λιθοβολεω • LIQOBOLEW • lithoboleō

Search: λιθοβολησαι

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
λιθοβολησαι; λιθοβολησαι; λιθοβολησαιλιθοβολέωλιθοβολη·σαι; λιθοβολη·σαι; λιθοβολη·σαι1aor mp imp 2nd sg; 1aor act opt 3rd sg; 1aor act inf

λιθο·βολέω (λιθοβολ(ε)-, λιθοβολη·σ-, λιθοβολη·σ-, -, λελιθοβολη-, λιθοβολη·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλιθοβολωλιθοβολ(ε)·ωλιθοβολουμαιλιθοβολ(ε)·ομαι
2ndλιθοβολειςλιθοβολ(ε)·ειςλιθοβολῃ, λιθοβολει, λιθοβολεισαιλιθοβολ(ε)·ῃ, λιθοβολ(ε)·ει classical, λιθοβολ(ε)·εσαι alt
3rdλιθοβολειλιθοβολ(ε)·ειλιθοβολειταιλιθοβολ(ε)·εται
Pl1stλιθοβολουμενλιθοβολ(ε)·ομενλιθοβολουμεθαλιθοβολ(ε)·ομεθα
2ndλιθοβολειτελιθοβολ(ε)·ετελιθοβολεισθελιθοβολ(ε)·εσθε
3rdλιθοβολουσιν, λιθοβολουσιλιθοβολ(ε)·ουσι(ν)λιθοβολουνταιλιθοβολ(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλιθοβολωλιθοβολ(ε)·ωλιθοβολωμαιλιθοβολ(ε)·ωμαι
2ndλιθοβολῃςλιθοβολ(ε)·ῃςλιθοβολῃλιθοβολ(ε)·ῃ
3rdλιθοβολῃλιθοβολ(ε)·ῃλιθοβοληταιλιθοβολ(ε)·ηται
Pl1stλιθοβολωμενλιθοβολ(ε)·ωμενλιθοβολωμεθαλιθοβολ(ε)·ωμεθα
2ndλιθοβολητελιθοβολ(ε)·ητελιθοβολησθελιθοβολ(ε)·ησθε
3rdλιθοβολωσιν, λιθοβολωσιλιθοβολ(ε)·ωσι(ν)λιθοβολωνταιλιθοβολ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλιθοβολοιμιλιθοβολ(ε)·οιμιλιθοβολοιμηνλιθοβολ(ε)·οιμην
2ndλιθοβολοιςλιθοβολ(ε)·οιςλιθοβολοιολιθοβολ(ε)·οιο
3rdλιθοβολοιλιθοβολ(ε)·οιλιθοβολοιτολιθοβολ(ε)·οιτο
Pl1stλιθοβολοιμενλιθοβολ(ε)·οιμενλιθοβολοιμεθαλιθοβολ(ε)·οιμεθα
2ndλιθοβολοιτελιθοβολ(ε)·οιτελιθοβολοισθελιθοβολ(ε)·οισθε
3rdλιθοβολοιεν, λιθοβολοισανλιθοβολ(ε)·οιεν, λιθοβολ(ε)·οισαν altλιθοβολοιντολιθοβολ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndλιθοβολειλιθοβολ(ε)·ελιθοβολουλιθοβολ(ε)·ου
3rdλιθοβολειτω[LXX]λιθοβολ(ε)·ετωλιθοβολεισθωλιθοβολ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndλιθοβολειτελιθοβολ(ε)·ετελιθοβολεισθελιθοβολ(ε)·εσθε
3rdλιθοβολειτωσαν, λιθοβολουντωνλιθοβολ(ε)·ετωσαν, λιθοβολ(ε)·οντων classicalλιθοβολεισθωσαν, λιθοβολεισθωνλιθοβολ(ε)·εσθωσαν, λιθοβολ(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
