λυπεω • LUPEW • lupeō

Search: λυπησῃς

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
λυπησῃςλυπέωλυπη·σῃς1aor act sub 2nd sg

λυπέω (λυπ(ε)-, λυπη·σ-, λυπη·σ-, λελυπη·κ-, λελυπη-, λυπη·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλυπω[GNT]λυπ(ε)·ωλυπουμαιλυπ(ε)·ομαι
2ndλυπειςλυπ(ε)·ειςλυπῃ[GNT][LXX], λυπει[LXX], λυπεισαιλυπ(ε)·ῃ, λυπ(ε)·ει classical, λυπ(ε)·εσαι alt
3rdλυπει[LXX]λυπ(ε)·ειλυπειται[GNT][LXX]λυπ(ε)·εται
Pl1stλυπουμενλυπ(ε)·ομενλυπουμεθαλυπ(ε)·ομεθα
2ndλυπειτε[GNT]λυπ(ε)·ετελυπεισθε[LXX]λυπ(ε)·εσθε
3rdλυπουσιν, λυπουσιλυπ(ε)·ουσι(ν)λυπουνταιλυπ(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλυπω[GNT]λυπ(ε)·ωλυπωμαιλυπ(ε)·ωμαι
2ndλυπῃςλυπ(ε)·ῃςλυπῃ[GNT][LXX]λυπ(ε)·ῃ
3rdλυπῃ[GNT][LXX]λυπ(ε)·ῃλυπηταιλυπ(ε)·ηται
Pl1stλυπωμενλυπ(ε)·ωμενλυπωμεθαλυπ(ε)·ωμεθα
2ndλυπητελυπ(ε)·ητελυπησθε[GNT]λυπ(ε)·ησθε
3rdλυπωσιν, λυπωσιλυπ(ε)·ωσι(ν)λυπωνταιλυπ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλυποιμιλυπ(ε)·οιμιλυποιμηνλυπ(ε)·οιμην
2ndλυποιςλυπ(ε)·οιςλυποιολυπ(ε)·οιο
3rdλυποιλυπ(ε)·οιλυποιτολυπ(ε)·οιτο
Pl1stλυποιμενλυπ(ε)·οιμενλυποιμεθαλυπ(ε)·οιμεθα
2ndλυποιτελυπ(ε)·οιτελυποισθελυπ(ε)·οισθε
3rdλυποιεν, λυποισανλυπ(ε)·οιεν, λυπ(ε)·οισαν altλυποιντολυπ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndλυπει[LXX]λυπ(ε)·ελυπου[LXX]λυπ(ε)·ου
3rdλυπειτωλυπ(ε)·ετωλυπεισθωλυπ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndλυπειτε[GNT]λυπ(ε)·ετελυπεισθε[LXX]λυπ(ε)·εσθε
3rdλυπειτωσαν, λυπουντωνλυπ(ε)·ετωσαν, λυπ(ε)·οντων classicalλυπεισθωσαν, λυπεισθωνλυπ(ε)·εσθωσαν, λυπ(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
λυπειν​λυπ(ε)·ειν​λυπεισθαι[GNT][LXX]​λυπ(ε)·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocλυπουσαλυπουνλυπ(ε)·ουσ·αλυπ(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomλυπων[LXX]λυπ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accλυπουσανλυπουνταλυπ(ε)·ουσ·ανλυπ(ε)·ο[υ]ντ·α
Datλυπουσῃλυπουντιλυπ(ε)·ουσ·ῃλυπ(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genλυπουσηςλυπουντοςλυπ(ε)·ουσ·ηςλυπ(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocλυπουσαιλυπουντες[LXX]λυπουνταλυπ(ε)·ουσ·αιλυπ(ε)·ο[υ]ντ·εςλυπ(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accλυπουσαςλυπουνταςλυπ(ε)·ουσ·αςλυπ(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datλυπουσαιςλυπουσι, λυπουσινλυπ(ε)·ουσ·αιςλυπ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genλυπουσωνλυπουντωνλυπ(ε)·ουσ·ωνλυπ(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocλυπουμενη[LXX]λυπουμενελυπ(ε)·ομεν·ηλυπ(ε)·ομεν·ε
