λυτροω • LUTROW • lutroō

Search: λυτρουσθαι

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
λυτρουσθαιλυτρόωλυτρ(ο)·εσθαιpres mp inf
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
λυτρουσθαιλυτρόωλυτρ(ο)·εσθαιpres mp inf

λυτρόω (λυτρ(ο)-, λυτρω·σ-, λυτρω·σ-, -, λελυτρω-, λυτρω·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλυτρωλυτρ(ο)·ωλυτρουμαιλυτρ(ο)·ομαι
2ndλυτροις[LXX]λυτρ(ο)·ειςλυτροι, λυτρουσαιλυτρ(ο)·ῃ, λυτρ(ο)·ει classical, λυτρ(ο)·εσαι alt
3rdλυτροιλυτρ(ο)·ειλυτρουται[LXX]λυτρ(ο)·εται
Pl1stλυτρουμενλυτρ(ο)·ομενλυτρουμεθαλυτρ(ο)·ομεθα
2ndλυτρουτελυτρ(ο)·ετελυτρουσθελυτρ(ο)·εσθε
3rdλυτρουσιν, λυτρουσιλυτρ(ο)·ουσι(ν)λυτρουνταιλυτρ(ο)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλυτρωλυτρ(ο)·ωλυτρωμαιλυτρ(ο)·ωμαι
2ndλυτροις[LXX]λυτρ(ο)·ῃςλυτροιλυτρ(ο)·ῃ
3rdλυτροιλυτρ(ο)·ῃλυτρωται[LXX]λυτρ(ο)·ηται
Pl1stλυτρωμενλυτρ(ο)·ωμενλυτρωμεθαλυτρ(ο)·ωμεθα
2ndλυτρωτελυτρ(ο)·ητελυτρωσθελυτρ(ο)·ησθε
3rdλυτρωσιν[GNT][LXX], λυτρωσιλυτρ(ο)·ωσι(ν), λυτρ(ο)·ωσι(ν)λυτρωνταιλυτρ(ο)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλυτροιμιλυτρ(ο)·οιμιλυτροιμηνλυτρ(ο)·οιμην
2ndλυτροις[LXX]λυτρ(ο)·οιςλυτροιολυτρ(ο)·οιο
3rdλυτροιλυτρ(ο)·οιλυτροιτολυτρ(ο)·οιτο
Pl1stλυτροιμενλυτρ(ο)·οιμενλυτροιμεθαλυτρ(ο)·οιμεθα
2ndλυτροιτελυτρ(ο)·οιτελυτροισθελυτρ(ο)·οισθε
3rdλυτροιεν, λυτροισανλυτρ(ο)·οιεν, λυτρ(ο)·οισαν altλυτροιντολυτρ(ο)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndλυτρου[LXX]λυτρ(ο)·ελυτρου[LXX]λυτρ(ο)·ου
3rdλυτρουτωλυτρ(ο)·ετωλυτρουσθωλυτρ(ο)·εσθω
Pl1st
2ndλυτρουτελυτρ(ο)·ετελυτρουσθελυτρ(ο)·εσθε
3rdλυτρουτωσαν, λυτρουντωνλυτρ(ο)·ετωσαν, λυτρ(ο)·οντων classicalλυτρουσθωσαν, λυτρουσθωνλυτρ(ο)·εσθωσαν, λυτρ(ο)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
λυτρουν​λυτρ(ο)·ειν​λυτρουσθαι[GNT]​λυτρ(ο)·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocλυτρουσαλυτρουνλυτρ(ο)·ουσ·αλυτρ(ο)·ο[υ]ν[τ]
Nomλυτρων[LXX]λυτρ(ο)·ο[υ]ν[τ]·^
Accλυτρουσανλυτρουνταλυτρ(ο)·ουσ·ανλυτρ(ο)·ο[υ]ντ·α
Datλυτρουσῃλυτρουντιλυτρ(ο)·ουσ·ῃλυτρ(ο)·ο[υ]ντ·ι
Genλυτρουσηςλυτρουντοςλυτρ(ο)·ουσ·ηςλυτρ(ο)·ο[υ]ντ·ος
