καμπτω • KAMPTW • kamptō

Search: καμψῃ

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
καμψῃ; καμψῃ; καμψῃκάμπτωκαμπτ·σῃ; καμπτ·σῃ; καμπτ·σῃ1aor act sub 3rd sg; 1aor mp sub 2nd sg; fut mp ind 2nd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
καμψῃκάμπτωκαμπτ·σῃ1aor act sub 3rd sg
καμψῃκάμπτωκαμπτ·σῃ1aor mp sub 2nd sg
καμψῃκάμπτωκαμπτ·σῃfut mp ind 2nd sg

κάμπτω (καμπτ-, καμψ-, καμψ-, -, -, καμφ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαμπτω[GNT]καμπτ·ωκαμπτομαικαμπτ·ομαι
2ndκαμπτειςκαμπτ·ειςκαμπτῃ, καμπτει, καμπτεσαικαμπτ·ῃ, καμπτ·ει classical, καμπτ·εσαι alt
3rdκαμπτεικαμπτ·εικαμπτεταικαμπτ·εται
Pl1stκαμπτομενκαμπτ·ομενκαμπτομεθακαμπτ·ομεθα
2ndκαμπτετεκαμπτ·ετεκαμπτεσθεκαμπτ·εσθε
3rdκαμπτουσιν, καμπτουσικαμπτ·ουσι(ν)καμπτονταικαμπτ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαμπτω[GNT]καμπτ·ωκαμπτωμαικαμπτ·ωμαι
2ndκαμπτῃςκαμπτ·ῃςκαμπτῃκαμπτ·ῃ
3rdκαμπτῃκαμπτ·ῃκαμπτηταικαμπτ·ηται
Pl1stκαμπτωμενκαμπτ·ωμενκαμπτωμεθακαμπτ·ωμεθα
2ndκαμπτητεκαμπτ·ητεκαμπτησθεκαμπτ·ησθε
3rdκαμπτωσιν, καμπτωσικαμπτ·ωσι(ν)καμπτωνταικαμπτ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαμπτοιμικαμπτ·οιμικαμπτοιμηνκαμπτ·οιμην
2ndκαμπτοιςκαμπτ·οιςκαμπτοιοκαμπτ·οιο
3rdκαμπτοικαμπτ·οικαμπτοιτοκαμπτ·οιτο
Pl1stκαμπτοιμενκαμπτ·οιμενκαμπτοιμεθακαμπτ·οιμεθα
2ndκαμπτοιτεκαμπτ·οιτεκαμπτοισθεκαμπτ·οισθε
3rdκαμπτοιεν, καμπτοισανκαμπτ·οιεν, καμπτ·οισαν altκαμπτοιντοκαμπτ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκαμπτεκαμπτ·εκαμπτουκαμπτ·ου
3rdκαμπτετωκαμπτ·ετωκαμπτεσθωκαμπτ·εσθω
Pl1st
2ndκαμπτετεκαμπτ·ετεκαμπτεσθεκαμπτ·εσθε
3rdκαμπτετωσαν, καμπτοντωνκαμπτ·ετωσαν, καμπτ·οντων classicalκαμπτεσθωσαν, καμπτεσθωνκαμπτ·εσθωσαν, καμπτ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
καμπτειν​καμπτ·ειν​καμπτεσθαι​καμπτ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαμπτουσακαμπτονκαμπτ·ουσ·ακαμπτ·ο[υ]ν[τ]
Nomκαμπτων[LXX]καμπτ·ο[υ]ν[τ]·^
Accκαμπτουσανκαμπτοντακαμπτ·ουσ·ανκαμπτ·ο[υ]ντ·α
Datκαμπτουσῃκαμπτοντικαμπτ·ουσ·ῃκαμπτ·ο[υ]ντ·ι
Genκαμπτουσηςκαμπτοντοςκαμπτ·ουσ·ηςκαμπτ·ο[υ]ντ·ος
