μακροθυμεω • MAKROQUMEW • makrothumeō

Search: μακροθυμει

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
μακροθυμει; μακροθυμει; μακροθυμειμακροθυμέωμακροθυμ(ε)·ε; μακροθυμ(ε)·ει; μακροθυμ(ε)·ειpres act imp 2nd sg; pres act ind 3rd sg; pres mp ind 2nd sg classical
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
μακροθυμειμακροθυμέωμακροθυμ(ε)·εpres act imp 2nd sg
μακροθυμειμακροθυμέωμακροθυμ(ε)·ειpres act ind 3rd sg
μακροθυμειμακροθυμέωμακροθυμ(ε)·ειpres mp ind 2nd sg classical

μακρο·θυμέω (μακροθυμ(ε)-, μακροθυμη·σ-, μακροθυμη·σ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμακροθυμωμακροθυμ(ε)·ωμακροθυμουμαιμακροθυμ(ε)·ομαι
2ndμακροθυμειςμακροθυμ(ε)·ειςμακροθυμῃ, μακροθυμει[GNT][LXX], μακροθυμεισαιμακροθυμ(ε)·ῃ, μακροθυμ(ε)·ει classical, μακροθυμ(ε)·εσαι alt
3rdμακροθυμει[GNT][LXX]μακροθυμ(ε)·ειμακροθυμειταιμακροθυμ(ε)·εται
Pl1stμακροθυμουμενμακροθυμ(ε)·ομενμακροθυμουμεθαμακροθυμ(ε)·ομεθα
2ndμακροθυμειτε[GNT]μακροθυμ(ε)·ετεμακροθυμεισθεμακροθυμ(ε)·εσθε
3rdμακροθυμουσιν, μακροθυμουσιμακροθυμ(ε)·ουσι(ν)μακροθυμουνταιμακροθυμ(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμακροθυμωμακροθυμ(ε)·ωμακροθυμωμαιμακροθυμ(ε)·ωμαι
2ndμακροθυμῃςμακροθυμ(ε)·ῃςμακροθυμῃμακροθυμ(ε)·ῃ
3rdμακροθυμῃμακροθυμ(ε)·ῃμακροθυμηταιμακροθυμ(ε)·ηται
Pl1stμακροθυμωμενμακροθυμ(ε)·ωμενμακροθυμωμεθαμακροθυμ(ε)·ωμεθα
2ndμακροθυμητεμακροθυμ(ε)·ητεμακροθυμησθεμακροθυμ(ε)·ησθε
3rdμακροθυμωσιν, μακροθυμωσιμακροθυμ(ε)·ωσι(ν)μακροθυμωνταιμακροθυμ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμακροθυμοιμιμακροθυμ(ε)·οιμιμακροθυμοιμηνμακροθυμ(ε)·οιμην
2ndμακροθυμοιςμακροθυμ(ε)·οιςμακροθυμοιομακροθυμ(ε)·οιο
3rdμακροθυμοιμακροθυμ(ε)·οιμακροθυμοιτομακροθυμ(ε)·οιτο
Pl1stμακροθυμοιμενμακροθυμ(ε)·οιμενμακροθυμοιμεθαμακροθυμ(ε)·οιμεθα
2ndμακροθυμοιτεμακροθυμ(ε)·οιτεμακροθυμοισθεμακροθυμ(ε)·οισθε
3rdμακροθυμοιεν, μακροθυμοισανμακροθυμ(ε)·οιεν, μακροθυμ(ε)·οισαν altμακροθυμοιντομακροθυμ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndμακροθυμει[GNT][LXX]μακροθυμ(ε)·εμακροθυμουμακροθυμ(ε)·ου
3rdμακροθυμειτωμακροθυμ(ε)·ετωμακροθυμεισθωμακροθυμ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndμακροθυμειτε[GNT]μακροθυμ(ε)·ετεμακροθυμεισθεμακροθυμ(ε)·εσθε
3rdμακροθυμειτωσαν, μακροθυμουντωνμακροθυμ(ε)·ετωσαν, μακροθυμ(ε)·οντων classicalμακροθυμεισθωσαν, μακροθυμεισθωνμακροθυμ(ε)·εσθωσαν, μακροθυμ(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
μακροθυμειν​μακροθυμ(ε)·ειν​μακροθυμεισθαι​μακροθυμ(ε)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμακροθυμουσαμακροθυμουνμακροθυμ(ε)·ουσ·αμακροθυμ(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomμακροθυμων[GNT][LXX]μακροθυμ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accμακροθυμουσανμακροθυμουνταμακροθυμ(ε)·ουσ·ανμακροθυμ(ε)·ο[υ]ντ·α
