κωλυω • KWLUW • kōluō

Search: κωλυσων

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
κωλυσωνκωλύωκωλυ·σο[υ]ν[τ]·^fut act ptcp mas nom sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
κωλυσωνκωλύωκωλυ·σο[υ]ν[τ]·^fut act ptcp mas nom sg

κωλύω (cf. φράσσω) (κωλυ-, κωλυ·σ-, κωλυ·σ-, -, -, κωλυ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκωλυωκωλυ·ωκωλυομαικωλυ·ομαι
2ndκωλυειςκωλυ·ειςκωλυῃ, κωλυει[GNT][LXX], κωλυεσαικωλυ·ῃ, κωλυ·ει classical, κωλυ·εσαι alt
3rdκωλυει[GNT][LXX]κωλυ·εικωλυεταικωλυ·εται
Pl1stκωλυομενκωλυ·ομενκωλυομεθακωλυ·ομεθα
2ndκωλυετε[GNT]κωλυ·ετεκωλυεσθεκωλυ·εσθε
3rdκωλυουσιν, κωλυουσικωλυ·ουσι(ν)κωλυονταικωλυ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκωλυωκωλυ·ωκωλυωμαικωλυ·ωμαι
2ndκωλυῃςκωλυ·ῃςκωλυῃκωλυ·ῃ
3rdκωλυῃκωλυ·ῃκωλυηταικωλυ·ηται
Pl1stκωλυωμενκωλυ·ωμενκωλυωμεθακωλυ·ωμεθα
2ndκωλυητεκωλυ·ητεκωλυησθεκωλυ·ησθε
3rdκωλυωσιν, κωλυωσικωλυ·ωσι(ν)κωλυωνταικωλυ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκωλυοιμικωλυ·οιμικωλυοιμηνκωλυ·οιμην
2ndκωλυοιςκωλυ·οιςκωλυοιοκωλυ·οιο
3rdκωλυοικωλυ·οικωλυοιτοκωλυ·οιτο
Pl1stκωλυοιμενκωλυ·οιμενκωλυοιμεθακωλυ·οιμεθα
2ndκωλυοιτεκωλυ·οιτεκωλυοισθεκωλυ·οισθε
3rdκωλυοιεν, κωλυοισανκωλυ·οιεν, κωλυ·οισαν altκωλυοιντοκωλυ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκωλυε[LXX]κωλυ·εκωλυου[LXX]κωλυ·ου
3rdκωλυετωκωλυ·ετωκωλυεσθωκωλυ·εσθω
Pl1st
2ndκωλυετε[GNT]κωλυ·ετεκωλυεσθεκωλυ·εσθε
3rdκωλυετωσαν, κωλυοντων[GNT][LXX]κωλυ·ετωσαν, κωλυ·οντων classicalκωλυεσθωσαν, κωλυεσθωνκωλυ·εσθωσαν, κωλυ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κωλυειν[GNT][LXX]​κωλυ·εινκωλυεσθαι[GNT]​κωλυ·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκωλυουσακωλυονκωλυ·ουσ·ακωλυ·ο[υ]ν[τ]
Nomκωλυων[LXX]κωλυ·ο[υ]ν[τ]·^
Accκωλυουσανκωλυοντα[GNT]κωλυ·ουσ·ανκωλυ·ο[υ]ντ·α
Datκωλυουσῃκωλυοντικωλυ·ουσ·ῃκωλυ·ο[υ]ντ·ι
Genκωλυουσηςκωλυοντοςκωλυ·ουσ·ηςκωλυ·ο[υ]ντ·ος
PlVocκωλυουσαικωλυοντεςκωλυοντα[GNT]κωλυ·ουσ·αικωλυ·ο[υ]ντ·εςκωλυ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accκωλυουσαςκωλυονταςκωλυ·ουσ·αςκωλυ·ο[υ]ντ·ας
Datκωλυουσαιςκωλυουσι, κωλυουσινκωλυ·ουσ·αιςκωλυ·ου[ντ]·σι(ν)
Genκωλυουσωνκωλυοντων[GNT][LXX]κωλυ·ουσ·ωνκωλυ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκωλυομενηκωλυομενεκωλυ·ομεν·ηκωλυ·ομεν·ε
Nomκωλυομενος[LXX]κωλυ·ομεν·ος
Accκωλυομενηνκωλυομενονκωλυ·ομεν·ηνκωλυ·ομεν·ον
Datκωλυομενῃκωλυομενῳκωλυ·ομεν·ῃκωλυ·ομεν·ῳ
Genκωλυομενηςκωλυομενουκωλυ·ομεν·ηςκωλυ·ομεν·ου
PlVocκωλυομεναικωλυομενοικωλυομενακωλυ·ομεν·αικωλυ·ομεν·οικωλυ·ομεν·α
Nom