PlVocκαμπτουσαικαμπτοντεςκαμπτοντακαμπτ·ουσ·αικαμπτ·ο[υ]ντ·εςκαμπτ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accκαμπτουσαςκαμπτονταςκαμπτ·ουσ·αςκαμπτ·ο[υ]ντ·ας
Datκαμπτουσαιςκαμπτουσι, καμπτουσινκαμπτ·ουσ·αιςκαμπτ·ου[ντ]·σι(ν)
Genκαμπτουσωνκαμπτοντωνκαμπτ·ουσ·ωνκαμπτ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαμπτομενηκαμπτομενεκαμπτ·ομεν·ηκαμπτ·ομεν·ε
Nomκαμπτομενοςκαμπτ·ομεν·ος
Accκαμπτομενηνκαμπτομενονκαμπτ·ομεν·ηνκαμπτ·ομεν·ον
Datκαμπτομενῃκαμπτομενῳκαμπτ·ομεν·ῃκαμπτ·ομεν·ῳ
Genκαμπτομενηςκαμπτομενουκαμπτ·ομεν·ηςκαμπτ·ομεν·ου
PlVocκαμπτομεναικαμπτομενοικαμπτομενακαμπτ·ομεν·αικαμπτ·ομεν·οικαμπτ·ομεν·α
Nom
Accκαμπτομεναςκαμπτομενουςκαμπτ·ομεν·αςκαμπτ·ομεν·ους
Datκαμπτομεναιςκαμπτομενοιςκαμπτ·ομεν·αιςκαμπτ·ομεν·οις
Genκαμπτομενωνκαμπτομενωνκαμπτ·ομεν·ωνκαμπτ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκαμπτονε·καμπτ·ονεκαμπτομηνε·καμπτ·ομην
2ndεκαμπτεςε·καμπτ·εςεκαμπτουε·καμπτ·ου
3rdεκαμπτεν, εκαμπτεε·καμπτ·ε(ν)εκαμπτετοε·καμπτ·ετο
Pl1stεκαμπτομενε·καμπτ·ομενεκαμπτομεθαε·καμπτ·ομεθα
2ndεκαμπτετεε·καμπτ·ετεεκαμπτεσθεε·καμπτ·εσθε
3rdεκαμπτον, εκαμπτοσανε·καμπτ·ον, ε·καμπτ·οσαν altεκαμπτοντοε·καμπτ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαμψωκαμπτ·σωκαμψομαικαμπτ·σομαι
2ndκαμψεις[LXX]καμπτ·σειςκαμψῃ[GNT][LXX], καμψει[GNT][LXX], καμψεσαικαμπτ·σῃ, καμπτ·σει classical, καμπτ·σεσαι alt
3rdκαμψει[GNT][LXX]καμπτ·σεικαμψεταικαμπτ·σεται
Pl1stκαμψομενκαμπτ·σομενκαμψομεθακαμπτ·σομεθα
2ndκαμψετεκαμπτ·σετεκαμψεσθεκαμπτ·σεσθε
3rdκαμψουσιν[LXX], καμψουσικαμπτ·σουσι(ν), καμπτ·σουσι(ν)καμψονταικαμπτ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαμψοιμικαμπτ·σοιμικαμψοιμηνκαμπτ·σοιμην
2ndκαμψοιςκαμπτ·σοιςκαμψοιοκαμπτ·σοιο
3rdκαμψοικαμπτ·σοικαμψοιτοκαμπτ·σοιτο
Pl1stκαμψοιμενκαμπτ·σοιμενκαμψοιμεθακαμπτ·σοιμεθα
2ndκαμψοιτεκαμπτ·σοιτεκαμψοισθεκαμπτ·σοισθε
3rdκαμψοιενκαμπτ·σοιενκαμψοιντοκαμπτ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
καμψειν​καμπτ·σειν​καμψεσθαι​καμπτ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαμψουσακαμψον[LXX]καμπτ·σουσ·ακαμπτ·σο[υ]ν[τ]
Nomκαμψωνκαμπτ·σο[υ]ν[τ]·^
