κυριευω • KURIEUW • kurieuō

Search: κυριευσουσιν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
κυριευσουσιν; κυριευσουσιν; κυριευσουσινκυριεύωκυριευ·σου[ντ]·σι(ν); κυριευ·σου[ντ]·σι(ν); κυριευ·σουσι(ν)fut act ptcp mas dat pl; fut act ptcp neu dat pl; fut act ind 3rd pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
κυριευσουσινκυριεύωκυριευ·σου[ντ]·σι(ν)fut act ptcp mas dat pl
κυριευσουσινκυριεύωκυριευ·σου[ντ]·σι(ν)fut act ptcp neu dat pl
κυριευσουσινκυριεύωκυριευ·σουσι(ν)fut act ind 3rd pl

κυριεύω (κυριευ-, κυριευ·σ-, κυριευ·σ-, -, -, κυριευ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκυριευωκυριευ·ωκυριευομαικυριευ·ομαι
2ndκυριευεις[LXX]κυριευ·ειςκυριευῃ, κυριευει[GNT][LXX], κυριευεσαικυριευ·ῃ, κυριευ·ει classical, κυριευ·εσαι alt
3rdκυριευει[GNT][LXX]κυριευ·εικυριευεταικυριευ·εται
Pl1stκυριευομεν[GNT]κυριευ·ομενκυριευομεθακυριευ·ομεθα
2ndκυριευετεκυριευ·ετεκυριευεσθεκυριευ·εσθε
3rdκυριευουσιν[GNT][LXX], κυριευουσικυριευ·ουσι(ν), κυριευ·ουσι(ν)κυριευονταικυριευ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκυριευωκυριευ·ωκυριευωμαικυριευ·ωμαι
2ndκυριευῃςκυριευ·ῃςκυριευῃκυριευ·ῃ
3rdκυριευῃκυριευ·ῃκυριευηταικυριευ·ηται
Pl1stκυριευωμενκυριευ·ωμενκυριευωμεθακυριευ·ωμεθα
2ndκυριευητεκυριευ·ητεκυριευησθεκυριευ·ησθε
3rdκυριευωσιν, κυριευωσικυριευ·ωσι(ν)κυριευωνταικυριευ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκυριευοιμικυριευ·οιμικυριευοιμηνκυριευ·οιμην
2ndκυριευοιςκυριευ·οιςκυριευοιοκυριευ·οιο
3rdκυριευοικυριευ·οικυριευοιτοκυριευ·οιτο
Pl1stκυριευοιμενκυριευ·οιμενκυριευοιμεθακυριευ·οιμεθα
2ndκυριευοιτεκυριευ·οιτεκυριευοισθεκυριευ·οισθε
3rdκυριευοιεν, κυριευοισανκυριευ·οιεν, κυριευ·οισαν altκυριευοιντοκυριευ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκυριευεκυριευ·εκυριευουκυριευ·ου
3rdκυριευετωκυριευ·ετωκυριευεσθωκυριευ·εσθω
Pl1st
2ndκυριευετεκυριευ·ετεκυριευεσθεκυριευ·εσθε
3rdκυριευετωσαν, κυριευοντων[GNT]κυριευ·ετωσαν, κυριευ·οντων classicalκυριευεσθωσαν, κυριευεσθωνκυριευ·εσθωσαν, κυριευ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κυριευειν[LXX]​κυριευ·εινκυριευεσθαι​κυριευ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκυριευουσα[LXX]κυριευονκυριευ·ουσ·ακυριευ·ο[υ]ν[τ]
Nomκυριευων[LXX]κυριευ·ο[υ]ν[τ]·^
Accκυριευουσανκυριευοντα[LXX]κυριευ·ουσ·ανκυριευ·ο[υ]ντ·α
Datκυριευουσῃκυριευοντικυριευ·ουσ·ῃκυριευ·ο[υ]ντ·ι