λιθοβολειν​λιθοβολ(ε)·ειν​λιθοβολεισθαι[GNT]​λιθοβολ(ε)·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocλιθοβολουσα[GNT]λιθοβολουνλιθοβολ(ε)·ουσ·αλιθοβολ(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomλιθοβολωνλιθοβολ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accλιθοβολουσανλιθοβολουνταλιθοβολ(ε)·ουσ·ανλιθοβολ(ε)·ο[υ]ντ·α
Datλιθοβολουσῃλιθοβολουντιλιθοβολ(ε)·ουσ·ῃλιθοβολ(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genλιθοβολουσηςλιθοβολουντοςλιθοβολ(ε)·ουσ·ηςλιθοβολ(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocλιθοβολουσαιλιθοβολουντεςλιθοβολουνταλιθοβολ(ε)·ουσ·αιλιθοβολ(ε)·ο[υ]ντ·εςλιθοβολ(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accλιθοβολουσαςλιθοβολουνταςλιθοβολ(ε)·ουσ·αςλιθοβολ(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datλιθοβολουσαιςλιθοβολουσι, λιθοβολουσινλιθοβολ(ε)·ουσ·αιςλιθοβολ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genλιθοβολουσωνλιθοβολουντωνλιθοβολ(ε)·ουσ·ωνλιθοβολ(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocλιθοβολουμενηλιθοβολουμενελιθοβολ(ε)·ομεν·ηλιθοβολ(ε)·ομεν·ε
Nomλιθοβολουμενοςλιθοβολ(ε)·ομεν·ος
Accλιθοβολουμενηνλιθοβολουμενονλιθοβολ(ε)·ομεν·ηνλιθοβολ(ε)·ομεν·ον
Datλιθοβολουμενῃλιθοβολουμενῳλιθοβολ(ε)·ομεν·ῃλιθοβολ(ε)·ομεν·ῳ
Genλιθοβολουμενηςλιθοβολουμενουλιθοβολ(ε)·ομεν·ηςλιθοβολ(ε)·ομεν·ου
PlVocλιθοβολουμεναιλιθοβολουμενοιλιθοβολουμεναλιθοβολ(ε)·ομεν·αιλιθοβολ(ε)·ομεν·οιλιθοβολ(ε)·ομεν·α
Nom
Accλιθοβολουμεναςλιθοβολουμενουςλιθοβολ(ε)·ομεν·αςλιθοβολ(ε)·ομεν·ους
Datλιθοβολουμεναιςλιθοβολουμενοιςλιθοβολ(ε)·ομεν·αιςλιθοβολ(ε)·ομεν·οις
Genλιθοβολουμενωνλιθοβολουμενωνλιθοβολ(ε)·ομεν·ωνλιθοβολ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stελιθοβολουν[GNT]ε·λιθοβολ(ε)·ονελιθοβολουμηνε·λιθοβολ(ε)·ομην
2ndελιθοβολειςε·λιθοβολ(ε)·εςελιθοβολουε·λιθοβολ(ε)·ου
3rdελιθοβολειε·λιθοβολ(ε)·εελιθοβολειτοε·λιθοβολ(ε)·ετο
Pl1stελιθοβολουμενε·λιθοβολ(ε)·ομενελιθοβολουμεθαε·λιθοβολ(ε)·ομεθα
2ndελιθοβολειτεε·λιθοβολ(ε)·ετεελιθοβολεισθεε·λιθοβολ(ε)·εσθε
3rdελιθοβολουν[GNT], ελιθοβολουσανε·λιθοβολ(ε)·ον, ε·λιθοβολ(ε)·οσαν altελιθοβολουντοε·λιθοβολ(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλιθοβολησωλιθοβολη·σωλιθοβολησομαιλιθοβολη·σομαι
2ndλιθοβολησειςλιθοβολη·σειςλιθοβολησῃ, λιθοβολησει, λιθοβολησεσαιλιθοβολη·σῃ, λιθοβολη·σει classical, λιθοβολη·σεσαι alt
3rdλιθοβολησειλιθοβολη·σειλιθοβολησεταιλιθοβολη·σεται
