κυριος • KURIOS • kurios

Search: κυριε

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
κυριεκύριος[1]κυρι·εmas voc sg
κυριεκύριος[2]κυρι·ε(mas) voc sg

κύριος[1] -α -ον [LXX]

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκυρια[GNT][LXX]κυριε[GNT][LXX]κυρι·ακυρι·ε
Nomκυριος[GNT][LXX]κυρι·ος
Accκυριαν[LXX]κυριον[GNT][LXX]κυρι·ανκυρι·ον
Datκυριᾳ[GNT][LXX]κυριῳ[GNT][LXX]κυρι·ᾳκυρι·ῳ
Genκυριας[LXX]κυριου[GNT][LXX]κυρι·αςκυρι·ου
PlVocκυριαικυριοι[GNT][LXX]κυρια[GNT][LXX]κυρι·αικυρι·οικυρι·α
Nom
Accκυριας[LXX]κυριους[LXX]κυρι·αςκυρι·ους
Datκυριαιςκυριοις[GNT][LXX]κυρι·αιςκυρι·οις
Genκυριων[GNT][LXX]κυρι·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 28-Jul-2021 16:18:36 EDT