λειπω • LEIPW • leipō

Search: λειπει

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
λειπει; λειπειλείπωλειπ·ει; λειπ·ειpres act ind 3rd sg; pres mp ind 2nd sg classical

λείπω (λειπ-, -, 2nd λιπ-, -, λελειπ-, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλειπωλειπ·ωλειπομαιλειπ·ομαι
2ndλειπειςλειπ·ειςλειπῃ[GNT], λειπει[GNT], λειπεσαιλειπ·ῃ, λειπ·ει classical, λειπ·εσαι alt
3rdλειπει[GNT]λειπ·ειλειπεται[GNT][LXX]λειπ·εται
Pl1stλειπομενλειπ·ομενλειπομεθαλειπ·ομεθα
2ndλειπετελειπ·ετελειπεσθελειπ·εσθε
3rdλειπουσιν, λειπουσιλειπ·ουσι(ν)λειπονταιλειπ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλειπωλειπ·ωλειπωμαιλειπ·ωμαι
2ndλειπῃςλειπ·ῃςλειπῃ[GNT]λειπ·ῃ
3rdλειπῃ[GNT]λειπ·ῃλειπηταιλειπ·ηται
Pl1stλειπωμενλειπ·ωμενλειπωμεθαλειπ·ωμεθα
2ndλειπητελειπ·ητελειπησθελειπ·ησθε
3rdλειπωσιν, λειπωσιλειπ·ωσι(ν)λειπωνταιλειπ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλειποιμιλειπ·οιμιλειποιμηνλειπ·οιμην
2ndλειποιςλειπ·οιςλειποιολειπ·οιο
3rdλειποιλειπ·οιλειποιτολειπ·οιτο
Pl1stλειποιμενλειπ·οιμενλειποιμεθαλειπ·οιμεθα
2ndλειποιτελειπ·οιτελειποισθελειπ·οισθε
3rdλειποιεν, λειποισανλειπ·οιεν, λειπ·οισαν altλειποιντολειπ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndλειπελειπ·ελειπουλειπ·ου
3rdλειπετωλειπ·ετωλειπεσθωλειπ·εσθω
Pl1st
2ndλειπετελειπ·ετελειπεσθελειπ·εσθε
3rdλειπετωσαν, λειποντωνλειπ·ετωσαν, λειπ·οντων classicalλειπεσθωσαν, λειπεσθωνλειπ·εσθωσαν, λειπ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
λειπειν​λειπ·ειν​λειπεσθαι​λειπ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocλειπουσαλειπονλειπ·ουσ·αλειπ·ο[υ]ν[τ]
Nomλειπωνλειπ·ο[υ]ν[τ]·^
Accλειπουσαν[LXX]λειποντα[GNT]λειπ·ουσ·ανλειπ·ο[υ]ντ·α
Datλειπουσῃλειποντιλειπ·ουσ·ῃλειπ·ο[υ]ντ·ι
Genλειπουσηςλειποντοςλειπ·ουσ·ηςλειπ·ο[υ]ντ·ος
PlVocλειπουσαιλειποντεςλειποντα[GNT]λειπ·ουσ·αιλειπ·ο[υ]ντ·εςλειπ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accλειπουσαςλειπονταςλειπ·ουσ·αςλειπ·ο[υ]ντ·ας
Datλειπουσαιςλειπουσι, λειπουσινλειπ·ουσ·αιςλειπ·ου[ντ]·σι(ν)
Genλειπουσωνλειποντωνλειπ·ουσ·ωνλειπ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocλειπομενηλειπομενελειπ·ομεν·ηλειπ·ομεν·ε
Nomλειπομενοςλειπ·ομεν·ος
Accλειπομενηνλειπομενονλειπ·ομεν·ηνλειπ·ομεν·ον
Datλειπομενῃλειπομενῳλειπ·ομεν·ῃλειπ·ομεν·ῳ
Genλειπομενηςλειπομενουλειπ·ομεν·ηςλειπ·ομεν·ου
PlVocλειπομεναιλειπομενοι[GNT][LXX]λειπομεναλειπ·ομεν·αιλειπ·ομεν·οιλειπ·ομεν·α
Nom
Accλειπομεναςλειπομενουςλειπ·ομεν·αςλειπ·ομεν·ους
Datλειπομεναιςλειπομενοις[LXX]λειπ·ομεν·αιςλειπ·ομεν·οις
Genλειπομενωνλειπομενωνλειπ·ομεν·ωνλειπ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stελειπονε·λειπ·ονελειπομηνε·λειπ·ομην
2ndελειπεςε·λειπ·εςελειπουε·λειπ·ου
3rdελειπεν, ελειπεε·λειπ·ε(ν)ελειπετοε·λειπ·ετο
Pl1stελειπομενε·λειπ·ομενελειπομεθαε·λειπ·ομεθα
2ndελειπετεε·λειπ·ετεελειπεσθεε·λειπ·εσθε
3rdελειπον, ελειποσανε·λειπ·ον, ε·λειπ·οσαν altελειποντοε·λειπ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stελιπον[LXX]ε·λιπ·ονελιπομηνε·λιπ·ομην
2ndελιπεςε·λιπ·εςελιπουε·λιπ·ου
3rdελιπεν[LXX], ελιπεε·λιπ·ε(ν), ε·λιπ·ε(ν)ελιπετοε·λιπ·ετο
Pl1stελιπομενε·λιπ·ομενελιπομεθαε·λιπ·ομεθα
2ndελιπετεε·λιπ·ετεελιπεσθεε·λιπ·εσθε
3rdελιπον[LXX], ελιποσανε·λιπ·ον, ε·λιπ·οσαν altελιποντοε·λιπ·οντο