Pl1stλιθοβολησομενλιθοβολη·σομενλιθοβολησομεθαλιθοβολη·σομεθα
2ndλιθοβολησετε[LXX]λιθοβολη·σετελιθοβολησεσθελιθοβολη·σεσθε
3rdλιθοβολησουσιν[LXX], λιθοβολησουσιλιθοβολη·σουσι(ν), λιθοβολη·σουσι(ν)λιθοβολησονταιλιθοβολη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλιθοβολησοιμιλιθοβολη·σοιμιλιθοβολησοιμηνλιθοβολη·σοιμην
2ndλιθοβολησοιςλιθοβολη·σοιςλιθοβολησοιολιθοβολη·σοιο
3rdλιθοβολησοιλιθοβολη·σοιλιθοβολησοιτολιθοβολη·σοιτο
Pl1stλιθοβολησοιμενλιθοβολη·σοιμενλιθοβολησοιμεθαλιθοβολη·σοιμεθα
2ndλιθοβολησοιτελιθοβολη·σοιτελιθοβολησοισθελιθοβολη·σοισθε
3rdλιθοβολησοιενλιθοβολη·σοιενλιθοβολησοιντολιθοβολη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
λιθοβολησειν​λιθοβολη·σειν​λιθοβολησεσθαι​λιθοβολη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocλιθοβολησουσαλιθοβολησον[LXX]λιθοβολη·σουσ·αλιθοβολη·σο[υ]ν[τ]
Nomλιθοβολησωνλιθοβολη·σο[υ]ν[τ]·^
Accλιθοβολησουσανλιθοβολησονταλιθοβολη·σουσ·ανλιθοβολη·σο[υ]ντ·α
Datλιθοβολησουσῃλιθοβολησοντιλιθοβολη·σουσ·ῃλιθοβολη·σο[υ]ντ·ι
Genλιθοβολησουσηςλιθοβολησοντοςλιθοβολη·σουσ·ηςλιθοβολη·σο[υ]ντ·ος
PlVocλιθοβολησουσαιλιθοβολησοντεςλιθοβολησονταλιθοβολη·σουσ·αιλιθοβολη·σο[υ]ντ·εςλιθοβολη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accλιθοβολησουσαςλιθοβολησονταςλιθοβολη·σουσ·αςλιθοβολη·σο[υ]ντ·ας
Datλιθοβολησουσαιςλιθοβολησουσι, λιθοβολησουσιν[LXX]λιθοβολη·σουσ·αιςλιθοβολη·σου[ντ]·σι(ν), λιθοβολη·σου[ντ]·σι(ν)
Genλιθοβολησουσωνλιθοβολησοντωνλιθοβολη·σουσ·ωνλιθοβολη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocλιθοβολησομενηλιθοβολησομενελιθοβολη·σομεν·ηλιθοβολη·σομεν·ε
Nomλιθοβολησομενοςλιθοβολη·σομεν·ος
Accλιθοβολησομενηνλιθοβολησομενονλιθοβολη·σομεν·ηνλιθοβολη·σομεν·ον
Datλιθοβολησομενῃλιθοβολησομενῳλιθοβολη·σομεν·ῃλιθοβολη·σομεν·ῳ
Genλιθοβολησομενηςλιθοβολησομενουλιθοβολη·σομεν·ηςλιθοβολη·σομεν·ου
PlVocλιθοβολησομεναιλιθοβολησομενοιλιθοβολησομεναλιθοβολη·σομεν·αιλιθοβολη·σομεν·οιλιθοβολη·σομεν·α
Nom
Accλιθοβολησομεναςλιθοβολησομενουςλιθοβολη·σομεν·αςλιθοβολη·σομεν·ους
Datλιθοβολησομεναιςλιθοβολησομενοιςλιθοβολη·σομεν·αιςλιθοβολη·σομεν·οις
Genλιθοβολησομενωνλιθοβολησομενωνλιθοβολη·σομεν·ωνλιθοβολη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stελιθοβολησαε·λιθοβολη·σαελιθοβολησαμηνε·λιθοβολη·σαμην
