κλινω • KLINW • klinō

Search: κεκλικεν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
κεκλικενκλίνωκεκλι·κε(ν)perf act ind 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
κεκλικενκλίνωκεκλι·κε(ν)perf act ind 3rd sg

κλίνω (κλιν-, -, κλιν·[σ]-, κεκλι·κ-, κεκλι-, κλι·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκλινω[LXX]κλιν·ωκλινομαικλιν·ομαι
2ndκλινειςκλιν·ειςκλινῃ[GNT][LXX], κλινει[LXX], κλινεσαικλιν·ῃ, κλιν·ει classical, κλιν·εσαι alt
3rdκλινει[LXX]κλιν·εικλινεταικλιν·εται
Pl1stκλινομενκλιν·ομενκλινομεθακλιν·ομεθα
2ndκλινετεκλιν·ετεκλινεσθεκλιν·εσθε
3rdκλινουσιν[LXX], κλινουσικλιν·ουσι(ν), κλιν·ουσι(ν)κλινονταικλιν·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκλινω[LXX]κλιν·ωκλινωμαικλιν·ωμαι
2ndκλινῃς[LXX]κλιν·ῃςκλινῃ[GNT][LXX]κλιν·ῃ
3rdκλινῃ[GNT][LXX]κλιν·ῃκλινηταικλιν·ηται
Pl1stκλινωμενκλιν·ωμενκλινωμεθακλιν·ωμεθα
2ndκλινητεκλιν·ητεκλινησθεκλιν·ησθε
3rdκλινωσιν, κλινωσικλιν·ωσι(ν)κλινωνταικλιν·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκλινοιμικλιν·οιμικλινοιμηνκλιν·οιμην
2ndκλινοιςκλιν·οιςκλινοιοκλιν·οιο
3rdκλινοικλιν·οικλινοιτοκλιν·οιτο
Pl1stκλινοιμενκλιν·οιμενκλινοιμεθακλιν·οιμεθα
2ndκλινοιτεκλιν·οιτεκλινοισθεκλιν·οισθε
3rdκλινοιεν, κλινοισανκλιν·οιεν, κλιν·οισαν altκλινοιντοκλιν·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκλινεκλιν·εκλινουκλιν·ου
3rdκλινετωκλιν·ετωκλινεσθωκλιν·εσθω
Pl1st
2ndκλινετεκλιν·ετεκλινεσθεκλιν·εσθε
3rdκλινετωσαν, κλινοντωνκλιν·ετωσαν, κλιν·οντων classicalκλινεσθωσαν, κλινεσθωνκλιν·εσθωσαν, κλιν·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κλινειν[GNT]​κλιν·εινκλινεσθαι​κλιν·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκλινουσακλινον[LXX]κλιν·ουσ·ακλιν·ο[υ]ν[τ]
Nomκλινων[GNT][LXX]κλιν·ο[υ]ν[τ]·^
Accκλινουσανκλινοντακλιν·ουσ·ανκλιν·ο[υ]ντ·α
Datκλινουσῃκλινοντικλιν·ουσ·ῃκλιν·ο[υ]ντ·ι
Genκλινουσηςκλινοντοςκλιν·ουσ·ηςκλιν·ο[υ]ντ·ος
PlVocκλινουσαικλινοντεςκλινοντακλιν·ουσ·αικλιν·ο[υ]ντ·εςκλιν·ο[υ]ντ·α
Nom
Accκλινουσαςκλινοντας[LXX]κλιν·ουσ·αςκλιν·ο[υ]ντ·ας
Datκλινουσαιςκλινουσι, κλινουσιν[LXX]κλιν·ουσ·αιςκλιν·ου[ντ]·σι(ν), κλιν·ου[ντ]·σι(ν)
Genκλινουσων[GNT]κλινοντωνκλιν·ουσ·ωνκλιν·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκλινομενηκλινομενεκλιν·ομεν·ηκλιν·ομεν·ε
Nomκλινομενοςκλιν·ομεν·ος
Accκλινομενηνκλινομενονκλιν·ομεν·ηνκλιν·ομεν·ον
Datκλινομενῃκλινομενῳκλιν·ομεν·ῃκλιν·ομεν·ῳ
