κυριος • KURIOS • kurios

Search: κυριῳ

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
κυριῳκύριος[2]κυρι·ῳ(mas) dat sg
κυριῳ; κυριῳκύριος[1]κυρι·ῳ; κυρι·ῳneu dat sg; mas dat sg

κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι

Noun (Mas. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocκυριε[GNT][LXX]κυρι·ε
Nomκυριος[GNT][LXX]κυρι·ος
Accκυριον[GNT][LXX]κυρι·ον
Datκυριῳ[GNT][LXX]κυρι·ῳ
Genκυριου[GNT][LXX]κυρι·ου
PlVocκυριοι[GNT][LXX]κυρι·οι
Nom
Accκυριους[LXX]κυρι·ους
Datκυριοις[GNT][LXX]κυρι·οις
Genκυριων[GNT][LXX]κυρι·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 12-May-2021 22:30:04 EDT