Genκυριευουσηςκυριευοντοςκυριευ·ουσ·ηςκυριευ·ο[υ]ντ·ος
PlVocκυριευουσαικυριευοντες[LXX]κυριευοντα[LXX]κυριευ·ουσ·αικυριευ·ο[υ]ντ·εςκυριευ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accκυριευουσαςκυριευονταςκυριευ·ουσ·αςκυριευ·ο[υ]ντ·ας
Datκυριευουσαιςκυριευουσι, κυριευουσιν[GNT][LXX]κυριευ·ουσ·αιςκυριευ·ου[ντ]·σι(ν), κυριευ·ου[ντ]·σι(ν)
Genκυριευουσωνκυριευοντων[GNT]κυριευ·ουσ·ωνκυριευ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκυριευομενηκυριευομενεκυριευ·ομεν·ηκυριευ·ομεν·ε
Nomκυριευομενοςκυριευ·ομεν·ος
Accκυριευομενηνκυριευομενονκυριευ·ομεν·ηνκυριευ·ομεν·ον
Datκυριευομενῃκυριευομενῳκυριευ·ομεν·ῃκυριευ·ομεν·ῳ
Genκυριευομενηςκυριευομενουκυριευ·ομεν·ηςκυριευ·ομεν·ου
PlVocκυριευομεναικυριευομενοικυριευομενακυριευ·ομεν·αικυριευ·ομεν·οικυριευ·ομεν·α
Nom
Accκυριευομεναςκυριευομενουςκυριευ·ομεν·αςκυριευ·ομεν·ους
Datκυριευομεναιςκυριευομενοιςκυριευ·ομεν·αιςκυριευ·ομεν·οις
Genκυριευομενωνκυριευομενωνκυριευ·ομεν·ωνκυριευ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκυριευον[LXX]ε·κυριευ·ονεκυριευομηνε·κυριευ·ομην
2ndεκυριευεςε·κυριευ·εςεκυριευουε·κυριευ·ου
3rdεκυριευεν, εκυριευεε·κυριευ·ε(ν)εκυριευετοε·κυριευ·ετο
Pl1stεκυριευομενε·κυριευ·ομενεκυριευομεθαε·κυριευ·ομεθα
2ndεκυριευετεε·κυριευ·ετεεκυριευεσθεε·κυριευ·εσθε
3rdεκυριευον[LXX], εκυριευοσανε·κυριευ·ον, ε·κυριευ·οσαν altεκυριευοντοε·κυριευ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκυριευσωκυριευ·σωκυριευσομαικυριευ·σομαι
2ndκυριευσεις[LXX]κυριευ·σειςκυριευσῃ[GNT][LXX], κυριευσει[GNT][LXX], κυριευσεσαικυριευ·σῃ, κυριευ·σει classical, κυριευ·σεσαι alt
3rdκυριευσει[GNT][LXX]κυριευ·σεικυριευσεταικυριευ·σεται
Pl1stκυριευσομεν[LXX]κυριευ·σομενκυριευσομεθακυριευ·σομεθα
2ndκυριευσετεκυριευ·σετεκυριευσεσθεκυριευ·σεσθε
3rdκυριευσουσιν[LXX], κυριευσουσικυριευ·σουσι(ν), κυριευ·σουσι(ν)κυριευσονταικυριευ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκυριευσοιμικυριευ·σοιμικυριευσοιμηνκυριευ·σοιμην
2ndκυριευσοιςκυριευ·σοιςκυριευσοιοκυριευ·σοιο
3rdκυριευσοικυριευ·σοικυριευσοιτοκυριευ·σοιτο
Pl1stκυριευσοιμενκυριευ·σοιμενκυριευσοιμεθακυριευ·σοιμεθα
2ndκυριευσοιτεκυριευ·σοιτεκυριευσοισθεκυριευ·σοισθε
3rdκυριευσοιενκυριευ·σοιενκυριευσοιντοκυριευ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κυριευσειν​κυριευ·σειν​κυριευσεσθαι​κυριευ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκυριευσουσακυριευσονκυριευ·σουσ·ακυριευ·σο[υ]ν[τ]