Genκλινομενηςκλινομενουκλιν·ομεν·ηςκλιν·ομεν·ου
PlVocκλινομεναικλινομενοικλινομενακλιν·ομεν·αικλιν·ομεν·οικλιν·ομεν·α
Nom
Accκλινομεναςκλινομενουςκλιν·ομεν·αςκλιν·ομεν·ους
Datκλινομεναιςκλινομενοιςκλιν·ομεν·αιςκλιν·ομεν·οις
Genκλινομενωνκλινομενωνκλιν·ομεν·ωνκλιν·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκλινονε·κλιν·ονεκλινομηνε·κλιν·ομην
2ndεκλινεςε·κλιν·εςεκλινουε·κλιν·ου
3rdεκλινεν[LXX], εκλινεε·κλιν·ε(ν), ε·κλιν·ε(ν)εκλινετοε·κλιν·ετο
Pl1stεκλινομενε·κλιν·ομενεκλινομεθαε·κλιν·ομεθα
2ndεκλινετεε·κλιν·ετεεκλινεσθεε·κλιν·εσθε
3rdεκλινον, εκλινοσανε·κλιν·ον, ε·κλιν·οσαν altεκλινοντοε·κλιν·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκλινα[LXX]ε·κλιν·[σ]αεκλιναμηνε·κλιν·[σ]αμην
2ndεκλιναςε·κλιν·[σ]αςεκλινωε·κλιν·[σ]ω
3rdεκλινεν[LXX], εκλινεε·κλιν·[σ]ε(ν), ε·κλιν·[σ]ε(ν)εκλινατοε·κλιν·[σ]ατο
Pl1stεκλιναμενε·κλιν·[σ]αμενεκλιναμεθαε·κλιν·[σ]αμεθα
2ndεκλινατε[LXX]ε·κλιν·[σ]ατεεκλινασθεε·κλιν·[σ]ασθε
3rdεκλιναν[GNT][LXX]ε·κλιν·[σ]ανεκλιναντοε·κλιν·[σ]αντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκλινω[LXX]κλιν·[σ]ωκλινωμαικλιν·[σ]ωμαι
2ndκλινῃς[LXX]κλιν·[σ]ῃςκλινῃ[GNT][LXX]κλιν·[σ]ῃ
3rdκλινῃ[GNT][LXX]κλιν·[σ]ῃκλινηταικλιν·[σ]ηται
Pl1stκλινωμενκλιν·[σ]ωμενκλινωμεθακλιν·[σ]ωμεθα
2ndκλινητεκλιν·[σ]ητεκλινησθεκλιν·[σ]ησθε
3rdκλινωσιν, κλινωσικλιν·[σ]ωσι(ν)κλινωνταικλιν·[σ]ωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκλιναιμικλιν·[σ]αιμικλιναιμηνκλιν·[σ]αιμην
2ndκλιναις, κλινειαςκλιν·[σ]αις, κλιν·[σ]ειας classicalκλιναιοκλιν·[σ]αιο
3rdκλιναι[LXX], κλινειεκλιν·[σ]αι, κλιν·[σ]ειε classicalκλιναιτοκλιν·[σ]αιτο
Pl1stκλιναιμενκλιν·[σ]αιμενκλιναιμεθακλιν·[σ]αιμεθα
2ndκλιναιτεκλιν·[σ]αιτεκλιναισθεκλιν·[σ]αισθε
3rdκλιναιεν, κλιναισαν, κλινειαν, κλινειενκλιν·[σ]αιεν, κλιν·[σ]αισαν alt, κλιν·[σ]ειαν classical, κλιν·[σ]ειεν classicalκλιναιντοκλιν·[σ]αιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκλινον[LXX]κλιν·[σ]ονκλιναι[LXX]κλιν·[σ]αι
3rdκλινατωκλιν·[σ]ατωκλινασθωκλιν·[σ]ασθω
Pl1st
2ndκλινατε[LXX]κλιν·[σ]ατεκλινασθεκλιν·[σ]ασθε
3rdκλινατωσαν, κλιναντωνκλιν·[σ]ατωσαν, κλιν·[σ]αντων classicalκλινασθωσαν, κλινασθωνκλιν·[σ]ασθωσαν, κλιν·[σ]ασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κλιναι[LXX]​κλιν·[σ]αικλινασθαι​κλιν·[σ]ασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκλινασακλινας[GNT][LXX]κλινανκλιν·[σ]ασ·ακλιν·[σ]α[ντ]·ςκλιν·[σ]αν[τ]
Nom
Accκλινασανκλιναντακλιν·[σ]ασ·ανκλιν·[σ]αντ·α
