λατομεω • LATOMEW • latomeō

Search: λατομειται

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
λατομειταιλατομέωλατομ(ε)·εταιpres mp ind 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
λατομειταιλατομέωλατομ(ε)·εταιpres mp ind 3rd sg

λατομέω (λατομ(ε)-, -, λατομη·σ-, -, λελατομη-, λατομη·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλατομωλατομ(ε)·ωλατομουμαιλατομ(ε)·ομαι
2ndλατομειςλατομ(ε)·ειςλατομῃ, λατομει, λατομεισαιλατομ(ε)·ῃ, λατομ(ε)·ει classical, λατομ(ε)·εσαι alt
3rdλατομειλατομ(ε)·ειλατομειται[LXX]λατομ(ε)·εται
Pl1stλατομουμενλατομ(ε)·ομενλατομουμεθαλατομ(ε)·ομεθα
2ndλατομειτελατομ(ε)·ετελατομεισθελατομ(ε)·εσθε
3rdλατομουσιν, λατομουσιλατομ(ε)·ουσι(ν)λατομουνταιλατομ(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλατομωλατομ(ε)·ωλατομωμαιλατομ(ε)·ωμαι
2ndλατομῃςλατομ(ε)·ῃςλατομῃλατομ(ε)·ῃ
3rdλατομῃλατομ(ε)·ῃλατομηταιλατομ(ε)·ηται
Pl1stλατομωμενλατομ(ε)·ωμενλατομωμεθαλατομ(ε)·ωμεθα
2ndλατομητελατομ(ε)·ητελατομησθελατομ(ε)·ησθε
3rdλατομωσιν, λατομωσιλατομ(ε)·ωσι(ν)λατομωνταιλατομ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλατομοιμιλατομ(ε)·οιμιλατομοιμηνλατομ(ε)·οιμην
2ndλατομοις[LXX]λατομ(ε)·οιςλατομοιολατομ(ε)·οιο
3rdλατομοιλατομ(ε)·οιλατομοιτολατομ(ε)·οιτο
Pl1stλατομοιμενλατομ(ε)·οιμενλατομοιμεθαλατομ(ε)·οιμεθα
2ndλατομοιτελατομ(ε)·οιτελατομοισθελατομ(ε)·οισθε
3rdλατομοιεν, λατομοισανλατομ(ε)·οιεν, λατομ(ε)·οισαν altλατομοιντολατομ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndλατομειλατομ(ε)·ελατομουλατομ(ε)·ου
3rdλατομειτωλατομ(ε)·ετωλατομεισθωλατομ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndλατομειτελατομ(ε)·ετελατομεισθελατομ(ε)·εσθε
3rdλατομειτωσαν, λατομουντωνλατομ(ε)·ετωσαν, λατομ(ε)·οντων classicalλατομεισθωσαν, λατομεισθωνλατομ(ε)·εσθωσαν, λατομ(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
λατομειν​λατομ(ε)·ειν​λατομεισθαι​λατομ(ε)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocλατομουσαλατομουνλατομ(ε)·ουσ·αλατομ(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomλατομων[LXX]λατομ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accλατομουσανλατομουνταλατομ(ε)·ουσ·ανλατομ(ε)·ο[υ]ντ·α
Datλατομουσῃλατομουντιλατομ(ε)·ουσ·ῃλατομ(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genλατομουσηςλατομουντοςλατομ(ε)·ουσ·ηςλατομ(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocλατομουσαιλατομουντεςλατομουνταλατομ(ε)·ουσ·αιλατομ(ε)·ο[υ]ντ·εςλατομ(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accλατομουσαςλατομουνταςλατομ(ε)·ουσ·αςλατομ(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datλατομουσαιςλατομουσι, λατομουσινλατομ(ε)·ουσ·αιςλατομ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genλατομουσωνλατομουντωνλατομ(ε)·ουσ·ωνλατομ(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocλατομουμενηλατομουμενελατομ(ε)·ομεν·ηλατομ(ε)·ομεν·ε
Nomλατομουμενοςλατομ(ε)·ομεν·ος
Accλατομουμενηνλατομουμενονλατομ(ε)·ομεν·ηνλατομ(ε)·ομεν·ον
