λικμαω • LIKMAW • likmaō

Search: λικμησας

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
λικμησαςλικμάωλικμη·σα[ντ]·ς1aor act ptcp mas nom|voc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
λικμησαςλικμάωλικμη·σα[ντ]·ς1aor act ptcp mas nom|voc sg

λικμάω (λικμ(α)-, λικμη·σ-, λικμη·σ-, -, λελικμη-, λικμη·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλικμωλικμ(α)·ωλικμωμαιλικμ(α)·ομαι
2ndλικμᾳςλικμ(α)·ειςλικμᾳ[LXX], λικμασαιλικμ(α)·ῃ, λικμ(α)·ει classical, λικμ(α)·εσαι alt
3rdλικμᾳ[LXX]λικμ(α)·ειλικμαται[LXX]λικμ(α)·εται
Pl1stλικμωμενλικμ(α)·ομενλικμωμεθαλικμ(α)·ομεθα
2ndλικματελικμ(α)·ετελικμασθελικμ(α)·εσθε
3rdλικμωσιν, λικμωσιλικμ(α)·ουσι(ν)λικμωνταιλικμ(α)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλικμωλικμ(α)·ωλικμωμαιλικμ(α)·ωμαι
2ndλικμᾳςλικμ(α)·ῃςλικμᾳ[LXX]λικμ(α)·ῃ
3rdλικμᾳ[LXX]λικμ(α)·ῃλικμαται[LXX]λικμ(α)·ηται
Pl1stλικμωμενλικμ(α)·ωμενλικμωμεθαλικμ(α)·ωμεθα
2ndλικματελικμ(α)·ητελικμασθελικμ(α)·ησθε
3rdλικμωσιν, λικμωσιλικμ(α)·ωσι(ν)λικμωνταιλικμ(α)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλικμῳμιλικμ(α)·οιμιλικμῳμηνλικμ(α)·οιμην
2ndλικμῳςλικμ(α)·οιςλικμῳολικμ(α)·οιο
3rdλικμῳ[LXX]λικμ(α)·οιλικμῳτολικμ(α)·οιτο
Pl1stλικμῳμενλικμ(α)·οιμενλικμῳμεθαλικμ(α)·οιμεθα
2ndλικμῳτελικμ(α)·οιτελικμῳσθελικμ(α)·οισθε
3rdλικμῳεν, λικμῳσανλικμ(α)·οιεν, λικμ(α)·οισαν altλικμῳντολικμ(α)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndλικμα[LXX]λικμ(α)·ελικμωλικμ(α)·ου
3rdλικματωλικμ(α)·ετωλικμασθωλικμ(α)·εσθω
Pl1st
2ndλικματελικμ(α)·ετελικμασθελικμ(α)·εσθε
3rdλικματωσαν, λικμωντων[LXX]λικμ(α)·ετωσαν, λικμ(α)·οντων classicalλικμασθωσαν, λικμασθωνλικμ(α)·εσθωσαν, λικμ(α)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
λικμᾳν, λικμαν​λικμ(α)·ειν, λικμ(α)·ειν > λικμαν​λικμασθαι​λικμ(α)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocλικμωσαλικμωνλικμ(α)·ουσ·αλικμ(α)·ο[υ]ν[τ]
Nomλικμωνλικμ(α)·ο[υ]ν[τ]·^
Accλικμωσανλικμωνταλικμ(α)·ουσ·ανλικμ(α)·ο[υ]ντ·α
Datλικμωσῃλικμωντιλικμ(α)·ουσ·ῃλικμ(α)·ο[υ]ντ·ι
Genλικμωσηςλικμωντοςλικμ(α)·ουσ·ηςλικμ(α)·ο[υ]ντ·ος
PlVocλικμωσαιλικμωντεςλικμωνταλικμ(α)·ουσ·αιλικμ(α)·ο[υ]ντ·εςλικμ(α)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accλικμωσαςλικμωνταςλικμ(α)·ουσ·αςλικμ(α)·ο[υ]ντ·ας
Datλικμωσαιςλικμωσι, λικμωσινλικμ(α)·ουσ·αιςλικμ(α)·ου[ντ]·σι(ν)
Genλικμωσωνλικμωντων[LXX]λικμ(α)·ουσ·ωνλικμ(α)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocλικμωμενηλικμωμενελικμ(α)·ομεν·ηλικμ(α)·ομεν·ε
Nomλικμωμενοςλικμ(α)·ομεν·ος
Accλικμωμενηνλικμωμενονλικμ(α)·ομεν·ηνλικμ(α)·ομεν·ον