Datκλινασῃκλιναντικλιν·[σ]ασ·ῃκλιν·[σ]αντ·ι
Genκλινασηςκλιναντοςκλιν·[σ]ασ·ηςκλιν·[σ]αντ·ος
PlVocκλινασαικλιναντεςκλιναντακλιν·[σ]ασ·αικλιν·[σ]αντ·εςκλιν·[σ]αντ·α
Nom
Accκλινασαςκλινανταςκλιν·[σ]ασ·αςκλιν·[σ]αντ·ας
Datκλινασαιςκλινασι, κλινασινκλιν·[σ]ασ·αιςκλιν·[σ]α[ντ]·σι(ν)
Genκλινασωνκλιναντωνκλιν·[σ]ασ·ωνκλιν·[σ]αντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκλιναμενηκλιναμενεκλιν·[σ]αμεν·ηκλιν·[σ]αμεν·ε
Nomκλιναμενοςκλιν·[σ]αμεν·ος
Accκλιναμενηνκλιναμενονκλιν·[σ]αμεν·ηνκλιν·[σ]αμεν·ον
Datκλιναμενῃκλιναμενῳκλιν·[σ]αμεν·ῃκλιν·[σ]αμεν·ῳ
Genκλιναμενηςκλιναμενουκλιν·[σ]αμεν·ηςκλιν·[σ]αμεν·ου
PlVocκλιναμεναικλιναμενοικλιναμενακλιν·[σ]αμεν·αικλιν·[σ]αμεν·οικλιν·[σ]αμεν·α
Nom
Accκλιναμεναςκλιναμενουςκλιν·[σ]αμεν·αςκλιν·[σ]αμεν·ους
Datκλιναμεναιςκλιναμενοιςκλιν·[σ]αμεν·αιςκλιν·[σ]αμεν·οις
Genκλιναμενωνκλιναμενωνκλιν·[σ]αμεν·ωνκλιν·[σ]αμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεκλικακεκλι·κακεκλιμαικεκλι·μαι
2ndκεκλικας, κεκλικεςκεκλι·κας, κεκλι·κες altκεκλισαικεκλι·σαι
3rdκεκλικεν[GNT][LXX], κεκλικεκεκλι·κε(ν), κεκλι·κε(ν)κεκλιταικεκλι·ται
Pl1stκεκλικαμενκεκλι·καμενκεκλιμεθακεκλι·μεθα
2ndκεκλικατεκεκλι·κατεκεκλισθεκεκλι·σθε
3rdκεκλικασιν, κεκλικασι, κεκλικανκεκλι·κασι(ν), κεκλι·καν altκεκλινταικεκλι·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεκλισομαικεκλι·σομαι
2ndκεκλισῃ, κεκλισεικεκλι·σῃ, κεκλι·σει classical
3rdκεκλισεταικεκλι·σεται
Pl1stκεκλισομεθακεκλι·σομεθα
2ndκεκλισεσθεκεκλι·σεσθε
3rdκεκλισονταικεκλι·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεκλικωκεκλι·κω
2ndκεκλικῃςκεκλι·κῃς
3rdκεκλικῃκεκλι·κῃ
Pl1stκεκλικωμενκεκλι·κωμεν
2ndκεκλικητεκεκλι·κητε
3rdκεκλικωσιν, κεκλικωσικεκλι·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεκλικοιμι, κεκλικοιηνκεκλι·κοιμι, κεκλι·κοιην classical
2ndκεκλικοις, κεκλικοιηςκεκλι·κοις, κεκλι·κοιης classical
3rdκεκλικοι, κεκλικοιηκεκλι·κοι, κεκλι·κοιη classical
Pl1stκεκλικοιμενκεκλι·κοιμεν
2ndκεκλικοιτεκεκλι·κοιτε
3rdκεκλικοιενκεκλι·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεκλισοιμηνκεκλι·σοιμην
2ndκεκλισοιοκεκλι·σοιο
3rdκεκλισοιτοκεκλι·σοιτο
Pl1stκεκλισοιμεθακεκλι·σοιμεθα
2ndκεκλισοισθεκεκλι·σοισθε
3rdκεκλισοιντοκεκλι·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκεκλικεκεκλι·κεκεκλισοκεκλι·σο
3rdκεκλικετωκεκλι·κετωκεκλισθωκεκλι·σθω
Pl1st
2ndκεκλικετεκεκλι·κετεκεκλισθεκεκλι·σθε