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλιπωλιπ·ωλιπωμαιλιπ·ωμαι
2ndλιπῃςλιπ·ῃςλιπῃλιπ·ῃ
3rdλιπῃλιπ·ῃλιπηταιλιπ·ηται
Pl1stλιπωμενλιπ·ωμενλιπωμεθαλιπ·ωμεθα
2ndλιπητελιπ·ητελιπησθελιπ·ησθε
3rdλιπωσιν, λιπωσιλιπ·ωσι(ν)λιπωνταιλιπ·ωνται

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλιποιμιλιπ·οιμιλιποιμηνλιπ·οιμην
2ndλιποιςλιπ·οιςλιποιολιπ·οιο
3rdλιποιλιπ·οιλιποιτολιπ·οιτο
Pl1stλιποιμενλιπ·οιμενλιποιμεθαλιπ·οιμεθα
2ndλιποιτελιπ·οιτελιποισθελιπ·οισθε
3rdλιποιεν, λιποισανλιπ·οιεν, λιπ·οισαν altλιποιντολιπ·οιντο

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndλιπελιπ·ελιπουλιπ·ου
3rdλιπετωλιπ·ετωλιπεσθωλιπ·εσθω
Pl1st
2ndλιπετελιπ·ετελιπεσθελιπ·εσθε
3rdλιπετωσαν, λιποντωνλιπ·ετωσαν, λιπ·οντων classicalλιπεσθωσαν, λιπεσθωνλιπ·εσθωσαν, λιπ·εσθων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
λιπειν​λιπ·ειν​λιπεσθαι​λιπ·εσθαι​