Datλικμωμενῃλικμωμενῳλικμ(α)·ομεν·ῃλικμ(α)·ομεν·ῳ
Genλικμωμενηςλικμωμενουλικμ(α)·ομεν·ηςλικμ(α)·ομεν·ου
PlVocλικμωμεναιλικμωμενοιλικμωμεναλικμ(α)·ομεν·αιλικμ(α)·ομεν·οιλικμ(α)·ομεν·α
Nom
Accλικμωμεναςλικμωμενους[LXX]λικμ(α)·ομεν·αςλικμ(α)·ομεν·ους
Datλικμωμεναιςλικμωμενοιςλικμ(α)·ομεν·αιςλικμ(α)·ομεν·οις
Genλικμωμενωνλικμωμενωνλικμ(α)·ομεν·ωνλικμ(α)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stελικμωνε·λικμ(α)·ονελικμωμηνε·λικμ(α)·ομην
2ndελικμαςε·λικμ(α)·εςελικμωε·λικμ(α)·ου
3rdελικμαε·λικμ(α)·εελικματοε·λικμ(α)·ετο
Pl1stελικμωμενε·λικμ(α)·ομενελικμωμεθαε·λικμ(α)·ομεθα
2ndελικματεε·λικμ(α)·ετεελικμασθεε·λικμ(α)·εσθε
3rdελικμων, ελικμωσανε·λικμ(α)·ον, ε·λικμ(α)·οσαν altελικμωντοε·λικμ(α)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλικμησω[LXX]λικμη·σωλικμησομαιλικμη·σομαι
2ndλικμησεις[LXX]λικμη·σειςλικμησῃ, λικμησει[GNT][LXX], λικμησεσαιλικμη·σῃ, λικμη·σει classical, λικμη·σεσαι alt
3rdλικμησει[GNT][LXX]λικμη·σειλικμησεταιλικμη·σεται
Pl1stλικμησομενλικμη·σομενλικμησομεθαλικμη·σομεθα
2ndλικμησετελικμη·σετελικμησεσθελικμη·σεσθε
3rdλικμησουσιν, λικμησουσιλικμη·σουσι(ν)λικμησονταιλικμη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλικμησοιμιλικμη·σοιμιλικμησοιμηνλικμη·σοιμην
2ndλικμησοιςλικμη·σοιςλικμησοιολικμη·σοιο
3rdλικμησοιλικμη·σοιλικμησοιτολικμη·σοιτο
Pl1stλικμησοιμενλικμη·σοιμενλικμησοιμεθαλικμη·σοιμεθα
2ndλικμησοιτελικμη·σοιτελικμησοισθελικμη·σοισθε
3rdλικμησοιενλικμη·σοιενλικμησοιντολικμη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
λικμησειν​λικμη·σειν​λικμησεσθαι​λικμη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocλικμησουσαλικμησονλικμη·σουσ·αλικμη·σο[υ]ν[τ]
Nomλικμησωνλικμη·σο[υ]ν[τ]·^
Accλικμησουσανλικμησονταλικμη·σουσ·ανλικμη·σο[υ]ντ·α
Datλικμησουσῃλικμησοντιλικμη·σουσ·ῃλικμη·σο[υ]ντ·ι
Genλικμησουσηςλικμησοντοςλικμη·σουσ·ηςλικμη·σο[υ]ντ·ος
PlVocλικμησουσαιλικμησοντεςλικμησονταλικμη·σουσ·αιλικμη·σο[υ]ντ·εςλικμη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accλικμησουσαςλικμησονταςλικμη·σουσ·αςλικμη·σο[υ]ντ·ας
Datλικμησουσαιςλικμησουσι, λικμησουσινλικμη·σουσ·αιςλικμη·σου[ντ]·σι(ν)
Genλικμησουσωνλικμησοντωνλικμη·σουσ·ωνλικμη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocλικμησομενηλικμησομενελικμη·σομεν·ηλικμη·σομεν·ε
Nomλικμησομενοςλικμη·σομεν·ος
Accλικμησομενηνλικμησομενονλικμη·σομεν·ηνλικμη·σομεν·ον
Datλικμησομενῃλικμησομενῳλικμη·σομεν·ῃλικμη·σομεν·ῳ
Genλικμησομενηςλικμησομενουλικμη·σομεν·ηςλικμη·σομεν·ου
PlVocλικμησομεναιλικμησομενοιλικμησομεναλικμη·σομεν·αιλικμη·σομεν·οιλικμη·σομεν·α
Nom
