαν, μεματαιω·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
μεματαιωσθαι​μεματαιω·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
μεματαιωσεσθαι​μεματαιω·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμεματαιωμενημεματαιωμενεμεματαιω·μεν·ημεματαιω·μεν·ε
Nomμεματαιωμενοςμεματαιω·μεν·ος
Accμεματαιωμενηνμεματαιωμενονμεματαιω·μεν·ηνμεματαιω·μεν·ον
Datμεματαιωμενῃμεματαιωμενῳμεματαιω·μεν·ῃμεματαιω·μεν·ῳ
Genμεματαιωμενηςμεματαιωμενουμεματαιω·μεν·ηςμεματαιω·μεν·ου
PlVocμεματαιωμεναιμεματαιωμενοιμεματαιωμεναμεματαιω·μεν·αιμεματαιω·μεν·οιμεματαιω·μεν·α
Nom
Accμεματαιωμεναςμεματαιωμενουςμεματαιω·μεν·αςμεματαιω·μεν·ους
Datμεματαιωμεναιςμεματαιωμενοιςμεματαιω·μεν·αιςμεματαιω·μεν·οις
Genμεματαιωμενωνμεματαιωμενωνμεματαιω·μεν·ωνμεματαιω·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμεματαιωμηνε·μεματαιω·μην
2ndεμεματαιωσοε·μεματαιω·σο
3rdεμεματαιωτοε·μεματαιω·το
Pl1stεμεματαιωμεθαε·μεματαιω·μεθα
2ndεμεματαιωσθεε·μεματαιω·σθε
3rdεμεματαιωντοε·μεματαιω·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμεματαιωμην[ε]·μεματαιω·μην
2ndμεματαιωσο[ε]·μεματαιω·σο
3rdμεματαιωτο[ε]·μεματαιω·το
Pl1stμεματαιωμεθα[ε]·μεματαιω·μεθα
2ndμεματαιωσθε[ε]·μεματαιω·σθε
3rdμεματαιωντο[ε]·μεματαιω·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεματαιωθην[LXX]ε·ματαιω·θην
2ndεματαιωθηςε·ματαιω·θης
3rdεματαιωθηε·ματαιω·θη
Pl1stεματαιωθημενε·ματαιω·θημεν
2ndεματαιωθητεε·ματαιω·θητε
3rdεματαιωθησαν[GNT][LXX]ε·ματαιω·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stματαιωθησομαιματαιω·θησομαι
2ndματαιωθησῃ, ματαιωθησειματαιω·θησῃ, ματαιω·θησει classical
3rdματαιωθησεται[LXX]ματαιω·θησεται
Pl1stματαιωθησομεθαματαιω·θησομεθα
2ndματαιωθησεσθεματαιω·θησεσθε
3rdματαιωθησονταιματαιω·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stματαιωθωματαιω·θω
2ndματαιωθῃςματαιω·θῃς
3rdματαιωθῃματαιω·θῃ
Pl1stματαιωθωμενματαιω·θωμεν
2ndματαιωθητεματαιω·θητε
3rdματαιωθωσιν, ματαιωθωσιματαιω·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stματαιωθειηνματαιω·θειην
2ndματαιωθειηςματαιω·θειης
3rdματαιωθειηματαιω·θειη
Pl1stματαιωθειημεν, ματαιωθειμενματαιω·θειημεν, ματαιω·θειμεν classical
2ndματαιωθειητε, ματαιωθειτεματαιω·θειητε, ματαιω·θειτε classical
3rdματαιωθειησαν, ματαιωθειενματαιω·θειησαν, ματαιω·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stματαιωθησοιμηνματαιω·θησοιμην
2ndματαιωθησοιοματαιω·θησοιο
3rdματαιωθησοιτοματαιω·θησοιτο
Pl1stματαιωθησοιμεθαματαιω·θησοιμεθα
2ndματαιωθησοισθεματαιω·θησοισθε
3rdματαιωθησοιντοματαιω·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndματαιωθητιματαιω·θητι
3rdματαιωθητωματαιω·θητω
Pl1st
2ndματαιωθητεματαιω·θητε
3rdματαιωθητωσαν, ματαιωθεντωνματαιω·θητωσαν, ματαιω·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
ματαιωθηναι​ματαιω·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
ματαιωθησεσθαι​ματαιω·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocματαιωθεισαματαιωθειςματαιωθενματαιω·θεισ·αματαιω·θει[ντ]·ςματαιω·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accματαιωθεισανματαιωθενταματαιω·θεισ·ανματαιω·θε[ι]ντ·α
Datματαιωθεισῃματαιωθεντιματαιω·θεισ·ῃματαιω·θε[ι]ντ·ι
Genματαιωθεισηςματαιωθεντοςματαιω·θεισ·ηςματαιω·θε[ι]ντ·ος
PlVocματαιωθεισαιματαιωθεντεςματαιωθενταματαιω·θεισ·αιματαιω·θε[ι]ντ·εςματαιω·θε[ι]ντ·α
Nom
Accματαιωθεισαςματαιωθενταςματαιω·θεισ·αςματαιω·θε[ι]ντ·ας
Datματαιωθεισαιςματαιωθεισι, ματαιωθεισινματαιω·θεισ·αιςματαιω·θει[ντ]·σι(ν)
Genματαιωθεισωνματαιωθεντωνματαιω·θεισ·ωνματαιω·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocματαιωθησομενηματαιωθησομενεματαιω·θησομεν·ηματαιω·θησομεν·ε
Nomματαιωθησομενοςματαιω·θησομεν·ος
Accματαιωθησομενηνματαιωθησομενονματαιω·θησομεν·ηνματαιω·θησομεν·ον
Datματαιωθησομενῃματαιωθησομενῳματαιω·θησομεν·ῃματαιω·θησομεν·ῳ
Genματαιωθησομενηςματαιωθησομενουματαιω·θησομεν·ηςματαιω·θησομεν·ου
PlVocματαιωθησομεναιματαιωθησομενοιματαιωθησομεναματαιω·θησομεν·αιματαιω·θησομεν·οιματαιω·θησομεν·α
Nom
Accματαιωθησομεναςματαιωθησομενουςματαιω·θησομεν·αςματαιω·θησομεν·ους
Datματαιωθησομεναιςματαιωθησομενοιςματαιω·θησομεν·αιςματαιω·θησομεν·οις
Genματαιωθησομενωνματαιωθησομενωνματαιω·θησομεν·ωνματαιω·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 20-Jan-2020 00:37:37 EST