λειτουργεω • LEITOURGEW • leitourgeō

Search: λειτουργειν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
λειτουργεινλειτουργέωλειτουργ(ε)·εινpres act inf
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
λειτουργεινλειτουργέωλειτουργ(ε)·εινpres act inf

λειτ·ουργέω (λειτουργ(ε)-, λειτουργη·σ-, λειτουργη·σ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλειτουργωλειτουργ(ε)·ωλειτουργουμαιλειτουργ(ε)·ομαι
2ndλειτουργειςλειτουργ(ε)·ειςλειτουργῃ, λειτουργει, λειτουργεισαιλειτουργ(ε)·ῃ, λειτουργ(ε)·ει classical, λειτουργ(ε)·εσαι alt
3rdλειτουργειλειτουργ(ε)·ειλειτουργειταιλειτουργ(ε)·εται
Pl1stλειτουργουμενλειτουργ(ε)·ομενλειτουργουμεθαλειτουργ(ε)·ομεθα
2ndλειτουργειτελειτουργ(ε)·ετελειτουργεισθελειτουργ(ε)·εσθε
3rdλειτουργουσιν[LXX], λειτουργουσιλειτουργ(ε)·ουσι(ν), λειτουργ(ε)·ουσι(ν)λειτουργουνταιλειτουργ(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλειτουργωλειτουργ(ε)·ωλειτουργωμαιλειτουργ(ε)·ωμαι
2ndλειτουργῃςλειτουργ(ε)·ῃςλειτουργῃλειτουργ(ε)·ῃ
3rdλειτουργῃλειτουργ(ε)·ῃλειτουργηταιλειτουργ(ε)·ηται
Pl1stλειτουργωμενλειτουργ(ε)·ωμενλειτουργωμεθαλειτουργ(ε)·ωμεθα
2ndλειτουργητελειτουργ(ε)·ητελειτουργησθελειτουργ(ε)·ησθε
3rdλειτουργωσιν, λειτουργωσιλειτουργ(ε)·ωσι(ν)λειτουργωνταιλειτουργ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλειτουργοιμιλειτουργ(ε)·οιμιλειτουργοιμηνλειτουργ(ε)·οιμην
2ndλειτουργοις[LXX]λειτουργ(ε)·οιςλειτουργοιολειτουργ(ε)·οιο
3rdλειτουργοι[GNT][LXX]λειτουργ(ε)·οιλειτουργοιτολειτουργ(ε)·οιτο
Pl1stλειτουργοιμενλειτουργ(ε)·οιμενλειτουργοιμεθαλειτουργ(ε)·οιμεθα
2ndλειτουργοιτελειτουργ(ε)·οιτελειτουργοισθελειτουργ(ε)·οισθε
3rdλειτουργοιεν, λειτουργοισανλειτουργ(ε)·οιεν, λειτουργ(ε)·οισαν altλειτουργοιντολειτουργ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndλειτουργειλειτουργ(ε)·ελειτουργουλειτουργ(ε)·ου
3rdλειτουργειτωλειτουργ(ε)·ετωλειτουργεισθωλειτουργ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndλειτουργειτελειτουργ(ε)·ετελειτουργεισθελειτουργ(ε)·εσθε
3rdλειτουργειτωσαν[LXX], λειτουργουντων[GNT]λειτουργ(ε)·ετωσαν, λειτουργ(ε)·οντων classicalλειτουργεισθωσαν, λειτουργεισθωνλειτουργ(ε)·εσθωσαν, λειτουργ(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
λειτουργειν[LXX]​λειτουργ(ε)·εινλειτουργεισθαι​λειτουργ(ε)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocλειτουργουσα[LXX]λειτουργουνλειτουργ(ε)·ουσ·αλειτουργ(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomλειτουργων[GNT][LXX]λειτουργ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accλειτουργουσαν[LXX]λειτουργουνταλειτουργ(ε)·ουσ·ανλειτουργ(ε)·ο[υ]ντ·α
