κοσμεω • KOSMEW • kosmeō

Search: κοσμου

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
κοσμουκοσμέωκοσμ(ε)·ουpres mp imp 2nd sg
κοσμουκόσμοςκοσμ·ου(mas) gen sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
κοσμουκοσμέωκοσμ(ε)·ουpres mp imp 2nd sg
κοσμουκόσμοςκοσμ·ου(mas) gen sg

κοσμέω (κοσμ(ε)-, κοσμη·σ-, κοσμη·σ-, -, κεκοσμη-, κοσμη·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκοσμωκοσμ(ε)·ωκοσμουμαικοσμ(ε)·ομαι
2ndκοσμειςκοσμ(ε)·ειςκοσμῃ, κοσμει, κοσμεισαικοσμ(ε)·ῃ, κοσμ(ε)·ει classical, κοσμ(ε)·εσαι alt
3rdκοσμεικοσμ(ε)·εικοσμειταικοσμ(ε)·εται
Pl1stκοσμουμενκοσμ(ε)·ομενκοσμουμεθακοσμ(ε)·ομεθα
2ndκοσμειτε[GNT]κοσμ(ε)·ετεκοσμεισθεκοσμ(ε)·εσθε
3rdκοσμουσιν, κοσμουσι[LXX]κοσμ(ε)·ουσι(ν), κοσμ(ε)·ουσι(ν)κοσμουνταικοσμ(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκοσμωκοσμ(ε)·ωκοσμωμαικοσμ(ε)·ωμαι
2ndκοσμῃςκοσμ(ε)·ῃςκοσμῃκοσμ(ε)·ῃ
3rdκοσμῃκοσμ(ε)·ῃκοσμηταικοσμ(ε)·ηται
Pl1stκοσμωμενκοσμ(ε)·ωμενκοσμωμεθακοσμ(ε)·ωμεθα
2ndκοσμητεκοσμ(ε)·ητεκοσμησθεκοσμ(ε)·ησθε
3rdκοσμωσιν[GNT], κοσμωσικοσμ(ε)·ωσι(ν), κοσμ(ε)·ωσι(ν)κοσμωνταικοσμ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκοσμοιμικοσμ(ε)·οιμικοσμοιμηνκοσμ(ε)·οιμην
2ndκοσμοιςκοσμ(ε)·οιςκοσμοιοκοσμ(ε)·οιο
3rdκοσμοικοσμ(ε)·οικοσμοιτοκοσμ(ε)·οιτο
Pl1stκοσμοιμενκοσμ(ε)·οιμενκοσμοιμεθακοσμ(ε)·οιμεθα
2ndκοσμοιτεκοσμ(ε)·οιτεκοσμοισθεκοσμ(ε)·οισθε
3rdκοσμοιεν, κοσμοισανκοσμ(ε)·οιεν, κοσμ(ε)·οισαν altκοσμοιντοκοσμ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκοσμεικοσμ(ε)·εκοσμου[GNT][LXX]κοσμ(ε)·ου
3rdκοσμειτωκοσμ(ε)·ετωκοσμεισθωκοσμ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndκοσμειτε[GNT]κοσμ(ε)·ετεκοσμεισθεκοσμ(ε)·εσθε
3rdκοσμειτωσαν, κοσμουντωνκοσμ(ε)·ετωσαν, κοσμ(ε)·οντων classicalκοσμεισθωσαν, κοσμεισθωνκοσμ(ε)·εσθωσαν, κοσμ(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κοσμειν[GNT]​κοσμ(ε)·εινκοσμεισθαι​κοσμ(ε)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκοσμουσακοσμουνκοσμ(ε)·ουσ·ακοσμ(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomκοσμων[LXX]κοσμ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accκοσμουσανκοσμουντακοσμ(ε)·ουσ·ανκοσμ(ε)·ο[υ]ντ·α
