λιθαζω • LIQAZW • lithazō

Search: λιθαζετε

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
λιθαζετε; λιθαζετελιθάζωλιθαζ·ετε; λιθαζ·ετεpres act imp 2nd pl; pres act ind 2nd pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
λιθαζετελιθάζωλιθαζ·ετεpres act imp 2nd pl
λιθαζετελιθάζωλιθαζ·ετεpres act ind 2nd pl

λιθάζω (λιθαζ-, -, λιθα·σ-, -, -, λιθασ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλιθαζωλιθαζ·ωλιθαζομαιλιθαζ·ομαι
2ndλιθαζειςλιθαζ·ειςλιθαζῃ, λιθαζει, λιθαζεσαιλιθαζ·ῃ, λιθαζ·ει classical, λιθαζ·εσαι alt
3rdλιθαζειλιθαζ·ειλιθαζεταιλιθαζ·εται
Pl1stλιθαζομεν[GNT]λιθαζ·ομενλιθαζομεθαλιθαζ·ομεθα
2ndλιθαζετε[GNT]λιθαζ·ετελιθαζεσθελιθαζ·εσθε
3rdλιθαζουσιν, λιθαζουσιλιθαζ·ουσι(ν)λιθαζονταιλιθαζ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλιθαζωλιθαζ·ωλιθαζωμαιλιθαζ·ωμαι
2ndλιθαζῃςλιθαζ·ῃςλιθαζῃλιθαζ·ῃ
3rdλιθαζῃλιθαζ·ῃλιθαζηταιλιθαζ·ηται
Pl1stλιθαζωμενλιθαζ·ωμενλιθαζωμεθαλιθαζ·ωμεθα
2ndλιθαζητελιθαζ·ητελιθαζησθελιθαζ·ησθε
3rdλιθαζωσιν, λιθαζωσιλιθαζ·ωσι(ν)λιθαζωνταιλιθαζ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλιθαζοιμιλιθαζ·οιμιλιθαζοιμηνλιθαζ·οιμην
2ndλιθαζοιςλιθαζ·οιςλιθαζοιολιθαζ·οιο
3rdλιθαζοιλιθαζ·οιλιθαζοιτολιθαζ·οιτο
Pl1stλιθαζοιμενλιθαζ·οιμενλιθαζοιμεθαλιθαζ·οιμεθα
2ndλιθαζοιτελιθαζ·οιτελιθαζοισθελιθαζ·οισθε
3rdλιθαζοιεν, λιθαζοισανλιθαζ·οιεν, λιθαζ·οισαν altλιθαζοιντολιθαζ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndλιθαζελιθαζ·ελιθαζουλιθαζ·ου
3rdλιθαζετωλιθαζ·ετωλιθαζεσθωλιθαζ·εσθω
Pl1st
2ndλιθαζετε[GNT]λιθαζ·ετελιθαζεσθελιθαζ·εσθε
3rdλιθαζετωσαν, λιθαζοντωνλιθαζ·ετωσαν, λιθαζ·οντων classicalλιθαζεσθωσαν, λιθαζεσθωνλιθαζ·εσθωσαν, λιθαζ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
λιθαζειν[GNT]​λιθαζ·εινλιθαζεσθαι​λιθαζ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocλιθαζουσαλιθαζονλιθαζ·ουσ·αλιθαζ·ο[υ]ν[τ]
Nomλιθαζων[LXX]λιθαζ·ο[υ]ν[τ]·^
Accλιθαζουσανλιθαζονταλιθαζ·ουσ·ανλιθαζ·ο[υ]ντ·α
Datλιθαζουσῃλιθαζοντιλιθαζ·ουσ·ῃλιθαζ·ο[υ]ντ·ι
Genλιθαζουσηςλιθαζοντοςλιθαζ·ουσ·ηςλιθαζ·ο[υ]ντ·ος
PlVocλιθαζουσαιλιθαζοντεςλιθαζονταλιθαζ·ουσ·αιλιθαζ·ο[υ]ντ·εςλιθαζ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accλιθαζουσαςλιθαζονταςλιθαζ·ουσ·αςλιθαζ·ο[υ]ντ·ας
Datλιθαζουσαιςλιθαζουσι, λιθαζουσινλιθαζ·ουσ·αιςλιθαζ·ου[ντ]·σι(ν)
Genλιθαζουσωνλιθαζοντωνλιθαζ·ουσ·ωνλιθαζ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocλιθαζομενηλιθαζομενελιθαζ·ομεν·ηλιθαζ·ομεν·ε
Nomλιθαζομενοςλιθαζ·ομεν·ος
Accλιθαζομενηνλιθαζομενονλιθαζ·ομεν·ηνλιθαζ·ομεν·ον
Datλιθαζομενῃλιθαζομενῳλιθαζ·ομεν·ῃλιθαζ·ομεν·ῳ
Genλιθαζομενηςλιθαζομενουλιθαζ·ομεν·ηςλιθαζ·ομεν·ου
PlVocλιθαζομεναιλιθαζομενοιλιθαζομεναλιθαζ·ομεν·αιλιθαζ·ομεν·οιλιθαζ·ομεν·α
Nom
Accλιθαζομεναςλιθαζομενουςλιθαζ·ομεν·αςλιθαζ·ομεν·ους
Datλιθαζομεναιςλιθαζομενοιςλιθαζ·ομεν·αιςλιθαζ·ομεν·οις
Genλιθαζομενωνλιθαζομενωνλιθαζ·ομεν·ωνλιθαζ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stελιθαζονε·λιθαζ·ονελιθαζομηνε·λιθαζ·ομην