Datλατομουμενῃλατομουμενῳλατομ(ε)·ομεν·ῃλατομ(ε)·ομεν·ῳ
Genλατομουμενηςλατομουμενουλατομ(ε)·ομεν·ηςλατομ(ε)·ομεν·ου
PlVocλατομουμεναιλατομουμενοιλατομουμεναλατομ(ε)·ομεν·αιλατομ(ε)·ομεν·οιλατομ(ε)·ομεν·α
Nom
Accλατομουμεναςλατομουμενουςλατομ(ε)·ομεν·αςλατομ(ε)·ομεν·ους
Datλατομουμεναιςλατομουμενοιςλατομ(ε)·ομεν·αιςλατομ(ε)·ομεν·οις
Genλατομουμενωνλατομουμενωνλατομ(ε)·ομεν·ωνλατομ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stελατομουνε·λατομ(ε)·ονελατομουμηνε·λατομ(ε)·ομην
2ndελατομειςε·λατομ(ε)·εςελατομουε·λατομ(ε)·ου
3rdελατομειε·λατομ(ε)·εελατομειτοε·λατομ(ε)·ετο
Pl1stελατομουμενε·λατομ(ε)·ομενελατομουμεθαε·λατομ(ε)·ομεθα
2ndελατομειτεε·λατομ(ε)·ετεελατομεισθεε·λατομ(ε)·εσθε
3rdελατομουν, ελατομουσανε·λατομ(ε)·ον, ε·λατομ(ε)·οσαν altελατομουντοε·λατομ(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stελατομησαε·λατομη·σαελατομησαμηνε·λατομη·σαμην
2ndελατομησας[LXX]ε·λατομη·σαςελατομησωε·λατομη·σω
3rdελατομησεν[GNT][LXX], ελατομησεε·λατομη·σε(ν), ε·λατομη·σε(ν)ελατομησατοε·λατομη·σατο
Pl1stελατομησαμενε·λατομη·σαμενελατομησαμεθαε·λατομη·σαμεθα
2ndελατομησατε[LXX]ε·λατομη·σατεελατομησασθεε·λατομη·σασθε
3rdελατομησανε·λατομη·σανελατομησαντοε·λατομη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλατομησωλατομη·σωλατομησωμαιλατομη·σωμαι
2ndλατομησῃςλατομη·σῃςλατομησῃ[LXX]λατομη·σῃ
3rdλατομησῃ[LXX]λατομη·σῃλατομησηταιλατομη·σηται
Pl1stλατομησωμενλατομη·σωμενλατομησωμεθαλατομη·σωμεθα
2ndλατομησητελατομη·σητελατομησησθελατομη·σησθε
3rdλατομησωσιν, λατομησωσιλατομη·σωσι(ν)λατομησωνταιλατομη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλατομησαιμιλατομη·σαιμιλατομησαιμηνλατομη·σαιμην
2ndλατομησαις, λατομησειαςλατομη·σαις, λατομη·σειας classicalλατομησαιολατομη·σαιο
3rdλατομησαι[LXX], λατομησειελατομη·σαι, λατομη·σειε classicalλατομησαιτολατομη·σαιτο
Pl1stλατομησαιμενλατομη·σαιμενλατομησαιμεθαλατομη·σαιμεθα
2ndλατομησαιτελατομη·σαιτελατομησαισθελατομη·σαισθε
3rdλατομησαιεν, λατομησαισαν, λατομησειαν, λατομησειενλατομη·σαιεν, λατομη·σαισαν alt, λατομη·σειαν classical, λατομη·σειεν classicalλατομησαιντολατομη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndλατομησονλατομη·σονλατομησαι[LXX]λατομη·σαι
3rdλατομησατωλατομη·σατωλατομησασθωλατομη·σασθω
Pl1st
2ndλατομησατελατομη·σατελατομησασθελατομη·σασθε
3rdλατομησατωσαν, λατομησαντωνλατομη·σατωσαν, λατομη·σαντων classicalλατομησασθωσαν, λατομησασθωνλατομη·σασθωσαν, λατομη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
λατομησαι[LXX]​λατομη·σαιλατομησασθαι​λατομη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocλατομησασαλατομησαςλατομησανλατομη·σασ·αλατομη·σα[ντ]·ςλατομη·σαν[τ]
Nom
Accλατομησασανλατομησανταλατομη·σασ·ανλατομη·σαντ·α
Datλατομησασῃλατομησαντιλατομη·σασ·ῃλατομη·σαντ·ι
Genλατομησασηςλατομησαντοςλατομη·σασ·ηςλατομη·σαντ·ος
PlVocλατομησασαιλατομησαντεςλατομησανταλατομη·σασ·αιλατομη·σαντ·εςλατομη·σαντ·α
Nom
Accλατομησασαςλατομησανταςλατομη·σασ·αςλατομη·σαντ·ας
