κυπτω • KUPTW • kuptō

Search: κυψας

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
κυψαςκύπτωκυπτ·σα[ντ]·ς1aor act ptcp mas nom|voc sg

κύπτω (κυπτ-, κυψ-, κυψ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκυπτωκυπτ·ωκυπτομαικυπτ·ομαι
2ndκυπτειςκυπτ·ειςκυπτῃ, κυπτει, κυπτεσαικυπτ·ῃ, κυπτ·ει classical, κυπτ·εσαι alt
3rdκυπτεικυπτ·εικυπτεταικυπτ·εται
Pl1stκυπτομενκυπτ·ομενκυπτομεθακυπτ·ομεθα
2ndκυπτετεκυπτ·ετεκυπτεσθεκυπτ·εσθε
3rdκυπτουσιν, κυπτουσικυπτ·ουσι(ν)κυπτονταικυπτ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκυπτωκυπτ·ωκυπτωμαικυπτ·ωμαι
2ndκυπτῃςκυπτ·ῃςκυπτῃκυπτ·ῃ
3rdκυπτῃκυπτ·ῃκυπτηταικυπτ·ηται
Pl1stκυπτωμενκυπτ·ωμενκυπτωμεθακυπτ·ωμεθα
2ndκυπτητεκυπτ·ητεκυπτησθεκυπτ·ησθε
3rdκυπτωσιν, κυπτωσικυπτ·ωσι(ν)κυπτωνταικυπτ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκυπτοιμικυπτ·οιμικυπτοιμηνκυπτ·οιμην
2ndκυπτοιςκυπτ·οιςκυπτοιοκυπτ·οιο
3rdκυπτοικυπτ·οικυπτοιτοκυπτ·οιτο
Pl1stκυπτοιμενκυπτ·οιμενκυπτοιμεθακυπτ·οιμεθα
2ndκυπτοιτεκυπτ·οιτεκυπτοισθεκυπτ·οισθε
3rdκυπτοιεν, κυπτοισανκυπτ·οιεν, κυπτ·οισαν altκυπτοιντοκυπτ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκυπτεκυπτ·εκυπτουκυπτ·ου
3rdκυπτετωκυπτ·ετωκυπτεσθωκυπτ·εσθω
Pl1st
2ndκυπτετεκυπτ·ετεκυπτεσθεκυπτ·εσθε
3rdκυπτετωσαν, κυπτοντωνκυπτ·ετωσαν, κυπτ·οντων classicalκυπτεσθωσαν, κυπτεσθωνκυπτ·εσθωσαν, κυπτ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κυπτειν​κυπτ·ειν​κυπτεσθαι​κυπτ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκυπτουσακυπτον[LXX]κυπτ·ουσ·ακυπτ·ο[υ]ν[τ]
Nomκυπτωνκυπτ·ο[υ]ν[τ]·^
Accκυπτουσανκυπτοντακυπτ·ουσ·ανκυπτ·ο[υ]ντ·α
Datκυπτουσῃκυπτοντικυπτ·ουσ·ῃκυπτ·ο[υ]ντ·ι
Genκυπτουσηςκυπτοντοςκυπτ·ουσ·ηςκυπτ·ο[υ]ντ·ος
PlVocκυπτουσαικυπτοντεςκυπτοντακυπτ·ουσ·αικυπτ·ο[υ]ντ·εςκυπτ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accκυπτουσαςκυπτονταςκυπτ·ουσ·αςκυπτ·ο[υ]ντ·ας
Datκυπτουσαιςκυπτουσι, κυπτουσινκυπτ·ουσ·αιςκυπτ·ου[ντ]·σι(ν)
Genκυπτουσωνκυπτοντωνκυπτ·ουσ·ωνκυπτ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκυπτομενηκυπτομενεκυπτ·ομεν·ηκυπτ·ομεν·ε
Nomκυπτομενοςκυπτ·ομεν·ος
Accκυπτομενηνκυπτομενονκυπτ·ομεν·ηνκυπτ·ομεν·ον
Datκυπτομενῃκυπτομενῳκυπτ·ομεν·ῃκυπτ·ομεν·ῳ
Genκυπτομενηςκυπτομενουκυπτ·ομεν·ηςκυπτ·ομεν·ου
PlVocκυπτομεναικυπτομενοικυπτομενακυπτ·ομεν·αικυπτ·ομεν·οικυπτ·ομεν·α