PlVocλυτρουσαιλυτρουντεςλυτρουνταλυτρ(ο)·ουσ·αιλυτρ(ο)·ο[υ]ντ·εςλυτρ(ο)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accλυτρουσαςλυτρουνταςλυτρ(ο)·ουσ·αςλυτρ(ο)·ο[υ]ντ·ας
Datλυτρουσαιςλυτρουσι, λυτρουσινλυτρ(ο)·ουσ·αιςλυτρ(ο)·ου[ντ]·σι(ν)
Genλυτρουσωνλυτρουντωνλυτρ(ο)·ουσ·ωνλυτρ(ο)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocλυτρουμενηλυτρουμενελυτρ(ο)·ομεν·ηλυτρ(ο)·ομεν·ε
Nomλυτρουμενος[LXX]λυτρ(ο)·ομεν·ος
Accλυτρουμενηνλυτρουμενον[LXX]λυτρ(ο)·ομεν·ηνλυτρ(ο)·ομεν·ον
Datλυτρουμενῃλυτρουμενῳ[LXX]λυτρ(ο)·ομεν·ῃλυτρ(ο)·ομεν·ῳ
Genλυτρουμενηςλυτρουμενου[LXX]λυτρ(ο)·ομεν·ηςλυτρ(ο)·ομεν·ου
PlVocλυτρουμεναιλυτρουμενοιλυτρουμεναλυτρ(ο)·ομεν·αιλυτρ(ο)·ομεν·οιλυτρ(ο)·ομεν·α
Nom
Accλυτρουμεναςλυτρουμενουςλυτρ(ο)·ομεν·αςλυτρ(ο)·ομεν·ους
Datλυτρουμεναιςλυτρουμενοιςλυτρ(ο)·ομεν·αιςλυτρ(ο)·ομεν·οις
Genλυτρουμενωνλυτρουμενωνλυτρ(ο)·ομεν·ωνλυτρ(ο)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stελυτρουνε·λυτρ(ο)·ονελυτρουμηνε·λυτρ(ο)·ομην
2ndελυτρουςε·λυτρ(ο)·εςελυτρουε·λυτρ(ο)·ου
3rdελυτρουε·λυτρ(ο)·εελυτρουτοε·λυτρ(ο)·ετο
Pl1stελυτρουμενε·λυτρ(ο)·ομενελυτρουμεθαε·λυτρ(ο)·ομεθα
2ndελυτρουτεε·λυτρ(ο)·ετεελυτρουσθεε·λυτρ(ο)·εσθε
3rdελυτρουν, ελυτρουσανε·λυτρ(ο)·ον, ε·λυτρ(ο)·οσαν altελυτρουντοε·λυτρ(ο)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλυτρωσωλυτρω·σωλυτρωσομαι[LXX]λυτρω·σομαι
2ndλυτρωσειςλυτρω·σειςλυτρωσῃ[LXX], λυτρωσει, λυτρωσεσαιλυτρω·σῃ, λυτρω·σει classical, λυτρω·σεσαι alt
3rdλυτρωσειλυτρω·σειλυτρωσεται[LXX]λυτρω·σεται
Pl1stλυτρωσομενλυτρω·σομενλυτρωσομεθαλυτρω·σομεθα
2ndλυτρωσετελυτρω·σετελυτρωσεσθελυτρω·σεσθε
3rdλυτρωσουσιν, λυτρωσουσιλυτρω·σουσι(ν)λυτρωσονταιλυτρω·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλυτρωσοιμιλυτρω·σοιμιλυτρωσοιμηνλυτρω·σοιμην
2ndλυτρωσοιςλυτρω·σοιςλυτρωσοιολυτρω·σοιο
3rdλυτρωσοιλυτρω·σοιλυτρωσοιτολυτρω·σοιτο
Pl1stλυτρωσοιμενλυτρω·σοιμενλυτρωσοιμεθαλυτρω·σοιμεθα
2ndλυτρωσοιτελυτρω·σοιτελυτρωσοισθελυτρω·σοισθε
3rdλυτρωσοιενλυτρω·σοιενλυτρωσοιντολυτρω·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
λυτρωσειν​λυτρω·σειν​λυτρωσεσθαι​λυτρω·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocλυτρωσουσαλυτρωσονλυτρω·σουσ·αλυτρω·σο[υ]ν[τ]
Nomλυτρωσωνλυτρω·σο[υ]ν[τ]·^