Accλικμησομεναςλικμησομενουςλικμη·σομεν·αςλικμη·σομεν·ους
Datλικμησομεναιςλικμησομενοιςλικμη·σομεν·αιςλικμη·σομεν·οις
Genλικμησομενωνλικμησομενωνλικμη·σομεν·ωνλικμη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stελικμησα[LXX]ε·λικμη·σαελικμησαμηνε·λικμη·σαμην
2ndελικμησαςε·λικμη·σαςελικμησωε·λικμη·σω
3rdελικμησεν, ελικμησεε·λικμη·σε(ν)ελικμησατοε·λικμη·σατο
Pl1stελικμησαμενε·λικμη·σαμενελικμησαμεθαε·λικμη·σαμεθα
2ndελικμησατεε·λικμη·σατεελικμησασθεε·λικμη·σασθε
3rdελικμησανε·λικμη·σανελικμησαντοε·λικμη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλικμησω[LXX]λικμη·σωλικμησωμαιλικμη·σωμαι
2ndλικμησῃςλικμη·σῃςλικμησῃλικμη·σῃ
3rdλικμησῃλικμη·σῃλικμησηταιλικμη·σηται
Pl1stλικμησωμενλικμη·σωμενλικμησωμεθαλικμη·σωμεθα
2ndλικμησητελικμη·σητελικμησησθελικμη·σησθε
3rdλικμησωσιν, λικμησωσιλικμη·σωσι(ν)λικμησωνταιλικμη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλικμησαιμιλικμη·σαιμιλικμησαιμηνλικμη·σαιμην
2ndλικμησαις, λικμησειαςλικμη·σαις, λικμη·σειας classicalλικμησαιολικμη·σαιο
3rdλικμησαι, λικμησειελικμη·σαι, λικμη·σειε classicalλικμησαιτολικμη·σαιτο
Pl1stλικμησαιμενλικμη·σαιμενλικμησαιμεθαλικμη·σαιμεθα
2ndλικμησαιτελικμη·σαιτελικμησαισθελικμη·σαισθε
3rdλικμησαιεν, λικμησαισαν, λικμησειαν, λικμησειενλικμη·σαιεν, λικμη·σαισαν alt, λικμη·σειαν classical, λικμη·σειεν classicalλικμησαιντολικμη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndλικμησονλικμη·σονλικμησαιλικμη·σαι
3rdλικμησατωλικμη·σατωλικμησασθωλικμη·σασθω
Pl1st
2ndλικμησατελικμη·σατελικμησασθελικμη·σασθε
3rdλικμησατωσαν, λικμησαντωνλικμη·σατωσαν, λικμη·σαντων classicalλικμησασθωσαν, λικμησασθωνλικμη·σασθωσαν, λικμη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
λικμησαι​λικμη·σαι​λικμησασθαι​λικμη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocλικμησασαλικμησας[LXX]λικμησανλικμη·σασ·αλικμη·σα[ντ]·ςλικμη·σαν[τ]
Nom
Accλικμησασανλικμησανταλικμη·σασ·ανλικμη·σαντ·α
Datλικμησασῃλικμησαντιλικμη·σασ·ῃλικμη·σαντ·ι
Genλικμησασηςλικμησαντοςλικμη·σασ·ηςλικμη·σαντ·ος
PlVocλικμησασαιλικμησαντεςλικμησανταλικμη·σασ·αιλικμη·σαντ·εςλικμη·σαντ·α
Nom
Accλικμησασαςλικμησανταςλικμη·σασ·αςλικμη·σαντ·ας
Datλικμησασαιςλικμησασι, λικμησασινλικμη·σασ·αιςλικμη·σα[ντ]·σι(ν)
Genλικμησασωνλικμησαντωνλικμη·σασ·ωνλικμη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocλικμησαμενηλικμησαμενελικμη·σαμεν·ηλικμη·σαμεν·ε
Nomλικμησαμενοςλικμη·σαμεν·ος
Accλικμησαμενηνλικμησαμενονλικμη·σαμεν·ηνλικμη·σαμεν·ον
Datλικμησαμενῃλικμησαμενῳλικμη·σαμεν·ῃλικμη·σαμεν·ῳ
Genλικμησαμενηςλικμησαμενουλικμη·σαμεν·ηςλικμη·σαμεν·ου
