λοιπος • LOIPOS • loipos

Search: λοιπα

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
λοιπαλοιπόςλοιπ·αneu nom|acc|voc pl

λοιπός -ή -όν

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocλοιπη[LXX]λοιπελοιπ·ηλοιπ·ε
Nomλοιπος[LXX]λοιπ·ος
Accλοιπην[LXX]λοιπον[GNT][LXX]λοιπ·ηνλοιπ·ον
Datλοιπῃλοιπῳ[LXX]λοιπ·ῃλοιπ·ῳ
Genλοιπηςλοιπου[GNT]λοιπ·ηςλοιπ·ου
PlVocλοιπαι[GNT][LXX]λοιποι[GNT][LXX]λοιπα[GNT][LXX]λοιπ·αιλοιπ·οιλοιπ·α
Nom
Accλοιπας[GNT][LXX]λοιπους[GNT]λοιπ·αςλοιπ·ους
Datλοιπαις[LXX]λοιποις[GNT][LXX]λοιπ·αιςλοιπ·οις
Genλοιπων[GNT][LXX]λοιπ·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 19-Apr-2021 17:30:42 EDT