μαρτυρομαι • MARTUROMAI • marturomai

Search: μαρτυρομενοι

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
μαρτυρομενοιμαρτύρομαιμαρτυρ·ομεν·οιpres mp ptcp mas nom|voc pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
μαρτυρομενοιμαρτύρομαιμαρτυρ·ομεν·οιpres mp ptcp mas nom|voc pl

μαρτύρομαι (μαρτυρ-, -, μαρτυρ·[σ]-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμαρτυρομαι[GNT]μαρτυρ·ομαι
2ndμαρτυρῃ, μαρτυρει[GNT][LXX], μαρτυρεσαιμαρτυρ·ῃ, μαρτυρ·ει classical, μαρτυρ·εσαι alt
3rdμαρτυρεταιμαρτυρ·εται
Pl1stμαρτυρομεθα[LXX]μαρτυρ·ομεθα
2ndμαρτυρεσθεμαρτυρ·εσθε
3rdμαρτυρονταιμαρτυρ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμαρτυρωμαιμαρτυρ·ωμαι
2ndμαρτυρῃμαρτυρ·ῃ
3rdμαρτυρηταιμαρτυρ·ηται
Pl1stμαρτυρωμεθαμαρτυρ·ωμεθα
2ndμαρτυρησθεμαρτυρ·ησθε
3rdμαρτυρωνταιμαρτυρ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμαρτυροιμηνμαρτυρ·οιμην
2ndμαρτυροιομαρτυρ·οιο
3rdμαρτυροιτομαρτυρ·οιτο
Pl1stμαρτυροιμεθαμαρτυρ·οιμεθα
2ndμαρτυροισθεμαρτυρ·οισθε
3rdμαρτυροιντομαρτυρ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndμαρτυρουμαρτυρ·ου
3rdμαρτυρεσθωμαρτυρ·εσθω
Pl1st
2ndμαρτυρεσθεμαρτυρ·εσθε
3rdμαρτυρεσθωσαν, μαρτυρεσθωνμαρτυρ·εσθωσαν, μαρτυρ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
μαρτυρεσθαι​μαρτυρ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμαρτυρομενημαρτυρομενεμαρτυρ·ομεν·ημαρτυρ·ομεν·ε
Nomμαρτυρομενος[GNT]μαρτυρ·ομεν·ος
Accμαρτυρομενηνμαρτυρομενονμαρτυρ·ομεν·ηνμαρτυρ·ομεν·ον
Datμαρτυρομενῃμαρτυρομενῳμαρτυρ·ομεν·ῃμαρτυρ·ομεν·ῳ
Genμαρτυρομενηςμαρτυρομενουμαρτυρ·ομεν·ηςμαρτυρ·ομεν·ου
PlVocμαρτυρομεναιμαρτυρομενοι[GNT]μαρτυρομεναμαρτυρ·ομεν·αιμαρτυρ·ομεν·οιμαρτυρ·ομεν·α
Nom
Accμαρτυρομεναςμαρτυρομενουςμαρτυρ·ομεν·αςμαρτυρ·ομεν·ους
Datμαρτυρομεναιςμαρτυρομενοιςμαρτυρ·ομεν·αιςμαρτυρ·ομεν·οις
Genμαρτυρομενωνμαρτυρομενωνμαρτυρ·ομεν·ωνμαρτυρ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμαρτυρομηνε·μαρτυρ·ομην
2ndεμαρτυρουε·μαρτυρ·ου
3rdεμαρτυρετοε·μαρτυρ·ετο
Pl1stεμαρτυρομεθαε·μαρτυρ·ομεθα
2ndεμαρτυρεσθεε·μαρτυρ·εσθε
3rdεμαρτυροντοε·μαρτυρ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμαρτυραμηνε·μαρτυρ·[σ]αμην
2ndεμαρτυρωε·μαρτυρ·[σ]ω
3rdεμαρτυρατοε·μαρτυρ·[σ]ατο
Pl1stεμαρτυραμεθαε·μαρτυρ·[σ]αμεθα
2ndεμαρτυρασθεε·μαρτυρ·[σ]ασθε
3rdεμαρτυραντοε·μαρτυρ·[σ]αντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμαρτυρωμαιμαρτυρ·[σ]ωμαι
2ndμαρτυρῃμαρτυρ·[σ]ῃ
3rdμαρτυρηταιμαρτυρ·[σ]ηται
Pl1stμαρτυρωμεθαμαρτυρ·[σ]ωμεθα
2ndμαρτυρησθεμαρτυρ·[σ]ησθε
3rdμαρτυρωνταιμαρτυρ·[σ]ωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμαρτυραιμηνμαρτυρ·[σ]αιμην
2ndμαρτυραιομαρτυρ·[σ]αιο
3rdμαρτυραιτομαρτυρ·[σ]αιτο
Pl1stμαρτυραιμεθαμαρτυρ·[σ]αιμεθα
2ndμαρτυραισθεμαρτυρ·[σ]αισθε
3rdμαρτυραιντομαρτυρ·[σ]αιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndμαρτυραιμαρτυρ·[σ]αι
3rdμαρτυρασθωμαρτυρ·[σ]ασθω
Pl1st
2ndμαρτυρασθεμαρτυρ·[σ]ασθε
3rdμαρτυρασθωσαν, μαρτυρασθωνμαρτυρ·[σ]ασθωσαν, μαρτυρ·[σ]ασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
μαρτυρασθαι[LXX]​μαρτυρ·[σ]ασθαι

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμαρτυραμενημαρτυραμενεμαρτυρ·[σ]αμεν·ημαρτυρ·[σ]αμεν·ε
Nomμαρτυραμενοςμαρτυρ·[σ]αμεν·ος
Accμαρτυραμενηνμαρτυραμενονμαρτυρ·[σ]αμεν·ηνμαρτυρ·[σ]αμεν·ον
Datμαρτυραμενῃμαρτυραμενῳμαρτυρ·[σ]αμεν·ῃμαρτυρ·[σ]αμεν·ῳ
Genμαρτυραμενηςμαρτυραμενουμαρτυρ·[σ]αμεν·ηςμαρτυρ·[σ]αμεν·ου
PlVocμαρτυραμεναιμαρτυραμενοιμαρτυραμεναμαρτυρ·[σ]αμεν·αιμαρτυρ·[σ]αμεν·οιμαρτυρ·[σ]αμεν·α
Nom
Accμαρτυραμεναςμαρτυραμενουςμαρτυρ·[σ]αμεν·αςμαρτυρ·[σ]αμεν·ους
Datμαρτυραμεναιςμαρτυραμενοιςμαρτυρ·[σ]αμεν·αιςμαρτυρ·[σ]αμεν·οις
Genμαρτυραμενωνμαρτυραμενωνμαρτυρ·[σ]αμεν·ωνμαρτυρ·[σ]αμεν·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 19-Nov-2019 21:29:34 EST