λατρευω • LATREUW • latreuō

Search: λατρευεις

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
λατρευειςλατρεύωλατρευ·ειςpres act ind 2nd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
λατρευειςλατρεύωλατρευ·ειςpres act ind 2nd sg

λατρεύω (λατρευ-, λατρευ·σ-, λατρευ·σ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλατρευω[GNT]λατρευ·ωλατρευομαιλατρευ·ομαι
2ndλατρευεις[LXX]λατρευ·ειςλατρευῃ, λατρευει, λατρευεσαιλατρευ·ῃ, λατρευ·ει classical, λατρευ·εσαι alt
3rdλατρευειλατρευ·ειλατρευεταιλατρευ·εται
Pl1stλατρευομεν[GNT][LXX]λατρευ·ομενλατρευομεθαλατρευ·ομεθα
2ndλατρευετε[LXX]λατρευ·ετελατρευεσθελατρευ·εσθε
3rdλατρευουσιν[GNT][LXX], λατρευουσιλατρευ·ουσι(ν), λατρευ·ουσι(ν)λατρευονταιλατρευ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλατρευω[GNT]λατρευ·ωλατρευωμαιλατρευ·ωμαι
2ndλατρευῃςλατρευ·ῃςλατρευῃλατρευ·ῃ
3rdλατρευῃλατρευ·ῃλατρευηταιλατρευ·ηται
Pl1stλατρευωμεν[GNT]λατρευ·ωμενλατρευωμεθαλατρευ·ωμεθα
2ndλατρευητελατρευ·ητελατρευησθελατρευ·ησθε
3rdλατρευωσιν, λατρευωσιλατρευ·ωσι(ν)λατρευωνταιλατρευ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλατρευοιμιλατρευ·οιμιλατρευοιμηνλατρευ·οιμην
2ndλατρευοιςλατρευ·οιςλατρευοιολατρευ·οιο
3rdλατρευοιλατρευ·οιλατρευοιτολατρευ·οιτο
Pl1stλατρευοιμενλατρευ·οιμενλατρευοιμεθαλατρευ·οιμεθα
2ndλατρευοιτελατρευ·οιτελατρευοισθελατρευ·οισθε
3rdλατρευοιεν, λατρευοισανλατρευ·οιεν, λατρευ·οισαν altλατρευοιντολατρευ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndλατρευελατρευ·ελατρευουλατρευ·ου
3rdλατρευετωλατρευ·ετωλατρευεσθωλατρευ·εσθω
Pl1st
2ndλατρευετε[LXX]λατρευ·ετελατρευεσθελατρευ·εσθε
3rdλατρευετωσαν, λατρευοντωνλατρευ·ετωσαν, λατρευ·οντων classicalλατρευεσθωσαν, λατρευεσθωνλατρευ·εσθωσαν, λατρευ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
λατρευειν[GNT][LXX]​λατρευ·εινλατρευεσθαι​λατρευ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocλατρευουσα[GNT][LXX]λατρευον[GNT]λατρευ·ουσ·αλατρευ·ο[υ]ν[τ]
Nomλατρευωνλατρευ·ο[υ]ν[τ]·^
Accλατρευουσανλατρευοντα[GNT]λατρευ·ουσ·ανλατρευ·ο[υ]ντ·α
Datλατρευουσῃλατρευοντιλατρευ·ουσ·ῃλατρευ·ο[υ]ντ·ι
Genλατρευουσηςλατρευοντοςλατρευ·ουσ·ηςλατρευ·ο[υ]ντ·ος
PlVocλατρευουσαιλατρευοντες[GNT][LXX]λατρευοντα[GNT]λατρευ·ουσ·αιλατρευ·ο[υ]ντ·εςλατρευ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accλατρευουσαςλατρευοντας[GNT]λατρευ·ουσ·αςλατρευ·ο[υ]ντ·ας
Datλατρευουσαιςλατρευουσι, λατρευουσιν[GNT][LXX]λατρευ·ουσ·αιςλατρευ·ου[ντ]·σι(ν), λατρευ·ου[ντ]·σι(ν)
Genλατρευουσωνλατρευοντωνλατρευ·ουσ·ωνλατρευ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocλατρευομενηλατρευομενελατρευ·ομεν·ηλατρευ·ομεν·ε
Nomλατρευομενοςλατρευ·ομεν·ος
Accλατρευομενηνλατρευομενονλατρευ·ομεν·ηνλατρευ·ομεν·ον
Datλατρευομενῃλατρευομενῳλατρευ·ομεν·ῃλατρευ·ομεν·ῳ
Genλατρευομενηςλατρευομενουλατρευ·ομεν·ηςλατρευ·ομεν·ου
PlVocλατρευομεναιλατρευομενοιλατρευομεναλατρευ·ομεν·αιλατρευ·ομεν·οιλατρευ·ομεν·α
Nom