Datκοσμουσῃκοσμουντικοσμ(ε)·ουσ·ῃκοσμ(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genκοσμουσηςκοσμουντοςκοσμ(ε)·ουσ·ηςκοσμ(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocκοσμουσαικοσμουντες[LXX]κοσμουντακοσμ(ε)·ουσ·αικοσμ(ε)·ο[υ]ντ·εςκοσμ(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accκοσμουσαςκοσμουνταςκοσμ(ε)·ουσ·αςκοσμ(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datκοσμουσαιςκοσμουσι[LXX], κοσμουσινκοσμ(ε)·ουσ·αιςκοσμ(ε)·ου[ντ]·σι(ν), κοσμ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genκοσμουσωνκοσμουντωνκοσμ(ε)·ουσ·ωνκοσμ(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκοσμουμενηκοσμουμενεκοσμ(ε)·ομεν·ηκοσμ(ε)·ομεν·ε
Nomκοσμουμενοςκοσμ(ε)·ομεν·ος
Accκοσμουμενηνκοσμουμενονκοσμ(ε)·ομεν·ηνκοσμ(ε)·ομεν·ον
Datκοσμουμενῃκοσμουμενῳκοσμ(ε)·ομεν·ῃκοσμ(ε)·ομεν·ῳ
Genκοσμουμενηςκοσμουμενουκοσμ(ε)·ομεν·ηςκοσμ(ε)·ομεν·ου
PlVocκοσμουμεναικοσμουμενοικοσμουμενα[LXX]κοσμ(ε)·ομεν·αικοσμ(ε)·ομεν·οικοσμ(ε)·ομεν·α
Nom
Accκοσμουμεναςκοσμουμενουςκοσμ(ε)·ομεν·αςκοσμ(ε)·ομεν·ους
Datκοσμουμεναιςκοσμουμενοιςκοσμ(ε)·ομεν·αιςκοσμ(ε)·ομεν·οις
Genκοσμουμενωνκοσμουμενωνκοσμ(ε)·ομεν·ωνκοσμ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκοσμουν[GNT]ε·κοσμ(ε)·ονεκοσμουμηνε·κοσμ(ε)·ομην
2ndεκοσμειςε·κοσμ(ε)·εςεκοσμου[LXX]ε·κοσμ(ε)·ου
3rdεκοσμειε·κοσμ(ε)·εεκοσμειτοε·κοσμ(ε)·ετο
Pl1stεκοσμουμενε·κοσμ(ε)·ομενεκοσμουμεθαε·κοσμ(ε)·ομεθα
2ndεκοσμειτεε·κοσμ(ε)·ετεεκοσμεισθεε·κοσμ(ε)·εσθε
3rdεκοσμουν[GNT], εκοσμουσανε·κοσμ(ε)·ον, ε·κοσμ(ε)·οσαν altεκοσμουντοε·κοσμ(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκοσμησωκοσμη·σωκοσμησομαικοσμη·σομαι
2ndκοσμησειςκοσμη·σειςκοσμησῃ[LXX], κοσμησει[LXX], κοσμησεσαικοσμη·σῃ, κοσμη·σει classical, κοσμη·σεσαι alt
3rdκοσμησει[LXX]κοσμη·σεικοσμησεταικοσμη·σεται
Pl1stκοσμησομενκοσμη·σομενκοσμησομεθακοσμη·σομεθα
2ndκοσμησετεκοσμη·σετεκοσμησεσθεκοσμη·σεσθε
3rdκοσμησουσιν, κοσμησουσικοσμη·σουσι(ν)κοσμησονταικοσμη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκοσμησοιμικοσμη·σοιμικοσμησοιμηνκοσμη·σοιμην
2ndκοσμησοιςκοσμη·σοιςκοσμησοιοκοσμη·σοιο
3rdκοσμησοικοσμη·σοικοσμησοιτοκοσμη·σοιτο
Pl1stκοσμησοιμενκοσμη·σοιμενκοσμησοιμεθακοσμη·σοιμεθα
2ndκοσμησοιτεκοσμη·σοιτεκοσμησοισθεκοσμη·σοισθε