Accκαμψουσανκαμψοντακαμπτ·σουσ·ανκαμπτ·σο[υ]ντ·α
Datκαμψουσῃκαμψοντικαμπτ·σουσ·ῃκαμπτ·σο[υ]ντ·ι
Genκαμψουσηςκαμψοντοςκαμπτ·σουσ·ηςκαμπτ·σο[υ]ντ·ος
PlVocκαμψουσαικαμψοντεςκαμψοντακαμπτ·σουσ·αικαμπτ·σο[υ]ντ·εςκαμπτ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accκαμψουσαςκαμψονταςκαμπτ·σουσ·αςκαμπτ·σο[υ]ντ·ας
Datκαμψουσαιςκαμψουσι, καμψουσιν[LXX]καμπτ·σουσ·αιςκαμπτ·σου[ντ]·σι(ν), καμπτ·σου[ντ]·σι(ν)
Genκαμψουσωνκαμψοντωνκαμπτ·σουσ·ωνκαμπτ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαμψομενηκαμψομενεκαμπτ·σομεν·ηκαμπτ·σομεν·ε
Nomκαμψομενοςκαμπτ·σομεν·ος
Accκαμψομενηνκαμψομενονκαμπτ·σομεν·ηνκαμπτ·σομεν·ον
Datκαμψομενῃκαμψομενῳκαμπτ·σομεν·ῃκαμπτ·σομεν·ῳ
Genκαμψομενηςκαμψομενουκαμπτ·σομεν·ηςκαμπτ·σομεν·ου
PlVocκαμψομεναικαμψομενοικαμψομενακαμπτ·σομεν·αικαμπτ·σομεν·οικαμπτ·σομεν·α
Nom
Accκαμψομεναςκαμψομενουςκαμπτ·σομεν·αςκαμπτ·σομεν·ους
Datκαμψομεναιςκαμψομενοιςκαμπτ·σομεν·αιςκαμπτ·σομεν·οις
Genκαμψομενωνκαμψομενωνκαμπτ·σομεν·ωνκαμπτ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκαμψαε·καμπτ·σαεκαμψαμηνε·καμπτ·σαμην
2ndεκαμψαςε·καμπτ·σαςεκαμψωε·καμπτ·σω
3rdεκαμψεν[LXX], εκαμψεε·καμπτ·σε(ν), ε·καμπτ·σε(ν)εκαμψατοε·καμπτ·σατο
Pl1stεκαμψαμενε·καμπτ·σαμενεκαμψαμεθαε·καμπτ·σαμεθα
2ndεκαμψατεε·καμπτ·σατεεκαμψασθεε·καμπτ·σασθε
3rdεκαμψαν[GNT][LXX]ε·καμπτ·σανεκαμψαντοε·καμπτ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαμψωκαμπτ·σωκαμψωμαικαμπτ·σωμαι
2ndκαμψῃς[LXX]καμπτ·σῃςκαμψῃ[GNT][LXX]καμπτ·σῃ
3rdκαμψῃ[GNT][LXX]καμπτ·σῃκαμψηταικαμπτ·σηται
Pl1stκαμψωμενκαμπτ·σωμενκαμψωμεθακαμπτ·σωμεθα
2ndκαμψητεκαμπτ·σητεκαμψησθεκαμπτ·σησθε
3rdκαμψωσιν, καμψωσικαμπτ·σωσι(ν)καμψωνταικαμπτ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαμψαιμικαμπτ·σαιμικαμψαιμηνκαμπτ·σαιμην
2ndκαμψαις, καμψειαςκαμπτ·σαις, καμπτ·σειας classicalκαμψαιοκαμπτ·σαιο
3rdκαμψαι, καμψειεκαμπτ·σαι, καμπτ·σειε classicalκαμψαιτοκαμπτ·σαιτο
Pl1stκαμψαιμενκαμπτ·σαιμενκαμψαιμεθακαμπτ·σαιμεθα
2ndκαμψαιτεκαμπτ·σαιτεκαμψαισθεκαμπτ·σαισθε
3rdκαμψαιεν, καμψαισαν, καμψειαν, καμψειενκαμπτ·σαιεν, καμπτ·σαισαν alt, καμπτ·σειαν classical, καμπτ·σειεν classicalκαμψαιντοκαμπτ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκαμψον[LXX]καμπτ·σονκαμψαικαμπτ·σαι