Accλυτρωσουσανλυτρωσονταλυτρω·σουσ·ανλυτρω·σο[υ]ντ·α
Datλυτρωσουσῃλυτρωσοντιλυτρω·σουσ·ῃλυτρω·σο[υ]ντ·ι
Genλυτρωσουσηςλυτρωσοντοςλυτρω·σουσ·ηςλυτρω·σο[υ]ντ·ος
PlVocλυτρωσουσαιλυτρωσοντεςλυτρωσονταλυτρω·σουσ·αιλυτρω·σο[υ]ντ·εςλυτρω·σο[υ]ντ·α
Nom
Accλυτρωσουσαςλυτρωσονταςλυτρω·σουσ·αςλυτρω·σο[υ]ντ·ας
Datλυτρωσουσαιςλυτρωσουσι, λυτρωσουσινλυτρω·σουσ·αιςλυτρω·σου[ντ]·σι(ν)
Genλυτρωσουσωνλυτρωσοντωνλυτρω·σουσ·ωνλυτρω·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocλυτρωσομενηλυτρωσομενελυτρω·σομεν·ηλυτρω·σομεν·ε
Nomλυτρωσομενοςλυτρω·σομεν·ος
Accλυτρωσομενηνλυτρωσομενονλυτρω·σομεν·ηνλυτρω·σομεν·ον
Datλυτρωσομενῃλυτρωσομενῳλυτρω·σομεν·ῃλυτρω·σομεν·ῳ
Genλυτρωσομενηςλυτρωσομενουλυτρω·σομεν·ηςλυτρω·σομεν·ου
PlVocλυτρωσομεναιλυτρωσομενοιλυτρωσομεναλυτρω·σομεν·αιλυτρω·σομεν·οιλυτρω·σομεν·α
Nom
Accλυτρωσομεναςλυτρωσομενουςλυτρω·σομεν·αςλυτρω·σομεν·ους
Datλυτρωσομεναιςλυτρωσομενοιςλυτρω·σομεν·αιςλυτρω·σομεν·οις
Genλυτρωσομενωνλυτρωσομενωνλυτρω·σομεν·ωνλυτρω·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stελυτρωσαε·λυτρω·σαελυτρωσαμην[LXX]ε·λυτρω·σαμην
2ndελυτρωσαςε·λυτρω·σαςελυτρωσω[LXX]ε·λυτρω·σω
3rdελυτρωσεν, ελυτρωσεε·λυτρω·σε(ν)ελυτρωσατο[LXX]ε·λυτρω·σατο
Pl1stελυτρωσαμενε·λυτρω·σαμενελυτρωσαμεθαε·λυτρω·σαμεθα
2ndελυτρωσατεε·λυτρω·σατεελυτρωσασθεε·λυτρω·σασθε
3rdελυτρωσανε·λυτρω·σανελυτρωσαντο[LXX]ε·λυτρω·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλυτρωσωλυτρω·σωλυτρωσωμαιλυτρω·σωμαι
2ndλυτρωσῃςλυτρω·σῃςλυτρωσῃ[LXX]λυτρω·σῃ
3rdλυτρωσῃ[LXX]λυτρω·σῃλυτρωσηται[GNT][LXX]λυτρω·σηται
Pl1stλυτρωσωμενλυτρω·σωμενλυτρωσωμεθαλυτρω·σωμεθα
2ndλυτρωσητελυτρω·σητελυτρωσησθελυτρω·σησθε
3rdλυτρωσωσιν, λυτρωσωσιλυτρω·σωσι(ν)λυτρωσωνταιλυτρω·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλυτρωσαιμιλυτρω·σαιμιλυτρωσαιμηνλυτρω·σαιμην
2ndλυτρωσαις, λυτρωσειαςλυτρω·σαις, λυτρω·σειας classicalλυτρωσαιολυτρω·σαιο
3rdλυτρωσαι[LXX], λυτρωσειελυτρω·σαι, λυτρω·σειε classicalλυτρωσαιτολυτρω·σαιτο
Pl1stλυτρωσαιμενλυτρω·σαιμενλυτρωσαιμεθαλυτρω·σαιμεθα
2ndλυτρωσαιτελυτρω·σαιτελυτρωσαισθελυτρω·σαισθε