3rdκεκλικετωσανκεκλι·κετωσανκεκλισθωσαν, κεκλισθωνκεκλι·σθωσαν, κεκλι·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κεκλικεναι​κεκλι·κεναι​κεκλισθαι​κεκλι·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κεκλισεσθαι​κεκλι·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκεκλικυια[LXX]κεκλικοςκεκλι·κυι·ακεκλι·κο[τ]·ς
Nomκεκλικως[LXX]κεκλι·κο[τ]·^ς
Accκεκλικυιανκεκλικοτακεκλι·κυι·ανκεκλι·κοτ·α
Datκεκλικυιᾳκεκλικοτικεκλι·κυι·ᾳκεκλι·κοτ·ι
Genκεκλικυιαςκεκλικοτοςκεκλι·κυι·αςκεκλι·κοτ·ος
PlVocκεκλικυιαικεκλικοτεςκεκλικοτακεκλι·κυι·αικεκλι·κοτ·εςκεκλι·κοτ·α
Nom
Accκεκλικυιαςκεκλικοταςκεκλι·κυι·αςκεκλι·κοτ·ας
Datκεκλικυιαιςκεκλικοσι, κεκλικοσινκεκλι·κυι·αιςκεκλι·κο[τ]·σι(ν)
Genκεκλικυιωνκεκλικοτωνκεκλι·κυι·ωνκεκλι·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκεκλιμενηκεκλιμενεκεκλι·μεν·ηκεκλι·μεν·ε
Nomκεκλιμενοςκεκλι·μεν·ος
Accκεκλιμενηνκεκλιμενονκεκλι·μεν·ηνκεκλι·μεν·ον
Datκεκλιμενῃκεκλιμενῳ[LXX]κεκλι·μεν·ῃκεκλι·μεν·ῳ
Genκεκλιμενηςκεκλιμενουκεκλι·μεν·ηςκεκλι·μεν·ου
PlVocκεκλιμεναικεκλιμενοικεκλιμενακεκλι·μεν·αικεκλι·μεν·οικεκλι·μεν·α
Nom
Accκεκλιμεναςκεκλιμενουςκεκλι·μεν·αςκεκλι·μεν·ους
Datκεκλιμεναιςκεκλιμενοιςκεκλι·μεν·αιςκεκλι·μεν·οις
Genκεκλιμενωνκεκλιμενωνκεκλι·μεν·ωνκεκλι·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκεκλικειν, εκεκλικηε·κεκλι·κειν, ε·κεκλι·κη classicalεκεκλιμηνε·κεκλι·μην
2ndεκεκλικεις, εκεκλικηςε·κεκλι·κεις, ε·κεκλι·κης classicalεκεκλισοε·κεκλι·σο
3rdεκεκλικειε·κεκλι·κειεκεκλιτοε·κεκλι·το
Pl1stεκεκλικειμεν, εκεκλικεμενε·κεκλι·κειμεν, ε·κεκλι·κεμεν classicalεκεκλιμεθαε·κεκλι·μεθα
2ndεκεκλικειτε, εκεκλικετεε·κεκλι·κειτε, ε·κεκλι·κετε classicalεκεκλισθεε·κεκλι·σθε
3rdεκεκλικεισαν, εκεκλικεσανε·κεκλι·κεισαν, ε·κεκλι·κεσαν classicalεκεκλιντοε·κεκλι·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεκλικειν, κεκλικη[ε]·κεκλι·κειν, [ε]·κεκλι·κη classicalκεκλιμην[ε]·κεκλι·μην
2ndκεκλικεις, κεκλικης[ε]·κεκλι·κεις, [ε]·κεκλι·κης classicalκεκλισο[ε]·κεκλι·σο
3rdκεκλικει[ε]·κεκλι·κεικεκλιτο[ε]·κεκλι·το
Pl1stκεκλικειμεν, κεκλικεμεν[ε]·κεκλι·κειμεν, [ε]·κεκλι·κεμεν classicalκεκλιμεθα[ε]·κεκλι·μεθα
2ndκεκλικειτε, κεκλικετε[ε]·κεκλι·κειτε, [ε]·κεκλι·κετε classicalκεκλισθε[ε]·κεκλι·σθε
3rdκεκλικεισαν, κεκλικεσαν[ε]·κεκλι·κεισαν, [ε]·κεκλι·κεσαν classicalκεκλιντο[ε]·κεκλι·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεκλιθηνε·κλι·θην
2ndεκλιθηςε·κλι·θης
3rdεκλιθη[LXX]ε·κλι·θη
Pl1stεκλιθημενε·κλι·θημεν