Nomκυριευσωνκυριευ·σο[υ]ν[τ]·^
Accκυριευσουσανκυριευσοντακυριευ·σουσ·ανκυριευ·σο[υ]ντ·α
Datκυριευσουσῃκυριευσοντικυριευ·σουσ·ῃκυριευ·σο[υ]ντ·ι
Genκυριευσουσηςκυριευσοντοςκυριευ·σουσ·ηςκυριευ·σο[υ]ντ·ος
PlVocκυριευσουσαικυριευσοντεςκυριευσοντακυριευ·σουσ·αικυριευ·σο[υ]ντ·εςκυριευ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accκυριευσουσαςκυριευσονταςκυριευ·σουσ·αςκυριευ·σο[υ]ντ·ας
Datκυριευσουσαιςκυριευσουσι, κυριευσουσιν[LXX]κυριευ·σουσ·αιςκυριευ·σου[ντ]·σι(ν), κυριευ·σου[ντ]·σι(ν)
Genκυριευσουσωνκυριευσοντωνκυριευ·σουσ·ωνκυριευ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκυριευσομενηκυριευσομενεκυριευ·σομεν·ηκυριευ·σομεν·ε
Nomκυριευσομενοςκυριευ·σομεν·ος
Accκυριευσομενηνκυριευσομενονκυριευ·σομεν·ηνκυριευ·σομεν·ον
Datκυριευσομενῃκυριευσομενῳκυριευ·σομεν·ῃκυριευ·σομεν·ῳ
Genκυριευσομενηςκυριευσομενουκυριευ·σομεν·ηςκυριευ·σομεν·ου
PlVocκυριευσομεναικυριευσομενοικυριευσομενακυριευ·σομεν·αικυριευ·σομεν·οικυριευ·σομεν·α
Nom
Accκυριευσομεναςκυριευσομενουςκυριευ·σομεν·αςκυριευ·σομεν·ους
Datκυριευσομεναιςκυριευσομενοιςκυριευ·σομεν·αιςκυριευ·σομεν·οις
Genκυριευσομενωνκυριευσομενωνκυριευ·σομεν·ωνκυριευ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκυριευσαε·κυριευ·σαεκυριευσαμηνε·κυριευ·σαμην
2ndεκυριευσαςε·κυριευ·σαςεκυριευσωε·κυριευ·σω
3rdεκυριευσεν[LXX], εκυριευσε[LXX]ε·κυριευ·σε(ν)εκυριευσατοε·κυριευ·σατο
Pl1stεκυριευσαμενε·κυριευ·σαμενεκυριευσαμεθαε·κυριευ·σαμεθα
2ndεκυριευσατε[LXX]ε·κυριευ·σατεεκυριευσασθεε·κυριευ·σασθε
3rdεκυριευσαν[LXX]ε·κυριευ·σανεκυριευσαντοε·κυριευ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκυριευσωκυριευ·σωκυριευσωμαικυριευ·σωμαι
2ndκυριευσῃςκυριευ·σῃςκυριευσῃ[GNT][LXX]κυριευ·σῃ
3rdκυριευσῃ[GNT][LXX]κυριευ·σῃκυριευσηταικυριευ·σηται
Pl1stκυριευσωμενκυριευ·σωμενκυριευσωμεθακυριευ·σωμεθα
2ndκυριευσητεκυριευ·σητεκυριευσησθεκυριευ·σησθε
3rdκυριευσωσιν, κυριευσωσικυριευ·σωσι(ν)κυριευσωνταικυριευ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκυριευσαιμικυριευ·σαιμικυριευσαιμηνκυριευ·σαιμην
2ndκυριευσαις, κυριευσειαςκυριευ·σαις, κυριευ·σειας classicalκυριευσαιοκυριευ·σαιο
3rdκυριευσαι[LXX], κυριευσειεκυριευ·σαι, κυριευ·σειε classicalκυριευσαιτοκυριευ·σαιτο
Pl1stκυριευσαιμενκυριευ·σαιμενκυριευσαιμεθακυριευ·σαιμεθα
2ndκυριευσαιτεκυριευ·σαιτεκυριευσαισθεκυριευ·σαισθε
