κοπτω • KOPTW • koptō

Search: κοπτοντος

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
κοπτοντος; κοπτοντοςκόπτωκοπτ·ο[υ]ντ·ος; κοπτ·ο[υ]ντ·οςpres act ptcp mas gen sg; pres act ptcp neu gen sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
κοπτοντοςκόπτωκοπτ·ο[υ]ντ·οςpres act ptcp mas gen sg
κοπτοντοςκόπτωκοπτ·ο[υ]ντ·οςpres act ptcp neu gen sg

κόπτω (κοπτ-, κοψ-, κοψ-, -, κεκοπτ-, κοπ·[θ]-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκοπτωκοπτ·ωκοπτομαικοπτ·ομαι
2ndκοπτειςκοπτ·ειςκοπτῃ, κοπτει, κοπτεσαικοπτ·ῃ, κοπτ·ει classical, κοπτ·εσαι alt
3rdκοπτεικοπτ·εικοπτεταικοπτ·εται
Pl1stκοπτομενκοπτ·ομενκοπτομεθακοπτ·ομεθα
2ndκοπτετε[LXX]κοπτ·ετεκοπτεσθε[LXX]κοπτ·εσθε
3rdκοπτουσιν[LXX], κοπτουσικοπτ·ουσι(ν), κοπτ·ουσι(ν)κοπτονται[LXX]κοπτ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκοπτωκοπτ·ωκοπτωμαικοπτ·ωμαι
2ndκοπτῃςκοπτ·ῃςκοπτῃκοπτ·ῃ
3rdκοπτῃκοπτ·ῃκοπτηταικοπτ·ηται
Pl1stκοπτωμενκοπτ·ωμενκοπτωμεθακοπτ·ωμεθα
2ndκοπτητεκοπτ·ητεκοπτησθεκοπτ·ησθε
3rdκοπτωσιν, κοπτωσικοπτ·ωσι(ν)κοπτωνταικοπτ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκοπτοιμικοπτ·οιμικοπτοιμηνκοπτ·οιμην
2ndκοπτοιςκοπτ·οιςκοπτοιοκοπτ·οιο
3rdκοπτοικοπτ·οικοπτοιτοκοπτ·οιτο
Pl1stκοπτοιμενκοπτ·οιμενκοπτοιμεθακοπτ·οιμεθα
2ndκοπτοιτεκοπτ·οιτεκοπτοισθεκοπτ·οισθε
3rdκοπτοιεν, κοπτοισανκοπτ·οιεν, κοπτ·οισαν altκοπτοιντοκοπτ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκοπτεκοπτ·εκοπτουκοπτ·ου
3rdκοπτετωκοπτ·ετωκοπτεσθωκοπτ·εσθω
Pl1st
2ndκοπτετε[LXX]κοπτ·ετεκοπτεσθε[LXX]κοπτ·εσθε
3rdκοπτετωσαν, κοπτοντωνκοπτ·ετωσαν, κοπτ·οντων classicalκοπτεσθωσαν, κοπτεσθωνκοπτ·εσθωσαν, κοπτ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κοπτειν[LXX]​κοπτ·εινκοπτεσθαι​κοπτ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκοπτουσακοπτονκοπτ·ουσ·ακοπτ·ο[υ]ν[τ]
Nomκοπτων[LXX]κοπτ·ο[υ]ν[τ]·^
Accκοπτουσανκοπτοντακοπτ·ουσ·ανκοπτ·ο[υ]ντ·α
Datκοπτουσῃκοπτοντικοπτ·ουσ·ῃκοπτ·ο[υ]ντ·ι
Genκοπτουσηςκοπτοντος[LXX]κοπτ·ουσ·ηςκοπτ·ο[υ]ντ·ος
PlVocκοπτουσαικοπτοντες[LXX]κοπτοντακοπτ·ουσ·αικοπτ·ο[υ]ντ·εςκοπτ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accκοπτουσαςκοπτονταςκοπτ·ουσ·αςκοπτ·ο[υ]ντ·ας
Datκοπτουσαιςκοπτουσι, κοπτουσιν[LXX]κοπτ·ουσ·αιςκοπτ·ου[ντ]·σι(ν), κοπτ·ου[ντ]·σι(ν)
Genκοπτουσωνκοπτοντωνκοπτ·ουσ·ωνκοπτ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκοπτομενηκοπτομενεκοπτ·ομεν·ηκοπτ·ομεν·ε