Accκωλυομεναςκωλυομενουςκωλυ·ομεν·αςκωλυ·ομεν·ους
Datκωλυομεναιςκωλυομενοιςκωλυ·ομεν·αιςκωλυ·ομεν·οις
Genκωλυομενωνκωλυομενωνκωλυ·ομεν·ωνκωλυ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκωλυον[LXX]ε·κωλυ·ονεκωλυομηνε·κωλυ·ομην
2ndεκωλυεςε·κωλυ·εςεκωλυουε·κωλυ·ου
3rdεκωλυεν, εκωλυεε·κωλυ·ε(ν)εκωλυετοε·κωλυ·ετο
Pl1stεκωλυομεν[GNT]ε·κωλυ·ομενεκωλυομεθαε·κωλυ·ομεθα
2ndεκωλυετεε·κωλυ·ετεεκωλυεσθεε·κωλυ·εσθε
3rdεκωλυον[LXX], εκωλυοσανε·κωλυ·ον, ε·κωλυ·οσαν altεκωλυοντο[LXX]ε·κωλυ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκωλυσω[LXX]κωλυ·σωκωλυσομαικωλυ·σομαι
2ndκωλυσειςκωλυ·σειςκωλυσῃ[LXX], κωλυσει[LXX], κωλυσεσαικωλυ·σῃ, κωλυ·σει classical, κωλυ·σεσαι alt
3rdκωλυσει[LXX]κωλυ·σεικωλυσεταικωλυ·σεται
Pl1stκωλυσομενκωλυ·σομενκωλυσομεθακωλυ·σομεθα
2ndκωλυσετεκωλυ·σετεκωλυσεσθεκωλυ·σεσθε
3rdκωλυσουσιν, κωλυσουσικωλυ·σουσι(ν)κωλυσονταικωλυ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκωλυσοιμικωλυ·σοιμικωλυσοιμηνκωλυ·σοιμην
2ndκωλυσοιςκωλυ·σοιςκωλυσοιοκωλυ·σοιο
3rdκωλυσοικωλυ·σοικωλυσοιτοκωλυ·σοιτο
Pl1stκωλυσοιμενκωλυ·σοιμενκωλυσοιμεθακωλυ·σοιμεθα
2ndκωλυσοιτεκωλυ·σοιτεκωλυσοισθεκωλυ·σοισθε
3rdκωλυσοιενκωλυ·σοιενκωλυσοιντοκωλυ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κωλυσειν​κωλυ·σειν​κωλυσεσθαι​κωλυ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκωλυσουσακωλυσον[LXX]κωλυ·σουσ·ακωλυ·σο[υ]ν[τ]
Nomκωλυσων[LXX]κωλυ·σο[υ]ν[τ]·^
Accκωλυσουσανκωλυσοντακωλυ·σουσ·ανκωλυ·σο[υ]ντ·α
Datκωλυσουσῃκωλυσοντικωλυ·σουσ·ῃκωλυ·σο[υ]ντ·ι
Genκωλυσουσηςκωλυσοντοςκωλυ·σουσ·ηςκωλυ·σο[υ]ντ·ος
PlVocκωλυσουσαικωλυσοντεςκωλυσοντακωλυ·σουσ·αικωλυ·σο[υ]ντ·εςκωλυ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accκωλυσουσαςκωλυσονταςκωλυ·σουσ·αςκωλυ·σο[υ]ντ·ας
Datκωλυσουσαιςκωλυσουσι, κωλυσουσινκωλυ·σουσ·αιςκωλυ·σου[ντ]·σι(ν)
Genκωλυσουσωνκωλυσοντωνκωλυ·σουσ·ωνκωλυ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκωλυσομενηκωλυσομενεκωλυ·σομεν·ηκωλυ·σομεν·ε
Nomκωλυσομενοςκωλυ·σομεν·ος
Accκωλυσομενηνκωλυσομενονκωλυ·σομεν·ηνκωλυ·σομεν·ον
Datκωλυσομενῃκωλυσομενῳκωλυ·σομεν·ῃκωλυ·σομεν·ῳ
Genκωλυσομενηςκωλυσομενουκωλυ·σομεν·ηςκωλυ·σομεν·ου
PlVocκωλυσομεναικωλυσομενοικωλυσομενακωλυ·σομεν·αικωλυ·σομεν·οικωλυ·σομεν·α
Nom
Accκωλυσομεναςκωλυσομενουςκωλυ·σομεν·αςκωλυ·σομεν·ους
Datκωλυσομεναιςκωλυσομενοιςκωλυ·σομεν·αιςκωλυ·σομεν·οις
Genκωλυσομενωνκωλυσομενωνκωλυ·σομεν·ωνκωλυ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκωλυσα[LXX]ε·κωλυ·σαεκωλυσαμηνε·κωλυ·σαμην
2ndεκωλυσας[LXX]ε·κωλυ·σαςεκωλυσωε·κωλυ·σω
3rdεκωλυσεν[GNT][LXX], εκωλυσεε·κωλυ·σε(ν), ε·κωλυ·σε(ν)εκωλυσατοε·κωλυ·σατο