3rdκυριευσαιεν, κυριευσαισαν, κυριευσειαν, κυριευσειενκυριευ·σαιεν, κυριευ·σαισαν alt, κυριευ·σειαν classical, κυριευ·σειεν classicalκυριευσαιντοκυριευ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκυριευσονκυριευ·σονκυριευσαι[LXX]κυριευ·σαι
3rdκυριευσατωκυριευ·σατωκυριευσασθωκυριευ·σασθω
Pl1st
2ndκυριευσατεκυριευ·σατεκυριευσασθεκυριευ·σασθε
3rdκυριευσατωσαν, κυριευσαντωνκυριευ·σατωσαν, κυριευ·σαντων classicalκυριευσασθωσαν, κυριευσασθωνκυριευ·σασθωσαν, κυριευ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κυριευσαι[LXX]​κυριευ·σαικυριευσασθαι​κυριευ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκυριευσασακυριευσαςκυριευσανκυριευ·σασ·ακυριευ·σα[ντ]·ςκυριευ·σαν[τ]
Nom
Accκυριευσασανκυριευσαντακυριευ·σασ·ανκυριευ·σαντ·α
Datκυριευσασῃκυριευσαντικυριευ·σασ·ῃκυριευ·σαντ·ι
Genκυριευσασηςκυριευσαντοςκυριευ·σασ·ηςκυριευ·σαντ·ος
PlVocκυριευσασαικυριευσαντες[LXX]κυριευσαντακυριευ·σασ·αικυριευ·σαντ·εςκυριευ·σαντ·α
Nom
Accκυριευσασαςκυριευσανταςκυριευ·σασ·αςκυριευ·σαντ·ας
Datκυριευσασαιςκυριευσασι, κυριευσασινκυριευ·σασ·αιςκυριευ·σα[ντ]·σι(ν)
Genκυριευσασωνκυριευσαντωνκυριευ·σασ·ωνκυριευ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκυριευσαμενηκυριευσαμενεκυριευ·σαμεν·ηκυριευ·σαμεν·ε
Nomκυριευσαμενοςκυριευ·σαμεν·ος
Accκυριευσαμενηνκυριευσαμενονκυριευ·σαμεν·ηνκυριευ·σαμεν·ον
Datκυριευσαμενῃκυριευσαμενῳκυριευ·σαμεν·ῃκυριευ·σαμεν·ῳ
Genκυριευσαμενηςκυριευσαμενουκυριευ·σαμεν·ηςκυριευ·σαμεν·ου
PlVocκυριευσαμεναικυριευσαμενοικυριευσαμενακυριευ·σαμεν·αικυριευ·σαμεν·οικυριευ·σαμεν·α
Nom
Accκυριευσαμεναςκυριευσαμενουςκυριευ·σαμεν·αςκυριευ·σαμεν·ους
Datκυριευσαμεναιςκυριευσαμενοιςκυριευ·σαμεν·αιςκυριευ·σαμεν·οις
Genκυριευσαμενωνκυριευσαμενωνκυριευ·σαμεν·ωνκυριευ·σαμεν·ων

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεκυριευθηνε·κυριευ·θην
2ndεκυριευθηςε·κυριευ·θης
3rdεκυριευθηε·κυριευ·θη
Pl1stεκυριευθημενε·κυριευ·θημεν
2ndεκυριευθητεε·κυριευ·θητε
3rdεκυριευθησανε·κυριευ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stκυριευθησομαικυριευ·θησομαι
2ndκυριευθησῃ, κυριευθησεικυριευ·θησῃ, κυριευ·θησει classical
3rdκυριευθησεταικυριευ·θησεται
Pl1stκυριευθησομεθα[LXX]κυριευ·θησομεθα
2ndκυριευθησεσθεκυριευ·θησεσθε
3rdκυριευθησονται[LXX]κυριευ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκυριευθωκυριευ·θω
2ndκυριευθῃςκυριευ·θῃς
3rdκυριευθῃκυριευ·θῃ
Pl1stκυριευθωμενκυριευ·θωμεν
2ndκυριευθητεκυριευ·θητε