2ndελιθοβολησαςε·λιθοβολη·σαςελιθοβολησωε·λιθοβολη·σω
3rdελιθοβολησεν, ελιθοβολησεε·λιθοβολη·σε(ν)ελιθοβολησατοε·λιθοβολη·σατο
Pl1stελιθοβολησαμενε·λιθοβολη·σαμενελιθοβολησαμεθαε·λιθοβολη·σαμεθα
2ndελιθοβολησατεε·λιθοβολη·σατεελιθοβολησασθεε·λιθοβολη·σασθε
3rdελιθοβολησαν[GNT][LXX]ε·λιθοβολη·σανελιθοβολησαντοε·λιθοβολη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλιθοβολησωλιθοβολη·σωλιθοβολησωμαιλιθοβολη·σωμαι
2ndλιθοβολησῃςλιθοβολη·σῃςλιθοβολησῃλιθοβολη·σῃ
3rdλιθοβολησῃλιθοβολη·σῃλιθοβολησηταιλιθοβολη·σηται
Pl1stλιθοβολησωμενλιθοβολη·σωμενλιθοβολησωμεθαλιθοβολη·σωμεθα
2ndλιθοβολησητελιθοβολη·σητελιθοβολησησθελιθοβολη·σησθε
3rdλιθοβολησωσιν, λιθοβολησωσιλιθοβολη·σωσι(ν)λιθοβολησωνταιλιθοβολη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλιθοβολησαιμιλιθοβολη·σαιμιλιθοβολησαιμηνλιθοβολη·σαιμην
2ndλιθοβολησαις, λιθοβολησειαςλιθοβολη·σαις, λιθοβολη·σειας classicalλιθοβολησαιολιθοβολη·σαιο
3rdλιθοβολησαι[GNT][LXX], λιθοβολησειελιθοβολη·σαι, λιθοβολη·σειε classicalλιθοβολησαιτολιθοβολη·σαιτο
Pl1stλιθοβολησαιμενλιθοβολη·σαιμενλιθοβολησαιμεθαλιθοβολη·σαιμεθα
2ndλιθοβολησαιτελιθοβολη·σαιτελιθοβολησαισθελιθοβολη·σαισθε
3rdλιθοβολησαιεν, λιθοβολησαισαν, λιθοβολησειαν, λιθοβολησειενλιθοβολη·σαιεν, λιθοβολη·σαισαν alt, λιθοβολη·σειαν classical, λιθοβολη·σειεν classicalλιθοβολησαιντολιθοβολη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndλιθοβολησον[LXX]λιθοβολη·σονλιθοβολησαι[GNT][LXX]λιθοβολη·σαι
3rdλιθοβολησατωλιθοβολη·σατωλιθοβολησασθωλιθοβολη·σασθω
Pl1st
2ndλιθοβολησατε[LXX]λιθοβολη·σατελιθοβολησασθελιθοβολη·σασθε
3rdλιθοβολησατωσαν[LXX], λιθοβολησαντωνλιθοβολη·σατωσαν, λιθοβολη·σαντων classicalλιθοβολησασθωσαν, λιθοβολησασθωνλιθοβολη·σασθωσαν, λιθοβολη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
λιθοβολησαι[GNT][LXX]​λιθοβολη·σαιλιθοβολησασθαι​λιθοβολη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocλιθοβολησασαλιθοβολησαςλιθοβολησανλιθοβολη·σασ·αλιθοβολη·σα[ντ]·ςλιθοβολη·σαν[τ]
Nom
Accλιθοβολησασανλιθοβολησανταλιθοβολη·σασ·ανλιθοβολη·σαντ·α
Datλιθοβολησασῃλιθοβολησαντιλιθοβολη·σασ·ῃλιθοβολη·σαντ·ι
Genλιθοβολησασηςλιθοβολησαντοςλιθοβολη·σασ·ηςλιθοβολη·σαντ·ος