Pl1stεκωλυσαμεν[GNT]ε·κωλυ·σαμενεκωλυσαμεθαε·κωλυ·σαμεθα
2ndεκωλυσατε[GNT]ε·κωλυ·σατεεκωλυσασθεε·κωλυ·σασθε
3rdεκωλυσανε·κωλυ·σανεκωλυσαντοε·κωλυ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκωλυσω[LXX]κωλυ·σωκωλυσωμαικωλυ·σωμαι
2ndκωλυσῃς[GNT][LXX]κωλυ·σῃςκωλυσῃ[LXX]κωλυ·σῃ
3rdκωλυσῃ[LXX]κωλυ·σῃκωλυσηταικωλυ·σηται
Pl1stκωλυσωμενκωλυ·σωμενκωλυσωμεθακωλυ·σωμεθα
2ndκωλυσητεκωλυ·σητεκωλυσησθεκωλυ·σησθε
3rdκωλυσωσιν, κωλυσωσικωλυ·σωσι(ν)κωλυσωνταικωλυ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκωλυσαιμικωλυ·σαιμικωλυσαιμηνκωλυ·σαιμην
2ndκωλυσαις, κωλυσειαςκωλυ·σαις, κωλυ·σειας classicalκωλυσαιοκωλυ·σαιο
3rdκωλυσαι[GNT][LXX], κωλυσειεκωλυ·σαι, κωλυ·σειε classicalκωλυσαιτοκωλυ·σαιτο
Pl1stκωλυσαιμενκωλυ·σαιμενκωλυσαιμεθακωλυ·σαιμεθα
2ndκωλυσαιτεκωλυ·σαιτεκωλυσαισθεκωλυ·σαισθε
3rdκωλυσαιεν, κωλυσαισαν, κωλυσειαν, κωλυσειενκωλυ·σαιεν, κωλυ·σαισαν alt, κωλυ·σειαν classical, κωλυ·σειεν classicalκωλυσαιντοκωλυ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκωλυσον[LXX]κωλυ·σονκωλυσαι[GNT][LXX]κωλυ·σαι
3rdκωλυσατωκωλυ·σατωκωλυσασθωκωλυ·σασθω
Pl1st
2ndκωλυσατεκωλυ·σατεκωλυσασθεκωλυ·σασθε
3rdκωλυσατωσαν, κωλυσαντωνκωλυ·σατωσαν, κωλυ·σαντων classicalκωλυσασθωσαν, κωλυσασθωνκωλυ·σασθωσαν, κωλυ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κωλυσαι[GNT][LXX]​κωλυ·σαικωλυσασθαι​κωλυ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκωλυσασακωλυσαςκωλυσανκωλυ·σασ·ακωλυ·σα[ντ]·ςκωλυ·σαν[τ]
Nom
Accκωλυσασανκωλυσαντακωλυ·σασ·ανκωλυ·σαντ·α
Datκωλυσασῃκωλυσαντικωλυ·σασ·ῃκωλυ·σαντ·ι
Genκωλυσασηςκωλυσαντοςκωλυ·σασ·ηςκωλυ·σαντ·ος
PlVocκωλυσασαικωλυσαντεςκωλυσαντακωλυ·σασ·αικωλυ·σαντ·εςκωλυ·σαντ·α
Nom
Accκωλυσασαςκωλυσανταςκωλυ·σασ·αςκωλυ·σαντ·ας
Datκωλυσασαιςκωλυσασι, κωλυσασινκωλυ·σασ·αιςκωλυ·σα[ντ]·σι(ν)
Genκωλυσασωνκωλυσαντωνκωλυ·σασ·ωνκωλυ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκωλυσαμενηκωλυσαμενεκωλυ·σαμεν·ηκωλυ·σαμεν·ε
Nomκωλυσαμενοςκωλυ·σαμεν·ος
Accκωλυσαμενηνκωλυσαμενονκωλυ·σαμεν·ηνκωλυ·σαμεν·ον
Datκωλυσαμενῃκωλυσαμενῳκωλυ·σαμεν·ῃκωλυ·σαμεν·ῳ
Genκωλυσαμενηςκωλυσαμενουκωλυ·σαμεν·ηςκωλυ·σαμεν·ου
PlVocκωλυσαμεναικωλυσαμενοικωλυσαμενακωλυ·σαμεν·αικωλυ·σαμεν·οικωλυ·σαμεν·α
Nom
Accκωλυσαμεναςκωλυσαμενουςκωλυ·σαμεν·αςκωλυ·σαμεν·ους
Datκωλυσαμεναιςκωλυσαμενοιςκωλυ·σαμεν·αιςκωλυ·σαμεν·οις
Genκωλυσαμενωνκωλυσαμενωνκωλυ·σαμεν·ωνκωλυ·σαμεν·ων

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεκωλυθην[GNT]ε·κωλυ·θην
2ndεκωλυθηςε·κωλυ·θης
3rdεκωλυθη[LXX]ε·κωλυ·θη
Pl1stεκωλυθημενε·κωλυ·θημεν
2ndεκωλυθητεε·κωλυ·θητε