Accλατρευομεναςλατρευομενουςλατρευ·ομεν·αςλατρευ·ομεν·ους
Datλατρευομεναιςλατρευομενοιςλατρευ·ομεν·αιςλατρευ·ομεν·οις
Genλατρευομενωνλατρευομενωνλατρευ·ομεν·ωνλατρευ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stελατρευον[LXX]ε·λατρευ·ονελατρευομηνε·λατρευ·ομην
2ndελατρευεςε·λατρευ·εςελατρευουε·λατρευ·ου
3rdελατρευεν, ελατρευεε·λατρευ·ε(ν)ελατρευετοε·λατρευ·ετο
Pl1stελατρευομενε·λατρευ·ομενελατρευομεθαε·λατρευ·ομεθα
2ndελατρευετεε·λατρευ·ετεελατρευεσθεε·λατρευ·εσθε
3rdελατρευον[LXX], ελατρευοσανε·λατρευ·ον, ε·λατρευ·οσαν altελατρευοντοε·λατρευ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλατρευσω[LXX]λατρευ·σωλατρευσομαιλατρευ·σομαι
2ndλατρευσεις[GNT][LXX]λατρευ·σειςλατρευσῃ[LXX], λατρευσει[LXX], λατρευσεσαιλατρευ·σῃ, λατρευ·σει classical, λατρευ·σεσαι alt
3rdλατρευσει[LXX]λατρευ·σειλατρευσεταιλατρευ·σεται
Pl1stλατρευσομεν[LXX]λατρευ·σομενλατρευσομεθαλατρευ·σομεθα
2ndλατρευσετε[LXX]λατρευ·σετελατρευσεσθελατρευ·σεσθε
3rdλατρευσουσιν[GNT][LXX], λατρευσουσιλατρευ·σουσι(ν), λατρευ·σουσι(ν)λατρευσονταιλατρευ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλατρευσοιμιλατρευ·σοιμιλατρευσοιμηνλατρευ·σοιμην
2ndλατρευσοιςλατρευ·σοιςλατρευσοιολατρευ·σοιο
3rdλατρευσοιλατρευ·σοιλατρευσοιτολατρευ·σοιτο
Pl1stλατρευσοιμενλατρευ·σοιμενλατρευσοιμεθαλατρευ·σοιμεθα
2ndλατρευσοιτελατρευ·σοιτελατρευσοισθελατρευ·σοισθε
3rdλατρευσοιενλατρευ·σοιενλατρευσοιντολατρευ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
λατρευσειν​λατρευ·σειν​λατρευσεσθαι​λατρευ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocλατρευσουσαλατρευσονλατρευ·σουσ·αλατρευ·σο[υ]ν[τ]
Nomλατρευσωνλατρευ·σο[υ]ν[τ]·^
Accλατρευσουσανλατρευσονταλατρευ·σουσ·ανλατρευ·σο[υ]ντ·α
Datλατρευσουσῃλατρευσοντιλατρευ·σουσ·ῃλατρευ·σο[υ]ντ·ι
Genλατρευσουσηςλατρευσοντοςλατρευ·σουσ·ηςλατρευ·σο[υ]ντ·ος
PlVocλατρευσουσαιλατρευσοντεςλατρευσονταλατρευ·σουσ·αιλατρευ·σο[υ]ντ·εςλατρευ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accλατρευσουσαςλατρευσονταςλατρευ·σουσ·αςλατρευ·σο[υ]ντ·ας
Datλατρευσουσαιςλατρευσουσι, λατρευσουσιν[GNT][LXX]λατρευ·σουσ·αιςλατρευ·σου[ντ]·σι(ν), λατρευ·σου[ντ]·σι(ν)
Genλατρευσουσωνλατρευσοντωνλατρευ·σουσ·ωνλατρευ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocλατρευσομενηλατρευσομενελατρευ·σομεν·ηλατρευ·σομεν·ε
Nomλατρευσομενοςλατρευ·σομεν·ος
Accλατρευσομενηνλατρευσομενονλατρευ·σομεν·ηνλατρευ·σομεν·ον
Datλατρευσομενῃλατρευσομενῳλατρευ·σομεν·ῃλατρευ·σομεν·ῳ
Genλατρευσομενηςλατρευσομενουλατρευ·σομεν·ηςλατρευ·σομεν·ου
PlVocλατρευσομεναιλατρευσομενοιλατρευσομεναλατρευ·σομεν·αιλατρευ·σομεν·οιλατρευ·σομεν·α
Nom
Accλατρευσομεναςλατρευσομενουςλατρευ·σομεν·αςλατρευ·σομεν·ους
Datλατρευσομεναιςλατρευσομενοιςλατρευ·σομεν·αιςλατρευ·σομεν·οις
Genλατρευσομενωνλατρευσομενωνλατρευ·σομεν·ωνλατρευ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stελατρευσαε·λατρευ·σαελατρευσαμηνε·λατρευ·σαμην