Datμακροθυμουσῃμακροθυμουντιμακροθυμ(ε)·ουσ·ῃμακροθυμ(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genμακροθυμουσηςμακροθυμουντοςμακροθυμ(ε)·ουσ·ηςμακροθυμ(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocμακροθυμουσαιμακροθυμουντεςμακροθυμουνταμακροθυμ(ε)·ουσ·αιμακροθυμ(ε)·ο[υ]ντ·εςμακροθυμ(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accμακροθυμουσαςμακροθυμουνταςμακροθυμ(ε)·ουσ·αςμακροθυμ(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datμακροθυμουσαιςμακροθυμουσι, μακροθυμουσινμακροθυμ(ε)·ουσ·αιςμακροθυμ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genμακροθυμουσωνμακροθυμουντωνμακροθυμ(ε)·ουσ·ωνμακροθυμ(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμακροθυμουμενημακροθυμουμενεμακροθυμ(ε)·ομεν·ημακροθυμ(ε)·ομεν·ε
Nomμακροθυμουμενοςμακροθυμ(ε)·ομεν·ος
Accμακροθυμουμενηνμακροθυμουμενονμακροθυμ(ε)·ομεν·ηνμακροθυμ(ε)·ομεν·ον
Datμακροθυμουμενῃμακροθυμουμενῳμακροθυμ(ε)·ομεν·ῃμακροθυμ(ε)·ομεν·ῳ
Genμακροθυμουμενηςμακροθυμουμενουμακροθυμ(ε)·ομεν·ηςμακροθυμ(ε)·ομεν·ου
PlVocμακροθυμουμεναιμακροθυμουμενοιμακροθυμουμεναμακροθυμ(ε)·ομεν·αιμακροθυμ(ε)·ομεν·οιμακροθυμ(ε)·ομεν·α
Nom
Accμακροθυμουμεναςμακροθυμουμενουςμακροθυμ(ε)·ομεν·αςμακροθυμ(ε)·ομεν·ους
Datμακροθυμουμεναιςμακροθυμουμενοιςμακροθυμ(ε)·ομεν·αιςμακροθυμ(ε)·ομεν·οις
Genμακροθυμουμενωνμακροθυμουμενωνμακροθυμ(ε)·ομεν·ωνμακροθυμ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμακροθυμουνε·μακροθυμ(ε)·ονεμακροθυμουμηνε·μακροθυμ(ε)·ομην
2ndεμακροθυμειςε·μακροθυμ(ε)·εςεμακροθυμουε·μακροθυμ(ε)·ου
3rdεμακροθυμειε·μακροθυμ(ε)·εεμακροθυμειτοε·μακροθυμ(ε)·ετο
Pl1stεμακροθυμουμενε·μακροθυμ(ε)·ομενεμακροθυμουμεθαε·μακροθυμ(ε)·ομεθα
2ndεμακροθυμειτεε·μακροθυμ(ε)·ετεεμακροθυμεισθεε·μακροθυμ(ε)·εσθε
3rdεμακροθυμουν, εμακροθυμουσανε·μακροθυμ(ε)·ον, ε·μακροθυμ(ε)·οσαν altεμακροθυμουντοε·μακροθυμ(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμακροθυμησω[LXX]μακροθυμη·σωμακροθυμησομαιμακροθυμη·σομαι
2ndμακροθυμησειςμακροθυμη·σειςμακροθυμησῃ[LXX], μακροθυμησει, μακροθυμησεσαιμακροθυμη·σῃ, μακροθυμη·σει classical, μακροθυμη·σεσαι alt
3rdμακροθυμησειμακροθυμη·σειμακροθυμησεταιμακροθυμη·σεται
Pl1stμακροθυμησομενμακροθυμη·σομενμακροθυμησομεθαμακροθυμη·σομεθα
2ndμακροθυμησετεμακροθυμη·σετεμακροθυμησεσθεμακροθυμη·σεσθε
3rdμακροθυμησουσιν, μακροθυμησουσιμακροθυμη·σουσι(ν)μακροθυμησονταιμακροθυμη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμακροθυμησοιμιμακροθυμη·σοιμιμακροθυμησοιμηνμακροθυμη·σοιμην
2ndμακροθυμησοιςμακροθυμη·σοιςμακροθυμησοιομακροθυμη·σοιο