3rdκυριευθωσιν, κυριευθωσικυριευ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκυριευθειηνκυριευ·θειην
2ndκυριευθειηςκυριευ·θειης
3rdκυριευθειηκυριευ·θειη
Pl1stκυριευθειημεν, κυριευθειμενκυριευ·θειημεν, κυριευ·θειμεν classical
2ndκυριευθειητε, κυριευθειτεκυριευ·θειητε, κυριευ·θειτε classical
3rdκυριευθειησαν, κυριευθειενκυριευ·θειησαν, κυριευ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stκυριευθησοιμηνκυριευ·θησοιμην
2ndκυριευθησοιοκυριευ·θησοιο
3rdκυριευθησοιτοκυριευ·θησοιτο
Pl1stκυριευθησοιμεθακυριευ·θησοιμεθα
2ndκυριευθησοισθεκυριευ·θησοισθε
3rdκυριευθησοιντοκυριευ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndκυριευθητικυριευ·θητι
3rdκυριευθητωκυριευ·θητω
Pl1st
2ndκυριευθητεκυριευ·θητε
3rdκυριευθητωσαν, κυριευθεντωνκυριευ·θητωσαν, κυριευ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
κυριευθηναι​κυριευ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
κυριευθησεσθαι​κυριευ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκυριευθεισακυριευθειςκυριευθενκυριευ·θεισ·ακυριευ·θει[ντ]·ςκυριευ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accκυριευθεισανκυριευθεντακυριευ·θεισ·ανκυριευ·θε[ι]ντ·α
Datκυριευθεισῃκυριευθεντικυριευ·θεισ·ῃκυριευ·θε[ι]ντ·ι
Genκυριευθεισηςκυριευθεντοςκυριευ·θεισ·ηςκυριευ·θε[ι]ντ·ος
PlVocκυριευθεισαικυριευθεντεςκυριευθεντακυριευ·θεισ·αικυριευ·θε[ι]ντ·εςκυριευ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accκυριευθεισαςκυριευθενταςκυριευ·θεισ·αςκυριευ·θε[ι]ντ·ας
Datκυριευθεισαιςκυριευθεισι, κυριευθεισινκυριευ·θεισ·αιςκυριευ·θει[ντ]·σι(ν)
Genκυριευθεισωνκυριευθεντωνκυριευ·θεισ·ωνκυριευ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκυριευθησομενηκυριευθησομενεκυριευ·θησομεν·ηκυριευ·θησομεν·ε
Nomκυριευθησομενοςκυριευ·θησομεν·ος
Accκυριευθησομενηνκυριευθησομενονκυριευ·θησομεν·ηνκυριευ·θησομεν·ον
Datκυριευθησομενῃκυριευθησομενῳκυριευ·θησομεν·ῃκυριευ·θησομεν·ῳ
Genκυριευθησομενηςκυριευθησομενουκυριευ·θησομεν·ηςκυριευ·θησομεν·ου
PlVocκυριευθησομεναικυριευθησομενοικυριευθησομενακυριευ·θησομεν·αικυριευ·θησομεν·οικυριευ·θησομεν·α
Nom
Accκυριευθησομεναςκυριευθησομενουςκυριευ·θησομεν·αςκυριευ·θησομεν·ους
Datκυριευθησομεναιςκυριευθησομενοιςκυριευ·θησομεν·αιςκυριευ·θησομεν·οις
Genκυριευθησομενωνκυριευθησομενωνκυριευ·θησομεν·ωνκυριευ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 18-Feb-2020 13:24:19 EST