PlVocλικμησαμεναιλικμησαμενοιλικμησαμεναλικμη·σαμεν·αιλικμη·σαμεν·οιλικμη·σαμεν·α
Nom
Accλικμησαμεναςλικμησαμενουςλικμη·σαμεν·αςλικμη·σαμεν·ους
Datλικμησαμεναιςλικμησαμενοιςλικμη·σαμεν·αιςλικμη·σαμεν·οις
Genλικμησαμενωνλικμησαμενωνλικμη·σαμεν·ωνλικμη·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλελικμημαιλελικμη·μαι
2ndλελικμησαιλελικμη·σαι
3rdλελικμηταιλελικμη·ται
Pl1stλελικμημεθαλελικμη·μεθα
2ndλελικμησθελελικμη·σθε
3rdλελικμηνταιλελικμη·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλελικμησομαιλελικμη·σομαι
2ndλελικμησῃ, λελικμησειλελικμη·σῃ, λελικμη·σει classical
3rdλελικμησεταιλελικμη·σεται
Pl1stλελικμησομεθαλελικμη·σομεθα
2ndλελικμησεσθελελικμη·σεσθε
3rdλελικμησονταιλελικμη·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλελικμησοιμηνλελικμη·σοιμην
2ndλελικμησοιολελικμη·σοιο
3rdλελικμησοιτολελικμη·σοιτο
Pl1stλελικμησοιμεθαλελικμη·σοιμεθα
2ndλελικμησοισθελελικμη·σοισθε
3rdλελικμησοιντολελικμη·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndλελικμησολελικμη·σο
3rdλελικμησθωλελικμη·σθω
Pl1st
2ndλελικμησθελελικμη·σθε
3rdλελικμησθωσαν, λελικμησθωνλελικμη·σθωσαν, λελικμη·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
λελικμησθαι​λελικμη·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
λελικμησεσθαι​λελικμη·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocλελικμημενηλελικμημενελελικμη·μεν·ηλελικμη·μεν·ε
Nomλελικμημενοςλελικμη·μεν·ος
Accλελικμημενηνλελικμημενονλελικμη·μεν·ηνλελικμη·μεν·ον
Datλελικμημενῃλελικμημενῳλελικμη·μεν·ῃλελικμη·μεν·ῳ
Genλελικμημενηςλελικμημενουλελικμη·μεν·ηςλελικμη·μεν·ου
PlVocλελικμημεναιλελικμημενοιλελικμημενα[LXX]λελικμη·μεν·αιλελικμη·μεν·οιλελικμη·μεν·α
Nom
Accλελικμημεναςλελικμημενουςλελικμη·μεν·αςλελικμη·μεν·ους
Datλελικμημεναιςλελικμημενοιςλελικμη·μεν·αιςλελικμη·μεν·οις
Genλελικμημενωνλελικμημενωνλελικμη·μεν·ωνλελικμη·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stελελικμημηνε·λελικμη·μην
2ndελελικμησοε·λελικμη·σο
3rdελελικμητοε·λελικμη·το
Pl1stελελικμημεθαε·λελικμη·μεθα
2ndελελικμησθεε·λελικμη·σθε
3rdελελικμηντοε·λελικμη·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλελικμημην[ε]·λελικμη·μην
2ndλελικμησο[ε]·λελικμη·σο
3rdλελικμητο[ε]·λελικμη·το
Pl1stλελικμημεθα[ε]·λελικμη·μεθα
2ndλελικμησθε[ε]·λελικμη·σθε
3rdλελικμηντο[ε]·λελικμη·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stελικμηθηνε·λικμη·θην
2ndελικμηθηςε·λικμη·θης
3rdελικμηθηε·λικμη·θη
Pl1stελικμηθημενε·λικμη·θημεν
2ndελικμηθητεε·λικμη·θητε
3rdελικμηθησανε·λικμη·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stλικμηθησομαιλικμη·θησομαι