PlVocλιθοβολησασαιλιθοβολησαντες[GNT]λιθοβολησανταλιθοβολη·σασ·αιλιθοβολη·σαντ·εςλιθοβολη·σαντ·α
Nom
Accλιθοβολησασαςλιθοβολησανταςλιθοβολη·σασ·αςλιθοβολη·σαντ·ας
Datλιθοβολησασαιςλιθοβολησασι, λιθοβολησασινλιθοβολη·σασ·αιςλιθοβολη·σα[ντ]·σι(ν)
Genλιθοβολησασωνλιθοβολησαντωνλιθοβολη·σασ·ωνλιθοβολη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocλιθοβολησαμενηλιθοβολησαμενελιθοβολη·σαμεν·ηλιθοβολη·σαμεν·ε
Nomλιθοβολησαμενοςλιθοβολη·σαμεν·ος
Accλιθοβολησαμενηνλιθοβολησαμενονλιθοβολη·σαμεν·ηνλιθοβολη·σαμεν·ον
Datλιθοβολησαμενῃλιθοβολησαμενῳλιθοβολη·σαμεν·ῃλιθοβολη·σαμεν·ῳ
Genλιθοβολησαμενηςλιθοβολησαμενουλιθοβολη·σαμεν·ηςλιθοβολη·σαμεν·ου
PlVocλιθοβολησαμεναιλιθοβολησαμενοιλιθοβολησαμεναλιθοβολη·σαμεν·αιλιθοβολη·σαμεν·οιλιθοβολη·σαμεν·α
Nom
Accλιθοβολησαμεναςλιθοβολησαμενουςλιθοβολη·σαμεν·αςλιθοβολη·σαμεν·ους
Datλιθοβολησαμεναιςλιθοβολησαμενοιςλιθοβολη·σαμεν·αιςλιθοβολη·σαμεν·οις
Genλιθοβολησαμενωνλιθοβολησαμενωνλιθοβολη·σαμεν·ωνλιθοβολη·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλελιθοβολημαιλελιθοβολη·μαι
2ndλελιθοβολησαιλελιθοβολη·σαι
3rdλελιθοβοληται[LXX]λελιθοβολη·ται
Pl1stλελιθοβολημεθαλελιθοβολη·μεθα
2ndλελιθοβολησθελελιθοβολη·σθε
3rdλελιθοβοληνταιλελιθοβολη·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλελιθοβολησομαιλελιθοβολη·σομαι
2ndλελιθοβολησῃ, λελιθοβολησειλελιθοβολη·σῃ, λελιθοβολη·σει classical
3rdλελιθοβολησεταιλελιθοβολη·σεται
Pl1stλελιθοβολησομεθαλελιθοβολη·σομεθα
2ndλελιθοβολησεσθελελιθοβολη·σεσθε
3rdλελιθοβολησονταιλελιθοβολη·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλελιθοβολησοιμηνλελιθοβολη·σοιμην
2ndλελιθοβολησοιολελιθοβολη·σοιο
3rdλελιθοβολησοιτολελιθοβολη·σοιτο
Pl1stλελιθοβολησοιμεθαλελιθοβολη·σοιμεθα
2ndλελιθοβολησοισθελελιθοβολη·σοισθε
3rdλελιθοβολησοιντολελιθοβολη·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndλελιθοβολησολελιθοβολη·σο
3rdλελιθοβολησθωλελιθοβολη·σθω
Pl1st
2ndλελιθοβολησθελελιθοβολη·σθε
3rdλελιθοβολησθωσαν, λελιθοβολησθωνλελιθοβολη·σθωσαν, λελιθοβολη·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
λελιθοβολησθαι​λελιθοβολη·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
λελιθοβολησεσθαι​λελιθοβολη·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocλελιθοβολημενηλελιθοβολημενελελιθοβολη·μεν·ηλελιθοβολη·μεν·ε
