μακαριος • MAKARIOS • makarios

Search: μακαριου

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
μακαριου; μακαριουμακάριοςμακαρι·ου; μακαρι·ουneu gen sg; mas gen sg

μακάριος -ία -ον

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμακαρια[GNT][LXX]μακαριεμακαρι·αμακαρι·ε
Nomμακαριος[GNT][LXX]μακαρι·ος
Accμακαριαν[GNT]μακαριον[GNT][LXX]μακαρι·ανμακαρι·ον
Datμακαριᾳμακαριῳμακαρι·ᾳμακαρι·ῳ
Genμακαριαςμακαριου[GNT][LXX]μακαρι·αςμακαρι·ου
PlVocμακαριαι[GNT][LXX]μακαριοι[GNT][LXX]μακαρια[GNT][LXX]μακαρι·αιμακαρι·οιμακαρι·α
Nom
Accμακαριαςμακαριους[LXX]μακαρι·αςμακαρι·ους
Datμακαριαιςμακαριοιςμακαρι·αιςμακαρι·οις
Genμακαριωνμακαρι·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 13-Apr-2021 10:24:38 EDT