Nom
Accκυπτομεναςκυπτομενουςκυπτ·ομεν·αςκυπτ·ομεν·ους
Datκυπτομεναιςκυπτομενοιςκυπτ·ομεν·αιςκυπτ·ομεν·οις
Genκυπτομενωνκυπτομενωνκυπτ·ομεν·ωνκυπτ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκυπτονε·κυπτ·ονεκυπτομηνε·κυπτ·ομην
2ndεκυπτεςε·κυπτ·εςεκυπτουε·κυπτ·ου
3rdεκυπτεν, εκυπτεε·κυπτ·ε(ν)εκυπτετοε·κυπτ·ετο
Pl1stεκυπτομενε·κυπτ·ομενεκυπτομεθαε·κυπτ·ομεθα
2ndεκυπτετεε·κυπτ·ετεεκυπτεσθεε·κυπτ·εσθε
3rdεκυπτον, εκυπτοσανε·κυπτ·ον, ε·κυπτ·οσαν altεκυπτοντοε·κυπτ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκυψωκυπτ·σωκυψομαικυπτ·σομαι
2ndκυψειςκυπτ·σειςκυψῃ, κυψει[LXX], κυψεσαικυπτ·σῃ, κυπτ·σει classical, κυπτ·σεσαι alt
3rdκυψει[LXX]κυπτ·σεικυψεταικυπτ·σεται
Pl1stκυψομενκυπτ·σομενκυψομεθακυπτ·σομεθα
2ndκυψετεκυπτ·σετεκυψεσθεκυπτ·σεσθε
3rdκυψουσιν, κυψουσικυπτ·σουσι(ν)κυψονταικυπτ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκυψοιμικυπτ·σοιμικυψοιμηνκυπτ·σοιμην
2ndκυψοιςκυπτ·σοιςκυψοιοκυπτ·σοιο
3rdκυψοικυπτ·σοικυψοιτοκυπτ·σοιτο
Pl1stκυψοιμενκυπτ·σοιμενκυψοιμεθακυπτ·σοιμεθα
2ndκυψοιτεκυπτ·σοιτεκυψοισθεκυπτ·σοισθε
3rdκυψοιενκυπτ·σοιενκυψοιντοκυπτ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κυψειν​κυπτ·σειν​κυψεσθαι​κυπτ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκυψουσακυψον[LXX]κυπτ·σουσ·ακυπτ·σο[υ]ν[τ]
Nomκυψωνκυπτ·σο[υ]ν[τ]·^
Accκυψουσανκυψοντακυπτ·σουσ·ανκυπτ·σο[υ]ντ·α
Datκυψουσῃκυψοντικυπτ·σουσ·ῃκυπτ·σο[υ]ντ·ι
Genκυψουσηςκυψοντοςκυπτ·σουσ·ηςκυπτ·σο[υ]ντ·ος
PlVocκυψουσαικυψοντεςκυψοντακυπτ·σουσ·αικυπτ·σο[υ]ντ·εςκυπτ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accκυψουσαςκυψονταςκυπτ·σουσ·αςκυπτ·σο[υ]ντ·ας
Datκυψουσαιςκυψουσι, κυψουσινκυπτ·σουσ·αιςκυπτ·σου[ντ]·σι(ν)
Genκυψουσωνκυψοντωνκυπτ·σουσ·ωνκυπτ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκυψομενηκυψομενεκυπτ·σομεν·ηκυπτ·σομεν·ε
Nomκυψομενοςκυπτ·σομεν·ος
Accκυψομενηνκυψομενονκυπτ·σομεν·ηνκυπτ·σομεν·ον
Datκυψομενῃκυψομενῳκυπτ·σομεν·ῃκυπτ·σομεν·ῳ
Genκυψομενηςκυψομενουκυπτ·σομεν·ηςκυπτ·σομεν·ου
PlVocκυψομεναικυψομενοικυψομενακυπτ·σομεν·αικυπτ·σομεν·οικυπτ·σομεν·α
Nom
Accκυψομεναςκυψομενουςκυπτ·σομεν·αςκυπτ·σομεν·ους
Datκυψομεναιςκυψομενοιςκυπτ·σομεν·αιςκυπτ·σομεν·οις
Genκυψομενωνκυψομενωνκυπτ·σομεν·ωνκυπτ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκυψαε·κυπτ·σαεκυψαμηνε·κυπτ·σαμην