2ndελιθαζεςε·λιθαζ·εςελιθαζουε·λιθαζ·ου
3rdελιθαζεν, ελιθαζεε·λιθαζ·ε(ν)ελιθαζετοε·λιθαζ·ετο
Pl1stελιθαζομενε·λιθαζ·ομενελιθαζομεθαε·λιθαζ·ομεθα
2ndελιθαζετεε·λιθαζ·ετεελιθαζεσθεε·λιθαζ·εσθε
3rdελιθαζον, ελιθαζοσανε·λιθαζ·ον, ε·λιθαζ·οσαν altελιθαζοντοε·λιθαζ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stελιθασαε·λιθα·σαελιθασαμηνε·λιθα·σαμην
2ndελιθασαςε·λιθα·σαςελιθασωε·λιθα·σω
3rdελιθασεν, ελιθασεε·λιθα·σε(ν)ελιθασατοε·λιθα·σατο
Pl1stελιθασαμενε·λιθα·σαμενελιθασαμεθαε·λιθα·σαμεθα
2ndελιθασατεε·λιθα·σατεελιθασασθεε·λιθα·σασθε
3rdελιθασανε·λιθα·σανελιθασαντοε·λιθα·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλιθασωλιθα·σωλιθασωμαιλιθα·σωμαι
2ndλιθασῃςλιθα·σῃςλιθασῃλιθα·σῃ
3rdλιθασῃλιθα·σῃλιθασηταιλιθα·σηται
Pl1stλιθασωμενλιθα·σωμενλιθασωμεθαλιθα·σωμεθα
2ndλιθασητελιθα·σητελιθασησθελιθα·σησθε
3rdλιθασωσιν[GNT], λιθασωσιλιθα·σωσι(ν), λιθα·σωσι(ν)λιθασωνταιλιθα·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλιθασαιμιλιθα·σαιμιλιθασαιμηνλιθα·σαιμην
2ndλιθασαις, λιθασειαςλιθα·σαις, λιθα·σειας classicalλιθασαιολιθα·σαιο
3rdλιθασαι[GNT], λιθασειελιθα·σαι, λιθα·σειε classicalλιθασαιτολιθα·σαιτο
Pl1stλιθασαιμενλιθα·σαιμενλιθασαιμεθαλιθα·σαιμεθα
2ndλιθασαιτελιθα·σαιτελιθασαισθελιθα·σαισθε
3rdλιθασαιεν, λιθασαισαν, λιθασειαν, λιθασειενλιθα·σαιεν, λιθα·σαισαν alt, λιθα·σειαν classical, λιθα·σειεν classicalλιθασαιντολιθα·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndλιθασονλιθα·σονλιθασαι[GNT]λιθα·σαι
3rdλιθασατωλιθα·σατωλιθασασθωλιθα·σασθω
Pl1st
2ndλιθασατελιθα·σατελιθασασθελιθα·σασθε
3rdλιθασατωσαν, λιθασαντωνλιθα·σατωσαν, λιθα·σαντων classicalλιθασασθωσαν, λιθασασθωνλιθα·σασθωσαν, λιθα·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
λιθασαι[GNT]​λιθα·σαιλιθασασθαι​λιθα·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocλιθασασαλιθασαςλιθασανλιθα·σασ·αλιθα·σα[ντ]·ςλιθα·σαν[τ]
Nom
Accλιθασασανλιθασανταλιθα·σασ·ανλιθα·σαντ·α
Datλιθασασῃλιθασαντιλιθα·σασ·ῃλιθα·σαντ·ι
Genλιθασασηςλιθασαντοςλιθα·σασ·ηςλιθα·σαντ·ος
PlVocλιθασασαιλιθασαντες[GNT]λιθασανταλιθα·σασ·αιλιθα·σαντ·εςλιθα·σαντ·α
Nom
Accλιθασασαςλιθασανταςλιθα·σασ·αςλιθα·σαντ·ας
Datλιθασασαιςλιθασασι, λιθασασινλιθα·σασ·αιςλιθα·σα[ντ]·σι(ν)
Genλιθασασωνλιθασαντωνλιθα·σασ·ωνλιθα·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocλιθασαμενηλιθασαμενελιθα·σαμεν·ηλιθα·σαμεν·ε
Nomλιθασαμενοςλιθα·σαμεν·ος
Accλιθασαμενηνλιθασαμενονλιθα·σαμεν·ηνλιθα·σαμεν·ον
Datλιθασαμενῃλιθασαμενῳλιθα·σαμεν·ῃλιθα·σαμεν·ῳ
Genλιθασαμενηςλιθασαμενουλιθα·σαμεν·ηςλιθα·σαμεν·ου
PlVocλιθασαμεναιλιθασαμενοιλιθασαμεναλιθα·σαμεν·αιλιθα·σαμεν·οιλιθα·σαμεν·α
Nom
Accλιθασαμεναςλιθασαμενουςλιθα·σαμεν·αςλιθα·σαμεν·ους
Datλιθασαμεναιςλιθασαμενοιςλιθα·σαμεν·αιςλιθα·σαμεν·οις
Genλιθασαμενωνλιθασαμενωνλιθα·σαμεν·ωνλιθα·σαμεν·ων