3rdκοσμησοιενκοσμη·σοιενκοσμησοιντοκοσμη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κοσμησειν[LXX]​κοσμη·σεινκοσμησεσθαι​κοσμη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκοσμησουσακοσμησον[LXX]κοσμη·σουσ·ακοσμη·σο[υ]ν[τ]
Nomκοσμησωνκοσμη·σο[υ]ν[τ]·^
Accκοσμησουσανκοσμησοντακοσμη·σουσ·ανκοσμη·σο[υ]ντ·α
Datκοσμησουσῃκοσμησοντικοσμη·σουσ·ῃκοσμη·σο[υ]ντ·ι
Genκοσμησουσηςκοσμησοντοςκοσμη·σουσ·ηςκοσμη·σο[υ]ντ·ος
PlVocκοσμησουσαικοσμησοντεςκοσμησοντακοσμη·σουσ·αικοσμη·σο[υ]ντ·εςκοσμη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accκοσμησουσαςκοσμησονταςκοσμη·σουσ·αςκοσμη·σο[υ]ντ·ας
Datκοσμησουσαιςκοσμησουσι, κοσμησουσινκοσμη·σουσ·αιςκοσμη·σου[ντ]·σι(ν)
Genκοσμησουσωνκοσμησοντωνκοσμη·σουσ·ωνκοσμη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκοσμησομενηκοσμησομενεκοσμη·σομεν·ηκοσμη·σομεν·ε
Nomκοσμησομενοςκοσμη·σομεν·ος
Accκοσμησομενηνκοσμησομενονκοσμη·σομεν·ηνκοσμη·σομεν·ον
Datκοσμησομενῃκοσμησομενῳκοσμη·σομεν·ῃκοσμη·σομεν·ῳ
Genκοσμησομενηςκοσμησομενουκοσμη·σομεν·ηςκοσμη·σομεν·ου
PlVocκοσμησομεναικοσμησομενοικοσμησομενακοσμη·σομεν·αικοσμη·σομεν·οικοσμη·σομεν·α
Nom
Accκοσμησομεναςκοσμησομενουςκοσμη·σομεν·αςκοσμη·σομεν·ους
Datκοσμησομεναιςκοσμησομενοιςκοσμη·σομεν·αιςκοσμη·σομεν·οις
Genκοσμησομενωνκοσμησομενωνκοσμη·σομεν·ωνκοσμη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκοσμησα[LXX]ε·κοσμη·σαεκοσμησαμηνε·κοσμη·σαμην
2ndεκοσμησαςε·κοσμη·σαςεκοσμησωε·κοσμη·σω
3rdεκοσμησεν[LXX], εκοσμησεε·κοσμη·σε(ν), ε·κοσμη·σε(ν)εκοσμησατοε·κοσμη·σατο
Pl1stεκοσμησαμενε·κοσμη·σαμενεκοσμησαμεθαε·κοσμη·σαμεθα
2ndεκοσμησατεε·κοσμη·σατεεκοσμησασθεε·κοσμη·σασθε
3rdεκοσμησαν[GNT]ε·κοσμη·σανεκοσμησαντοε·κοσμη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκοσμησωκοσμη·σωκοσμησωμαικοσμη·σωμαι
2ndκοσμησῃςκοσμη·σῃςκοσμησῃ[LXX]κοσμη·σῃ
3rdκοσμησῃ[LXX]κοσμη·σῃκοσμησηταικοσμη·σηται
Pl1stκοσμησωμενκοσμη·σωμενκοσμησωμεθακοσμη·σωμεθα
2ndκοσμησητεκοσμη·σητεκοσμησησθεκοσμη·σησθε
3rdκοσμησωσιν, κοσμησωσικοσμη·σωσι(ν)κοσμησωνταικοσμη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκοσμησαιμικοσμη·σαιμικοσμησαιμηνκοσμη·σαιμην
2ndκοσμησαις, κοσμησειαςκοσμη·σαις, κοσμη·σειας classicalκοσμησαιοκοσμη·σαιο
3rdκοσμησαι[LXX], κοσμησειεκοσμη·σαι, κοσμη·σειε classicalκοσμησαιτοκοσμη·σαιτο