Datλατομησασαιςλατομησασι, λατομησασινλατομη·σασ·αιςλατομη·σα[ντ]·σι(ν)
Genλατομησασωνλατομησαντωνλατομη·σασ·ωνλατομη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocλατομησαμενηλατομησαμενελατομη·σαμεν·ηλατομη·σαμεν·ε
Nomλατομησαμενοςλατομη·σαμεν·ος
Accλατομησαμενηνλατομησαμενονλατομη·σαμεν·ηνλατομη·σαμεν·ον
Datλατομησαμενῃλατομησαμενῳλατομη·σαμεν·ῃλατομη·σαμεν·ῳ
Genλατομησαμενηςλατομησαμενουλατομη·σαμεν·ηςλατομη·σαμεν·ου
PlVocλατομησαμεναιλατομησαμενοιλατομησαμεναλατομη·σαμεν·αιλατομη·σαμεν·οιλατομη·σαμεν·α
Nom
Accλατομησαμεναςλατομησαμενουςλατομη·σαμεν·αςλατομη·σαμεν·ους
Datλατομησαμεναιςλατομησαμενοιςλατομη·σαμεν·αιςλατομη·σαμεν·οις
Genλατομησαμενωνλατομησαμενωνλατομη·σαμεν·ωνλατομη·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλελατομημαιλελατομη·μαι
2ndλελατομησαιλελατομη·σαι
3rdλελατομηταιλελατομη·ται
Pl1stλελατομημεθαλελατομη·μεθα
2ndλελατομησθελελατομη·σθε
3rdλελατομηνταιλελατομη·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλελατομησομαιλελατομη·σομαι
2ndλελατομησῃ, λελατομησειλελατομη·σῃ, λελατομη·σει classical
3rdλελατομησεταιλελατομη·σεται
Pl1stλελατομησομεθαλελατομη·σομεθα
2ndλελατομησεσθελελατομη·σεσθε
3rdλελατομησονταιλελατομη·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλελατομησοιμηνλελατομη·σοιμην
2ndλελατομησοιολελατομη·σοιο
3rdλελατομησοιτολελατομη·σοιτο
Pl1stλελατομησοιμεθαλελατομη·σοιμεθα
2ndλελατομησοισθελελατομη·σοισθε
3rdλελατομησοιντολελατομη·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndλελατομησολελατομη·σο
3rdλελατομησθωλελατομη·σθω
Pl1st
2ndλελατομησθελελατομη·σθε
3rdλελατομησθωσαν, λελατομησθωνλελατομη·σθωσαν, λελατομη·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
λελατομησθαι​λελατομη·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
λελατομησεσθαι​λελατομη·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocλελατομημενηλελατομημενελελατομη·μεν·ηλελατομη·μεν·ε
Nomλελατομημενοςλελατομη·μεν·ος
Accλελατομημενηνλελατομημενον[GNT]λελατομη·μεν·ηνλελατομη·μεν·ον
Datλελατομημενῃλελατομημενῳλελατομη·μεν·ῃλελατομη·μεν·ῳ
Genλελατομημενηςλελατομημενουλελατομη·μεν·ηςλελατομη·μεν·ου
PlVocλελατομημεναιλελατομημενοιλελατομημεναλελατομη·μεν·αιλελατομη·μεν·οιλελατομη·μεν·α
Nom
Accλελατομημεναςλελατομημενους[LXX]λελατομη·μεν·αςλελατομη·μεν·ους
Datλελατομημεναιςλελατομημενοιςλελατομη·μεν·αιςλελατομη·μεν·οις
Genλελατομημενωνλελατομημενωνλελατομη·μεν·ωνλελατομη·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stελελατομημηνε·λελατομη·μην
2ndελελατομησοε·λελατομη·σο
3rdελελατομητοε·λελατομη·το
Pl1stελελατομημεθαε·λελατομη·μεθα
2ndελελατομησθεε·λελατομη·σθε
3rdελελατομηντοε·λελατομη·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλελατομημην[ε]·λελατομη·μην
2ndλελατομησο[ε]·λελατομη·σο
3rdλελατομητο[ε]·λελατομη·το
Pl1stλελατομημεθα[ε]·λελατομη·μεθα
2ndλελατομησθε[ε]·λελατομη·σθε
3rdλελατομηντο[ε]·λελατομη·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stελατομηθηνε·λατομη·θην