3rdλυτρωσαιεν, λυτρωσαισαν, λυτρωσειαν, λυτρωσειενλυτρω·σαιεν, λυτρω·σαισαν alt, λυτρω·σειαν classical, λυτρω·σειεν classicalλυτρωσαιντολυτρω·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndλυτρωσονλυτρω·σονλυτρωσαι[LXX]λυτρω·σαι
3rdλυτρωσατωλυτρω·σατωλυτρωσασθω[LXX]λυτρω·σασθω
Pl1st
2ndλυτρωσατελυτρω·σατελυτρωσασθελυτρω·σασθε
3rdλυτρωσατωσαν, λυτρωσαντωνλυτρω·σατωσαν, λυτρω·σαντων classicalλυτρωσασθωσαν, λυτρωσασθωνλυτρω·σασθωσαν, λυτρω·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
λυτρωσαι[LXX]​λυτρω·σαιλυτρωσασθαι[LXX]​λυτρω·σασθαι

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocλυτρωσασαλυτρωσαςλυτρωσανλυτρω·σασ·αλυτρω·σα[ντ]·ςλυτρω·σαν[τ]
Nom
Accλυτρωσασανλυτρωσανταλυτρω·σασ·ανλυτρω·σαντ·α
Datλυτρωσασῃλυτρωσαντιλυτρω·σασ·ῃλυτρω·σαντ·ι
Genλυτρωσασηςλυτρωσαντοςλυτρω·σασ·ηςλυτρω·σαντ·ος
PlVocλυτρωσασαιλυτρωσαντεςλυτρωσανταλυτρω·σασ·αιλυτρω·σαντ·εςλυτρω·σαντ·α
Nom
Accλυτρωσασαςλυτρωσανταςλυτρω·σασ·αςλυτρω·σαντ·ας
Datλυτρωσασαιςλυτρωσασι, λυτρωσασινλυτρω·σασ·αιςλυτρω·σα[ντ]·σι(ν)
Genλυτρωσασωνλυτρωσαντωνλυτρω·σασ·ωνλυτρω·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocλυτρωσαμενηλυτρωσαμενελυτρω·σαμεν·ηλυτρω·σαμεν·ε
Nomλυτρωσαμενος[LXX]λυτρω·σαμεν·ος
Accλυτρωσαμενηνλυτρωσαμενονλυτρω·σαμεν·ηνλυτρω·σαμεν·ον
Datλυτρωσαμενῃλυτρωσαμενῳλυτρω·σαμεν·ῃλυτρω·σαμεν·ῳ
Genλυτρωσαμενηςλυτρωσαμενου[LXX]λυτρω·σαμεν·ηςλυτρω·σαμεν·ου
PlVocλυτρωσαμεναιλυτρωσαμενοιλυτρωσαμεναλυτρω·σαμεν·αιλυτρω·σαμεν·οιλυτρω·σαμεν·α
Nom
Accλυτρωσαμεναςλυτρωσαμενουςλυτρω·σαμεν·αςλυτρω·σαμεν·ους
Datλυτρωσαμεναιςλυτρωσαμενοιςλυτρω·σαμεν·αιςλυτρω·σαμεν·οις
Genλυτρωσαμενωνλυτρωσαμενωνλυτρω·σαμεν·ωνλυτρω·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλελυτρωμαιλελυτρω·μαι
2ndλελυτρωσαιλελυτρω·σαι
3rdλελυτρωται[LXX]λελυτρω·ται
Pl1stλελυτρωμεθαλελυτρω·μεθα
2ndλελυτρωσθελελυτρω·σθε
3rdλελυτρωνταιλελυτρω·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλελυτρωσομαιλελυτρω·σομαι
2ndλελυτρωσῃ, λελυτρωσειλελυτρω·σῃ, λελυτρω·σει classical
3rdλελυτρωσεταιλελυτρω·σεται
Pl1stλελυτρωσομεθαλελυτρω·σομεθα
2ndλελυτρωσεσθελελυτρω·σεσθε
3rdλελυτρωσονταιλελυτρω·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλελυτρωσοιμηνλελυτρω·σοιμην
2ndλελυτρωσοιολελυτρω·σοιο
3rdλελυτρωσοιτολελυτρω·σοιτο