2ndλικμηθησῃ, λικμηθησειλικμη·θησῃ, λικμη·θησει classical
3rdλικμηθησεταιλικμη·θησεται
Pl1stλικμηθησομεθαλικμη·θησομεθα
2ndλικμηθησεσθελικμη·θησεσθε
3rdλικμηθησονταιλικμη·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stλικμηθωλικμη·θω
2ndλικμηθῃςλικμη·θῃς
3rdλικμηθῃλικμη·θῃ
Pl1stλικμηθωμενλικμη·θωμεν
2ndλικμηθητελικμη·θητε
3rdλικμηθωσιν, λικμηθωσιλικμη·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stλικμηθειηνλικμη·θειην
2ndλικμηθειηςλικμη·θειης
3rdλικμηθειηλικμη·θειη
Pl1stλικμηθειημεν, λικμηθειμενλικμη·θειημεν, λικμη·θειμεν classical
2ndλικμηθειητε, λικμηθειτελικμη·θειητε, λικμη·θειτε classical
3rdλικμηθειησαν, λικμηθειενλικμη·θειησαν, λικμη·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stλικμηθησοιμηνλικμη·θησοιμην
2ndλικμηθησοιολικμη·θησοιο
3rdλικμηθησοιτολικμη·θησοιτο
Pl1stλικμηθησοιμεθαλικμη·θησοιμεθα
2ndλικμηθησοισθελικμη·θησοισθε
3rdλικμηθησοιντολικμη·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndλικμηθητιλικμη·θητι
3rdλικμηθητωλικμη·θητω
Pl1st
2ndλικμηθητελικμη·θητε
3rdλικμηθητωσαν, λικμηθεντωνλικμη·θητωσαν, λικμη·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
λικμηθηναι​λικμη·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
λικμηθησεσθαι​λικμη·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocλικμηθεισαλικμηθειςλικμηθενλικμη·θεισ·αλικμη·θει[ντ]·ςλικμη·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accλικμηθεισανλικμηθενταλικμη·θεισ·ανλικμη·θε[ι]ντ·α
Datλικμηθεισῃλικμηθεντιλικμη·θεισ·ῃλικμη·θε[ι]ντ·ι
Genλικμηθεισηςλικμηθεντοςλικμη·θεισ·ηςλικμη·θε[ι]ντ·ος
PlVocλικμηθεισαιλικμηθεντες[LXX]λικμηθενταλικμη·θεισ·αιλικμη·θε[ι]ντ·εςλικμη·θε[ι]ντ·α
Nom
Accλικμηθεισαςλικμηθενταςλικμη·θεισ·αςλικμη·θε[ι]ντ·ας
Datλικμηθεισαιςλικμηθεισι, λικμηθεισινλικμη·θεισ·αιςλικμη·θει[ντ]·σι(ν)
Genλικμηθεισωνλικμηθεντωνλικμη·θεισ·ωνλικμη·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocλικμηθησομενηλικμηθησομενελικμη·θησομεν·ηλικμη·θησομεν·ε
Nomλικμηθησομενοςλικμη·θησομεν·ος
Accλικμηθησομενηνλικμηθησομενονλικμη·θησομεν·ηνλικμη·θησομεν·ον
Datλικμηθησομενῃλικμηθησομενῳλικμη·θησομεν·ῃλικμη·θησομεν·ῳ
Genλικμηθησομενηςλικμηθησομενουλικμη·θησομεν·ηςλικμη·θησομεν·ου
PlVocλικμηθησομεναιλικμηθησομενοιλικμηθησομεναλικμη·θησομεν·αιλικμη·θησομεν·οιλικμη·θησομεν·α
Nom
Accλικμηθησομεναςλικμηθησομενουςλικμη·θησομεν·αςλικμη·θησομεν·ους
Datλικμηθησομεναιςλικμηθησομενοιςλικμη·θησομεν·αιςλικμη·θησομεν·οις
Genλικμηθησομενωνλικμηθησομενωνλικμη·θησομεν·ωνλικμη·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 22-Jan-2020 18:59:24 EST