Nomκοπτομενοςκοπτ·ομεν·ος
Accκοπτομενηνκοπτομενονκοπτ·ομεν·ηνκοπτ·ομεν·ον
Datκοπτομενῃκοπτομενῳκοπτ·ομεν·ῃκοπτ·ομεν·ῳ
Genκοπτομενηςκοπτομενουκοπτ·ομεν·ηςκοπτ·ομεν·ου
PlVocκοπτομεναικοπτομενοι[LXX]κοπτομενακοπτ·ομεν·αικοπτ·ομεν·οικοπτ·ομεν·α
Nom
Accκοπτομεναςκοπτομενουςκοπτ·ομεν·αςκοπτ·ομεν·ους
Datκοπτομεναιςκοπτομενοιςκοπτ·ομεν·αιςκοπτ·ομεν·οις
Genκοπτομενωνκοπτομενωνκοπτ·ομεν·ωνκοπτ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκοπτον[GNT][LXX]ε·κοπτ·ονεκοπτομηνε·κοπτ·ομην
2ndεκοπτεςε·κοπτ·εςεκοπτουε·κοπτ·ου
3rdεκοπτεν, εκοπτεε·κοπτ·ε(ν)εκοπτετοε·κοπτ·ετο
Pl1stεκοπτομενε·κοπτ·ομενεκοπτομεθαε·κοπτ·ομεθα
2ndεκοπτετεε·κοπτ·ετεεκοπτεσθεε·κοπτ·εσθε
3rdεκοπτον[GNT][LXX], εκοπτοσανε·κοπτ·ον, ε·κοπτ·οσαν altεκοπτοντο[GNT]ε·κοπτ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκοψωκοπτ·σωκοψομαικοπτ·σομαι
2ndκοψεις[LXX]κοπτ·σειςκοψῃ, κοψει[LXX], κοψεσαικοπτ·σῃ, κοπτ·σει classical, κοπτ·σεσαι alt
3rdκοψει[LXX]κοπτ·σεικοψεται[LXX]κοπτ·σεται
Pl1stκοψομεν[LXX]κοπτ·σομενκοψομεθακοπτ·σομεθα
2ndκοψετεκοπτ·σετεκοψεσθε[LXX]κοπτ·σεσθε
3rdκοψουσιν, κοψουσικοπτ·σουσι(ν)κοψονται[GNT][LXX]κοπτ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκοψοιμικοπτ·σοιμικοψοιμηνκοπτ·σοιμην
2ndκοψοιςκοπτ·σοιςκοψοιοκοπτ·σοιο
3rdκοψοικοπτ·σοικοψοιτοκοπτ·σοιτο
Pl1stκοψοιμενκοπτ·σοιμενκοψοιμεθακοπτ·σοιμεθα
2ndκοψοιτεκοπτ·σοιτεκοψοισθεκοπτ·σοισθε
3rdκοψοιενκοπτ·σοιενκοψοιντοκοπτ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κοψειν​κοπτ·σειν​κοψεσθαι​κοπτ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκοψουσακοψονκοπτ·σουσ·ακοπτ·σο[υ]ν[τ]
Nomκοψωνκοπτ·σο[υ]ν[τ]·^
Accκοψουσανκοψοντακοπτ·σουσ·ανκοπτ·σο[υ]ντ·α
Datκοψουσῃκοψοντικοπτ·σουσ·ῃκοπτ·σο[υ]ντ·ι
Genκοψουσηςκοψοντοςκοπτ·σουσ·ηςκοπτ·σο[υ]ντ·ος
PlVocκοψουσαικοψοντεςκοψοντακοπτ·σουσ·αικοπτ·σο[υ]ντ·εςκοπτ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accκοψουσαςκοψονταςκοπτ·σουσ·αςκοπτ·σο[υ]ντ·ας
Datκοψουσαιςκοψουσι, κοψουσινκοπτ·σουσ·αιςκοπτ·σου[ντ]·σι(ν)
Genκοψουσωνκοψοντωνκοπτ·σουσ·ωνκοπτ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκοψομενηκοψομενεκοπτ·σομεν·ηκοπτ·σομεν·ε
Nomκοψομενοςκοπτ·σομεν·ος
Accκοψομενηνκοψομενονκοπτ·σομεν·ηνκοπτ·σομεν·ον
Datκοψομενῃκοψομενῳκοπτ·σομεν·ῃκοπτ·σομεν·ῳ
Genκοψομενηςκοψομενουκοπτ·σομεν·ηςκοπτ·σομεν·ου