Datλειτουργουσῃλειτουργουντιλειτουργ(ε)·ουσ·ῃλειτουργ(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genλειτουργουσηςλειτουργουντοςλειτουργ(ε)·ουσ·ηςλειτουργ(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocλειτουργουσαιλειτουργουντες[LXX]λειτουργουνταλειτουργ(ε)·ουσ·αιλειτουργ(ε)·ο[υ]ντ·εςλειτουργ(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accλειτουργουσαςλειτουργουντας[LXX]λειτουργ(ε)·ουσ·αςλειτουργ(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datλειτουργουσαιςλειτουργουσι, λειτουργουσιν[LXX]λειτουργ(ε)·ουσ·αιςλειτουργ(ε)·ου[ντ]·σι(ν), λειτουργ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genλειτουργουσωνλειτουργουντων[GNT]λειτουργ(ε)·ουσ·ωνλειτουργ(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocλειτουργουμενηλειτουργουμενελειτουργ(ε)·ομεν·ηλειτουργ(ε)·ομεν·ε
Nomλειτουργουμενοςλειτουργ(ε)·ομεν·ος
Accλειτουργουμενηνλειτουργουμενονλειτουργ(ε)·ομεν·ηνλειτουργ(ε)·ομεν·ον
Datλειτουργουμενῃλειτουργουμενῳλειτουργ(ε)·ομεν·ῃλειτουργ(ε)·ομεν·ῳ
Genλειτουργουμενηςλειτουργουμενουλειτουργ(ε)·ομεν·ηςλειτουργ(ε)·ομεν·ου
PlVocλειτουργουμεναιλειτουργουμενοιλειτουργουμεναλειτουργ(ε)·ομεν·αιλειτουργ(ε)·ομεν·οιλειτουργ(ε)·ομεν·α
Nom
Accλειτουργουμεναςλειτουργουμενουςλειτουργ(ε)·ομεν·αςλειτουργ(ε)·ομεν·ους
Datλειτουργουμεναιςλειτουργουμενοιςλειτουργ(ε)·ομεν·αιςλειτουργ(ε)·ομεν·οις
Genλειτουργουμενωνλειτουργουμενωνλειτουργ(ε)·ομεν·ωνλειτουργ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stελειτουργουν[LXX]ε·λειτουργ(ε)·ονελειτουργουμηνε·λειτουργ(ε)·ομην
2ndελειτουργειςε·λειτουργ(ε)·εςελειτουργουε·λειτουργ(ε)·ου
3rdελειτουργει[LXX]ε·λειτουργ(ε)·εελειτουργειτοε·λειτουργ(ε)·ετο
Pl1stελειτουργουμενε·λειτουργ(ε)·ομενελειτουργουμεθαε·λειτουργ(ε)·ομεθα
2ndελειτουργειτεε·λειτουργ(ε)·ετεελειτουργεισθεε·λειτουργ(ε)·εσθε
3rdελειτουργουν[LXX], ελειτουργουσανε·λειτουργ(ε)·ον, ε·λειτουργ(ε)·οσαν altελειτουργουντοε·λειτουργ(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλειτουργησωλειτουργη·σωλειτουργησομαιλειτουργη·σομαι
2ndλειτουργησειςλειτουργη·σειςλειτουργησῃ, λειτουργησει[LXX], λειτουργησεσαιλειτουργη·σῃ, λειτουργη·σει classical, λειτουργη·σεσαι alt
3rdλειτουργησει[LXX]λειτουργη·σειλειτουργησεταιλειτουργη·σεται
Pl1stλειτουργησομενλειτουργη·σομενλειτουργησομεθαλειτουργη·σομεθα
2ndλειτουργησετε[LXX]λειτουργη·σετελειτουργησεσθελειτουργη·σεσθε
3rdλειτουργησουσιν[LXX], λειτουργησουσιλειτουργη·σουσι(ν), λειτουργη·σουσι(ν)λειτουργησονταιλειτουργη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλειτουργησοιμιλειτουργη·σοιμιλειτουργησοιμηνλειτουργη·σοιμην
2ndλειτουργησοιςλειτουργη·σοιςλειτουργησοιολειτουργη·σοιο
3rdλειτουργησοιλειτουργη·σοιλειτουργησοιτολειτουργη·σοιτο