Pl1stκοσμησαιμενκοσμη·σαιμενκοσμησαιμεθακοσμη·σαιμεθα
2ndκοσμησαιτεκοσμη·σαιτεκοσμησαισθεκοσμη·σαισθε
3rdκοσμησαιεν, κοσμησαισαν, κοσμησειαν, κοσμησειενκοσμη·σαιεν, κοσμη·σαισαν alt, κοσμη·σειαν classical, κοσμη·σειεν classicalκοσμησαιντοκοσμη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκοσμησον[LXX]κοσμη·σονκοσμησαι[LXX]κοσμη·σαι
3rdκοσμησατωκοσμη·σατωκοσμησασθωκοσμη·σασθω
Pl1st
2ndκοσμησατεκοσμη·σατεκοσμησασθεκοσμη·σασθε
3rdκοσμησατωσαν, κοσμησαντωνκοσμη·σατωσαν, κοσμη·σαντων classicalκοσμησασθωσαν, κοσμησασθωνκοσμη·σασθωσαν, κοσμη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κοσμησαι[LXX]​κοσμη·σαικοσμησασθαι​κοσμη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκοσμησασακοσμησαςκοσμησανκοσμη·σασ·ακοσμη·σα[ντ]·ςκοσμη·σαν[τ]
Nom
Accκοσμησασανκοσμησαντακοσμη·σασ·ανκοσμη·σαντ·α
Datκοσμησασῃκοσμησαντικοσμη·σασ·ῃκοσμη·σαντ·ι
Genκοσμησασηςκοσμησαντοςκοσμη·σασ·ηςκοσμη·σαντ·ος
PlVocκοσμησασαικοσμησαντεςκοσμησαντακοσμη·σασ·αικοσμη·σαντ·εςκοσμη·σαντ·α
Nom
Accκοσμησασαςκοσμησανταςκοσμη·σασ·αςκοσμη·σαντ·ας
Datκοσμησασαιςκοσμησασι, κοσμησασινκοσμη·σασ·αιςκοσμη·σα[ντ]·σι(ν)
Genκοσμησασωνκοσμησαντωνκοσμη·σασ·ωνκοσμη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκοσμησαμενηκοσμησαμενεκοσμη·σαμεν·ηκοσμη·σαμεν·ε
Nomκοσμησαμενοςκοσμη·σαμεν·ος
Accκοσμησαμενηνκοσμησαμενονκοσμη·σαμεν·ηνκοσμη·σαμεν·ον
Datκοσμησαμενῃκοσμησαμενῳκοσμη·σαμεν·ῃκοσμη·σαμεν·ῳ
Genκοσμησαμενηςκοσμησαμενουκοσμη·σαμεν·ηςκοσμη·σαμεν·ου
PlVocκοσμησαμεναικοσμησαμενοικοσμησαμενακοσμη·σαμεν·αικοσμη·σαμεν·οικοσμη·σαμεν·α
Nom
Accκοσμησαμεναςκοσμησαμενουςκοσμη·σαμεν·αςκοσμη·σαμεν·ους
Datκοσμησαμεναιςκοσμησαμενοιςκοσμη·σαμεν·αιςκοσμη·σαμεν·οις
Genκοσμησαμενωνκοσμησαμενωνκοσμη·σαμεν·ωνκοσμη·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεκοσμημαικεκοσμη·μαι
2ndκεκοσμησαικεκοσμη·σαι
3rdκεκοσμηται[GNT]κεκοσμη·ται
Pl1stκεκοσμημεθακεκοσμη·μεθα
2ndκεκοσμησθεκεκοσμη·σθε
3rdκεκοσμηνταικεκοσμη·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεκοσμησομαικεκοσμη·σομαι
2ndκεκοσμησῃ, κεκοσμησεικεκοσμη·σῃ, κεκοσμη·σει classical
3rdκεκοσμησεταικεκοσμη·σεται
Pl1stκεκοσμησομεθακεκοσμη·σομεθα
2ndκεκοσμησεσθεκεκοσμη·σεσθε