PlVocκοψομεναικοψομενοικοψομενακοπτ·σομεν·αικοπτ·σομεν·οικοπτ·σομεν·α
Nom
Accκοψομεναςκοψομενουςκοπτ·σομεν·αςκοπτ·σομεν·ους
Datκοψομεναιςκοψομενοιςκοπτ·σομεν·αιςκοπτ·σομεν·οις
Genκοψομενωνκοψομενωνκοπτ·σομεν·ωνκοπτ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκοψα[LXX]ε·κοπτ·σαεκοψαμηνε·κοπτ·σαμην
2ndεκοψαςε·κοπτ·σαςεκοψωε·κοπτ·σω
3rdεκοψεν[LXX], εκοψεε·κοπτ·σε(ν), ε·κοπτ·σε(ν)εκοψατο[LXX]ε·κοπτ·σατο
Pl1stεκοψαμεν[LXX]ε·κοπτ·σαμενεκοψαμεθαε·κοπτ·σαμεθα
2ndεκοψατεε·κοπτ·σατεεκοψασθε[GNT]ε·κοπτ·σασθε
3rdεκοψαν[LXX]ε·κοπτ·σανεκοψαντο[LXX]ε·κοπτ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκοψωκοπτ·σωκοψωμαικοπτ·σωμαι
2ndκοψῃςκοπτ·σῃςκοψῃκοπτ·σῃ
3rdκοψῃκοπτ·σῃκοψηταικοπτ·σηται
Pl1stκοψωμενκοπτ·σωμενκοψωμεθακοπτ·σωμεθα
2ndκοψητεκοπτ·σητεκοψησθε[LXX]κοπτ·σησθε
3rdκοψωσιν[LXX], κοψωσικοπτ·σωσι(ν), κοπτ·σωσι(ν)κοψωνται[LXX]κοπτ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκοψαιμικοπτ·σαιμικοψαιμηνκοπτ·σαιμην
2ndκοψαις, κοψειαςκοπτ·σαις, κοπτ·σειας classicalκοψαιοκοπτ·σαιο
3rdκοψαι[LXX], κοψειεκοπτ·σαι, κοπτ·σειε classicalκοψαιτοκοπτ·σαιτο
Pl1stκοψαιμενκοπτ·σαιμενκοψαιμεθακοπτ·σαιμεθα
2ndκοψαιτεκοπτ·σαιτεκοψαισθεκοπτ·σαισθε
3rdκοψαιεν, κοψαισαν, κοψειαν, κοψειενκοπτ·σαιεν, κοπτ·σαισαν alt, κοπτ·σειαν classical, κοπτ·σειεν classicalκοψαιντοκοπτ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκοψονκοπτ·σονκοψαι[LXX]κοπτ·σαι
3rdκοψατωκοπτ·σατωκοψασθωκοπτ·σασθω
Pl1st
2ndκοψατε[LXX]κοπτ·σατεκοψασθε[LXX]κοπτ·σασθε
3rdκοψατωσαν[LXX], κοψαντωνκοπτ·σατωσαν, κοπτ·σαντων classicalκοψασθωσαν, κοψασθωνκοπτ·σασθωσαν, κοπτ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κοψαι[LXX]​κοπτ·σαικοψασθαι[LXX]​κοπτ·σασθαι

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκοψασακοψαςκοψανκοπτ·σασ·ακοπτ·σα[ντ]·ςκοπτ·σαν[τ]
Nom
Accκοψασανκοψαντακοπτ·σασ·ανκοπτ·σαντ·α
Datκοψασῃκοψαντικοπτ·σασ·ῃκοπτ·σαντ·ι
Genκοψασηςκοψαντοςκοπτ·σασ·ηςκοπτ·σαντ·ος
PlVocκοψασαικοψαντες[GNT]κοψαντακοπτ·σασ·αικοπτ·σαντ·εςκοπτ·σαντ·α
Nom
Accκοψασαςκοψανταςκοπτ·σασ·αςκοπτ·σαντ·ας
Datκοψασαιςκοψασι, κοψασινκοπτ·σασ·αιςκοπτ·σα[ντ]·σι(ν)
Genκοψασωνκοψαντωνκοπτ·σασ·ωνκοπτ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκοψαμενηκοψαμενεκοπτ·σαμεν·ηκοπτ·σαμεν·ε
Nomκοψαμενοςκοπτ·σαμεν·ος
Accκοψαμενηνκοψαμενονκοπτ·σαμεν·ηνκοπτ·σαμεν·ον
Datκοψαμενῃκοψαμενῳκοπτ·σαμεν·ῃκοπτ·σαμεν·ῳ
Genκοψαμενηςκοψαμενουκοπτ·σαμεν·ηςκοπτ·σαμεν·ου