Pl1stλελυτρωσοιμεθαλελυτρω·σοιμεθα
2ndλελυτρωσοισθελελυτρω·σοισθε
3rdλελυτρωσοιντολελυτρω·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndλελυτρωσολελυτρω·σο
3rdλελυτρωσθωλελυτρω·σθω
Pl1st
2ndλελυτρωσθελελυτρω·σθε
3rdλελυτρωσθωσαν, λελυτρωσθωνλελυτρω·σθωσαν, λελυτρω·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
λελυτρωσθαι​λελυτρω·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
λελυτρωσεσθαι​λελυτρω·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocλελυτρωμενηλελυτρωμενελελυτρω·μεν·ηλελυτρω·μεν·ε
Nomλελυτρωμενοςλελυτρω·μεν·ος
Accλελυτρωμενηνλελυτρωμενον[LXX]λελυτρω·μεν·ηνλελυτρω·μεν·ον
Datλελυτρωμενῃλελυτρωμενῳλελυτρω·μεν·ῃλελυτρω·μεν·ῳ
Genλελυτρωμενηςλελυτρωμενουλελυτρω·μεν·ηςλελυτρω·μεν·ου
PlVocλελυτρωμεναιλελυτρωμενοι[LXX]λελυτρωμεναλελυτρω·μεν·αιλελυτρω·μεν·οιλελυτρω·μεν·α
Nom
Accλελυτρωμεναςλελυτρωμενουςλελυτρω·μεν·αςλελυτρω·μεν·ους
Datλελυτρωμεναιςλελυτρωμενοις[LXX]λελυτρω·μεν·αιςλελυτρω·μεν·οις
Genλελυτρωμενωνλελυτρωμενωνλελυτρω·μεν·ωνλελυτρω·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stελελυτρωμηνε·λελυτρω·μην
2ndελελυτρωσοε·λελυτρω·σο
3rdελελυτρωτοε·λελυτρω·το
Pl1stελελυτρωμεθαε·λελυτρω·μεθα
2ndελελυτρωσθεε·λελυτρω·σθε
3rdελελυτρωντοε·λελυτρω·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλελυτρωμην[ε]·λελυτρω·μην
2ndλελυτρωσο[ε]·λελυτρω·σο
3rdλελυτρωτο[ε]·λελυτρω·το
Pl1stλελυτρωμεθα[ε]·λελυτρω·μεθα
2ndλελυτρωσθε[ε]·λελυτρω·σθε
3rdλελυτρωντο[ε]·λελυτρω·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stελυτρωθηνε·λυτρω·θην
2ndελυτρωθηςε·λυτρω·θης
3rdελυτρωθηε·λυτρω·θη
Pl1stελυτρωθημενε·λυτρω·θημεν
2ndελυτρωθητε[GNT]ε·λυτρω·θητε
3rdελυτρωθησανε·λυτρω·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stλυτρωθησομαιλυτρω·θησομαι
2ndλυτρωθησῃ, λυτρωθησειλυτρω·θησῃ, λυτρω·θησει classical
3rdλυτρωθησεται[LXX]λυτρω·θησεται
Pl1stλυτρωθησομεθαλυτρω·θησομεθα
2ndλυτρωθησεσθε[LXX]λυτρω·θησεσθε
3rdλυτρωθησονταιλυτρω·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stλυτρωθωλυτρω·θω
2ndλυτρωθῃςλυτρω·θῃς
3rdλυτρωθῃ[LXX]λυτρω·θῃ
Pl1stλυτρωθωμενλυτρω·θωμεν
2ndλυτρωθητελυτρω·θητε