2ndεκλιθητεε·κλι·θητε
3rdεκλιθησαν[LXX]ε·κλι·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stκλιθησομαικλι·θησομαι
2ndκλιθησῃ, κλιθησεικλι·θησῃ, κλι·θησει classical
3rdκλιθησεται[LXX]κλι·θησεται
Pl1stκλιθησομεθακλι·θησομεθα
2ndκλιθησεσθεκλι·θησεσθε
3rdκλιθησονταικλι·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκλιθωκλι·θω
2ndκλιθῃςκλι·θῃς
3rdκλιθῃ[LXX]κλι·θῃ
Pl1stκλιθωμενκλι·θωμεν
2ndκλιθητεκλι·θητε
3rdκλιθωσιν, κλιθωσικλι·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκλιθειηνκλι·θειην
2ndκλιθειηςκλι·θειης
3rdκλιθειηκλι·θειη
Pl1stκλιθειημεν, κλιθειμενκλι·θειημεν, κλι·θειμεν classical
2ndκλιθειητε, κλιθειτεκλι·θειητε, κλι·θειτε classical
3rdκλιθειησαν, κλιθειενκλι·θειησαν, κλι·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stκλιθησοιμηνκλι·θησοιμην
2ndκλιθησοιοκλι·θησοιο
3rdκλιθησοιτοκλι·θησοιτο
Pl1stκλιθησοιμεθακλι·θησοιμεθα
2ndκλιθησοισθεκλι·θησοισθε
3rdκλιθησοιντοκλι·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndκλιθητικλι·θητι
3rdκλιθητωκλι·θητω
Pl1st
2ndκλιθητεκλι·θητε
3rdκλιθητωσαν, κλιθεντωνκλι·θητωσαν, κλι·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
κλιθηναι​κλι·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
κλιθησεσθαι​κλι·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκλιθεισακλιθειςκλιθενκλι·θεισ·ακλι·θει[ντ]·ςκλι·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accκλιθεισανκλιθεντακλι·θεισ·ανκλι·θε[ι]ντ·α
Datκλιθεισῃκλιθεντικλι·θεισ·ῃκλι·θε[ι]ντ·ι
Genκλιθεισηςκλιθεντοςκλι·θεισ·ηςκλι·θε[ι]ντ·ος
PlVocκλιθεισαικλιθεντεςκλιθεντακλι·θεισ·αικλι·θε[ι]ντ·εςκλι·θε[ι]ντ·α
Nom
Accκλιθεισαςκλιθενταςκλι·θεισ·αςκλι·θε[ι]ντ·ας
Datκλιθεισαιςκλιθεισι, κλιθεισινκλι·θεισ·αιςκλι·θει[ντ]·σι(ν)
Genκλιθεισωνκλιθεντωνκλι·θεισ·ωνκλι·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκλιθησομενηκλιθησομενεκλι·θησομεν·ηκλι·θησομεν·ε
Nomκλιθησομενοςκλι·θησομεν·ος
Accκλιθησομενηνκλιθησομενονκλι·θησομεν·ηνκλι·θησομεν·ον
Datκλιθησομενῃκλιθησομενῳκλι·θησομεν·ῃκλι·θησομεν·ῳ
Genκλιθησομενηςκλιθησομενουκλι·θησομεν·ηςκλι·θησομεν·ου
PlVocκλιθησομεναικλιθησομενοικλιθησομενακλι·θησομεν·αικλι·θησομεν·οικλι·θησομεν·α
Nom
Accκλιθησομεναςκλιθησομενουςκλι·θησομεν·αςκλι·θησομεν·ους
Datκλιθησομεναιςκλιθησομενοιςκλι·θησομεν·αιςκλι·θησομεν·οις
Genκλιθησομενωνκλιθησομενωνκλι·θησομεν·ωνκλι·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 03-Jul-2020 11:53:31 EDT