PlVocκοψαμεναικοψαμενοικοψαμενακοπτ·σαμεν·αικοπτ·σαμεν·οικοπτ·σαμεν·α
Nom
Accκοψαμεναςκοψαμενουςκοπτ·σαμεν·αςκοπτ·σαμεν·ους
Datκοψαμεναιςκοψαμενοιςκοπτ·σαμεν·αιςκοπτ·σαμεν·οις
Genκοψαμενωνκοψαμενωνκοπτ·σαμεν·ωνκοπτ·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεκομμαικεκοπτ·μαι
2ndκεκοψαικεκοπτ·σαι
3rdκεκοπταικεκοπτ·ται
Pl1stκεκομμεθακεκοπτ·μεθα
2ndκεκοφθεκεκοπτ·σθε
3rdκεκοφαταικεκοπτ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεκοψομαικεκοπτ·σομαι
2ndκεκοψῃ, κεκοψεικεκοπτ·σῃ, κεκοπτ·σει classical
3rdκεκοψεταικεκοπτ·σεται
Pl1stκεκοψομεθακεκοπτ·σομεθα
2ndκεκοψεσθεκεκοπτ·σεσθε
3rdκεκοψονταικεκοπτ·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεκοψοιμηνκεκοπτ·σοιμην
2ndκεκοψοιοκεκοπτ·σοιο
3rdκεκοψοιτοκεκοπτ·σοιτο
Pl1stκεκοψοιμεθακεκοπτ·σοιμεθα
2ndκεκοψοισθεκεκοπτ·σοισθε
3rdκεκοψοιντοκεκοπτ·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκεκοψοκεκοπτ·σο
3rdκεκοφθωκεκοπτ·σθω
Pl1st
2ndκεκοφθεκεκοπτ·σθε
3rdκεκοφθωσαν, κεκοφθωνκεκοπτ·σθωσαν, κεκοπτ·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κεκοφθαι​κεκοπτ·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κεκοψεσθαι​κεκοπτ·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκεκομμενηκεκομμενεκεκοπτ·μεν·ηκεκοπτ·μεν·ε
Nomκεκομμενοςκεκοπτ·μεν·ος
Accκεκομμενηνκεκομμενον[LXX]κεκοπτ·μεν·ηνκεκοπτ·μεν·ον
Datκεκομμενῃκεκομμενῳ[LXX]κεκοπτ·μεν·ῃκεκοπτ·μεν·ῳ
Genκεκομμενηςκεκομμενου[LXX]κεκοπτ·μεν·ηςκεκοπτ·μεν·ου
PlVocκεκομμεναικεκομμενοικεκομμενακεκοπτ·μεν·αικεκοπτ·μεν·οικεκοπτ·μεν·α
Nom
Accκεκομμεναςκεκομμενουςκεκοπτ·μεν·αςκεκοπτ·μεν·ους
Datκεκομμεναιςκεκομμενοιςκεκοπτ·μεν·αιςκεκοπτ·μεν·οις
Genκεκομμενωνκεκομμενωνκεκοπτ·μεν·ωνκεκοπτ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκεκομμηνε·κεκοπτ·μην
2ndεκεκοψοε·κεκοπτ·σο
3rdεκεκοπτοε·κεκοπτ·το
Pl1stεκεκομμεθαε·κεκοπτ·μεθα
2ndεκεκοφθεε·κεκοπτ·σθε
3rdεκεκοφατοε·κεκοπτ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεκομμην[ε]·κεκοπτ·μην
2ndκεκοψο[ε]·κεκοπτ·σο
3rdκεκοπτο[ε]·κεκοπτ·το
Pl1stκεκομμεθα[ε]·κεκοπτ·μεθα
2ndκεκοφθε[ε]·κεκοπτ·σθε
3rdκεκοφατο[ε]·κεκοπτ·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεκοπηνε·κοπ·[θ]ην
2ndεκοπηςε·κοπ·[θ]ης
3rdεκοπηε·κοπ·[θ]η
Pl1stεκοπημενε·κοπ·[θ]ημεν
2ndεκοπητεε·κοπ·[θ]ητε
3rdεκοπησανε·κοπ·[θ]ησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stκοπησομαικοπ·[θ]ησομαι