2ndελατρευσας[LXX]ε·λατρευ·σαςελατρευσωε·λατρευ·σω
3rdελατρευσεν[LXX], ελατρευσεε·λατρευ·σε(ν), ε·λατρευ·σε(ν)ελατρευσατοε·λατρευ·σατο
Pl1stελατρευσαμεν[LXX]ε·λατρευ·σαμενελατρευσαμεθαε·λατρευ·σαμεθα
2ndελατρευσατε[LXX]ε·λατρευ·σατεελατρευσασθεε·λατρευ·σασθε
3rdελατρευσαν[GNT][LXX]ε·λατρευ·σανελατρευσαντοε·λατρευ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλατρευσω[LXX]λατρευ·σωλατρευσωμαιλατρευ·σωμαι
2ndλατρευσῃς[LXX]λατρευ·σῃςλατρευσῃ[LXX]λατρευ·σῃ
3rdλατρευσῃ[LXX]λατρευ·σῃλατρευσηταιλατρευ·σηται
Pl1stλατρευσωμεν[LXX]λατρευ·σωμενλατρευσωμεθαλατρευ·σωμεθα
2ndλατρευσητε[LXX]λατρευ·σητελατρευσησθελατρευ·σησθε
3rdλατρευσωσιν[LXX], λατρευσωσι[LXX]λατρευ·σωσι(ν)λατρευσωνταιλατρευ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλατρευσαιμιλατρευ·σαιμιλατρευσαιμηνλατρευ·σαιμην
2ndλατρευσαις, λατρευσειαςλατρευ·σαις, λατρευ·σειας classicalλατρευσαιολατρευ·σαιο
3rdλατρευσαι[LXX], λατρευσειελατρευ·σαι, λατρευ·σειε classicalλατρευσαιτολατρευ·σαιτο
Pl1stλατρευσαιμενλατρευ·σαιμενλατρευσαιμεθαλατρευ·σαιμεθα
2ndλατρευσαιτελατρευ·σαιτελατρευσαισθελατρευ·σαισθε
3rdλατρευσαιεν, λατρευσαισαν, λατρευσειαν, λατρευσειενλατρευ·σαιεν, λατρευ·σαισαν alt, λατρευ·σειαν classical, λατρευ·σειεν classicalλατρευσαιντολατρευ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndλατρευσονλατρευ·σονλατρευσαι[LXX]λατρευ·σαι
3rdλατρευσατωλατρευ·σατωλατρευσασθωλατρευ·σασθω
Pl1st
2ndλατρευσατε[LXX]λατρευ·σατελατρευσασθελατρευ·σασθε
3rdλατρευσατωσαν, λατρευσαντωνλατρευ·σατωσαν, λατρευ·σαντων classicalλατρευσασθωσαν, λατρευσασθωνλατρευ·σασθωσαν, λατρευ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
λατρευσαι[LXX]​λατρευ·σαιλατρευσασθαι​λατρευ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocλατρευσασαλατρευσαςλατρευσανλατρευ·σασ·αλατρευ·σα[ντ]·ςλατρευ·σαν[τ]
Nom
Accλατρευσασανλατρευσανταλατρευ·σασ·ανλατρευ·σαντ·α
Datλατρευσασῃλατρευσαντιλατρευ·σασ·ῃλατρευ·σαντ·ι
Genλατρευσασηςλατρευσαντοςλατρευ·σασ·ηςλατρευ·σαντ·ος
PlVocλατρευσασαιλατρευσαντεςλατρευσανταλατρευ·σασ·αιλατρευ·σαντ·εςλατρευ·σαντ·α
Nom
Accλατρευσασαςλατρευσανταςλατρευ·σασ·αςλατρευ·σαντ·ας
Datλατρευσασαιςλατρευσασι, λατρευσασινλατρευ·σασ·αιςλατρευ·σα[ντ]·σι(ν)
Genλατρευσασωνλατρευσαντωνλατρευ·σασ·ωνλατρευ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocλατρευσαμενηλατρευσαμενελατρευ·σαμεν·ηλατρευ·σαμεν·ε
Nomλατρευσαμενοςλατρευ·σαμεν·ος
Accλατρευσαμενηνλατρευσαμενονλατρευ·σαμεν·ηνλατρευ·σαμεν·ον
Datλατρευσαμενῃλατρευσαμενῳλατρευ·σαμεν·ῃλατρευ·σαμεν·ῳ
Genλατρευσαμενηςλατρευσαμενουλατρευ·σαμεν·ηςλατρευ·σαμεν·ου
PlVocλατρευσαμεναιλατρευσαμενοιλατρευσαμεναλατρευ·σαμεν·αιλατρευ·σαμεν·οιλατρευ·σαμεν·α
Nom
Accλατρευσαμεναςλατρευσαμενουςλατρευ·σαμεν·αςλατρευ·σαμεν·ους
Datλατρευσαμεναιςλατρευσαμενοιςλατρευ·σαμεν·αιςλατρευ·σαμεν·οις
Genλατρευσαμενωνλατρευσαμενωνλατρευ·σαμεν·ωνλατρευ·σαμεν·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 28-Sep-2020 11:10:49 EDT