2ndεκυψαςε·κυπτ·σαςεκυψωε·κυπτ·σω
3rdεκυψεν[LXX], εκυψεε·κυπτ·σε(ν), ε·κυπτ·σε(ν)εκυψατοε·κυπτ·σατο
Pl1stεκυψαμενε·κυπτ·σαμενεκυψαμεθαε·κυπτ·σαμεθα
2ndεκυψατεε·κυπτ·σατεεκυψασθεε·κυπτ·σασθε
3rdεκυψαν[LXX]ε·κυπτ·σανεκυψαντοε·κυπτ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκυψωκυπτ·σωκυψωμαικυπτ·σωμαι
2ndκυψῃςκυπτ·σῃςκυψῃκυπτ·σῃ
3rdκυψῃκυπτ·σῃκυψηταικυπτ·σηται
Pl1stκυψωμενκυπτ·σωμενκυψωμεθακυπτ·σωμεθα
2ndκυψητεκυπτ·σητεκυψησθεκυπτ·σησθε
3rdκυψωσιν, κυψωσικυπτ·σωσι(ν)κυψωνταικυπτ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκυψαιμικυπτ·σαιμικυψαιμηνκυπτ·σαιμην
2ndκυψαις, κυψειαςκυπτ·σαις, κυπτ·σειας classicalκυψαιοκυπτ·σαιο
3rdκυψαι, κυψειεκυπτ·σαι, κυπτ·σειε classicalκυψαιτοκυπτ·σαιτο
Pl1stκυψαιμενκυπτ·σαιμενκυψαιμεθακυπτ·σαιμεθα
2ndκυψαιτεκυπτ·σαιτεκυψαισθεκυπτ·σαισθε
3rdκυψαιεν, κυψαισαν, κυψειαν, κυψειενκυπτ·σαιεν, κυπτ·σαισαν alt, κυπτ·σειαν classical, κυπτ·σειεν classicalκυψαιντοκυπτ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκυψον[LXX]κυπτ·σονκυψαικυπτ·σαι
3rdκυψατωκυπτ·σατωκυψασθωκυπτ·σασθω
Pl1st
2ndκυψατεκυπτ·σατεκυψασθεκυπτ·σασθε
3rdκυψατωσαν, κυψαντωνκυπτ·σατωσαν, κυπτ·σαντων classicalκυψασθωσαν, κυψασθωνκυπτ·σασθωσαν, κυπτ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κυψαι​κυπτ·σαι​κυψασθαι​κυπτ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκυψασακυψας[GNT][LXX]κυψανκυπτ·σασ·ακυπτ·σα[ντ]·ςκυπτ·σαν[τ]
Nom
Accκυψασανκυψαντακυπτ·σασ·ανκυπτ·σαντ·α
Datκυψασῃκυψαντικυπτ·σασ·ῃκυπτ·σαντ·ι
Genκυψασηςκυψαντοςκυπτ·σασ·ηςκυπτ·σαντ·ος
PlVocκυψασαικυψαντες[LXX]κυψαντακυπτ·σασ·αικυπτ·σαντ·εςκυπτ·σαντ·α
Nom
Accκυψασαςκυψανταςκυπτ·σασ·αςκυπτ·σαντ·ας
Datκυψασαιςκυψασι, κυψασινκυπτ·σασ·αιςκυπτ·σα[ντ]·σι(ν)
Genκυψασωνκυψαντωνκυπτ·σασ·ωνκυπτ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκυψαμενηκυψαμενεκυπτ·σαμεν·ηκυπτ·σαμεν·ε
Nomκυψαμενοςκυπτ·σαμεν·ος
Accκυψαμενηνκυψαμενονκυπτ·σαμεν·ηνκυπτ·σαμεν·ον
Datκυψαμενῃκυψαμενῳκυπτ·σαμεν·ῃκυπτ·σαμεν·ῳ
Genκυψαμενηςκυψαμενουκυπτ·σαμεν·ηςκυπτ·σαμεν·ου
PlVocκυψαμεναικυψαμενοικυψαμενακυπτ·σαμεν·αικυπτ·σαμεν·οικυπτ·σαμεν·α
Nom
Accκυψαμεναςκυψαμενουςκυπτ·σαμεν·αςκυπτ·σαμεν·ους
Datκυψαμεναιςκυψαμενοιςκυπτ·σαμεν·αιςκυπτ·σαμεν·οις
Genκυψαμενωνκυψαμενωνκυπτ·σαμεν·ωνκυπτ·σαμεν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 18-Jan-2021 04:29:17 EST