3rdλυτρωθωσιν, λυτρωθωσιλυτρω·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stλυτρωθειηνλυτρω·θειην
2ndλυτρωθειηςλυτρω·θειης
3rdλυτρωθειηλυτρω·θειη
Pl1stλυτρωθειημεν, λυτρωθειμενλυτρω·θειημεν, λυτρω·θειμεν classical
2ndλυτρωθειητε, λυτρωθειτελυτρω·θειητε, λυτρω·θειτε classical
3rdλυτρωθειησαν, λυτρωθειενλυτρω·θειησαν, λυτρω·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stλυτρωθησοιμηνλυτρω·θησοιμην
2ndλυτρωθησοιολυτρω·θησοιο
3rdλυτρωθησοιτολυτρω·θησοιτο
Pl1stλυτρωθησοιμεθαλυτρω·θησοιμεθα
2ndλυτρωθησοισθελυτρω·θησοισθε
3rdλυτρωθησοιντολυτρω·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndλυτρωθητιλυτρω·θητι
3rdλυτρωθητωλυτρω·θητω
Pl1st
2ndλυτρωθητελυτρω·θητε
3rdλυτρωθητωσαν, λυτρωθεντωνλυτρω·θητωσαν, λυτρω·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
λυτρωθηναι​λυτρω·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
λυτρωθησεσθαι​λυτρω·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocλυτρωθεισαλυτρωθειςλυτρωθενλυτρω·θεισ·αλυτρω·θει[ντ]·ςλυτρω·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accλυτρωθεισανλυτρωθενταλυτρω·θεισ·ανλυτρω·θε[ι]ντ·α
Datλυτρωθεισῃλυτρωθεντιλυτρω·θεισ·ῃλυτρω·θε[ι]ντ·ι
Genλυτρωθεισηςλυτρωθεντοςλυτρω·θεισ·ηςλυτρω·θε[ι]ντ·ος
PlVocλυτρωθεισαιλυτρωθεντεςλυτρωθενταλυτρω·θεισ·αιλυτρω·θε[ι]ντ·εςλυτρω·θε[ι]ντ·α
Nom
Accλυτρωθεισαςλυτρωθενταςλυτρω·θεισ·αςλυτρω·θε[ι]ντ·ας
Datλυτρωθεισαιςλυτρωθεισι, λυτρωθεισινλυτρω·θεισ·αιςλυτρω·θει[ντ]·σι(ν)
Genλυτρωθεισωνλυτρωθεντωνλυτρω·θεισ·ωνλυτρω·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocλυτρωθησομενηλυτρωθησομενελυτρω·θησομεν·ηλυτρω·θησομεν·ε
Nomλυτρωθησομενοςλυτρω·θησομεν·ος
Accλυτρωθησομενηνλυτρωθησομενονλυτρω·θησομεν·ηνλυτρω·θησομεν·ον
Datλυτρωθησομενῃλυτρωθησομενῳλυτρω·θησομεν·ῃλυτρω·θησομεν·ῳ
Genλυτρωθησομενηςλυτρωθησομενουλυτρω·θησομεν·ηςλυτρω·θησομεν·ου
PlVocλυτρωθησομεναιλυτρωθησομενοιλυτρωθησομεναλυτρω·θησομεν·αιλυτρω·θησομεν·οιλυτρω·θησομεν·α
Nom
Accλυτρωθησομεναςλυτρωθησομενουςλυτρω·θησομεν·αςλυτρω·θησομεν·ους
Datλυτρωθησομεναιςλυτρωθησομενοιςλυτρω·θησομεν·αιςλυτρω·θησομεν·οις
Genλυτρωθησομενωνλυτρωθησομενωνλυτρω·θησομεν·ωνλυτρω·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 28-Jan-2020 12:27:06 EST