3rdμακροθυμησοιμακροθυμη·σοιμακροθυμησοιτομακροθυμη·σοιτο
Pl1stμακροθυμησοιμενμακροθυμη·σοιμενμακροθυμησοιμεθαμακροθυμη·σοιμεθα
2ndμακροθυμησοιτεμακροθυμη·σοιτεμακροθυμησοισθεμακροθυμη·σοισθε
3rdμακροθυμησοιενμακροθυμη·σοιενμακροθυμησοιντομακροθυμη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
μακροθυμησειν​μακροθυμη·σειν​μακροθυμησεσθαι​μακροθυμη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμακροθυμησουσαμακροθυμησον[GNT][LXX]μακροθυμη·σουσ·αμακροθυμη·σο[υ]ν[τ]
Nomμακροθυμησωνμακροθυμη·σο[υ]ν[τ]·^
Accμακροθυμησουσανμακροθυμησονταμακροθυμη·σουσ·ανμακροθυμη·σο[υ]ντ·α
Datμακροθυμησουσῃμακροθυμησοντιμακροθυμη·σουσ·ῃμακροθυμη·σο[υ]ντ·ι
Genμακροθυμησουσηςμακροθυμησοντοςμακροθυμη·σουσ·ηςμακροθυμη·σο[υ]ντ·ος
PlVocμακροθυμησουσαιμακροθυμησοντεςμακροθυμησονταμακροθυμη·σουσ·αιμακροθυμη·σο[υ]ντ·εςμακροθυμη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accμακροθυμησουσαςμακροθυμησονταςμακροθυμη·σουσ·αςμακροθυμη·σο[υ]ντ·ας
Datμακροθυμησουσαιςμακροθυμησουσι, μακροθυμησουσινμακροθυμη·σουσ·αιςμακροθυμη·σου[ντ]·σι(ν)
Genμακροθυμησουσωνμακροθυμησοντωνμακροθυμη·σουσ·ωνμακροθυμη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμακροθυμησομενημακροθυμησομενεμακροθυμη·σομεν·ημακροθυμη·σομεν·ε
Nomμακροθυμησομενοςμακροθυμη·σομεν·ος
Accμακροθυμησομενηνμακροθυμησομενονμακροθυμη·σομεν·ηνμακροθυμη·σομεν·ον
Datμακροθυμησομενῃμακροθυμησομενῳμακροθυμη·σομεν·ῃμακροθυμη·σομεν·ῳ
Genμακροθυμησομενηςμακροθυμησομενουμακροθυμη·σομεν·ηςμακροθυμη·σομεν·ου
PlVocμακροθυμησομεναιμακροθυμησομενοιμακροθυμησομεναμακροθυμη·σομεν·αιμακροθυμη·σομεν·οιμακροθυμη·σομεν·α
Nom
Accμακροθυμησομεναςμακροθυμησομενουςμακροθυμη·σομεν·αςμακροθυμη·σομεν·ους
Datμακροθυμησομεναιςμακροθυμησομενοιςμακροθυμη·σομεν·αιςμακροθυμη·σομεν·οις
Genμακροθυμησομενωνμακροθυμησομενωνμακροθυμη·σομεν·ωνμακροθυμη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμακροθυμησαε·μακροθυμη·σαεμακροθυμησαμηνε·μακροθυμη·σαμην
2ndεμακροθυμησαςε·μακροθυμη·σαςεμακροθυμησωε·μακροθυμη·σω
3rdεμακροθυμησεν[LXX], εμακροθυμησεε·μακροθυμη·σε(ν), ε·μακροθυμη·σε(ν)εμακροθυμησατοε·μακροθυμη·σατο
Pl1stεμακροθυμησαμενε·μακροθυμη·σαμενεμακροθυμησαμεθαε·μακροθυμη·σαμεθα
2ndεμακροθυμησατεε·μακροθυμη·σατεεμακροθυμησασθεε·μακροθυμη·σασθε
3rdεμακροθυμησανε·μακροθυμη·σανεμακροθυμησαντοε·μακροθυμη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμακροθυμησω[LXX]μακροθυμη·σωμακροθυμησωμαιμακροθυμη·σωμαι
2ndμακροθυμησῃςμακροθυμη·σῃςμακροθυμησῃ[LXX]μακροθυμη·σῃ
3rdμακροθυμησῃ[LXX]μακροθυμη·σῃμακροθυμησηταιμακροθυμη·σηται
Pl1stμακροθυμησωμενμακροθυμη·σωμενμακροθυμησωμεθαμακροθυμη·σωμεθα
2ndμακροθυμησητεμακροθυμη·σητεμακροθυμησησθεμακροθυμη·σησθε