Nomλυπουμενος[GNT][LXX]λυπ(ε)·ομεν·ος
Accλυπουμενηνλυπουμενονλυπ(ε)·ομεν·ηνλυπ(ε)·ομεν·ον
Datλυπουμενῃλυπουμενῳλυπ(ε)·ομεν·ῃλυπ(ε)·ομεν·ῳ
Genλυπουμενηςλυπουμενουλυπ(ε)·ομεν·ηςλυπ(ε)·ομεν·ου
PlVocλυπουμεναιλυπουμενοι[GNT]λυπουμεναλυπ(ε)·ομεν·αιλυπ(ε)·ομεν·οιλυπ(ε)·ομεν·α
Nom
Accλυπουμεναςλυπουμενουςλυπ(ε)·ομεν·αςλυπ(ε)·ομεν·ους
Datλυπουμεναιςλυπουμενοιςλυπ(ε)·ομεν·αιςλυπ(ε)·ομεν·οις
Genλυπουμενωνλυπουμενωνλυπ(ε)·ομεν·ωνλυπ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stελυπουνε·λυπ(ε)·ονελυπουμηνε·λυπ(ε)·ομην
2ndελυπεις[LXX]ε·λυπ(ε)·εςελυπουε·λυπ(ε)·ου
3rdελυπειε·λυπ(ε)·εελυπειτο[LXX]ε·λυπ(ε)·ετο
Pl1stελυπουμενε·λυπ(ε)·ομενελυπουμεθαε·λυπ(ε)·ομεθα
2ndελυπειτεε·λυπ(ε)·ετεελυπεισθεε·λυπ(ε)·εσθε
3rdελυπουν, ελυπουσανε·λυπ(ε)·ον, ε·λυπ(ε)·οσαν altελυπουντο[LXX]ε·λυπ(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλυπησω[LXX]λυπη·σωλυπησομαιλυπη·σομαι
2ndλυπησειςλυπη·σειςλυπησῃ, λυπησει[LXX], λυπησεσαιλυπη·σῃ, λυπη·σει classical, λυπη·σεσαι alt
3rdλυπησει[LXX]λυπη·σειλυπησεταιλυπη·σεται
Pl1stλυπησομενλυπη·σομενλυπησομεθαλυπη·σομεθα
2ndλυπησετελυπη·σετελυπησεσθελυπη·σεσθε
3rdλυπησουσιν, λυπησουσιλυπη·σουσι(ν)λυπησονταιλυπη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλυπησοιμιλυπη·σοιμιλυπησοιμηνλυπη·σοιμην
2ndλυπησοιςλυπη·σοιςλυπησοιολυπη·σοιο
3rdλυπησοιλυπη·σοιλυπησοιτολυπη·σοιτο
Pl1stλυπησοιμενλυπη·σοιμενλυπησοιμεθαλυπη·σοιμεθα
2ndλυπησοιτελυπη·σοιτελυπησοισθελυπη·σοισθε
3rdλυπησοιενλυπη·σοιενλυπησοιντολυπη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
λυπησειν​λυπη·σειν​λυπησεσθαι​λυπη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocλυπησουσαλυπησονλυπη·σουσ·αλυπη·σο[υ]ν[τ]
Nomλυπησωνλυπη·σο[υ]ν[τ]·^
Accλυπησουσανλυπησονταλυπη·σουσ·ανλυπη·σο[υ]ντ·α
Datλυπησουσῃλυπησοντιλυπη·σουσ·ῃλυπη·σο[υ]ντ·ι
Genλυπησουσηςλυπησοντοςλυπη·σουσ·ηςλυπη·σο[υ]ντ·ος
PlVocλυπησουσαιλυπησοντεςλυπησονταλυπη·σουσ·αιλυπη·σο[υ]ντ·εςλυπη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accλυπησουσαςλυπησονταςλυπη·σουσ·αςλυπη·σο[υ]ντ·ας
Datλυπησουσαιςλυπησουσι, λυπησουσινλυπη·σουσ·αιςλυπη·σου[ντ]·σι(ν)
Genλυπησουσωνλυπησοντωνλυπη·σουσ·ωνλυπη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocλυπησομενηλυπησομενελυπη·σομεν·ηλυπη·σομεν·ε
Nomλυπησομενοςλυπη·σομεν·ος
Accλυπησομενηνλυπησομενονλυπη·σομεν·ηνλυπη·σομεν·ον
