λειος • LEIOS • leios

Search: λεια

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
λειᾳ; λεια; λειαλεῖοςλει·ᾳ; λει·α; λει·αfem dat sg; neu nom|acc|voc pl; fem nom|voc sg

λεῖος -α -ον

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocλεια[LXX]λειελει·αλει·ε
Nomλειος[LXX]λει·ος
Accλειαν[LXX]λειονλει·ανλει·ον
Datλειᾳλειῳλει·ᾳλει·ῳ
Genλειας[GNT][LXX]λειουλει·αςλει·ου
PlVocλειαιλειοιλεια[LXX]λει·αιλει·οιλει·α
Nom
Accλειας[GNT][LXX]λειους[LXX]λει·αςλει·ους
Datλειαιςλειοιςλει·αιςλει·οις
Genλειωνλει·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 17-Jan-2021 10:54:47 EST