2ndελατομηθηςε·λατομη·θης
3rdελατομηθη[LXX]ε·λατομη·θη
Pl1stελατομηθημενε·λατομη·θημεν
2ndελατομηθητεε·λατομη·θητε
3rdελατομηθησανε·λατομη·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stλατομηθησομαιλατομη·θησομαι
2ndλατομηθησῃ, λατομηθησειλατομη·θησῃ, λατομη·θησει classical
3rdλατομηθησεταιλατομη·θησεται
Pl1stλατομηθησομεθαλατομη·θησομεθα
2ndλατομηθησεσθελατομη·θησεσθε
3rdλατομηθησονταιλατομη·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stλατομηθωλατομη·θω
2ndλατομηθῃςλατομη·θῃς
3rdλατομηθῃλατομη·θῃ
Pl1stλατομηθωμενλατομη·θωμεν
2ndλατομηθητελατομη·θητε
3rdλατομηθωσιν, λατομηθωσιλατομη·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stλατομηθειηνλατομη·θειην
2ndλατομηθειηςλατομη·θειης
3rdλατομηθειηλατομη·θειη
Pl1stλατομηθειημεν, λατομηθειμενλατομη·θειημεν, λατομη·θειμεν classical
2ndλατομηθειητε, λατομηθειτελατομη·θειητε, λατομη·θειτε classical
3rdλατομηθειησαν, λατομηθειενλατομη·θειησαν, λατομη·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stλατομηθησοιμηνλατομη·θησοιμην
2ndλατομηθησοιολατομη·θησοιο
3rdλατομηθησοιτολατομη·θησοιτο
Pl1stλατομηθησοιμεθαλατομη·θησοιμεθα
2ndλατομηθησοισθελατομη·θησοισθε
3rdλατομηθησοιντολατομη·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndλατομηθητιλατομη·θητι
3rdλατομηθητωλατομη·θητω
Pl1st
2ndλατομηθητελατομη·θητε
3rdλατομηθητωσαν, λατομηθεντωνλατομη·θητωσαν, λατομη·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
λατομηθηναι​λατομη·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
λατομηθησεσθαι​λατομη·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocλατομηθεισαλατομηθειςλατομηθενλατομη·θεισ·αλατομη·θει[ντ]·ςλατομη·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accλατομηθεισανλατομηθενταλατομη·θεισ·ανλατομη·θε[ι]ντ·α
Datλατομηθεισῃλατομηθεντιλατομη·θεισ·ῃλατομη·θε[ι]ντ·ι
Genλατομηθεισηςλατομηθεντοςλατομη·θεισ·ηςλατομη·θε[ι]ντ·ος
PlVocλατομηθεισαιλατομηθεντεςλατομηθενταλατομη·θεισ·αιλατομη·θε[ι]ντ·εςλατομη·θε[ι]ντ·α
Nom
Accλατομηθεισαςλατομηθενταςλατομη·θεισ·αςλατομη·θε[ι]ντ·ας
Datλατομηθεισαιςλατομηθεισι, λατομηθεισινλατομη·θεισ·αιςλατομη·θει[ντ]·σι(ν)
Genλατομηθεισωνλατομηθεντωνλατομη·θεισ·ωνλατομη·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocλατομηθησομενηλατομηθησομενελατομη·θησομεν·ηλατομη·θησομεν·ε
Nomλατομηθησομενοςλατομη·θησομεν·ος
Accλατομηθησομενηνλατομηθησομενονλατομη·θησομεν·ηνλατομη·θησομεν·ον
Datλατομηθησομενῃλατομηθησομενῳλατομη·θησομεν·ῃλατομη·θησομεν·ῳ
Genλατομηθησομενηςλατομηθησομενουλατομη·θησομεν·ηςλατομη·θησομεν·ου
PlVocλατομηθησομεναιλατομηθησομενοιλατομηθησομεναλατομη·θησομεν·αιλατομη·θησομεν·οιλατομη·θησομεν·α
Nom
Accλατομηθησομεναςλατομηθησομενουςλατομη·θησομεν·αςλατομη·θησομεν·ους
Datλατομηθησομεναιςλατομηθησομενοιςλατομη·θησομεν·αιςλατομη·θησομεν·οις
Genλατομηθησομενωνλατομηθησομενωνλατομη·θησομεν·ωνλατομη·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 20-Jan-2020 01:11:41 EST