Datλυπησομενῃλυπησομενῳλυπη·σομεν·ῃλυπη·σομεν·ῳ
Genλυπησομενηςλυπησομενουλυπη·σομεν·ηςλυπη·σομεν·ου
PlVocλυπησομεναιλυπησομενοιλυπησομεναλυπη·σομεν·αιλυπη·σομεν·οιλυπη·σομεν·α
Nom
Accλυπησομεναςλυπησομενουςλυπη·σομεν·αςλυπη·σομεν·ους
Datλυπησομεναιςλυπησομενοιςλυπη·σομεν·αιςλυπη·σομεν·οις
Genλυπησομενωνλυπησομενωνλυπη·σομεν·ωνλυπη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stελυπησα[GNT][LXX]ε·λυπη·σαελυπησαμηνε·λυπη·σαμην
2ndελυπησαςε·λυπη·σαςελυπησωε·λυπη·σω
3rdελυπησεν[GNT][LXX], ελυπησε[LXX]ε·λυπη·σε(ν)ελυπησατοε·λυπη·σατο
Pl1stελυπησαμενε·λυπη·σαμενελυπησαμεθαε·λυπη·σαμεθα
2ndελυπησατε[LXX]ε·λυπη·σατεελυπησασθεε·λυπη·σασθε
3rdελυπησαν[LXX]ε·λυπη·σανελυπησαντοε·λυπη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλυπησω[LXX]λυπη·σωλυπησωμαιλυπη·σωμαι
2ndλυπησῃς[LXX]λυπη·σῃςλυπησῃλυπη·σῃ
3rdλυπησῃλυπη·σῃλυπησηταιλυπη·σηται
Pl1stλυπησωμενλυπη·σωμενλυπησωμεθαλυπη·σωμεθα
2ndλυπησητελυπη·σητελυπησησθελυπη·σησθε
3rdλυπησωσιν, λυπησωσιλυπη·σωσι(ν)λυπησωνταιλυπη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλυπησαιμιλυπη·σαιμιλυπησαιμηνλυπη·σαιμην
2ndλυπησαις, λυπησειαςλυπη·σαις, λυπη·σειας classicalλυπησαιολυπη·σαιο
3rdλυπησαι, λυπησειελυπη·σαι, λυπη·σειε classicalλυπησαιτολυπη·σαιτο
Pl1stλυπησαιμενλυπη·σαιμενλυπησαιμεθαλυπη·σαιμεθα
2ndλυπησαιτελυπη·σαιτελυπησαισθελυπη·σαισθε
3rdλυπησαιεν, λυπησαισαν, λυπησειαν, λυπησειενλυπη·σαιεν, λυπη·σαισαν alt, λυπη·σειαν classical, λυπη·σειεν classicalλυπησαιντολυπη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndλυπησονλυπη·σονλυπησαιλυπη·σαι
3rdλυπησατωλυπη·σατωλυπησασθωλυπη·σασθω
Pl1st
2ndλυπησατελυπη·σατελυπησασθελυπη·σασθε
3rdλυπησατωσαν, λυπησαντωνλυπη·σατωσαν, λυπη·σαντων classicalλυπησασθωσαν, λυπησασθωνλυπη·σασθωσαν, λυπη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
λυπησαι​λυπη·σαι​λυπησασθαι​λυπη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocλυπησασαλυπησαςλυπησανλυπη·σασ·αλυπη·σα[ντ]·ςλυπη·σαν[τ]
Nom
Accλυπησασανλυπησανταλυπη·σασ·ανλυπη·σαντ·α
Datλυπησασῃλυπησαντιλυπη·σασ·ῃλυπη·σαντ·ι
Genλυπησασηςλυπησαντοςλυπη·σασ·ηςλυπη·σαντ·ος
PlVocλυπησασαιλυπησαντεςλυπησανταλυπη·σασ·αιλυπη·σαντ·εςλυπη·σαντ·α
Nom
Accλυπησασαςλυπησανταςλυπη·σασ·αςλυπη·σαντ·ας
Datλυπησασαιςλυπησασι, λυπησασινλυπη·σασ·αιςλυπη·σα[ντ]·σι(ν)
Genλυπησασωνλυπησαντωνλυπη·σασ·ωνλυπη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocλυπησαμενηλυπησαμενελυπη·σαμεν·ηλυπη·σαμεν·ε
