καθευδω • KAQEUDW • katheudō

Search: καθευδε

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
καθευδεκαθεύδωκαθευδ·εpres act imp 2nd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
καθευδεκαθεύδωκαθευδ·εpres act imp 2nd sg

καθεύδω (καθευδ-, -, -, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαθευδω[LXX]καθευδ·ωκαθευδομαικαθευδ·ομαι
2ndκαθευδεις[GNT][LXX]καθευδ·ειςκαθευδῃ[GNT], καθευδει[GNT][LXX], καθευδεσαικαθευδ·ῃ, καθευδ·ει classical, καθευδ·εσαι alt
3rdκαθευδει[GNT][LXX]καθευδ·εικαθευδεταικαθευδ·εται
Pl1stκαθευδομενκαθευδ·ομενκαθευδομεθακαθευδ·ομεθα
2ndκαθευδετε[GNT]καθευδ·ετεκαθευδεσθεκαθευδ·εσθε
3rdκαθευδουσιν[GNT], καθευδουσικαθευδ·ουσι(ν), καθευδ·ουσι(ν)καθευδονταικαθευδ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαθευδω[LXX]καθευδ·ωκαθευδωμαικαθευδ·ωμαι
2ndκαθευδῃς[LXX]καθευδ·ῃςκαθευδῃ[GNT]καθευδ·ῃ
3rdκαθευδῃ[GNT]καθευδ·ῃκαθευδηταικαθευδ·ηται
Pl1stκαθευδωμεν[GNT]καθευδ·ωμενκαθευδωμεθακαθευδ·ωμεθα
2ndκαθευδητεκαθευδ·ητεκαθευδησθεκαθευδ·ησθε
3rdκαθευδωσιν, καθευδωσικαθευδ·ωσι(ν)καθευδωνταικαθευδ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαθευδοιμικαθευδ·οιμικαθευδοιμηνκαθευδ·οιμην
2ndκαθευδοιςκαθευδ·οιςκαθευδοιοκαθευδ·οιο
3rdκαθευδοικαθευδ·οικαθευδοιτοκαθευδ·οιτο
Pl1stκαθευδοιμενκαθευδ·οιμενκαθευδοιμεθακαθευδ·οιμεθα
2ndκαθευδοιτεκαθευδ·οιτεκαθευδοισθεκαθευδ·οισθε
3rdκαθευδοιεν, καθευδοισανκαθευδ·οιεν, καθευδ·οισαν altκαθευδοιντοκαθευδ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκαθευδε[LXX]καθευδ·εκαθευδουκαθευδ·ου
3rdκαθευδετωκαθευδ·ετωκαθευδεσθωκαθευδ·εσθω
Pl1st
2ndκαθευδετε[GNT]καθευδ·ετεκαθευδεσθεκαθευδ·εσθε
3rdκαθευδετωσαν, καθευδοντων[LXX]καθευδ·ετωσαν, καθευδ·οντων classicalκαθευδεσθωσαν, καθευδεσθωνκαθευδ·εσθωσαν, καθευδ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
καθευδειν[GNT][LXX]​καθευδ·εινκαθευδεσθαι​καθευδ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαθευδουσακαθευδονκαθευδ·ουσ·ακαθευδ·ο[υ]ν[τ]
Nomκαθευδων[GNT][LXX]καθευδ·ο[υ]ν[τ]·^
Accκαθευδουσανκαθευδοντα[LXX]καθευδ·ουσ·ανκαθευδ·ο[υ]ντ·α
Datκαθευδουσῃκαθευδοντικαθευδ·ουσ·ῃκαθευδ·ο[υ]ντ·ι
Genκαθευδουσηςκαθευδοντοςκαθευδ·ουσ·ηςκαθευδ·ο[υ]ντ·ος
PlVocκαθευδουσαικαθευδοντες[GNT][LXX]καθευδοντα[LXX]καθευδ·ουσ·αικαθευδ·ο[υ]ντ·εςκαθευδ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accκαθευδουσαςκαθευδοντας[GNT][LXX]καθευδ·ουσ·αςκαθευδ·ο[υ]ντ·ας
Datκαθευδουσαιςκαθευδουσι, καθευδουσιν[GNT]καθευδ·ουσ·αιςκαθευδ·ου[ντ]·σι(ν), καθευδ·ου[ντ]·σι(ν)
Genκαθευδουσωνκαθευδοντων[LXX]καθευδ·ουσ·ωνκαθευδ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαθευδομενηκαθευδομενεκαθευδ·ομεν·ηκαθευδ·ομεν·ε
Nomκαθευδομενοςκαθευδ·ομεν·ος
Accκαθευδομενηνκαθευδομενονκαθευδ·ομεν·ηνκαθευδ·ομεν·ον
Datκαθευδομενῃκαθευδομενῳκαθευδ·ομεν·ῃκαθευδ·ομεν·ῳ
Genκαθευδομενηςκαθευδομενουκαθευδ·ομεν·ηςκαθευδ·ομεν·ου
PlVocκαθευδομεναικαθευδομενοικαθευδομενακαθευδ·ομεν·αικαθευδ·ομεν·οικαθευδ·ομεν·α
Nom
Accκαθευδομεναςκαθευδομενουςκαθευδ·ομεν·αςκαθευδ·ομεν·ους
Datκαθευδομεναιςκαθευδομενοιςκαθευδ·ομεν·αιςκαθευδ·ομεν·οις
Genκαθευδομενωνκαθευδομενωνκαθευδ·ομεν·ωνκαθευδ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκαθευδον[GNT][LXX]ε·καθευδ·ονεκαθευδομηνε·καθευδ·ομην
2ndεκαθευδεςε·καθευδ·εςεκαθευδουε·καθευδ·ου
3rdεκαθευδεν[GNT][LXX], εκαθευδεε·καθευδ·ε(ν), ε·καθευδ·ε(ν)εκαθευδετοε·καθευδ·ετο
Pl1stεκαθευδομενε·καθευδ·ομενεκαθευδομεθαε·καθευδ·ομεθα
2ndεκαθευδετεε·καθευδ·ετεεκαθευδεσθεε·καθευδ·εσθε
3rdεκαθευδον[GNT][LXX], εκαθευδοσανε·καθευδ·ον, ε·καθευδ·οσαν altεκαθευδοντοε·καθευδ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 21-Jan-2020 16:32:17 EST