3rdκεκοσμησονταικεκοσμη·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεκοσμησοιμηνκεκοσμη·σοιμην
2ndκεκοσμησοιοκεκοσμη·σοιο
3rdκεκοσμησοιτοκεκοσμη·σοιτο
Pl1stκεκοσμησοιμεθακεκοσμη·σοιμεθα
2ndκεκοσμησοισθεκεκοσμη·σοισθε
3rdκεκοσμησοιντοκεκοσμη·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκεκοσμησοκεκοσμη·σο
3rdκεκοσμησθωκεκοσμη·σθω
Pl1st
2ndκεκοσμησθεκεκοσμη·σθε
3rdκεκοσμησθωσαν, κεκοσμησθωνκεκοσμη·σθωσαν, κεκοσμη·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κεκοσμησθαι​κεκοσμη·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κεκοσμησεσθαι​κεκοσμη·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκεκοσμημενη[LXX]κεκοσμημενεκεκοσμη·μεν·ηκεκοσμη·μεν·ε
Nomκεκοσμημενος[LXX]κεκοσμη·μεν·ος
Accκεκοσμημενην[GNT]κεκοσμημενον[GNT][LXX]κεκοσμη·μεν·ηνκεκοσμη·μεν·ον
Datκεκοσμημενῃ[LXX]κεκοσμημενῳκεκοσμη·μεν·ῃκεκοσμη·μεν·ῳ
Genκεκοσμημενηςκεκοσμημενουκεκοσμη·μεν·ηςκεκοσμη·μεν·ου
PlVocκεκοσμημεναικεκοσμημενοι[GNT]κεκοσμημενα[LXX]κεκοσμη·μεν·αικεκοσμη·μεν·οικεκοσμη·μεν·α
Nom
Accκεκοσμημεναςκεκοσμημενουςκεκοσμη·μεν·αςκεκοσμη·μεν·ους
Datκεκοσμημεναιςκεκοσμημενοιςκεκοσμη·μεν·αιςκεκοσμη·μεν·οις
Genκεκοσμημενωνκεκοσμημενωνκεκοσμη·μεν·ωνκεκοσμη·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκεκοσμημηνε·κεκοσμη·μην
2ndεκεκοσμησοε·κεκοσμη·σο
3rdεκεκοσμητοε·κεκοσμη·το
Pl1stεκεκοσμημεθαε·κεκοσμη·μεθα
2ndεκεκοσμησθεε·κεκοσμη·σθε
3rdεκεκοσμηντοε·κεκοσμη·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεκοσμημην[ε]·κεκοσμη·μην
2ndκεκοσμησο[ε]·κεκοσμη·σο
3rdκεκοσμητο[ε]·κεκοσμη·το
Pl1stκεκοσμημεθα[ε]·κεκοσμη·μεθα
2ndκεκοσμησθε[ε]·κεκοσμη·σθε
3rdκεκοσμηντο[ε]·κεκοσμη·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεκοσμηθηνε·κοσμη·θην
2ndεκοσμηθης[LXX]ε·κοσμη·θης
3rdεκοσμηθη[LXX]ε·κοσμη·θη
Pl1stεκοσμηθημενε·κοσμη·θημεν
2ndεκοσμηθητεε·κοσμη·θητε
3rdεκοσμηθησανε·κοσμη·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stκοσμηθησομαικοσμη·θησομαι
2ndκοσμηθησῃ, κοσμηθησεικοσμη·θησῃ, κοσμη·θησει classical
3rdκοσμηθησεταικοσμη·θησεται
Pl1stκοσμηθησομεθακοσμη·θησομεθα
2ndκοσμηθησεσθεκοσμη·θησεσθε
3rdκοσμηθησονταικοσμη·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκοσμηθωκοσμη·θω
2ndκοσμηθῃςκοσμη·θῃς
3rdκοσμηθῃκοσμη·θῃ
Pl1stκοσμηθωμενκοσμη·θωμεν
2ndκοσμηθητεκοσμη·θητε