Pl1stλειτουργησοιμενλειτουργη·σοιμενλειτουργησοιμεθαλειτουργη·σοιμεθα
2ndλειτουργησοιτελειτουργη·σοιτελειτουργησοισθελειτουργη·σοισθε
3rdλειτουργησοιενλειτουργη·σοιενλειτουργησοιντολειτουργη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
λειτουργησειν​λειτουργη·σειν​λειτουργησεσθαι​λειτουργη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocλειτουργησουσαλειτουργησονλειτουργη·σουσ·αλειτουργη·σο[υ]ν[τ]
Nomλειτουργησωνλειτουργη·σο[υ]ν[τ]·^
Accλειτουργησουσανλειτουργησονταλειτουργη·σουσ·ανλειτουργη·σο[υ]ντ·α
Datλειτουργησουσῃλειτουργησοντιλειτουργη·σουσ·ῃλειτουργη·σο[υ]ντ·ι
Genλειτουργησουσηςλειτουργησοντοςλειτουργη·σουσ·ηςλειτουργη·σο[υ]ντ·ος
PlVocλειτουργησουσαιλειτουργησοντεςλειτουργησονταλειτουργη·σουσ·αιλειτουργη·σο[υ]ντ·εςλειτουργη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accλειτουργησουσαςλειτουργησονταςλειτουργη·σουσ·αςλειτουργη·σο[υ]ντ·ας
Datλειτουργησουσαιςλειτουργησουσι, λειτουργησουσιν[LXX]λειτουργη·σουσ·αιςλειτουργη·σου[ντ]·σι(ν), λειτουργη·σου[ντ]·σι(ν)
Genλειτουργησουσωνλειτουργησοντωνλειτουργη·σουσ·ωνλειτουργη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocλειτουργησομενηλειτουργησομενελειτουργη·σομεν·ηλειτουργη·σομεν·ε
Nomλειτουργησομενοςλειτουργη·σομεν·ος
Accλειτουργησομενηνλειτουργησομενονλειτουργη·σομεν·ηνλειτουργη·σομεν·ον
Datλειτουργησομενῃλειτουργησομενῳλειτουργη·σομεν·ῃλειτουργη·σομεν·ῳ
Genλειτουργησομενηςλειτουργησομενουλειτουργη·σομεν·ηςλειτουργη·σομεν·ου
PlVocλειτουργησομεναιλειτουργησομενοιλειτουργησομεναλειτουργη·σομεν·αιλειτουργη·σομεν·οιλειτουργη·σομεν·α
Nom
Accλειτουργησομεναςλειτουργησομενουςλειτουργη·σομεν·αςλειτουργη·σομεν·ους
Datλειτουργησομεναιςλειτουργησομενοιςλειτουργη·σομεν·αιςλειτουργη·σομεν·οις
Genλειτουργησομενωνλειτουργησομενωνλειτουργη·σομεν·ωνλειτουργη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stελειτουργησα[LXX]ε·λειτουργη·σαελειτουργησαμηνε·λειτουργη·σαμην
2ndελειτουργησαςε·λειτουργη·σαςελειτουργησωε·λειτουργη·σω
3rdελειτουργησεν, ελειτουργησεε·λειτουργη·σε(ν)ελειτουργησατοε·λειτουργη·σατο
Pl1stελειτουργησαμενε·λειτουργη·σαμενελειτουργησαμεθαε·λειτουργη·σαμεθα
2ndελειτουργησατεε·λειτουργη·σατεελειτουργησασθεε·λειτουργη·σασθε
3rdελειτουργησαν[LXX]ε·λειτουργη·σανελειτουργησαντοε·λειτουργη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλειτουργησωλειτουργη·σωλειτουργησωμαιλειτουργη·σωμαι
2ndλειτουργησῃςλειτουργη·σῃςλειτουργησῃλειτουργη·σῃ
3rdλειτουργησῃλειτουργη·σῃλειτουργησηταιλειτουργη·σηται
Pl1stλειτουργησωμενλειτουργη·σωμενλειτουργησωμεθαλειτουργη·σωμεθα
2ndλειτουργησητελειτουργη·σητελειτουργησησθελειτουργη·σησθε