Nomλυπησαμενοςλυπη·σαμεν·ος
Accλυπησαμενηνλυπησαμενονλυπη·σαμεν·ηνλυπη·σαμεν·ον
Datλυπησαμενῃλυπησαμενῳλυπη·σαμεν·ῃλυπη·σαμεν·ῳ
Genλυπησαμενηςλυπησαμενουλυπη·σαμεν·ηςλυπη·σαμεν·ου
PlVocλυπησαμεναιλυπησαμενοιλυπησαμεναλυπη·σαμεν·αιλυπη·σαμεν·οιλυπη·σαμεν·α
Nom
Accλυπησαμεναςλυπησαμενουςλυπη·σαμεν·αςλυπη·σαμεν·ους
Datλυπησαμεναιςλυπησαμενοιςλυπη·σαμεν·αιςλυπη·σαμεν·οις
Genλυπησαμενωνλυπησαμενωνλυπη·σαμεν·ωνλυπη·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλελυπηκαλελυπη·καλελυπημαι[LXX]λελυπη·μαι
2ndλελυπηκας, λελυπηκεςλελυπη·κας, λελυπη·κες altλελυπησαι[LXX]λελυπη·σαι
3rdλελυπηκεν[GNT], λελυπηκελελυπη·κε(ν), λελυπη·κε(ν)λελυπηται[LXX]λελυπη·ται
Pl1stλελυπηκαμενλελυπη·καμενλελυπημεθαλελυπη·μεθα
2ndλελυπηκατελελυπη·κατελελυπησθελελυπη·σθε
3rdλελυπηκασιν, λελυπηκασι, λελυπηκανλελυπη·κασι(ν), λελυπη·καν altλελυπηνταιλελυπη·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλελυπησομαιλελυπη·σομαι
2ndλελυπησῃ, λελυπησειλελυπη·σῃ, λελυπη·σει classical
3rdλελυπησεταιλελυπη·σεται
Pl1stλελυπησομεθαλελυπη·σομεθα
2ndλελυπησεσθελελυπη·σεσθε
3rdλελυπησονταιλελυπη·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλελυπηκωλελυπη·κω
2ndλελυπηκῃςλελυπη·κῃς
3rdλελυπηκῃλελυπη·κῃ
Pl1stλελυπηκωμενλελυπη·κωμεν
2ndλελυπηκητελελυπη·κητε
3rdλελυπηκωσιν, λελυπηκωσιλελυπη·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλελυπηκοιμι, λελυπηκοιηνλελυπη·κοιμι, λελυπη·κοιην classical
2ndλελυπηκοις, λελυπηκοιηςλελυπη·κοις, λελυπη·κοιης classical
3rdλελυπηκοι, λελυπηκοιηλελυπη·κοι, λελυπη·κοιη classical
Pl1stλελυπηκοιμενλελυπη·κοιμεν
2ndλελυπηκοιτελελυπη·κοιτε
3rdλελυπηκοιενλελυπη·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλελυπησοιμηνλελυπη·σοιμην
2ndλελυπησοιολελυπη·σοιο
3rdλελυπησοιτολελυπη·σοιτο
Pl1stλελυπησοιμεθαλελυπη·σοιμεθα
2ndλελυπησοισθελελυπη·σοισθε
3rdλελυπησοιντολελυπη·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndλελυπηκελελυπη·κελελυπησολελυπη·σο
3rdλελυπηκετωλελυπη·κετωλελυπησθωλελυπη·σθω
Pl1st
2ndλελυπηκετελελυπη·κετελελυπησθελελυπη·σθε
3rdλελυπηκετωσανλελυπη·κετωσανλελυπησθωσαν, λελυπησθωνλελυπη·σθωσαν, λελυπη·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
λελυπηκεναι​λελυπη·κεναι​λελυπησθαι​λελυπη·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
λελυπησεσθαι​λελυπη·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocλελυπηκυιαλελυπηκοςλελυπη·κυι·αλελυπη·κο[τ]·ς
Nomλελυπηκωςλελυπη·κο[τ]·^ς