Nomλελιθοβολημενοςλελιθοβολη·μεν·ος
Accλελιθοβολημενηνλελιθοβολημενονλελιθοβολη·μεν·ηνλελιθοβολη·μεν·ον
Datλελιθοβολημενῃλελιθοβολημενῳλελιθοβολη·μεν·ῃλελιθοβολη·μεν·ῳ
Genλελιθοβολημενηςλελιθοβολημενουλελιθοβολη·μεν·ηςλελιθοβολη·μεν·ου
PlVocλελιθοβολημεναιλελιθοβολημενοιλελιθοβολημεναλελιθοβολη·μεν·αιλελιθοβολη·μεν·οιλελιθοβολη·μεν·α
Nom
Accλελιθοβολημεναςλελιθοβολημενουςλελιθοβολη·μεν·αςλελιθοβολη·μεν·ους
Datλελιθοβολημεναιςλελιθοβολημενοιςλελιθοβολη·μεν·αιςλελιθοβολη·μεν·οις
Genλελιθοβολημενωνλελιθοβολημενωνλελιθοβολη·μεν·ωνλελιθοβολη·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stελελιθοβολημηνε·λελιθοβολη·μην
2ndελελιθοβολησοε·λελιθοβολη·σο
3rdελελιθοβολητοε·λελιθοβολη·το
Pl1stελελιθοβολημεθαε·λελιθοβολη·μεθα
2ndελελιθοβολησθεε·λελιθοβολη·σθε
3rdελελιθοβοληντοε·λελιθοβολη·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλελιθοβολημην[ε]·λελιθοβολη·μην
2ndλελιθοβολησο[ε]·λελιθοβολη·σο
3rdλελιθοβολητο[ε]·λελιθοβολη·το
Pl1stλελιθοβολημεθα[ε]·λελιθοβολη·μεθα
2ndλελιθοβολησθε[ε]·λελιθοβολη·σθε
3rdλελιθοβοληντο[ε]·λελιθοβολη·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stελιθοβοληθηνε·λιθοβολη·θην
2ndελιθοβοληθηςε·λιθοβολη·θης
3rdελιθοβοληθηε·λιθοβολη·θη
Pl1stελιθοβοληθημενε·λιθοβολη·θημεν
2ndελιθοβοληθητεε·λιθοβολη·θητε
3rdελιθοβοληθησανε·λιθοβολη·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stλιθοβοληθησομαιλιθοβολη·θησομαι
2ndλιθοβοληθησῃ, λιθοβοληθησειλιθοβολη·θησῃ, λιθοβολη·θησει classical
3rdλιθοβοληθησεται[GNT][LXX]λιθοβολη·θησεται
Pl1stλιθοβοληθησομεθα[LXX]λιθοβολη·θησομεθα
2ndλιθοβοληθησεσθελιθοβολη·θησεσθε
3rdλιθοβοληθησονται[LXX]λιθοβολη·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stλιθοβοληθωλιθοβολη·θω
2ndλιθοβοληθῃςλιθοβολη·θῃς
3rdλιθοβοληθῃλιθοβολη·θῃ
Pl1stλιθοβοληθωμενλιθοβολη·θωμεν
2ndλιθοβοληθητελιθοβολη·θητε
3rdλιθοβοληθωσιν, λιθοβοληθωσιλιθοβολη·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stλιθοβοληθειηνλιθοβολη·θειην
2ndλιθοβοληθειηςλιθοβολη·θειης
3rdλιθοβοληθειηλιθοβολη·θειη
Pl1stλιθοβοληθειημεν, λιθοβοληθειμενλιθοβολη·θειημεν, λιθοβολη·θειμεν classical
2ndλιθοβοληθειητε, λιθοβοληθειτελιθοβολη·θειητε, λιθοβολη·θειτε classical