3rdλειτουργησωσιν, λειτουργησωσιλειτουργη·σωσι(ν)λειτουργησωνταιλειτουργη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλειτουργησαιμιλειτουργη·σαιμιλειτουργησαιμηνλειτουργη·σαιμην
2ndλειτουργησαις, λειτουργησειαςλειτουργη·σαις, λειτουργη·σειας classicalλειτουργησαιολειτουργη·σαιο
3rdλειτουργησαι[GNT][LXX], λειτουργησειελειτουργη·σαι, λειτουργη·σειε classicalλειτουργησαιτολειτουργη·σαιτο
Pl1stλειτουργησαιμενλειτουργη·σαιμενλειτουργησαιμεθαλειτουργη·σαιμεθα
2ndλειτουργησαιτελειτουργη·σαιτελειτουργησαισθελειτουργη·σαισθε
3rdλειτουργησαιεν, λειτουργησαισαν, λειτουργησειαν, λειτουργησειενλειτουργη·σαιεν, λειτουργη·σαισαν alt, λειτουργη·σειαν classical, λειτουργη·σειεν classicalλειτουργησαιντολειτουργη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndλειτουργησονλειτουργη·σονλειτουργησαι[GNT][LXX]λειτουργη·σαι
3rdλειτουργησατωλειτουργη·σατωλειτουργησασθωλειτουργη·σασθω
Pl1st
2ndλειτουργησατε[LXX]λειτουργη·σατελειτουργησασθελειτουργη·σασθε
3rdλειτουργησατωσαν, λειτουργησαντωνλειτουργη·σατωσαν, λειτουργη·σαντων classicalλειτουργησασθωσαν, λειτουργησασθωνλειτουργη·σασθωσαν, λειτουργη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
λειτουργησαι[GNT][LXX]​λειτουργη·σαιλειτουργησασθαι​λειτουργη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocλειτουργησασαλειτουργησαςλειτουργησανλειτουργη·σασ·αλειτουργη·σα[ντ]·ςλειτουργη·σαν[τ]
Nom
Accλειτουργησασανλειτουργησανταλειτουργη·σασ·ανλειτουργη·σαντ·α
Datλειτουργησασῃλειτουργησαντιλειτουργη·σασ·ῃλειτουργη·σαντ·ι
Genλειτουργησασηςλειτουργησαντοςλειτουργη·σασ·ηςλειτουργη·σαντ·ος
PlVocλειτουργησασαιλειτουργησαντεςλειτουργησανταλειτουργη·σασ·αιλειτουργη·σαντ·εςλειτουργη·σαντ·α
Nom
Accλειτουργησασαςλειτουργησανταςλειτουργη·σασ·αςλειτουργη·σαντ·ας
Datλειτουργησασαιςλειτουργησασι, λειτουργησασινλειτουργη·σασ·αιςλειτουργη·σα[ντ]·σι(ν)
Genλειτουργησασωνλειτουργησαντωνλειτουργη·σασ·ωνλειτουργη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocλειτουργησαμενηλειτουργησαμενελειτουργη·σαμεν·ηλειτουργη·σαμεν·ε
Nomλειτουργησαμενοςλειτουργη·σαμεν·ος
Accλειτουργησαμενηνλειτουργησαμενονλειτουργη·σαμεν·ηνλειτουργη·σαμεν·ον
Datλειτουργησαμενῃλειτουργησαμενῳλειτουργη·σαμεν·ῃλειτουργη·σαμεν·ῳ
Genλειτουργησαμενηςλειτουργησαμενουλειτουργη·σαμεν·ηςλειτουργη·σαμεν·ου
PlVocλειτουργησαμεναιλειτουργησαμενοιλειτουργησαμεναλειτουργη·σαμεν·αιλειτουργη·σαμεν·οιλειτουργη·σαμεν·α
Nom
Accλειτουργησαμεναςλειτουργησαμενουςλειτουργη·σαμεν·αςλειτουργη·σαμεν·ους
Datλειτουργησαμεναιςλειτουργησαμενοιςλειτουργη·σαμεν·αιςλειτουργη·σαμεν·οις
Genλειτουργησαμενωνλειτουργησαμενωνλειτουργη·σαμεν·ωνλειτουργη·σαμεν·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 28-Sep-2020 16:57:54 EDT