3rdκοσμηθωσιν, κοσμηθωσικοσμη·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκοσμηθειηνκοσμη·θειην
2ndκοσμηθειηςκοσμη·θειης
3rdκοσμηθειηκοσμη·θειη
Pl1stκοσμηθειημεν, κοσμηθειμενκοσμη·θειημεν, κοσμη·θειμεν classical
2ndκοσμηθειητε, κοσμηθειτεκοσμη·θειητε, κοσμη·θειτε classical
3rdκοσμηθειησαν, κοσμηθειενκοσμη·θειησαν, κοσμη·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stκοσμηθησοιμηνκοσμη·θησοιμην
2ndκοσμηθησοιοκοσμη·θησοιο
3rdκοσμηθησοιτοκοσμη·θησοιτο
Pl1stκοσμηθησοιμεθακοσμη·θησοιμεθα
2ndκοσμηθησοισθεκοσμη·θησοισθε
3rdκοσμηθησοιντοκοσμη·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndκοσμηθητικοσμη·θητι
3rdκοσμηθητωκοσμη·θητω
Pl1st
2ndκοσμηθητεκοσμη·θητε
3rdκοσμηθητωσαν, κοσμηθεντωνκοσμη·θητωσαν, κοσμη·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
κοσμηθηναι​κοσμη·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
κοσμηθησεσθαι​κοσμη·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκοσμηθεισακοσμηθειςκοσμηθενκοσμη·θεισ·ακοσμη·θει[ντ]·ςκοσμη·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accκοσμηθεισανκοσμηθεντακοσμη·θεισ·ανκοσμη·θε[ι]ντ·α
Datκοσμηθεισῃκοσμηθεντικοσμη·θεισ·ῃκοσμη·θε[ι]ντ·ι
Genκοσμηθεισηςκοσμηθεντοςκοσμη·θεισ·ηςκοσμη·θε[ι]ντ·ος
PlVocκοσμηθεισαικοσμηθεντεςκοσμηθεντακοσμη·θεισ·αικοσμη·θε[ι]ντ·εςκοσμη·θε[ι]ντ·α
Nom
Accκοσμηθεισαςκοσμηθενταςκοσμη·θεισ·αςκοσμη·θε[ι]ντ·ας
Datκοσμηθεισαιςκοσμηθεισι, κοσμηθεισινκοσμη·θεισ·αιςκοσμη·θει[ντ]·σι(ν)
Genκοσμηθεισωνκοσμηθεντωνκοσμη·θεισ·ωνκοσμη·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκοσμηθησομενηκοσμηθησομενεκοσμη·θησομεν·ηκοσμη·θησομεν·ε
Nomκοσμηθησομενοςκοσμη·θησομεν·ος
Accκοσμηθησομενηνκοσμηθησομενονκοσμη·θησομεν·ηνκοσμη·θησομεν·ον
Datκοσμηθησομενῃκοσμηθησομενῳκοσμη·θησομεν·ῃκοσμη·θησομεν·ῳ
Genκοσμηθησομενηςκοσμηθησομενουκοσμη·θησομεν·ηςκοσμη·θησομεν·ου
PlVocκοσμηθησομεναικοσμηθησομενοικοσμηθησομενακοσμη·θησομεν·αικοσμη·θησομεν·οικοσμη·θησομεν·α
Nom
Accκοσμηθησομεναςκοσμηθησομενουςκοσμη·θησομεν·αςκοσμη·θησομεν·ους
Datκοσμηθησομεναιςκοσμηθησομενοιςκοσμη·θησομεν·αιςκοσμη·θησομεν·οις
Genκοσμηθησομενωνκοσμηθησομενωνκοσμη·θησομεν·ωνκοσμη·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 25-Feb-2020 10:15:26 EST