3rdκαμψατωκαμπτ·σατωκαμψασθωκαμπτ·σασθω
Pl1st
2ndκαμψατεκαμπτ·σατεκαμψασθεκαμπτ·σασθε
3rdκαμψατωσαν, καμψαντωνκαμπτ·σατωσαν, καμπτ·σαντων classicalκαμψασθωσαν, καμψασθωνκαμπτ·σασθωσαν, καμπτ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
καμψαι​καμπτ·σαι​καμψασθαι​καμπτ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαμψασακαμψας[LXX]καμψανκαμπτ·σασ·ακαμπτ·σα[ντ]·ςκαμπτ·σαν[τ]
Nom
Accκαμψασανκαμψαντακαμπτ·σασ·ανκαμπτ·σαντ·α
Datκαμψασῃκαμψαντικαμπτ·σασ·ῃκαμπτ·σαντ·ι
Genκαμψασηςκαμψαντοςκαμπτ·σασ·ηςκαμπτ·σαντ·ος
PlVocκαμψασαικαμψαντες[LXX]καμψαντακαμπτ·σασ·αικαμπτ·σαντ·εςκαμπτ·σαντ·α
Nom
Accκαμψασαςκαμψανταςκαμπτ·σασ·αςκαμπτ·σαντ·ας
Datκαμψασαιςκαμψασι, καμψασινκαμπτ·σασ·αιςκαμπτ·σα[ντ]·σι(ν)
Genκαμψασωνκαμψαντωνκαμπτ·σασ·ωνκαμπτ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαμψαμενηκαμψαμενεκαμπτ·σαμεν·ηκαμπτ·σαμεν·ε
Nomκαμψαμενοςκαμπτ·σαμεν·ος
Accκαμψαμενηνκαμψαμενονκαμπτ·σαμεν·ηνκαμπτ·σαμεν·ον
Datκαμψαμενῃκαμψαμενῳκαμπτ·σαμεν·ῃκαμπτ·σαμεν·ῳ
Genκαμψαμενηςκαμψαμενουκαμπτ·σαμεν·ηςκαμπτ·σαμεν·ου
PlVocκαμψαμεναικαμψαμενοικαμψαμενακαμπτ·σαμεν·αικαμπτ·σαμεν·οικαμπτ·σαμεν·α
Nom
Accκαμψαμεναςκαμψαμενουςκαμπτ·σαμεν·αςκαμπτ·σαμεν·ους
Datκαμψαμεναιςκαμψαμενοιςκαμπτ·σαμεν·αιςκαμπτ·σαμεν·οις
Genκαμψαμενωνκαμψαμενωνκαμπτ·σαμεν·ωνκαμπτ·σαμεν·ων

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεκαμφθηνε·καμπτ·θην
2ndεκαμφθηςε·καμπτ·θης
3rdεκαμφθηε·καμπτ·θη
Pl1stεκαμφθημενε·καμπτ·θημεν
2ndεκαμφθητεε·καμπτ·θητε
3rdεκαμφθησαν[LXX]ε·καμπτ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stκαμφθησομαικαμπτ·θησομαι
2ndκαμφθησῃ, καμφθησεικαμπτ·θησῃ, καμπτ·θησει classical
3rdκαμφθησεταικαμπτ·θησεται
Pl1stκαμφθησομεθακαμπτ·θησομεθα
2ndκαμφθησεσθεκαμπτ·θησεσθε
3rdκαμφθησονταικαμπτ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκαμφθωκαμπτ·θω
2ndκαμφθῃςκαμπτ·θῃς
3rdκαμφθῃκαμπτ·θῃ
Pl1stκαμφθωμενκαμπτ·θωμεν
2ndκαμφθητεκαμπτ·θητε
3rdκαμφθωσιν, καμφθωσικαμπτ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκαμφθειηνκαμπτ·θειην
2ndκαμφθειηςκαμπτ·θειης
3rdκαμφθειηκαμπτ·θειη
Pl1stκαμφθειημεν, καμφθειμενκαμπτ·θειημεν, καμπτ·θειμεν classical
2ndκαμφθειητε, καμφθειτεκαμπτ·θειητε, καμπτ·θειτε classical
3rdκαμφθειησαν, καμφθειενκαμπτ·θειησαν, καμπτ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stκαμφθησοιμηνκαμπτ·θησοιμην
2ndκαμφθησοιοκαμπτ·θησοιο
3rdκαμφθησοιτοκαμπτ·θησοιτο
Pl1stκαμφθησοιμεθακαμπτ·θησοιμεθα
2ndκαμφθησοισθεκαμπτ·θησοισθε
3rdκαμφθησοιντοκαμπτ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndκαμφθητικαμπτ·θητι
3rdκαμφθητωκαμπτ·θητω
Pl1st
2ndκαμφθητεκαμπτ·θητε
3rdκαμφθητωσαν, καμφθεντωνκαμπτ·θητωσαν, καμπτ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
καμφθηναι[LXX]​καμπτ·θηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
καμφθησεσθαι​καμπτ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαμφθεισακαμφθειςκαμφθενκαμπτ·θεισ·ακαμπτ·θει[ντ]·ςκαμπτ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accκαμφθεισανκαμφθεντακαμπτ·θεισ·ανκαμπτ·θε[ι]ντ·α
Datκαμφθεισῃκαμφθεντικαμπτ·θεισ·ῃκαμπτ·θε[ι]ντ·ι
Genκαμφθεισηςκαμφθεντοςκαμπτ·θεισ·ηςκαμπτ·θε[ι]ντ·ος
PlVocκαμφθεισαικαμφθεντεςκαμφθεντακαμπτ·θεισ·αικαμπτ·θε[ι]ντ·εςκαμπτ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accκαμφθεισαςκαμφθενταςκαμπτ·θεισ·αςκαμπτ·θε[ι]ντ·ας
Datκαμφθεισαιςκαμφθεισι, καμφθεισινκαμπτ·θεισ·αιςκαμπτ·θει[ντ]·σι(ν)
Genκαμφθεισωνκαμφθεντωνκαμπτ·θεισ·ωνκαμπτ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαμφθησομενηκαμφθησομενεκαμπτ·θησομεν·ηκαμπτ·θησομεν·ε
Nomκαμφθησομενοςκαμπτ·θησομεν·ος
Accκαμφθησομενηνκαμφθησομενονκαμπτ·θησομεν·ηνκαμπτ·θησομεν·ον
Datκαμφθησομενῃκαμφθησομενῳκαμπτ·θησομεν·ῃκαμπτ·θησομεν·ῳ
Genκαμφθησομενηςκαμφθησομενουκαμπτ·θησομεν·ηςκαμπτ·θησομεν·ου
PlVocκαμφθησομεναικαμφθησομενοικαμφθησομενακαμπτ·θησομεν·αικαμπτ·θησομεν·οικαμπτ·θησομεν·α
Nom
Accκαμφθησομεναςκαμφθησομενουςκαμπτ·θησομεν·αςκαμπτ·θησομεν·ους
Datκαμφθησομεναιςκαμφθησομενοιςκαμπτ·θησομεν·αιςκαμπτ·θησομεν·οις
Genκαμφθησομενωνκαμφθησομενωνκαμπτ·θησομεν·ωνκαμπτ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 15-Nov-2019 16:00:15 EST