3rdμακροθυμησωσιν, μακροθυμησωσιμακροθυμη·σωσι(ν)μακροθυμησωνταιμακροθυμη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμακροθυμησαιμιμακροθυμη·σαιμιμακροθυμησαιμηνμακροθυμη·σαιμην
2ndμακροθυμησαις, μακροθυμησειαςμακροθυμη·σαις, μακροθυμη·σειας classicalμακροθυμησαιομακροθυμη·σαιο
3rdμακροθυμησαι, μακροθυμησειεμακροθυμη·σαι, μακροθυμη·σειε classicalμακροθυμησαιτομακροθυμη·σαιτο
Pl1stμακροθυμησαιμενμακροθυμη·σαιμενμακροθυμησαιμεθαμακροθυμη·σαιμεθα
2ndμακροθυμησαιτεμακροθυμη·σαιτεμακροθυμησαισθεμακροθυμη·σαισθε
3rdμακροθυμησαιεν, μακροθυμησαισαν, μακροθυμησειαν, μακροθυμησειενμακροθυμη·σαιεν, μακροθυμη·σαισαν alt, μακροθυμη·σειαν classical, μακροθυμη·σειεν classicalμακροθυμησαιντομακροθυμη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndμακροθυμησον[GNT][LXX]μακροθυμη·σονμακροθυμησαιμακροθυμη·σαι
3rdμακροθυμησατωμακροθυμη·σατωμακροθυμησασθωμακροθυμη·σασθω
Pl1st
2ndμακροθυμησατε[GNT][LXX]μακροθυμη·σατεμακροθυμησασθεμακροθυμη·σασθε
3rdμακροθυμησατωσαν, μακροθυμησαντωνμακροθυμη·σατωσαν, μακροθυμη·σαντων classicalμακροθυμησασθωσαν, μακροθυμησασθωνμακροθυμη·σασθωσαν, μακροθυμη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
μακροθυμησαι​μακροθυμη·σαι​μακροθυμησασθαι​μακροθυμη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμακροθυμησασαμακροθυμησας[GNT]μακροθυμησανμακροθυμη·σασ·αμακροθυμη·σα[ντ]·ςμακροθυμη·σαν[τ]
Nom
Accμακροθυμησασανμακροθυμησανταμακροθυμη·σασ·ανμακροθυμη·σαντ·α
Datμακροθυμησασῃμακροθυμησαντιμακροθυμη·σασ·ῃμακροθυμη·σαντ·ι
Genμακροθυμησασηςμακροθυμησαντοςμακροθυμη·σασ·ηςμακροθυμη·σαντ·ος
PlVocμακροθυμησασαιμακροθυμησαντεςμακροθυμησανταμακροθυμη·σασ·αιμακροθυμη·σαντ·εςμακροθυμη·σαντ·α
Nom
Accμακροθυμησασαςμακροθυμησανταςμακροθυμη·σασ·αςμακροθυμη·σαντ·ας
Datμακροθυμησασαιςμακροθυμησασι, μακροθυμησασινμακροθυμη·σασ·αιςμακροθυμη·σα[ντ]·σι(ν)
Genμακροθυμησασωνμακροθυμησαντωνμακροθυμη·σασ·ωνμακροθυμη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμακροθυμησαμενημακροθυμησαμενεμακροθυμη·σαμεν·ημακροθυμη·σαμεν·ε
Nomμακροθυμησαμενοςμακροθυμη·σαμεν·ος
Accμακροθυμησαμενηνμακροθυμησαμενονμακροθυμη·σαμεν·ηνμακροθυμη·σαμεν·ον
Datμακροθυμησαμενῃμακροθυμησαμενῳμακροθυμη·σαμεν·ῃμακροθυμη·σαμεν·ῳ
Genμακροθυμησαμενηςμακροθυμησαμενουμακροθυμη·σαμεν·ηςμακροθυμη·σαμεν·ου
PlVocμακροθυμησαμεναιμακροθυμησαμενοιμακροθυμησαμεναμακροθυμη·σαμεν·αιμακροθυμη·σαμεν·οιμακροθυμη·σαμεν·α
Nom
Accμακροθυμησαμεναςμακροθυμησαμενουςμακροθυμη·σαμεν·αςμακροθυμη·σαμεν·ους
Datμακροθυμησαμεναιςμακροθυμησαμενοιςμακροθυμη·σαμεν·αιςμακροθυμη·σαμεν·οις
Genμακροθυμησαμενωνμακροθυμησαμενωνμακροθυμη·σαμεν·ωνμακροθυμη·σαμεν·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 20-Nov-2019 20:26:33 EST