3rdεκωλυθησαν[LXX]ε·κωλυ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stκωλυθησομαικωλυ·θησομαι
2ndκωλυθησῃ, κωλυθησεικωλυ·θησῃ, κωλυ·θησει classical
3rdκωλυθησεται[LXX]κωλυ·θησεται
Pl1stκωλυθησομεθακωλυ·θησομεθα
2ndκωλυθησεσθεκωλυ·θησεσθε
3rdκωλυθησονταικωλυ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκωλυθωκωλυ·θω
2ndκωλυθῃςκωλυ·θῃς
3rdκωλυθῃ[LXX]κωλυ·θῃ
Pl1stκωλυθωμενκωλυ·θωμεν
2ndκωλυθητεκωλυ·θητε
3rdκωλυθωσιν, κωλυθωσικωλυ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκωλυθειηνκωλυ·θειην
2ndκωλυθειηςκωλυ·θειης
3rdκωλυθειηκωλυ·θειη
Pl1stκωλυθειημεν, κωλυθειμενκωλυ·θειημεν, κωλυ·θειμεν classical
2ndκωλυθειητε, κωλυθειτεκωλυ·θειητε, κωλυ·θειτε classical
3rdκωλυθειησαν, κωλυθειενκωλυ·θειησαν, κωλυ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stκωλυθησοιμηνκωλυ·θησοιμην
2ndκωλυθησοιοκωλυ·θησοιο
3rdκωλυθησοιτοκωλυ·θησοιτο
Pl1stκωλυθησοιμεθακωλυ·θησοιμεθα
2ndκωλυθησοισθεκωλυ·θησοισθε
3rdκωλυθησοιντοκωλυ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndκωλυθητικωλυ·θητι
3rdκωλυθητωκωλυ·θητω
Pl1st
2ndκωλυθητεκωλυ·θητε
3rdκωλυθητωσαν, κωλυθεντωνκωλυ·θητωσαν, κωλυ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
κωλυθηναι​κωλυ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
κωλυθησεσθαι​κωλυ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκωλυθεισακωλυθειςκωλυθενκωλυ·θεισ·ακωλυ·θει[ντ]·ςκωλυ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accκωλυθεισανκωλυθεντακωλυ·θεισ·ανκωλυ·θε[ι]ντ·α
Datκωλυθεισῃκωλυθεντικωλυ·θεισ·ῃκωλυ·θε[ι]ντ·ι
Genκωλυθεισηςκωλυθεντοςκωλυ·θεισ·ηςκωλυ·θε[ι]ντ·ος
PlVocκωλυθεισαικωλυθεντες[GNT]κωλυθεντακωλυ·θεισ·αικωλυ·θε[ι]ντ·εςκωλυ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accκωλυθεισαςκωλυθενταςκωλυ·θεισ·αςκωλυ·θε[ι]ντ·ας
Datκωλυθεισαιςκωλυθεισι, κωλυθεισινκωλυ·θεισ·αιςκωλυ·θει[ντ]·σι(ν)
Genκωλυθεισωνκωλυθεντωνκωλυ·θεισ·ωνκωλυ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκωλυθησομενηκωλυθησομενεκωλυ·θησομεν·ηκωλυ·θησομεν·ε
Nomκωλυθησομενοςκωλυ·θησομεν·ος
Accκωλυθησομενηνκωλυθησομενονκωλυ·θησομεν·ηνκωλυ·θησομεν·ον
Datκωλυθησομενῃκωλυθησομενῳκωλυ·θησομεν·ῃκωλυ·θησομεν·ῳ
Genκωλυθησομενηςκωλυθησομενουκωλυ·θησομεν·ηςκωλυ·θησομεν·ου
PlVocκωλυθησομεναικωλυθησομενοικωλυθησομενακωλυ·θησομεν·αικωλυ·θησομεν·οικωλυ·θησομεν·α
Nom
Accκωλυθησομεναςκωλυθησομενουςκωλυ·θησομεν·αςκωλυ·θησομεν·ους
Datκωλυθησομεναιςκωλυθησομενοιςκωλυ·θησομεν·αιςκωλυ·θησομεν·οις
Genκωλυθησομενωνκωλυθησομενωνκωλυ·θησομεν·ωνκωλυ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 24-Jan-2020 17:32:03 EST