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocλιπουσαλιπονλιπ·ουσ·αλιπ·ο[υ]ν[τ]
Nomλιπωνλιπ·ο[υ]ν[τ]·^
Accλιπουσανλιπονταλιπ·ουσ·ανλιπ·ο[υ]ντ·α
Datλιπουσῃλιποντιλιπ·ουσ·ῃλιπ·ο[υ]ντ·ι
Genλιπουσηςλιποντοςλιπ·ουσ·ηςλιπ·ο[υ]ντ·ος
PlVocλιπουσαιλιποντεςλιπονταλιπ·ουσ·αιλιπ·ο[υ]ντ·εςλιπ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accλιπουσαςλιπονταςλιπ·ουσ·αςλιπ·ο[υ]ντ·ας
Datλιπουσαιςλιπουσι, λιπουσινλιπ·ουσ·αιςλιπ·ου[ντ]·σι(ν)
Genλιπουσωνλιποντωνλιπ·ουσ·ωνλιπ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocλιπομενηλιπομενελιπ·ομεν·ηλιπ·ομεν·ε
Nomλιπομενοςλιπ·ομεν·ος
Accλιπομενηνλιπομενονλιπ·ομεν·ηνλιπ·ομεν·ον
Datλιπομενῃλιπομενῳλιπ·ομεν·ῃλιπ·ομεν·ῳ
Genλιπομενηςλιπομενουλιπ·ομεν·ηςλιπ·ομεν·ου
PlVocλιπομεναιλιπομενοιλιπομεναλιπ·ομεν·αιλιπ·ομεν·οιλιπ·ομεν·α
Nom
Accλιπομεναςλιπομενουςλιπ·ομεν·αςλιπ·ομεν·ους
Datλιπομεναιςλιπομενοιςλιπ·ομεν·αιςλιπ·ομεν·οις
Genλιπομενωνλιπομενωνλιπ·ομεν·ωνλιπ·ομεν·ων

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλελειμμαιλελειπ·μαι
2ndλελειψαιλελειπ·σαι
3rdλελειπταιλελειπ·ται
Pl1stλελειμμεθαλελειπ·μεθα
2ndλελειφθελελειπ·σθε
3rdλελειφαταιλελειπ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλελειψομαιλελειπ·σομαι
2ndλελειψῃ, λελειψειλελειπ·σῃ, λελειπ·σει classical
3rdλελειψεταιλελειπ·σεται
Pl1stλελειψομεθαλελειπ·σομεθα
2ndλελειψεσθελελειπ·σεσθε
3rdλελειψονταιλελειπ·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλελειψοιμηνλελειπ·σοιμην
2ndλελειψοιολελειπ·σοιο
3rdλελειψοιτολελειπ·σοιτο
Pl1stλελειψοιμεθαλελειπ·σοιμεθα
2ndλελειψοισθελελειπ·σοισθε
3rdλελειψοιντολελειπ·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndλελειψολελειπ·σο
3rdλελειφθωλελειπ·σθω
Pl1st
2ndλελειφθελελειπ·σθε
3rdλελειφθωσαν, λελειφθωνλελειπ·σθωσαν, λελειπ·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
λελειφθαι​λελειπ·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
λελειψεσθαι​λελειπ·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocλελειμμενηλελειμμενελελειπ·μεν·ηλελειπ·μεν·ε
Nomλελειμμενος[LXX]λελειπ·μεν·ος
Accλελειμμενηνλελειμμενονλελειπ·μεν·ηνλελειπ·μεν·ον
Datλελειμμενῃλελειμμενῳλελειπ·μεν·ῃλελειπ·μεν·ῳ
Genλελειμμενηςλελειμμενουλελειπ·μεν·ηςλελειπ·μεν·ου
PlVocλελειμμεναιλελειμμενοιλελειμμεναλελειπ·μεν·αιλελειπ·μεν·οιλελειπ·μεν·α
Nom
Accλελειμμεναςλελειμμενουςλελειπ·μεν·αςλελειπ·μεν·ους
Datλελειμμεναιςλελειμμενοιςλελειπ·μεν·αιςλελειπ·μεν·οις
Genλελειμμενωνλελειμμενωνλελειπ·μεν·ωνλελειπ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stελελειμμηνε·λελειπ·μην
2ndελελειψοε·λελειπ·σο
3rdελελειπτοε·λελειπ·το
Pl1stελελειμμεθαε·λελειπ·μεθα
2ndελελειφθεε·λελειπ·σθε
3rdελελειφατοε·λελειπ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλελειμμην[ε]·λελειπ·μην
2ndλελειψο[ε]·λελειπ·σο
3rdλελειπτο[ε]·λελειπ·το
Pl1stλελειμμεθα[ε]·λελειπ·μεθα
2ndλελειφθε[ε]·λελειπ·σθε
3rdλελειφατο[ε]·λελειπ·ντο

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 12-May-2021 22:57:21 EDT