Accλελυπηκυιανλελυπηκοταλελυπη·κυι·ανλελυπη·κοτ·α
Datλελυπηκυιᾳλελυπηκοτιλελυπη·κυι·ᾳλελυπη·κοτ·ι
Genλελυπηκυιαςλελυπηκοτοςλελυπη·κυι·αςλελυπη·κοτ·ος
PlVocλελυπηκυιαιλελυπηκοτεςλελυπηκοταλελυπη·κυι·αιλελυπη·κοτ·εςλελυπη·κοτ·α
Nom
Accλελυπηκυιαςλελυπηκοταςλελυπη·κυι·αςλελυπη·κοτ·ας
Datλελυπηκυιαιςλελυπηκοσι, λελυπηκοσινλελυπη·κυι·αιςλελυπη·κο[τ]·σι(ν)
Genλελυπηκυιωνλελυπηκοτωνλελυπη·κυι·ωνλελυπη·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocλελυπημενηλελυπημενελελυπη·μεν·ηλελυπη·μεν·ε
Nomλελυπημενοςλελυπη·μεν·ος
Accλελυπημενηνλελυπημενονλελυπη·μεν·ηνλελυπη·μεν·ον
Datλελυπημενῃλελυπημενῳλελυπη·μεν·ῃλελυπη·μεν·ῳ
Genλελυπημενηςλελυπημενουλελυπη·μεν·ηςλελυπη·μεν·ου
PlVocλελυπημεναιλελυπημενοιλελυπημεναλελυπη·μεν·αιλελυπη·μεν·οιλελυπη·μεν·α
Nom
Accλελυπημεναςλελυπημενουςλελυπη·μεν·αςλελυπη·μεν·ους
Datλελυπημεναιςλελυπημενοιςλελυπη·μεν·αιςλελυπη·μεν·οις
Genλελυπημενωνλελυπημενωνλελυπη·μεν·ωνλελυπη·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stελελυπηκειν, ελελυπηκηε·λελυπη·κειν, ε·λελυπη·κη classicalελελυπημηνε·λελυπη·μην
2ndελελυπηκεις, ελελυπηκηςε·λελυπη·κεις, ε·λελυπη·κης classicalελελυπησοε·λελυπη·σο
3rdελελυπηκειε·λελυπη·κειελελυπητοε·λελυπη·το
Pl1stελελυπηκειμεν, ελελυπηκεμενε·λελυπη·κειμεν, ε·λελυπη·κεμεν classicalελελυπημεθαε·λελυπη·μεθα
2ndελελυπηκειτε, ελελυπηκετεε·λελυπη·κειτε, ε·λελυπη·κετε classicalελελυπησθεε·λελυπη·σθε
3rdελελυπηκεισαν, ελελυπηκεσανε·λελυπη·κεισαν, ε·λελυπη·κεσαν classicalελελυπηντοε·λελυπη·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλελυπηκειν, λελυπηκη[ε]·λελυπη·κειν, [ε]·λελυπη·κη classicalλελυπημην[ε]·λελυπη·μην
2ndλελυπηκεις, λελυπηκης[ε]·λελυπη·κεις, [ε]·λελυπη·κης classicalλελυπησο[ε]·λελυπη·σο
3rdλελυπηκει[ε]·λελυπη·κειλελυπητο[ε]·λελυπη·το
Pl1stλελυπηκειμεν, λελυπηκεμεν[ε]·λελυπη·κειμεν, [ε]·λελυπη·κεμεν classicalλελυπημεθα[ε]·λελυπη·μεθα
2ndλελυπηκειτε, λελυπηκετε[ε]·λελυπη·κειτε, [ε]·λελυπη·κετε classicalλελυπησθε[ε]·λελυπη·σθε
3rdλελυπηκεισαν, λελυπηκεσαν[ε]·λελυπη·κεισαν, [ε]·λελυπη·κεσαν classicalλελυπηντο[ε]·λελυπη·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stελυπηθην[LXX]ε·λυπη·θην
2ndελυπηθηςε·λυπη·θης
3rdελυπηθη[GNT][LXX]ε·λυπη·θη
Pl1stελυπηθημενε·λυπη·θημεν
2ndελυπηθητε[GNT]ε·λυπη·θητε
3rdελυπηθησαν[GNT][LXX]ε·λυπη·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stλυπηθησομαιλυπη·θησομαι
2ndλυπηθησῃ[LXX], λυπηθησειλυπη·θησῃ, λυπη·θησει classical