3rdλιθοβοληθειησαν, λιθοβοληθειενλιθοβολη·θειησαν, λιθοβολη·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stλιθοβοληθησοιμηνλιθοβολη·θησοιμην
2ndλιθοβοληθησοιολιθοβολη·θησοιο
3rdλιθοβοληθησοιτολιθοβολη·θησοιτο
Pl1stλιθοβοληθησοιμεθαλιθοβολη·θησοιμεθα
2ndλιθοβοληθησοισθελιθοβολη·θησοισθε
3rdλιθοβοληθησοιντολιθοβολη·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndλιθοβοληθητιλιθοβολη·θητι
3rdλιθοβοληθητωλιθοβολη·θητω
Pl1st
2ndλιθοβοληθητελιθοβολη·θητε
3rdλιθοβοληθητωσαν, λιθοβοληθεντωνλιθοβολη·θητωσαν, λιθοβολη·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
λιθοβοληθηναι​λιθοβολη·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
λιθοβοληθησεσθαι​λιθοβολη·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocλιθοβοληθεισαλιθοβοληθειςλιθοβοληθενλιθοβολη·θεισ·αλιθοβολη·θει[ντ]·ςλιθοβολη·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accλιθοβοληθεισανλιθοβοληθενταλιθοβολη·θεισ·ανλιθοβολη·θε[ι]ντ·α
Datλιθοβοληθεισῃλιθοβοληθεντιλιθοβολη·θεισ·ῃλιθοβολη·θε[ι]ντ·ι
Genλιθοβοληθεισηςλιθοβοληθεντοςλιθοβολη·θεισ·ηςλιθοβολη·θε[ι]ντ·ος
PlVocλιθοβοληθεισαιλιθοβοληθεντεςλιθοβοληθενταλιθοβολη·θεισ·αιλιθοβολη·θε[ι]ντ·εςλιθοβολη·θε[ι]ντ·α
Nom
Accλιθοβοληθεισαςλιθοβοληθενταςλιθοβολη·θεισ·αςλιθοβολη·θε[ι]ντ·ας
Datλιθοβοληθεισαιςλιθοβοληθεισι, λιθοβοληθεισινλιθοβολη·θεισ·αιςλιθοβολη·θει[ντ]·σι(ν)
Genλιθοβοληθεισωνλιθοβοληθεντωνλιθοβολη·θεισ·ωνλιθοβολη·θε[ι]ντ·ων

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocλιθοβοληθησομενηλιθοβοληθησομενελιθοβολη·θησομεν·ηλιθοβολη·θησομεν·ε
Nomλιθοβοληθησομενοςλιθοβολη·θησομεν·ος
Accλιθοβοληθησομενηνλιθοβοληθησομενονλιθοβολη·θησομεν·ηνλιθοβολη·θησομεν·ον
Datλιθοβοληθησομενῃλιθοβοληθησομενῳλιθοβολη·θησομεν·ῃλιθοβολη·θησομεν·ῳ
Genλιθοβοληθησομενηςλιθοβοληθησομενουλιθοβολη·θησομεν·ηςλιθοβολη·θησομεν·ου
PlVocλιθοβοληθησομεναιλιθοβοληθησομενοιλιθοβοληθησομεναλιθοβολη·θησομεν·αιλιθοβολη·θησομεν·οιλιθοβολη·θησομεν·α
Nom
Accλιθοβοληθησομεναςλιθοβοληθησομενουςλιθοβολη·θησομεν·αςλιθοβολη·θησομεν·ους
Datλιθοβοληθησομεναιςλιθοβοληθησομενοιςλιθοβολη·θησομεν·αιςλιθοβολη·θησομεν·οις
Genλιθοβοληθησομενωνλιθοβοληθησομενωνλιθοβολη·θησομεν·ωνλιθοβολη·θησομεν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 24-Jun-2021 21:45:03 EDT