2ndκοπησῃ, κοπησεικοπ·[θ]ησῃ, κοπ·[θ]ησει classical
3rdκοπησεταικοπ·[θ]ησεται
Pl1stκοπησομεθακοπ·[θ]ησομεθα
2ndκοπησεσθεκοπ·[θ]ησεσθε
3rdκοπησονται[LXX]κοπ·[θ]ησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκοπωκοπ·[θ]ω
2ndκοπῃς[LXX]κοπ·[θ]ῃς
3rdκοπῃκοπ·[θ]ῃ
Pl1stκοπωμενκοπ·[θ]ωμεν
2ndκοπητεκοπ·[θ]ητε
3rdκοπωσιν, κοπωσικοπ·[θ]ωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκοπειηνκοπ·[θ]ειην
2ndκοπειηςκοπ·[θ]ειης
3rdκοπειηκοπ·[θ]ειη
Pl1stκοπειημεν, κοπειμενκοπ·[θ]ειημεν, κοπ·[θ]ειμεν classical
2ndκοπειητε, κοπειτεκοπ·[θ]ειητε, κοπ·[θ]ειτε classical
3rdκοπειησαν, κοπειενκοπ·[θ]ειησαν, κοπ·[θ]ειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stκοπησοιμηνκοπ·[θ]ησοιμην
2ndκοπησοιοκοπ·[θ]ησοιο
3rdκοπησοιτοκοπ·[θ]ησοιτο
Pl1stκοπησοιμεθακοπ·[θ]ησοιμεθα
2ndκοπησοισθεκοπ·[θ]ησοισθε
3rdκοπησοιντοκοπ·[θ]ησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndκοπηθικοπ·[θ]ητι
3rdκοπητω[LXX]κοπ·[θ]ητω
Pl1st
2ndκοπητεκοπ·[θ]ητε
3rdκοπητωσαν, κοπεντωνκοπ·[θ]ητωσαν, κοπ·[θ]εντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
κοπηναι​κοπ·[θ]ηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
κοπησεσθαι​κοπ·[θ]ησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκοπεισακοπειςκοπενκοπ·[θ]εισ·ακοπ·[θ]ει[ντ]·ςκοπ·[θ]ε[ι]ν[τ]
Nom
Accκοπεισανκοπεντακοπ·[θ]εισ·ανκοπ·[θ]ε[ι]ντ·α
Datκοπεισῃκοπεντικοπ·[θ]εισ·ῃκοπ·[θ]ε[ι]ντ·ι
Genκοπεισηςκοπεντοςκοπ·[θ]εισ·ηςκοπ·[θ]ε[ι]ντ·ος
PlVocκοπεισαικοπεντεςκοπεντακοπ·[θ]εισ·αικοπ·[θ]ε[ι]ντ·εςκοπ·[θ]ε[ι]ντ·α
Nom
Accκοπεισαςκοπενταςκοπ·[θ]εισ·αςκοπ·[θ]ε[ι]ντ·ας
Datκοπεισαιςκοπεισι, κοπεισινκοπ·[θ]εισ·αιςκοπ·[θ]ει[ντ]·σι(ν)
Genκοπεισωνκοπεντωνκοπ·[θ]εισ·ωνκοπ·[θ]ε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκοπησομενηκοπησομενεκοπ·[θ]ησομεν·ηκοπ·[θ]ησομεν·ε
Nomκοπησομενοςκοπ·[θ]ησομεν·ος
Accκοπησομενηνκοπησομενονκοπ·[θ]ησομεν·ηνκοπ·[θ]ησομεν·ον
Datκοπησομενῃκοπησομενῳκοπ·[θ]ησομεν·ῃκοπ·[θ]ησομεν·ῳ
Genκοπησομενηςκοπησομενουκοπ·[θ]ησομεν·ηςκοπ·[θ]ησομεν·ου
PlVocκοπησομεναικοπησομενοικοπησομενακοπ·[θ]ησομεν·αικοπ·[θ]ησομεν·οικοπ·[θ]ησομεν·α
Nom
Accκοπησομεναςκοπησομενουςκοπ·[θ]ησομεν·αςκοπ·[θ]ησομεν·ους
Datκοπησομεναιςκοπησομενοιςκοπ·[θ]ησομεν·αιςκοπ·[θ]ησομεν·οις
Genκοπησομενωνκοπησομενωνκοπ·[θ]ησομεν·ωνκοπ·[θ]ησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 21-Nov-2019 04:48:42 EST