3rdλυπηθησεται[LXX]λυπη·θησεται
Pl1stλυπηθησομεθαλυπη·θησομεθα
2ndλυπηθησεσθε[GNT][LXX]λυπη·θησεσθε
3rdλυπηθησονται[LXX]λυπη·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stλυπηθωλυπη·θω
2ndλυπηθῃςλυπη·θῃς
3rdλυπηθῃλυπη·θῃ
Pl1stλυπηθωμενλυπη·θωμεν
2ndλυπηθητε[GNT][LXX]λυπη·θητε
3rdλυπηθωσιν, λυπηθωσιλυπη·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stλυπηθειηνλυπη·θειην
2ndλυπηθειηςλυπη·θειης
3rdλυπηθειηλυπη·θειη
Pl1stλυπηθειημεν, λυπηθειμενλυπη·θειημεν, λυπη·θειμεν classical
2ndλυπηθειητε, λυπηθειτελυπη·θειητε, λυπη·θειτε classical
3rdλυπηθειησαν, λυπηθειενλυπη·θειησαν, λυπη·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stλυπηθησοιμηνλυπη·θησοιμην
2ndλυπηθησοιολυπη·θησοιο
3rdλυπηθησοιτολυπη·θησοιτο
Pl1stλυπηθησοιμεθαλυπη·θησοιμεθα
2ndλυπηθησοισθελυπη·θησοισθε
3rdλυπηθησοιντολυπη·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndλυπηθητιλυπη·θητι
3rdλυπηθητωλυπη·θητω
Pl1st
2ndλυπηθητε[GNT][LXX]λυπη·θητε
3rdλυπηθητωσαν, λυπηθεντωνλυπη·θητωσαν, λυπη·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
λυπηθηναι[GNT]​λυπη·θηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
λυπηθησεσθαι​λυπη·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocλυπηθεισαλυπηθεις[GNT][LXX]λυπηθενλυπη·θεισ·αλυπη·θει[ντ]·ςλυπη·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accλυπηθεισανλυπηθενταλυπη·θεισ·ανλυπη·θε[ι]ντ·α
Datλυπηθεισῃλυπηθεντιλυπη·θεισ·ῃλυπη·θε[ι]ντ·ι
Genλυπηθεισηςλυπηθεντοςλυπη·θεισ·ηςλυπη·θε[ι]ντ·ος
PlVocλυπηθεισαιλυπηθεντες[GNT]λυπηθενταλυπη·θεισ·αιλυπη·θε[ι]ντ·εςλυπη·θε[ι]ντ·α
Nom
Accλυπηθεισαςλυπηθενταςλυπη·θεισ·αςλυπη·θε[ι]ντ·ας
Datλυπηθεισαιςλυπηθεισι, λυπηθεισινλυπη·θεισ·αιςλυπη·θει[ντ]·σι(ν)
Genλυπηθεισωνλυπηθεντωνλυπη·θεισ·ωνλυπη·θε[ι]ντ·ων

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocλυπηθησομενηλυπηθησομενελυπη·θησομεν·ηλυπη·θησομεν·ε
Nomλυπηθησομενοςλυπη·θησομεν·ος
Accλυπηθησομενηνλυπηθησομενονλυπη·θησομεν·ηνλυπη·θησομεν·ον
Datλυπηθησομενῃλυπηθησομενῳλυπη·θησομεν·ῃλυπη·θησομεν·ῳ
Genλυπηθησομενηςλυπηθησομενουλυπη·θησομεν·ηςλυπη·θησομεν·ου
PlVocλυπηθησομεναιλυπηθησομενοιλυπηθησομεναλυπη·θησομεν·αιλυπη·θησομεν·οιλυπη·θησομεν·α
Nom
Accλυπηθησομεναςλυπηθησομενουςλυπη·θησομεν·αςλυπη·θησομεν·ους
Datλυπηθησομεναιςλυπηθησομενοιςλυπη·θησομεν·αιςλυπη·θησομεν·οις
Genλυπηθησομενωνλυπηθησομενωνλυπη·θησομεν·ωνλυπη·θησομεν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 22-Jun-2021 23:23:59 EDT