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stελιθασθην[GNT]ε·λιθασ·θην
2ndελιθασθηςε·λιθασ·θης
3rdελιθασθηε·λιθασ·θη
Pl1stελιθασθημενε·λιθασ·θημεν
2ndελιθασθητεε·λιθασ·θητε
3rdελιθασθησαν[GNT]ε·λιθασ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stλιθασθησομαιλιθασ·θησομαι
2ndλιθασθησῃ, λιθασθησειλιθασ·θησῃ, λιθασ·θησει classical
3rdλιθασθησεταιλιθασ·θησεται
Pl1stλιθασθησομεθαλιθασ·θησομεθα
2ndλιθασθησεσθελιθασ·θησεσθε
3rdλιθασθησονταιλιθασ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stλιθασθωλιθασ·θω
2ndλιθασθῃςλιθασ·θῃς
3rdλιθασθῃλιθασ·θῃ
Pl1stλιθασθωμενλιθασ·θωμεν
2ndλιθασθητελιθασ·θητε
3rdλιθασθωσιν[GNT], λιθασθωσιλιθασ·θωσι(ν), λιθασ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stλιθασθειηνλιθασ·θειην
2ndλιθασθειηςλιθασ·θειης
3rdλιθασθειηλιθασ·θειη
Pl1stλιθασθειημεν, λιθασθειμενλιθασ·θειημεν, λιθασ·θειμεν classical
2ndλιθασθειητε, λιθασθειτελιθασ·θειητε, λιθασ·θειτε classical
3rdλιθασθειησαν, λιθασθειενλιθασ·θειησαν, λιθασ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stλιθασθησοιμηνλιθασ·θησοιμην
2ndλιθασθησοιολιθασ·θησοιο
3rdλιθασθησοιτολιθασ·θησοιτο
Pl1stλιθασθησοιμεθαλιθασ·θησοιμεθα
2ndλιθασθησοισθελιθασ·θησοισθε
3rdλιθασθησοιντολιθασ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndλιθασθητιλιθασ·θητι
3rdλιθασθητωλιθασ·θητω
Pl1st
2ndλιθασθητελιθασ·θητε
3rdλιθασθητωσαν, λιθασθεντωνλιθασ·θητωσαν, λιθασ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
λιθασθηναι​λιθασ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
λιθασθησεσθαι​λιθασ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocλιθασθεισαλιθασθειςλιθασθενλιθασ·θεισ·αλιθασ·θει[ντ]·ςλιθασ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accλιθασθεισανλιθασθενταλιθασ·θεισ·ανλιθασ·θε[ι]ντ·α
Datλιθασθεισῃλιθασθεντιλιθασ·θεισ·ῃλιθασ·θε[ι]ντ·ι
Genλιθασθεισηςλιθασθεντοςλιθασ·θεισ·ηςλιθασ·θε[ι]ντ·ος
PlVocλιθασθεισαιλιθασθεντεςλιθασθενταλιθασ·θεισ·αιλιθασ·θε[ι]ντ·εςλιθασ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accλιθασθεισαςλιθασθενταςλιθασ·θεισ·αςλιθασ·θε[ι]ντ·ας
Datλιθασθεισαιςλιθασθεισι, λιθασθεισινλιθασ·θεισ·αιςλιθασ·θει[ντ]·σι(ν)
Genλιθασθεισωνλιθασθεντωνλιθασ·θεισ·ωνλιθασ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocλιθασθησομενηλιθασθησομενελιθασ·θησομεν·ηλιθασ·θησομεν·ε
Nomλιθασθησομενοςλιθασ·θησομεν·ος
Accλιθασθησομενηνλιθασθησομενονλιθασ·θησομεν·ηνλιθασ·θησομεν·ον
Datλιθασθησομενῃλιθασθησομενῳλιθασ·θησομεν·ῃλιθασ·θησομεν·ῳ
Genλιθασθησομενηςλιθασθησομενουλιθασ·θησομεν·ηςλιθασ·θησομεν·ου
PlVocλιθασθησομεναιλιθασθησομενοιλιθασθησομεναλιθασ·θησομεν·αιλιθασ·θησομεν·οιλιθασ·θησομεν·α
Nom
Accλιθασθησομεναςλιθασθησομενουςλιθασ·θησομεν·αςλιθασ·θησομεν·ους
Datλιθασθησομεναιςλιθασθησομενοιςλιθασ·θησομεν·αιςλιθασ·θησομεν·οις
Genλιθασθησομενωνλιθασθησομενωνλιθασ·θησομεν·ωνλιθασ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 24-Apr-2019 10:34:35 EDT